De kiem tra trac nghiem 2010 môn kết cấu

Đề kiểm tra trắc nghiệm THPT môn hóa

Đề kiểm tra trắc nghiệm THPT môn hóa
... rượu X phản ứng hết với Na dư thu 2,24 lít khí H2 (đktc) Số nhóm chức -OH rượu X A B C D Trang 2/3 - Mã đề thi 201 Câu 27: Cho 3,0 gam axit no đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH Cô ... B CH3CHO C C2H5OH D CH3OH - - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 201 ... tách riêng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta cần dùng hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) A dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2 B dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2...
 • 3
 • 160
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Sinh học - Không Phân ban pdf

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Sinh học - Không Phân ban pdf
... liềm D tay ngón, ngón tay ngắn Trang 2/4 - đề thi 135 Câu 26: Những dạng đột biến gen sau không làm thay đổi tổng số nuclêotít số liên kết hyđrô so với gen ban đầu? A Mất cặp nuclêôtit thay ... Nếu mẹ bình thường, bố bị mù màu trai mù màu họ nhận Xm từ A ông nội B bà nội C mẹ D bố Trang 3/4 - đề thi 135 Câu 39: Hiện tượng thoái hoá giống số loài sinh sản hữu tính A lai khác giống, ... Câu 34: Cơ chế phát sinh đột biến số lượng nhiễm sắc thể là: A Quá trình tiếp hợp trao đổi chéo nhiễm sắc thể bị rối loạn B Cấu trúc nhiễm sắc thể bị phá vỡ C Sự phân ly không bình thường hay...
 • 4
 • 150
 • 0

Đề kiểm tra trắc nghiệm THPT môn sinh

Đề kiểm tra trắc nghiệm THPT môn sinh
... 4/4 - Mã đề thi 135 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Sinh học - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 104 ... HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 104 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 04 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Sinh học - Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: ... Trang 4/4 - Mã đề thi 104 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (Đề thi có 03 trang) KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Sinh học - Ban Khoa học Xã hội Nhân văn Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: ...
 • 15
 • 95
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN SINH HỌC 12 MÃ ĐỀ 41

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN SINH HỌC 12 MÃ ĐỀ 41
... 0, 41 xám, cụt: 0 ,41 đen, cụt; 0,09 xám, dài; 0,09 đen, dài B 0, 41 xám, cụt;0 ,41 đen, dài ; 0,09 xám, dài ; 0,09 đen, cụt C 0, 41 xám, dài: 0 ,41 đen, cụt; 0,09 xám, cụt; 0,09 đen, dài D 0, 41 ... axit amin Dạng đột biến gen sinh prôtêin biến đổi A đảo vị trí thêm nuclêôtit ba hóa axit amin thứ 350 B nuclêôtit ba hóa axit amin thứ 350 C thêm nuclêôtit ba hóa axit amin thứ 350 D ... hợp trao đổi chéo nhiễm sắc thể bị rối loạn Câu 15: Dạng đột biến gen làm thay đổi cấu trúc phân tử prôtêin gen huy tổng hợp A Đảo vị trí cặp nuclêôtit ba hoá cuối B thêm cặp nuclêôtit ba mã...
 • 4
 • 53
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN SINH HỌC 12 MÃ ĐỀ 42

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN SINH HỌC 12 MÃ ĐỀ 42
... gen huy tổng hợp A thay cặp nuclêôtit ba hoá cuối B cặp nuclêôtit ba hoá thứ 10 C Đảo vị trí cặp nuclêôtit ba hoá cuối D thêm cặp nuclêôtit ba hoá thứ 10 Câu 18: Trong dạng đột biến ... amin Dạng đột biến gen sinh prôtêin biến đổi A nuclêôtit ba hóa axit amin thứ 350 B thay đảo vị trí cặp nuclêôtit ba hoá axit amin thứ 350 C đảo vị trí thêm nuclêôtit ba hóa axit amin thứ ... tế bào sinh dưỡng có cặp nhiễm sắc thể tương đồng tăng thêm gọi A thể đa bội B thể đa nhiễm C thể tam bội D thể tam nhiễm Câu 23: Bộ ba mở đầu với chức qui định khởi đầu dịch qui định hóa...
 • 4
 • 52
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN SINH HỌC 12 MÃ ĐỀ 43

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN SINH HỌC 12 MÃ ĐỀ 43
... gen huy tổng hợp A thêm cặp nuclêôtit ba hoá thứ 10 B cặp nuclêôtit ba hoá thứ 10 C Đảo vị trí cặp nuclêôtit ba hoá cuối D thay cặp nuclêôtit ba hoá cuối Câu 29: Trong bệnh sau người, ... biến đoạn nhiễm sắc thể thường gây hậu A khả sinh sản sinh vật B tăng cường độ biểu tính trạng C giảm cường độ biểu tính trạng D giảm sức sống làm chết sinh vật Câu 24: Ở người, bệnh mù màu (đỏ, ... thường, gen m qui định máu khó đông Gen nằm nhiễm sắc thể X, alen tương ứng Y Một cặp vợ chồng sinh trai bình thường gái máu khó đông Kiểu gen cặp vợ chồng là: B XMXm × XM Y C XMXm × Xm Y D XMXM...
 • 4
 • 133
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN SINH HỌC 12 MÃ ĐỀ 44

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN SINH HỌC 12 MÃ ĐỀ 44
... nuclêôtit ba hoá thứ 10 B Đảo vị trí cặp nuclêôtit ba hoá cuối C cặp nuclêôtit ba hoá thứ 10 D thay cặp nuclêôtit ba hoá cuối Câu 22: Cơ chế di truyền cấp độ phân tử sinh vật tóm ... amin Dạng đột biến gen sinh prôtêin biến đổi A đảo vị trí thêm nuclêôtit ba hóa axit amin thứ 350 B thay đảo vị trí cặp nuclêôtit ba hoá axit amin thứ 350 C nuclêôtit ba hóa axit amin thứ ... hậu A tăng cường độ biểu tính trạng B giảm cường độ biểu tính trạng C khả sinh sản sinh vật D giảm sức sống làm chết sinh vật Câu 37: Đặc điểm di truyền tính trạng qui định gen lặn nằm nhiễm...
 • 4
 • 52
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN ANH LẦN 1 HK I KHỐI 12 (2010-2011) Mã đề thi 132 pptx

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN ANH LẦN 1 HK I KHỐI 12 (2010-2011) Mã đề thi 132 pptx
... ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN ANH LẦN HK I KH I 12 (2 010 -2 011 ) Th i gian làm b i: 45 phút; (50 câu trắc nghiệm) đề thi 357 Choose the word which has the underlined part pronounced differently ... KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN ANH LẦN HK I KH I 12 (2 010 -2 011 ) Th i gian làm b i: 45 phút; (50 câu trắc nghiệm) đề thi 209 Choose the word or phrase which best fits each gap of these sentence Câu 1: ... TRẮC NGHIỆM MÔN ANH LẦN HK I KH I 12 (2 010 -2 011 ) Th i gian làm b i: 45phút; (50 câu trắc nghiệm) đề thi 485 Choose the word or phrase which best fits each gap of the passage A gesture is an...
 • 12
 • 170
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm xây dựng câu hỏi và để kiểm tra trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập môn tin học 6

sáng kiến kinh nghiệm xây dựng câu hỏi và để kiểm tra trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập môn tin học 6
... sau: Kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh trình dạy học Phơng pháp trắc nghiệm khách quan 36 Thực trạng kiểm tra đánh giá kết học tập môn Tin Học trờng THCS Mạo Khê II Xây dựng câu hỏi kiểm tra ... nghiên cứu lý luận thực tiễn kiểm tra đánh giá kết học tập đề tài thiết kế qui trình xây dựng hệ thống câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm khách quan đánh giá kết học tập môn Tin học Phơng pháp có khả đo ... cầu kiến thức, kỹ năng, thái độ để sử dụng cách tốt II.2.2 Xây dựng câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm khách quan môn Tin Học trờng THCS Mạo Khê II *Qui trình xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn...
 • 38
 • 379
 • 0

đề kiểm tra trắc nghiệm môn hóa học

đề kiểm tra trắc nghiệm môn hóa học
... Oxi hóa tăng b Tính acid tăng , Tính oxi hóa giảm c Tính acid tính Oxi hóa giảm d Tính acid giảm , Tính oxi hóa tăng 7/ Dung dịch không chứa bình thủy tinh a H2SO4 b HF c HNO3 d HCl 8/ Cân hóa học ... Clo trên? a 2,24 lít b 3,36 lít c 10,192 lít d 5,45 lít ĐỀ: 345 ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 10T NĂM HỌC 2007-2008 ¤ Đáp án đề thi:KTCL-10T ĐỀ 221 1[ 1]b 9[ 3]b 17[ 1]d 25[ 3]a 33[ 1]a 2[ 1]b ... SO2 c S d H2 ĐỀ : 342 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN DUY HIỆU Bài kiểm tra Cuối khóa Môn: HÓA -10T Phòng thi Số BD Họ và tên HS: Lớp : Ngày kiểm tra : Chữ...
 • 11
 • 399
 • 4

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn hoá

Đề kiểm tra trắc nghiệm môn hoá
... Clo trên? a 2,24 lít b 3,36 lít c 10,192 lít d 5,45 lít ĐỀ: 345 ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 10T NĂM HỌC 2007-2008 ¤ Đáp án đề thi:KTCL-10T ĐỀ 221 1[ 1]b 9[ 3]b 17[ 1]d 25[ 3]a 33[ 1]a 2[ 1]b ... SO2 c S d H2 ĐỀ : 342 ̉ ̀ TRƯƠNG TRUNG HOC PHÔ THÔNG ̣ ̃ N DUY HIÊU NGUYÊ ̣ ̉ ́ Bai kiêm tra Cuối khóa Môn: HO A -10T ̀ ́ Phong thi ̀ Sô BD Ho va tên HS: ̣ ̀ ́ Lơp : ̉ m tra : ... H2S + SO2 ĐỀ 333 ̉ ̀ TRƯƠNG TRUNG HOC PHÔ THÔNG ̣ ̃ N DUY HIÊU NGUYÊ ̣ ̉ ́ Bai kiêm tra Cuối khóa Môn: HO A -10T ̀ ́ BD Phong thi ̀ Sô Ho va tên HS: ̣ ̀ ́ Lơp : ̉ Ngay kiêm tra : ...
 • 11
 • 293
 • 3

Tài liệu Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương (Đề số 02) pptx

Tài liệu Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương (Đề số 02) pptx
... thành pháp luật c Chuyển hóa quy phạm tập quán, đạo đức thành pháp luật d Cả a,b,c Câu 37: Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải có: a Ít 1/2 tổng số đại biểu tán thành b Ít 2/3 tổng số đại biểu ... 26: Tập quán pháp là: a Biến đổi tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật b Biến đổi thói quen hành xử người lịch sử thành pháp luật c Biến đổi quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật d Cả a,b,c ... Phó thủ tướng không thiết phải Đại biểu quốc hội b Năng lực pháp luật xuất từ người sinh c Năng lực lao động xuất từ công dân đủ 16 tuổi d Năng lực pháp luật tiền đề lực hành vi Câu 28: “Người...
 • 6
 • 1,454
 • 24

Tài liệu KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN VẬT LÍ_Mã đề thi 192 pdf

Tài liệu KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT MÔN VẬT LÍ_Mã đề thi 192 pdf
... đáng kể Hỏi m3 khối tâm hệ nằm trung điểm BC? A m3 = 4m B m3 = m C m3 = 2m D m3 = 6m Trang 2/4 - Mã đề thi 192 Câu 21: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp hiệu điện dao động điều hoà ... động T = 10s Khoảng cách hai điểm gần dây dao động ngược pha A 2m B 1,5m C 0,5m D 1m Trang 3/4 - Mã đề thi 192 Câu 32: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện 10 −3 C= ... Năng lượng điện trường tụ điện T A biến thi n điều hoà với chu kỳ T B biến thi n điều hoà với chu kỳ C biến thi n điều hoà với chu kỳ 2T D không biến thi n điều hoà theo thời gian Câu 39: Khi...
 • 4
 • 168
 • 0

Tài liệu Đề kiểm tra trắc nghiệm môn vật lý doc

Tài liệu Đề kiểm tra trắc nghiệm môn vật lý doc
... đầu điện trở R Câu 14: Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm Vận tốc vật qua vị trí cân có độ lớn ... gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m vật có khối lượng m = 250g, dao động điều hoà với biên độ A = 6cm Chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân Quãng π đường vật s 10 A 6cm B 12cm C 9cm D 24cm ... thời gian tính giây (s) Vận tốc sóng A 314m/s B 331m/s C 334 m/s D 100m/s Trang 3/4 - Mã đề thi 213 Câu 29: Tại vị trí địa lý, hai lắc đơn có chu kỳ dao động riêng T1 = 2,0s T2 = 1,5s, chu kỳ dao...
 • 4
 • 247
 • 2

Tài liệu KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn Sinh học_Mã đề thi 146 ppt

Tài liệu KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn Sinh học_Mã đề thi 146 ppt
... có tỷ lệ phân ly kiểu hình A 9:3:3:1 B 3:3:1:1 C 1:1:1:1 D 3:1 Trang 2/3 - Mã đề thi 146 Câu 27: Cơ chế di truyền cấp độ phân tử sinh vật tóm tắt theo sơ đồ: A Gen → tính trạng → ARN → prôtêin ... thể đoạn nhiễm sắc thể - - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 146 ... giảm cường độ biểu tính trạng B tăng cường độ biểu tính trạng C giảm sức sống làm chết sinh vật D khả sinh sản sinh vật Câu 36: Những dạng đột biến gen sau không làm thay đổi tổng số nuclêôtit số...
 • 3
 • 166
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giải pháp tạo việc làm cho Thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và phát triển của cúc Lá Nho tại thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sản xuất, tinh sạch Pfu DNA polymerase tái tổ hợp từ Escherichia coli (LV thạc sĩ)Phát hiện ảnh giả mạo dạng lồng ghép trên miền tần số và sai phân cấp hai (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cút (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Lai Châu (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Một số bài toán cực trị cho đa thức nhiều biến (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)giáo án thực hành lái xeBÀI THU HOẠCH THỰC TẾ Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chínhQuản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)đề tài: Nâng cao kĩ năng làm văn nghị luận về tác phẩm, đoạn trích văn xuôi cho học sinh lớp 12 trường trung học phổ thôngbài tập chuyên đề con lắc đơnLời giải đề thi Toán THPT Quốc gia năm 2017 mã đề 101Report giản đồ pha của nước (h2o) và carbon (c)Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)