Khảo sát đầu năm hóa 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HÓA 11 NĂM HỌC 2010- 2011 ĐỀ 1 potx

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HÓA 11 NĂM HỌC 2010- 2011 ĐỀ 1 potx
... 1s22s22p63s23p64s24p6 B: 1s22s22p 63s23p64s1 2 6 C: 1s 2s 2p 3s 3p D: 1s22s22p63s23p2 49) Nguyên tử M có cấu hình electron 1s22s22p63s23p1 Cấu hình electron ion M3+ là: A: 1s22s22p63s2 B: 1s22s22p 63s23p6 C: 1s22s22p ... nguyên tử 16 X tạo ion sau đây? A X2+: 1s22s22p 63s23p2 B X2-: 1s22s22p63s23p6 C X-: 1s22s22p6 D.X2-: 2 6 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 52) Các ion tạo từ nguyên tử nguyên tố M (Z = 11 ) , R (Z = 19 ) X (Z ... lớp 71) Cho phản ứng hĩa hĩa học sau : KClO3 + HCl -> Cl2 + KCl + H2O Các hệ số theo thứ tự chất : A 2,3,3 ,1, 3 B 1, 3,3 ,1, 3 C 2,6,3 ,1, 3 D 1, 6,3 ,1, 3 72) Phản ứng sau chứng tỏ HCl có tính oxi hóa...
 • 8
 • 92
 • 0

Đề khảo sát đầu năm Hóa 9

Đề khảo sát đầu năm Hóa 9
... (đktc) tác dụng vừa hết với 100 ml dung dịch Ba(OH)2 ,sản phẩm BaCO3 H2O a, Viết phương trình hóa học tính nồng độ mol dung dịch Ba(OH) dùng b, Tính khối lượng chất kết tủa thu Cho biết :O=16...
 • 2
 • 284
 • 0

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HÓA HỌC 10

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HÓA HỌC 10
... H‫م‬y nêu phương pháp hóa học để phân biệt bốn dung dịch Viết phươngảtình hóa học (nếu có ) để minh họa َ Câu 10 (2,5 điểm) Viết phương trình hóa học thực dãy biến đổi hóa học theo sơ đồ sau: (1) ... nàosauđây đْng? A Không cَ tượng g‫ ى‬xảy B Màu da cam dung dịch brom nhạt so với ban đầu C Màu da cam dung dịch brom đậm so với ban đầu D Màu da cam dung dịch brom chuyển thành không màu Câu Đốt ... sau cَ thể quan s‫ل‬t được? A Sủi bọt kh‫ ,ي‬đ‫ ل‬vôi không tan B Đ‫ ل‬vôi tan dần, không sủi bọt kh‫.ي‬ C Không sủi bọt kh‫ ,ي‬đ‫ ل‬vôi không tan D Sủi bọt kh‫ ,ي‬đ‫ ل‬vôi tan dần tan hết Câu...
 • 6
 • 488
 • 2

Đề và đáp án kiểm tra khảo sát đầu năm hóa 9

Đề và đáp án kiểm tra khảo sát đầu năm hóa 9
... kiểm tra khảo sát chất lợng đầu năm - môn sinh Năm học 20 09- 2010 Họ tên: Lớp Điểm Nhận xét giáo viên I/ Phần trắc nghiệm: Câu Hãy khoang tròn vào đầu chữ trớc đáp án em cho Sinh vật sau thể ... đề cho ta có: nMgO = m/M = 8/40 = 0,2(mol) Theo ptp ta có: nHCl = 2nMgO = x 0,2 = 0,4 (mol) Vậy nồng độ mol dung dịch dùng là: ADCT: CM = n/V => CM HCl = n/V = 0,4/0,2 = 2M Đề kiểm tra khảo sát ... nhóm: A nhóm B nhóm C nhóm D nhóm Câu Trong dấu hiệu sau đây, dấu hiệu chung cho thể sống (đánh dấu X vào cho ý trả lời đúng) Lớn lên Sinh sản Di chuyển Lấy chất cần thiết Loại bỏ chất thải...
 • 4
 • 793
 • 8

ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HÓA LỚP 12

ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HÓA LỚP 12
... H, N C chắn phải có nguyên tố C, O, H, N D có nguyên tố C, H Câu 15: Số đồng phân cấu tạo C5H12O oxi hóa tạo anđehit có nhánh : A B C D Câu 16: Trong phân tử buta - 1,3 - đien, nguyên tử liên kết ... hỗn hợp tác dụng vừa đủ với 25 ml dung dòch NaOH 2M Giá trò m : A 13,5g B 10,5g C 12, 6 g D 11,6g -( C = 12 ; H = ; O = 16 ; Ag = 108 ; Br = 80 ) …………………… Hết …………………………… ... hai ancol là: A C4H9OH C5H11OH B C2H5OH C3H7OH C CH3OH C2H5OH D C3H7OH C4H9OH Câu 30: Phản ứng hóa học chất hữu : A thường xảy chậm, không hoàn toàn , không theo hướng xác đònh B thường xảy nhanh...
 • 3
 • 125
 • 0

ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HÓA 12

ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HÓA 12
... OH OH A B CH3 OH C CH2 - OH CH3 C©u 12 : A C©u 13 : A C C©u 14 : A C©u 15 : A C C©u 16 : A C D CH3 Cho 3,70 gam axit cacboxylic X tác dụng hết với NaHCO thu 1,12lít CO2 (đkc) Hỏi X axit số axit ... gia phản ứng nào? phản ứng cracking B phản ứng phản ứng phân hủy D phản ứng cháy Chọn mệnh đề mệnh đề sau: a Andehit hợp chất hữu phân tử có nhóm -CHO b Andehit xeton có phản ứng cộng hydro giống ... 0,15mol C2H6 0,20mol D CH4 0,10mol C2H6 0,25mol Dẫn xiclopropan vào dung dòch Brom, tượng quan sát là: Màu dung dòch nhạt dần B Màu dung dòch không đổi Màu dung dòch đậm dần D Dung dòch chuyển...
 • 2
 • 39
 • 0

Khảo sát đầu năm hóa 12 cơ bản pps

Khảo sát đầu năm hóa 12 cơ bản pps
... Thể tích khí CO2 (đktc) thu A 3,36 lít B 2,24 lít C 4,48 lít D 1 ,12 lít Câu 40: Cho 4,6g rượu no đơn chức tác dụng hết với Na 1 ,12 lit H2 (đktc) Rượu A C4H9OH B C3H7OH C C2H5OH D CH3OH ... Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only D xà phòng hóa C hiđrat hoá Câu 17: Dùng chất để phân biệt lọ nhãn chứa: CH3COOH ,C2H5OH A NaOH B quì tím C ... đơn chức có công thức phân tử tổng quát CnH2n-1CHO D Anđehit vừa thể tính khử, vừa thể tính oxi hóa Câu 26: Cho 44gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 (đủ) thu 21,6 gam...
 • 5
 • 110
 • 0

Đề khảo sát đầu năm lớp 11 cực hay(không tải quá tiếc)

Đề khảo sát đầu năm lớp 11 cực hay(không tải quá tiếc)
... ozon có khả ngăn tia cực tím từ vũ trụ xâm nhập vào trái đất tầng ozon… A dày, ngăn không cho tia cực tím qua B chứa khí CFC có tác dụng với ngăn tia cực tím C đã hấp thụ tia cực tím chuyển hóa ... dịch X m gam muối khan Biểu thức liên hệ m1, m2, V A m2 = m1+ 71V B 112 m2 = 112 m1 + 71V C m2 = m1+ 35,5V D 112 m2 = 112 m1 + 355V Câu 42: Chỉ từ hoá chất: KMnO4 (rắn) ; Zn ; FeS ; dung dịch HCl ... A, B (đều có hoá trị II), C ( hoá trị III) vào dung dịch HCl dư thấy có V lít khí thoát (ở đktc) dung dịch X Cô cạn dung dịch X m gam muối khan Biểu thức liên hệ m1, m2, V A m2 = m1+ 71V B 112 m2...
 • 5
 • 214
 • 0

Khảo sát đầu năm học 2008 môn hóa 11 M231 pptx

Khảo sát đầu năm học 2008 môn hóa 11 M231 pptx
... hoá học mạnh nhiệt độ cao C Đơn chất N2 có tính oxi hoá Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only D Nitơ phi kim mạnh hoạt động hoá học ... 6H2 O B 8NH3 + 3Cl2  6NH4 Cl + N2 C NH3 + HNO3  NH4 NO3 D 2NH3 + 3CuO  N2 + 3Cu + 3H2 O Câu 11: Trong phòng thí nghiệm, điều chế khí NH3 thường lẫn nước Để thu khí NH3 khô, người ta dẫn hỗn ... sau có nồng độ ion H+ cao A Nước chanh pH = B Máu pH = 7,4 C Cà phê đen pH = D Thuốc tẩy dầu pH = 11 Câu 9: Dẫn từ từ V lít khí NH3 qua ống đựng 3,2 gam bột CuO nung nóng Sau phản ứng khối lượng...
 • 6
 • 51
 • 0

Khảo sát đầu năm 11 môn Hóa trường THPT Ngô Quyền M295 docx

Khảo sát đầu năm 11 môn Hóa trường THPT Ngô Quyền M295 docx
... thoát chất màu lục nhạt Một dung dịch có [OH-] = 2,5.10-10M Môi trường dung dịch A Trung tính B Không thể xác định C Axit D Bazơ Câu 11: A C Câu 12: Các tập hợp ion sau đồng thời tồn dung dịch NH4+, ... evaluation only A Câu 22: 12 B 13 C D + Dung dịch sau có nồng độ ion H cao A Thuốc tẩy dầu pH = 11 B Cà phê đen pH = C Máu pH = 7,4 D Nước chanh pH = B pH + pOH = 14 D pH = - lg[H+] Câu 23: A ... qua bột Pt nung nóng xảy phản ứng : NH3 + O  NO + H2O Tổng hệ số (tối giản) chất phương trình hóa học A Câu 26: 17 B 18 C 16 D Cho 0,31 mol NaOH vào dung dịch có chứa 0,1 mol HCl 0,08 mol Fe(NO3)3...
 • 4
 • 133
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM -HÓA 11CB.doc

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM -HÓA 11CB.doc
... CO32-; K+; SO42B H+; NO3-; Al3+; Ba2+ 3+ 2+ 2C Al ; Ca ; SO3 ; Cl D Pb2+; Cl-; Ag+; NO3Câu 18: Cặp chất sau khơng thể xảy phản ứng dung dịch: A HNO3 K2CO3 B KCl NaNO3 C HCl Na2S D FeCl3 NaOH Câu ... 0,002M Tính pH dung dịch sau phản ứng A.3 B.10 C.11 D.12 Câu 21: Kết tủa CdS tạo thành dụng dịch cặp chất đây? A CdCl2 + Na2SO4 C Cd(NO3)2 + H2S B Cd(NO3)2 + HCl D CdCl2 + NaOH Câu 22: Cho dung dịch...
 • 2
 • 209
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM LỚP 2 NĂM HỌC 2012 - 2013 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông Huyện Tây Hòa - Tỉnh Phú Yên

ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM LỚP 2 NĂM HỌC 2012 - 2013 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông Huyện Tây Hòa - Tỉnh Phú Yên
... Bà cụ trả lời: - Bà mài th i sắt th nh kim để khâu vá quần áo Cậu bé ngạc nhiên : - Th i sắt to th , bà mài th nh kim được? Cậu bé học hành nào? Cậu lười học Cậu chăm học Cậu cầm sách, đọc vài ... ……xuống - hết -Giáo viên coi thi không giải th ch th m HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM I Đọc: Đọc th nh tiếng: (6 điểm) - Đọc đúng, to, rõ ràng (5 điểm) - Trả lời câu hỏi (1 điểm) Nếu : - HS đọc ... tảng đá 4 Bà cụ mài th i sắt để làm gì? Th nh kim khâu Th nh gậy Th nh que kim II KIỂM TRA VIẾT : ( 10 điểm) Chính tả: ( điểm) Tập chép “ Phần th ởng”( chép đầu bài) trang 15 sách Tiếng Việt tập...
 • 5
 • 433
 • 7

khao sat dau nam 11

khao sat dau nam 11
... D helpful IV - Identify the one part that contains a mistake by circling the letter A,B,C,or D: 11 I was just writing a cgeque when I remembered I have had no money left in the bank I II A III...
 • 4
 • 123
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đề thi toán lớp 6 học kỳ 1Nghiên cứu thói quen xem phim truyền hình của khán giả trong độ tuổi 40 55 trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵngXây dựng chiến lược kinh doanh của Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Vĩnh Long giai đoạn 20162020 (LV thạc sĩ))Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Techcombank Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Ứng dụng công nghệ trộn xi măng dưới sâu và các phương pháp thí nghiệm xác định tính chất của nó trong điều kiện đất yếu khu vực Duyên hải Trà Vinh (LV thạc sĩ))Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Phân tích ảnh hưởng TLD và tải trọng do động đất trong ứng xử kết cấu khung nhà cao tầng (LV thạc sĩ))Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại công ty Bảo việt Vĩnh Long (LV thạc sĩ))trắc nghiệm Chương 6 Đại Số 10Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của người dân vào Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Tháp (LV thạc sĩ))bai3cacppxsthuonggap 130303223102 phpapp02Khảo sát truyền tải mạng vòng chuyển mạch Burst quang sử dụng báo hiệu quay vòngKỹ thuật lưu lượng MPLS và ứng dụng trong mạng VNPTMô hình hóa và đặc tả hình thức các giao diện thành phần có chứa chất lượng dịch vụ và tính tương tranhNghiên cứu nâng cao hiệu năng của hệ tìm phương sử dụng anten không tâm pha trong môi trường các nguồn tín hiệu tương quanMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống nhận dạng vân tayMột số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phần mềm nhúnNÂNG CẤP TÍNH NĂNG TÌM KIẾM CỦA PHẦN MỀM THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MAGENTO SỬ DỤNG SPHINX SEARCHNghiên cứu mô hình nhân vật ảo biểu cảm trên khuôn mặt ba chiều nói tiếng việNGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NÉN DỮ LIỆU ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ LƯU TRỮ CHUỖI DNA
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập