EE2020 chuong 06 mang mot cua kirchhoff tuyen tinh

Tài liệu Chương 4: Chất lượng của hệ tuyến tính liên tục ppt

Tài liệu Chương 4: Chất lượng của hệ tuyến tính liên tục ppt
... 12 Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục Đáp ứng bước theo thời gian hệ bậc δ=0 δ 1 Điều khiển tự động δ=∞ δ=0 δ =0 13 Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục Các tiêu chất ... Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục δ < 0.707 δ = 0.707 δ > 0.707 Điều khiển tự động 17 Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục V Cặp nghiệm khống chế Là cặp nghiệm phức liên hợp PTĐT hệ ... xảy đỉnh cộng hưởng + Biên dự trữ Pha dự trữ (chương 3) Điều khiển tự động ωc Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục IV Chất lượng độ hệ bậc Cho hệ thống hồi tiếp âm đơn vị R Hàm truyền kín...
 • 22
 • 214
 • 0

Tài liệu Mạng hai cửa Kirhof tuyến tính pdf

Tài liệu Mạng hai cửa Kirhof tuyến tính pdf
... mảng hai cỉía, l cå så xáy dỉûng l thuút mảng hai cỉía Phán loải cạc mảng hai cỉía : Vãư màût nàng âäüng lỉåüng ta chia : Mảng hai cỉía khäng ngưn (cn gi l mảng hai cỉía thủ âäüng) Mảng hai cỉía ... mảng hai cỉía ghẹp näúi tiãúp thỉï nháút v I '2 , U '2 , I "2 , U "2 l biãún ca mảng hai cỉía ghẹp näúi tiãúp thỉï hai I 1, U 1, I , U l biãún ca mảng hai cỉía tỉång âỉång våïi hai mảng hai ... Âiãưu kiãûn thãø hiãûn mảng hai cỉía l näúi tiãúp l dng chy vo mảng hai cỉía ny cng chênh l dng chy vo mảng hai cỉía kia, dng chy mảng hai cỉía ny cng chênh l dng chy mảng hai cỉía Trỉåìng Âải Hc...
 • 24
 • 620
 • 7

Tài liệu Chương 4: Chất lượng của hệ tuyến tính liên tục pptx

Tài liệu Chương 4: Chất lượng của hệ tuyến tính liên tục pptx
... 12 Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục Đáp ứng bước theo thời gian hệ bậc δ=0 δ 1 Điều khiển tự động δ=∞ δ=0 δ =0 13 Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục Các tiêu chất ... Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục δ < 0.707 δ = 0.707 δ > 0.707 Điều khiển tự động 17 Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục V Cặp nghiệm khống chế Là cặp nghiệm phức liên hợp PTĐT hệ ... xảy đỉnh cộng hưởng + Biên dự trữ Pha dự trữ (chương 3) Điều khiển tự động ωc Chương Chất lượng hệ tuyến tính liên tục IV Chất lượng độ hệ bậc Cho hệ thống hồi tiếp âm đơn vị R Hàm truyền kín...
 • 22
 • 216
 • 0

Giáo trình Cơ sở kỹ thuật điện - Mạng hai cửa Kirhof tuyến tính potx

Giáo trình Cơ sở kỹ thuật điện - Mạng hai cửa Kirhof tuyến tính potx
... ( 7-1 ) l mä hçnh toạn hc ca mảng hai cỉía, l cå så xáy dỉûng l thuút mảng hai cỉía Phán loải cạc mảng hai cỉía : Vãư màût nàng âäüng lỉåüng ta chia : Mảng hai cỉía khäng ngưn (cn gi l mảng hai ... hiãûn mảng hai cỉía l näúi tiãúp l dng chy vo mảng hai cỉía ny cng chênh l dng chy vo mảng hai cỉía kia, dng chy mảng hai cỉía ny cng chênh l dng chy mảng hai cỉía Trỉåìng Âải Hc Bạch Khoa - Khoa ... mảng hai cỉía ghẹp näúi tiãúp thỉï nháút v I '2 , U '2 , I "2 , U "2 l biãún ca mảng hai cỉía ghẹp näúi tiãúp thỉï hai I 1, U 1, I , U l biãún ca mảng hai cỉía tỉång âỉång våïi hai mảng hai...
 • 24
 • 221
 • 0

Tối ưu một số tham số vô tuyến mạng 3g của vinaphone1 tại tỉnh phú thọ

Tối ưu một số tham số vô tuyến mạng 3g của vinaphone1 tại tỉnh phú thọ
... : Tối ưu số tham số tuyến mạng 3G Vinaphone1 tỉnh Phú thọ Bố cục luận văn gồm chương sau: Chương 1: Hệ thống truy nhập tuyến UMTS Chương 2: Nghiên cứu số vấn đề quy hoạch tối ưu cho mạng ... sau tối ưu Bảng 3.17 KPI trước tối ưu Phú thọ Lấy thống kê từ 8/10/2011 đến 21/10/2012 Bảng 3.18 KPI sau tối ưu Phú thọ Lấy thống kê từ 9/11/2012 đến 15/11/2012 Bảng 3-19 KPI sau tối ưu Phú thọ ... thu thập số liệu, phân tích thực thực hiện, đề tài “ Tối ưu số thông số tuyến mạng 3G VNP1 tỉnh Phú thọ " hoàn thành Đề tài với mục đích nghiên cứu tìm hiểu đưa giải pháp nhằm tối ưu hóa hệ...
 • 25
 • 262
 • 1

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MẠCH 1A - CHƯƠNG 9 MẠNG 2 CỬA(4 CỰC) TUYẾN TÍNH KHÔNG NGUỒN

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MẠCH 1A - CHƯƠNG 9 MẠNG 2 CỬA(4 CỰC) TUYẾN TÍNH KHÔNG NGUỒN
... A 12 I 2ng A 12 &' I 1ng & & U = U1ng & &' = A11 U1ng + A 12 I 2ng & &' = A 21 U1ng + A 22 I 2ng & I 2ng = & U1ng &' I 2ng & I 2ng (A) & ' = A 12 A 21 - A11 A 22 U & I1ng 1ng A 12 A 11A2 2 - ... A mạng cửa tuyến tính không nguồn: 2 & & & U1 = A11 U + A 12 I + A13 & & & I1 = A 21 U + A 22 I + A 23 & I2 & I1 & U1 Không nguồn & U2 Hệ phương trình trạng thái dạng A mạng cửa tuyến tính không ... B 12 I1 (A) & & & & & & I1 = A 21 U + A 22 I I = B 21 U1 + B 22 I1 (B) & & & & Từ hệ pt dạng (A) giải U ;I theo U1 ;I1 : & U2 = & U1 & I A 12 A11 A 22 A 21 A11 A A 21 12 A 22 & & = A 22 U1 -...
 • 111
 • 1,854
 • 2

Mạng hai cửa Kirhof tuyến tính_chương 7

Mạng hai cửa Kirhof tuyến tính_chương 7
... thại (7- 1) l mä hçnh toạn hc ca mảng hai cỉía, l cå så xáy dỉûng l thuút mảng hai cỉía Phán loải cạc mảng hai cỉía : Vãư màût nàng âäüng lỉåüng ta chia : Mảng hai cỉía khäng ngưn (cn gi l mảng hai ... mảng hai cỉía ghẹp näúi tiãúp thỉï nháút v I '2 , U '2 , I "2 , U "2 l biãún ca mảng hai cỉía ghẹp näúi tiãúp thỉï hai I 1, U 1, I , U l biãún ca mảng hai cỉía tỉång âỉång våïi hai mảng hai ... (h .7. 13) Tỉì (7- 18) cạc thäng säú så âäư hçnh Π tỉång âỉång : A 12 A 12 − j75 − j75 Z d = A 12 = − j75Ω; Z n = = = j500Ω = j500Ω; Z n1 = = A 11 − 0,5 − A 22 − 0,5 − Så âäư thay thãú hçnh (h .7. 14)...
 • 24
 • 646
 • 9

Một số vấn đề về biểu diễn đối phụ hợp của nhóm tuyến tính đặc biệt

Một số vấn đề về biểu diễn đối phụ hợp của nhóm tuyến tính đặc biệt
... trúc quỹ đạo đối phụ hợp nhóm tuyến tính đặc biệt 4.1 Biểu diễn đối phụ hợp nhóm Lie Giả sử G nhóm Lie, g đại số Lie G ký hiệu g * không gian vectơ đối ngẫu g gồm phiếm hàm tuyến tính thực từ ... đối phụ hợp nhóm tuyến tính đặc biệt SL(n, R) Trong mục xây dựng cách chi tiết cấu trúc quỹ đạo đối phụ hợp nhóm dừng nhóm tuyến tính đặc biệt SL(n, R) Giả sử G = SL(n, R), g = sl(n, R) đại số ... định) F g* 4.1.2 Mệnh đề (xem[3]) Với F g*, GF đóng nhóm Lie G GF nhóm Lie G Ký hiệu gF đại số Lie nhóm Lie GF 4.2 Nhóm tuyến tính đặc biệt 4.2.1 Mệnh đề Nhóm tuyến tính đặc biệt 23 SL(n, R) =...
 • 34
 • 234
 • 0

Tiểu luận: Tìm hiểu và sử dụng Qt để viết chương trình tạo một cửa sổ chương trình điển hình docx

Tiểu luận: Tìm hiểu và sử dụng Qt để viết chương trình tạo một cửa sổ chương trình điển hình docx
... Designer để tạo những dòng lệnh Đầu tiên sử dụng Qt Creator để tạo project với các file cần thiết Sau đó, sử dụng Qt Designer để chỉnh sửa các file giao diện người dùng để tạo ứng dụng chỉnh ... Chạy Qt Creator tạo ứng dụng đơn giản Chúng ta sẽ tìm hiểu những kiến thức Qt cách tạo ứng dụng Notepad đơn giản sử dụng C ++ các mô-đun Widget Qt Chúng ta sử dụng Qt Creator IDE Qt Designer ... main theo C + + cho ứng dụng Dòng tạo đối tượng QApplication Đối tượng quản lý ứng dụng cần thiết để chạy chương trình Qt sử dụng Qt Widgets Nó khởi tạo đối tượng ứng dụng với argc tham số...
 • 17
 • 271
 • 0

Phân rã ổn định của không gian phân loại của nhóm Abénơ cấp qua biểu diễn Môđula của một số nhóm tuyến tính

Phân rã ổn định của không gian phân loại của nhóm Abénơ cấp qua biểu diễn Môđula của một số nhóm tuyến tính
... Z/p Fp[M„]: vành n ù a nhóm cùa n ù a nhóm nhàn M^ GLn = GLn{Z/p): nhóm tu3'-én tinh tong quàt trén {Z/p)^ Fp[G]: vành nhóm cùa nhóm G, vói G mot nhóm cùa nhóm GLnE[UQ, ,Wn-i] (t.u Fp[tQ, ,^n-i]) ... nén quan tàm nhieu h a n ve toàn tìm nhùng phàn rà on dinh thành càe bang t u két cùa khòng gian phàn loai cùa nhóm hù*u han Cho p mot so nguyén tó, G ià mot nhóm h ù u han va P G + khòng gian ... phàn rà óii dinh cùa khòng gian phàn loai B{Z/p)'^ qua bieu dién modula cùa mot so nhóm tu3^én tinh Dóng góp cùa chùng tói luan àn bao góm: 1) ho sung vào càe két qua cùa Harris; 2) tìm mot phàn...
 • 61
 • 99
 • 0

Bài giảng lập trình c cơ bản chương 5 mảng một chiều

Bài giảng lập trình c cơ bản chương 5 mảng một chiều
... *Chèn phần tử vào mảng *Cho mảng sau: 12 21 38 *Hãy trình bày bư c chèn 111 vào vị trí mảng 111 12 21 38 *Chèn phần tử vào mảng *Hãy viết hàm chèn phần tử c giá trị x vào vị trí k cho trư c mảng ... b [50 ]; //Khai bao mang so thuc b gom 50 phan tu *char str[30]; //Khai bao mang ky tu str gom 30 ky tu Nhằm thuận tiện cho vi c viết chương trình, ta nên định nghĩa số MAX đầu chương trình – kích ... thư c chất là môt biến đươ c cấp phát bộ nhớ liên tuc và bao gồm nhiều biến thành phần ̣ ̉ ̉ ̣ * Ca c thành phần cua mang là tâp hợp ca c biến có cùng kiêu dữ liêu và cùng...
 • 47
 • 330
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho đoàn viên thanh niên thành phố tuy hòa, tỉnh phú yên dựa vào cộng đồngKhai thác giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc của di tích chùa bút tháp bắc ninh trong phát triển du lịchChắt lọc anh lovebookTổ chức trò chơi ĐVTCĐ cho trẻ mẫu giáo lớn (5 6 tuổi) ở các trường mầm non thành phố tuy hoà, tỉnh phú yênTổ chức hoạt động khám phá khoa học ở các trường mầm non thành phố tuy hòa, tỉnh phú yênGiải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự ở việt nam hiện nay ttNghiên cứu thiết kế các môn thể thao tự chọn cho sinh viên trường đại học việt bắcNghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho học sinh trường trung học phổ thông trung nghĩa huyện thanh thủy tỉnh phú thọGiáo dục bảo vệ môi trường cho cộng đồng dân cư ở khu du lịch gành đá đĩa, xã an ninh đông, huyện tuy an, tỉnh phú yênPhát triển trung tâm học tập cộng đồng ở huyện đông hòa, tỉnh phú yên theo tiếp cận phát triển cộng đồngXây dựng và sử dụng đề tài khoa học để phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh chuyên sinh THPTHoạt động kinh doanh của Công ty TNHH TM du lịch Rùa vàngHoạt động kinh doanh khách sạn nghiệp vụ lễ tân khách sạn Mường ThanhHoạt động tổ chức phục vụ tại bộ phận nhà hàng khách sạn vườn thủ đôHuy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở huyện đông hòa, tỉnh phú yênQuản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh ou đôm xay, nước cộng hòa dân chủ nhân dân làoTạo động lực làm việc cho giảng viên trường đại học kinh tế nghệ an ttTổ chức dạy học chương III “chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào” sinh học 10 THPT theo hình thức học tập đảo chiều (flipped learning)Phối hợp các lực lượng cộng đồng trong phòng ngừa học sinh THCS bỏ học tại các xã đặc biệt khó khăn huyện tuy an, tỉnh phú yênHình tượng đông thiên tam hữu trong thơ nguyễn trãi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập