EE2020 chuong 06 mang mot cua kirchhoff tuyen tinh

Tài liệu Chương 4: Chất lượng của hệ tuyến tính liên tục ppt

Tài liệu Chương 4: Chất lượng của hệ tuyến tính liên tục ppt
... 12 Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục Đáp ứng bước theo thời gian hệ bậc δ=0 δ 1 Điều khiển tự động δ=∞ δ=0 δ =0 13 Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục Các tiêu chất ... Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục δ < 0.707 δ = 0.707 δ > 0.707 Điều khiển tự động 17 Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục V Cặp nghiệm khống chế Là cặp nghiệm phức liên hợp PTĐT hệ ... xảy đỉnh cộng hưởng + Biên dự trữ Pha dự trữ (chương 3) Điều khiển tự động ωc Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục IV Chất lượng độ hệ bậc Cho hệ thống hồi tiếp âm đơn vị R Hàm truyền kín...
 • 22
 • 203
 • 0

Tài liệu Mạng hai cửa Kirhof tuyến tính pdf

Tài liệu Mạng hai cửa Kirhof tuyến tính pdf
... mảng hai cỉía, l cå så xáy dỉûng l thuút mảng hai cỉía Phán loải cạc mảng hai cỉía : Vãư màût nàng âäüng lỉåüng ta chia : Mảng hai cỉía khäng ngưn (cn gi l mảng hai cỉía thủ âäüng) Mảng hai cỉía ... mảng hai cỉía ghẹp näúi tiãúp thỉï nháút v I '2 , U '2 , I "2 , U "2 l biãún ca mảng hai cỉía ghẹp näúi tiãúp thỉï hai I 1, U 1, I , U l biãún ca mảng hai cỉía tỉång âỉång våïi hai mảng hai ... Âiãưu kiãûn thãø hiãûn mảng hai cỉía l näúi tiãúp l dng chy vo mảng hai cỉía ny cng chênh l dng chy vo mảng hai cỉía kia, dng chy mảng hai cỉía ny cng chênh l dng chy mảng hai cỉía Trỉåìng Âải Hc...
 • 24
 • 571
 • 6

Tài liệu Chương 4: Chất lượng của hệ tuyến tính liên tục pptx

Tài liệu Chương 4: Chất lượng của hệ tuyến tính liên tục pptx
... 12 Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục Đáp ứng bước theo thời gian hệ bậc δ=0 δ 1 Điều khiển tự động δ=∞ δ=0 δ =0 13 Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục Các tiêu chất ... Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục δ < 0.707 δ = 0.707 δ > 0.707 Điều khiển tự động 17 Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục V Cặp nghiệm khống chế Là cặp nghiệm phức liên hợp PTĐT hệ ... xảy đỉnh cộng hưởng + Biên dự trữ Pha dự trữ (chương 3) Điều khiển tự động ωc Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục IV Chất lượng độ hệ bậc Cho hệ thống hồi tiếp âm đơn vị R Hàm truyền kín...
 • 22
 • 164
 • 0

Giáo trình Cơ sở kỹ thuật điện - Mạng hai cửa Kirhof tuyến tính potx

Giáo trình Cơ sở kỹ thuật điện - Mạng hai cửa Kirhof tuyến tính potx
... ( 7-1 ) l mä hçnh toạn hc ca mảng hai cỉía, l cå så xáy dỉûng l thuút mảng hai cỉía Phán loải cạc mảng hai cỉía : Vãư màût nàng âäüng lỉåüng ta chia : Mảng hai cỉía khäng ngưn (cn gi l mảng hai ... hiãûn mảng hai cỉía l näúi tiãúp l dng chy vo mảng hai cỉía ny cng chênh l dng chy vo mảng hai cỉía kia, dng chy mảng hai cỉía ny cng chênh l dng chy mảng hai cỉía Trỉåìng Âải Hc Bạch Khoa - Khoa ... mảng hai cỉía ghẹp näúi tiãúp thỉï nháút v I '2 , U '2 , I "2 , U "2 l biãún ca mảng hai cỉía ghẹp näúi tiãúp thỉï hai I 1, U 1, I , U l biãún ca mảng hai cỉía tỉång âỉång våïi hai mảng hai...
 • 24
 • 185
 • 0

Tối ưu một số tham số vô tuyến mạng 3g của vinaphone1 tại tỉnh phú thọ

Tối ưu một số tham số vô tuyến mạng 3g của vinaphone1 tại tỉnh phú thọ
... : Tối ưu số tham số tuyến mạng 3G Vinaphone1 tỉnh Phú thọ Bố cục luận văn gồm chương sau: Chương 1: Hệ thống truy nhập tuyến UMTS Chương 2: Nghiên cứu số vấn đề quy hoạch tối ưu cho mạng ... sau tối ưu Bảng 3.17 KPI trước tối ưu Phú thọ Lấy thống kê từ 8/10/2011 đến 21/10/2012 Bảng 3.18 KPI sau tối ưu Phú thọ Lấy thống kê từ 9/11/2012 đến 15/11/2012 Bảng 3-19 KPI sau tối ưu Phú thọ ... thu thập số liệu, phân tích thực thực hiện, đề tài “ Tối ưu số thông số tuyến mạng 3G VNP1 tỉnh Phú thọ " hoàn thành Đề tài với mục đích nghiên cứu tìm hiểu đưa giải pháp nhằm tối ưu hóa hệ...
 • 25
 • 246
 • 1

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MẠCH 1A - CHƯƠNG 9 MẠNG 2 CỬA(4 CỰC) TUYẾN TÍNH KHÔNG NGUỒN

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MẠCH 1A - CHƯƠNG 9 MẠNG 2 CỬA(4 CỰC) TUYẾN TÍNH KHÔNG NGUỒN
... A 12 I 2ng A 12 &' I 1ng & & U = U1ng & &' = A11 U1ng + A 12 I 2ng & &' = A 21 U1ng + A 22 I 2ng & I 2ng = & U1ng &' I 2ng & I 2ng (A) & ' = A 12 A 21 - A11 A 22 U & I1ng 1ng A 12 A 11A2 2 - ... A mạng cửa tuyến tính không nguồn: 2 & & & U1 = A11 U + A 12 I + A13 & & & I1 = A 21 U + A 22 I + A 23 & I2 & I1 & U1 Không nguồn & U2 Hệ phương trình trạng thái dạng A mạng cửa tuyến tính không ... B 12 I1 (A) & & & & & & I1 = A 21 U + A 22 I I = B 21 U1 + B 22 I1 (B) & & & & Từ hệ pt dạng (A) giải U ;I theo U1 ;I1 : & U2 = & U1 & I A 12 A11 A 22 A 21 A11 A A 21 12 A 22 & & = A 22 U1 -...
 • 111
 • 1,548
 • 2

Mạng hai cửa Kirhof tuyến tính_chương 7

Mạng hai cửa Kirhof tuyến tính_chương 7
... thại (7- 1) l mä hçnh toạn hc ca mảng hai cỉía, l cå så xáy dỉûng l thuút mảng hai cỉía Phán loải cạc mảng hai cỉía : Vãư màût nàng âäüng lỉåüng ta chia : Mảng hai cỉía khäng ngưn (cn gi l mảng hai ... mảng hai cỉía ghẹp näúi tiãúp thỉï nháút v I '2 , U '2 , I "2 , U "2 l biãún ca mảng hai cỉía ghẹp näúi tiãúp thỉï hai I 1, U 1, I , U l biãún ca mảng hai cỉía tỉång âỉång våïi hai mảng hai ... (h .7. 13) Tỉì (7- 18) cạc thäng säú så âäư hçnh Π tỉång âỉång : A 12 A 12 − j75 − j75 Z d = A 12 = − j75Ω; Z n = = = j500Ω = j500Ω; Z n1 = = A 11 − 0,5 − A 22 − 0,5 − Så âäư thay thãú hçnh (h .7. 14)...
 • 24
 • 607
 • 9

Một số vấn đề về biểu diễn đối phụ hợp của nhóm tuyến tính đặc biệt

Một số vấn đề về biểu diễn đối phụ hợp của nhóm tuyến tính đặc biệt
... trúc quỹ đạo đối phụ hợp nhóm tuyến tính đặc biệt 4.1 Biểu diễn đối phụ hợp nhóm Lie Giả sử G nhóm Lie, g đại số Lie G ký hiệu g * không gian vectơ đối ngẫu g gồm phiếm hàm tuyến tính thực từ ... đối phụ hợp nhóm tuyến tính đặc biệt SL(n, R) Trong mục xây dựng cách chi tiết cấu trúc quỹ đạo đối phụ hợp nhóm dừng nhóm tuyến tính đặc biệt SL(n, R) Giả sử G = SL(n, R), g = sl(n, R) đại số ... định) F g* 4.1.2 Mệnh đề (xem[3]) Với F g*, GF đóng nhóm Lie G GF nhóm Lie G Ký hiệu gF đại số Lie nhóm Lie GF 4.2 Nhóm tuyến tính đặc biệt 4.2.1 Mệnh đề Nhóm tuyến tính đặc biệt 23 SL(n, R) =...
 • 34
 • 224
 • 0

Tiểu luận: Tìm hiểu và sử dụng Qt để viết chương trình tạo một cửa sổ chương trình điển hình docx

Tiểu luận: Tìm hiểu và sử dụng Qt để viết chương trình tạo một cửa sổ chương trình điển hình docx
... Designer để tạo những dòng lệnh Đầu tiên sử dụng Qt Creator để tạo project với các file cần thiết Sau đó, sử dụng Qt Designer để chỉnh sửa các file giao diện người dùng để tạo ứng dụng chỉnh ... Chạy Qt Creator tạo ứng dụng đơn giản Chúng ta sẽ tìm hiểu những kiến thức Qt cách tạo ứng dụng Notepad đơn giản sử dụng C ++ các mô-đun Widget Qt Chúng ta sử dụng Qt Creator IDE Qt Designer ... main theo C + + cho ứng dụng Dòng tạo đối tượng QApplication Đối tượng quản lý ứng dụng cần thiết để chạy chương trình Qt sử dụng Qt Widgets Nó khởi tạo đối tượng ứng dụng với argc tham số...
 • 17
 • 241
 • 0

Phân rã ổn định của không gian phân loại của nhóm Abénơ cấp qua biểu diễn Môđula của một số nhóm tuyến tính

Phân rã ổn định của không gian phân loại của nhóm Abénơ cấp qua biểu diễn Môđula của một số nhóm tuyến tính
... Z/p Fp[M„]: vành n ù a nhóm cùa n ù a nhóm nhàn M^ GLn = GLn{Z/p): nhóm tu3'-én tinh tong quàt trén {Z/p)^ Fp[G]: vành nhóm cùa nhóm G, vói G mot nhóm cùa nhóm GLnE[UQ, ,Wn-i] (t.u Fp[tQ, ,^n-i]) ... nén quan tàm nhieu h a n ve toàn tìm nhùng phàn rà on dinh thành càe bang t u két cùa khòng gian phàn loai cùa nhóm hù*u han Cho p mot so nguyén tó, G ià mot nhóm h ù u han va P G + khòng gian ... phàn rà óii dinh cùa khòng gian phàn loai B{Z/p)'^ qua bieu dién modula cùa mot so nhóm tu3^én tinh Dóng góp cùa chùng tói luan àn bao góm: 1) ho sung vào càe két qua cùa Harris; 2) tìm mot phàn...
 • 61
 • 89
 • 0

Bài giảng lập trình c cơ bản chương 5 mảng một chiều

Bài giảng lập trình c cơ bản chương 5 mảng một chiều
... *Chèn phần tử vào mảng *Cho mảng sau: 12 21 38 *Hãy trình bày bư c chèn 111 vào vị trí mảng 111 12 21 38 *Chèn phần tử vào mảng *Hãy viết hàm chèn phần tử c giá trị x vào vị trí k cho trư c mảng ... b [50 ]; //Khai bao mang so thuc b gom 50 phan tu *char str[30]; //Khai bao mang ky tu str gom 30 ky tu Nhằm thuận tiện cho vi c viết chương trình, ta nên định nghĩa số MAX đầu chương trình – kích ... thư c chất là môt biến đươ c cấp phát bộ nhớ liên tuc và bao gồm nhiều biến thành phần ̣ ̉ ̉ ̣ * Ca c thành phần cua mang là tâp hợp ca c biến có cùng kiêu dữ liêu và cùng...
 • 47
 • 276
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giám sát xây lắp điệnĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT) Nhật Bản đối với xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt nam và giải pháp khắc phụcĐề tài nghiên cứu khoa học Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp Việt Nam phương pháp phân tích hồi quy theo ngưỡngĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa biến động tỷ giá hối đoái và kim ngạch xuất khẩu Việt Nam bằng cách ứng dụng phương pháp ARDLĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển, hiệu quả công ty và hạn chế tài chínhĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch MICE tại tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuĐề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Sử dụng thiết bị Hi_Class trong việc giảng dạy Tin học 10 nhằm nâng cao hứng thú học cho học sinhĐề tài Nghiên cứu Khoa học Tách chiết collagen từ da cá tra bằng phương pháp hoá sinhĐề tài nghiên cứu khoa học Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012Đề tài nghiên cứu khoa học Xác định bệnh do trùng bào tử sợi (Myxosporea) gây ra ở cá chẽm Lates calcarifer(Bloch, 1790) giai đoạn giống và thử nghiệm phương pháp chữa trịĐề tài nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu tủ gốc đến sinh trưởng và năng suất của giống chè TRI777 trong vụ Xuân năm 2012 tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái NguyênĐề tài Nghiên cứu và thiết kế máy chẻ tre công nghiệpĐề tài Nguyên lý và thiết bị trong nhà máy điệnĐề tài nhập môn Tìm hiểu về công nghệ sạc không dâyĐề tài Phân tích kĩ thuật máy chụp X-Quang số (CR&&DR)Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học sinh tại trường THCS Đoàn XáĐề tài Quản lý học viên của một trung tâm tin họcĐỀ TÀI QUẢN LÝ TIỀN GỞI THANH TOÁN NGÂN HÀNGĐề tài Quản lý tour du lịchĐề tài Quản lý trung tâm giới thiệu việc làm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập