QUY TRÌNH VÀ HƯỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH NHÀ XƯỞNG

ứng dụng công nghệ thông tin cải thiện điều kiện vệ sinh thú y đàn bò sữa xã xuân thới thượng huyện hóc môn

ứng dụng công nghệ thông tin và cải thiện điều kiện vệ sinh thú y đàn bò sữa xã xuân thới thượng huyện hóc môn
... Phản ứng tiến hành thú cho sữa, dùng phản ứng phát bệnh Brucella đàn thú hay cá thể thú đàn lớn, (trên 1000 sữa) độ nh y phản ứng bị giảm Phản ứng dương tính giả x y thú tiêm phòng mẫu sữa ... thức, tay nghề người chăn ni cơng tác vệ sinh, chăm sóc, ni dưỡng đàn - Nâng cao tay nghề thú y sữa cho cán thú y mạng lưới thú y Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Giới thiệu sơ lƣợc Xn Thới ... hộ ni sữa Xn Thới Thượng, huyện Hóc Mơn Tổng số mẫu chúng tơi khảo sát 237/1.278 sữa tồn chiếm tỉ lệ 18,50% 30/200 hộ chăn ni sữa chiếm tỉ lệ 15 % tổng số hộ tồn Xn Thới Thượng...
 • 63
 • 165
 • 0

Giáo trình phân tích hướng dẫn tìm hiểu về quy luật chiếu sáng của hành tinh phần 1 pot

Giáo trình phân tích và hướng dẫn tìm hiểu về quy luật chiếu sáng của hành tinh phần 1 pot
... ph−¬ng tr×nh 1. 9 kho¶ng thêi gian gi÷a c¸c gãc giê 1 vµ ω2: Eo gio = 11 2 x3600 π π (ω − 1 ) 360n ⎞ ⎡ ⎤ ⎛ Eo 1 + 0.033 sin φ sin δ ⎥ ⎟ ⎢cos φ cos δ (sin 1 − sin ω ) + 365 ⎠ ⎣ 18 0 ⎝ ⎦ 2.2.3 ... 2,98 .10 -3/T0 = 0,5µm v E0λmax = E0λ(λm,T0) = 8,3 .10 13 W/m3 Cỉåìng âäü bỉïc xả ton pháưn: E0 = σ0.T04 = 6,25 .10 7 W/m2 Cäng sút bỉïc xả ton pháưn ca Màût tråìi: Q0 = E0.F = π.D2.σ0.T04 = 3,8 .10 26W ... tråìi: Q0 = E0.F = π.D2.σ0.T04 = 3,8 .10 26W Cäng sút ny bàòng 4 .10 13 láưn täøng cäng sút âiãûn ton thãú giåïi hiãûn nay, vo khog P = 10 13W 23 2.2 Ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n n¨ng l−ỵng bøc x¹ mỈt trêi...
 • 10
 • 197
 • 0

Giáo trình phân tích hướng dẫn tìm hiểu về quy luật chiếu sáng của hành tinh phần 2 pps

Giáo trình phân tích và hướng dẫn tìm hiểu về quy luật chiếu sáng của hành tinh phần 2 pps
... thành phần đợc truyền qua hệ số truyền qua thành phần vuông góc: d = (1 r ) r 2n = (1 r )2 = r r + r Đối với thành phần song song có kết tơng tự hệ số truyền qua trung bình hai thành phần: ... có thành phần vuông góc xạ tới (hình 2. 11), đại lợng (1 - r ) tia xạ tới tới đợc bề mặt thứ 2, (1 - r )2 qua bề mặt phân cách r (1 - r ) bị phản xạ trở lại bề mặt phân cách thứ v.v Cộng tất thành ... môi truờng n1 môi truờng n2 Ed Hình 2. 10 Quá trình truyền tia xạ 32 1, = phơng trình kết hợp: n n2 E = r = Ei n1 + n2 r(0 ) Nếu môi trờng không khí (chiết suất n2 1) thì: n E = r = Ei...
 • 10
 • 190
 • 0

Giáo trình phân tích hướng dẫn tìm hiểu về quy luật chiếu sáng của hành tinh phần 3 doc

Giáo trình phân tích và hướng dẫn tìm hiểu về quy luật chiếu sáng của hành tinh phần 3 doc
... phơng trình định luật nhiệt động I ta có: dq = CpdT - vdp = dq = CvdT + pdv = suy ra: (3- 35) CpdT = vdp (3- 36) CvdT = -pdv Chia (3- 35) cho (3- 36) ta đợc: Cp vdp (3- 37) = =k Cv pdv dp dv +k =0 (3- 38) ... entrôpi trình đợc xác định biểu thức: dq du + dl dl pdv = = = (3- 30) ds = T T T T p R mà theo phơng trình trạng thái ta có: = , thay vào (3- 30) ta đợc: T v dv (3- 31) ds = R v lấy tích phân (3- 31) ... hay: p v Lấy tích phân hai vế (3- 38) ta đợc: lnp + k.lnv = const (3- 39) Hay: pvk = const Biểu thức (3- 39) phơng trình trình đoạn nhiệt, k số mũ đoạn nhiệt * Quan hệ thông số: Từ (3- 39) ta có: k...
 • 10
 • 203
 • 0

Giáo trình phân tích hướng dẫn tìm hiểu về quy luật chiếu sáng của hành tinh phần 4 doc

Giáo trình phân tích và hướng dẫn tìm hiểu về quy luật chiếu sáng của hành tinh phần 4 doc
... tổng quát trình: Quá trình đa biến trình tổng quát với số mũ đa biến n = - ữ +, trình nhiệt động lại trờng hợp riêng Thật vậy, từ phơng trình pvn = const ta thấy: Khi n = 0, phơng trình trình pv0 ... riêng Cn = 0, trình đoạn nhiệt Khi n = , phơng trình trình pv = const, hay v = const với nhiệt dung riêng Cn = Cv, trình đẳng tích Nh trình đoạn nhiệt (C = 0), đẳng nhiệt (C = ), đẳng tích (C = Cv), ... nhiệt dung riêng Cn = Cp, trình đẳng áp Khi n = 1, phơng trình trình pv1 = const, hay T = const với nhiệt dung riêng CT = , trình đẳng nhiệt Khi n = k, phơng trình trình pvk = const, hay q =...
 • 10
 • 207
 • 0

Giáo trình phân tích hướng dẫn tìm hiểu về quy luật chiếu sáng của hành tinh phần 5 ppsx

Giáo trình phân tích và hướng dẫn tìm hiểu về quy luật chiếu sáng của hành tinh phần 5 ppsx
... suốt trình trao đổi nhiệt Môi chất thực trình thuận nghịch liên tiếp nhau: hai trình đẳng nhiệt hai trình đoạn nhiệt tiến hành xen kẽ Sau ta xét hai chu trình Carno thuận nghịch gọi tắt chu trình ... nhiệt làm việc theo chu trình đợc gọi máy lạnh bơm nhiệt 4.1.1.1 Chu trình thuận nghịch không thuận nghịch Công chu trình công mà môi chất sinh nhận vào thực chu trình Công chu trình đợc ký hiệu L ... lạnh biến phần nhiệt thành công, đợc gọi chu trình sinh công Qui ớc: công chu trình thuận chiều l > Đây chu trình đợc áp dụng để chế tạo động nhiệt * Đồ thị: Trên đồ thị hình 4.1, chu trình thuận...
 • 10
 • 194
 • 0

Hướng dẫn điều kiện hành nghề thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại

Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại
... III THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ, ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI, CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ QLCTNH, MÃ SỐ QLCTNH Tổ chức, cá nhân đồng thời làm thủ tục đăng ký chủ nguồn thải, đăng ký Giấy phép QLCTNH đáp ứng đủ điều kiện ... nguồn thải và/ hoặc có nhu cầu hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH phải có đủ điều kiện hành nghề xử lý, tiêu huỷ theo quy định Mục Phần II, làm thủ tục đăng ký chủ nguồn thải và/ hoặc Giấy phép hành nghề ... phải làm thủ tục đăng ký Giấy phép QLCTNH với Cục Bảo vệ môi trường Thủ tục lập hồ cấp phép hành nghề QLCTNH cho chủ xử lý, tiêu huỷ CTNH: 3.1 Tổ chức, cá nhân đăng hành nghề xử lý, tiêu...
 • 56
 • 533
 • 0

QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆPVÀ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆPVÀ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
... thành thực tập, có chữ ký người phụ trách thực tập đơn vị, không thiết phải đóng dấu tròn) Nhật ký thực tập phải nộp với Báo cáo thực tập tốt nghiệp Báo cáo thực tập tốt nghiệp (TTTN) Báo cáo TTTN ... cận thực tế gắn liền với đơn vị tiếp nhận thực tập phù hợp với phạm vi Đề cương thực tập tốt nghiệp theo quy định Khoa KTKT Báo cáo TTTN phải trình bày phù hợp với quy định phụ lục đính kèm hướng ... tiến độ, nhận xét chấm điểm giáo viên hướng dẫn Vấn đề đạo văn Báo cáo TTTN Nghiêm cấm sinh viên chép nội dung từ báo cáo thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp sinh viên khóa trước khóa, thuộc...
 • 3
 • 190
 • 0

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM – QUY TRÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y docx

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM – QUY TRÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y docx
... BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vệ sinh nước dùng chăn nuôi 1.4 Giải thích từ ngữ Các thuật ngữ quy chuẩn hiểu sau: 1.4.1 Điều kiện vệ sinh thú y sở chăn nuôi Điều kiện vệ sinh thú y sở chăn nuôi ... 2011/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM - QUY TRÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y Cattle and poultry farm - Hygiene inspection and evaluation procedure QUY ... dụng 1.2.1 Quy chuẩn áp dụng cho quan đánh giá vệ sinh thú y sở chăn nuôi bò, lợn, gia cầm (gà, cút) theo quy mô trang trại 1.2.2 Quy chuẩn áp dụng để đánh giá sở chăn nuôi gia súc, gia cầm nước...
 • 56
 • 1,146
 • 3

Giáo trình phân tích hướng dẫn tìm hiểu về sức ảnh hưởng của lực hút Trái Đất lên từ trường phần 1 pps

Giáo trình phân tích và hướng dẫn tìm hiểu về sức ảnh hưởng của lực hút Trái Đất lên từ trường phần 1 pps
... F, n > dS S B i tập chơng Tìm đạo h m điểm A theo hớng vectơ e trờng vô hớng u = xy - z2 a A (1, 2, 3) v e {1, 1, 1} b A (1, 1, 0) v e{0, 1, 1} c A (1, 0, 1) v e l hớng phân giác góc Oxy Cho trờng ... phơng trình (7 .1. 1) nhận đợc a1(, ) 2u 2u 2u u u + 2b1(, ) + c1(, ) = F1(, , u, , ) Trong a1(, ) = a(x, y) + 2b(x, y) + c(x, y) y x y x Giáo Trình Toán Chuyên Đề Trang 11 3 ... a Tìm độ lớn v hớng vectơ grad u điểm A (1, - 2, 1) b Tìm góc grad u (1, 1, 1) v grad u (1, -1, 0) c Tìm điểm M cho grad u(M) đồng phơng với trục Oy Cho trờng bán kính r = x2 + y2 + z2 r với e{ -1, ...
 • 10
 • 207
 • 2

Giáo trình phân tích hướng dẫn tìm hiểu về sức ảnh hưởng của lực hút Trái Đất lên từ trường phần 2 pptx

Giáo trình phân tích và hướng dẫn tìm hiểu về sức ảnh hưởng của lực hút Trái Đất lên từ trường phần 2 pptx
... u u u u u = + , = a x t 2u 2u 2u 2u 2u 2u 2u 2u = +2 + , = a2 2 + x t Thế v o phơng trình (7.4.1), nhận đợc phơng trình 2u =0 Tích phân hai lần u(, ) = () + () Trở biến ... phơng trình 2u 2u u 2u = a2( + + ) + f(x, y, z, t) t x z y (7 .2. 2) gọi l phơng trình truyền nhiệt không gian ba chiều Trong trờng hợp nguồn nhiệt : f(M, t) = 0, phơng trình (7 .2. 2) l phơng trình ... Chơng Phơng Trình Truyền Sóng w (7 .2. 1) l phơng trình Trờng hợp dao động cỡng : f(x, t) 0, phơng trình (7 .2. 1) l phơng trình không Phơng trình truyền nhiệt Xét phân bố nhiệt vật rắn, thể tích D,...
 • 10
 • 187
 • 0

Giáo trình phân tích hướng dẫn tìm hiểu về sức ảnh hưởng của lực hút Trái Đất lên từ trường phần 3 pot

Giáo trình phân tích và hướng dẫn tìm hiểu về sức ảnh hưởng của lực hút Trái Đất lên từ trường phần 3 pot
... 2a t ds 2a t Biến đổi tích phân bên tích phân (8.1.4) s= + ( a ) t cos ( x)d = e + e cos 2s d = I(s) a t a t Đạo h m I(s), sau tích phân phần, nhận đợc phơng trình vi phân + sin 2sde I(s) ... w N y bu to k w c Chơng Phơng trình truyền nhiệt Đ1 B i toán Cauchy B i toán CP1a Cho miền D = 3, H = D ì 3+ v h m g C(D, 3) Tìm h m u C(H, 3) thoả m n phơng trình truyền nhiệt 2u u = a2 với ... sin( )d Thay v o công thức (8.1 .3) v biến đổi u(x, t) = + + ( a ) t g() cos ( x)d e d Đổi thứ tự lấy tích phân Giáo Trình Toán Chuyên Đề Trang 133 d o m C lic c u -tr a c k o d o...
 • 10
 • 107
 • 0

Giáo trình phân tích hướng dẫn tìm hiểu về sức ảnh hưởng của lực hút Trái Đất lên từ trường phần 4 docx

Giáo trình phân tích và hướng dẫn tìm hiểu về sức ảnh hưởng của lực hút Trái Đất lên từ trường phần 4 docx
... t) = (8 .4. 1) (8 .4. 2) (8 .4. 3) Tìm nghiệm b i toán HP1a dạng tách biến u(x, t) = X(x)T(t) Thế v o phơng trình (8 .4. 1) v điều kiện biên (8 .4. 3) đa hệ phơng trình vi phân X(x) + X(x) = (8 .4. 4) T(t) ... a t (cosx + i sinx) (8.2.3) Tách phần thực, phần ảo suy tích phân cần tìm Cần ghi nhận kết v phơng pháp tính tích phân để sử dụng sau n y Tính trực tiếp tích phân + s2 J(t) = 3(t ) e ds ... X(x) = (8 .4. 4) T(t) + a T(t) = (8 .4. 5) X(0) = X(l) = với (8 .4. 6) Lập luận tơng tự nh b i toán HH1a, tìm nghiệm riêng không tầm thờng hệ phơng trình (8 .4. 4) v (8 .4. 6), nhận đợc họ nghiệm riêng...
 • 10
 • 107
 • 0

Giáo trình phân tích hướng dẫn tìm hiểu về sức ảnh hưởng của lực hút Trái Đất lên từ trường phần 5 potx

Giáo trình phân tích và hướng dẫn tìm hiểu về sức ảnh hưởng của lực hút Trái Đất lên từ trường phần 5 potx
... thoả m n phơng trình Laplace u = u u = với (r, ) D0 r + r r r r 2 v điều kiện biên u (R, ) = h() r Tìm nghiệm b i toán NE1 dạng tách biến u(r, ) = V(r)() Trang 150 Giáo Trình Toán Chuyên ... a n g e Vi e w N y bu to k lic c u -tr a c k Chơng Phơng Trình Truyền Nhiệt w Thay v o phơng trình (8.8.1) nhận đợc hệ phơng trình vi phân () + () = r2V(r) + rV(r) - V(r) = 0, (8.8.3) B i toán ... Thế v o điều kiện biên suy C= Trang 152 g1 (l) g1 (0) l g (l) g1 (l) g3 (0) + g1 (0) D= ld B= Giáo Trình Toán Chuyên Đề (8.8.10) d o m w Chơng Phơng Trình Truyền Nhiệt với dk = C lic c u...
 • 10
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về điều kiện tín dụng và hồ sơ vay vốntiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về điều kiện tín dụng và hồ sơ vay vốn 19khí nhà kính phần 1 quy định và hướng dẫn cho cấp độ tổ chức về định lượng và báo cáo các phát thải và loại bỏ khí nhà kínhkhí nhà kính phần 2 quy định và hướng dẫn cho cấp độ dự án về định lượng và báo cáo giảm phát thải và tăng cường loại bỏ khí nhà kínhkhí nhà kính phần 3 quy định và hướng dẫn chứng thực và kiểm định về khí nhà kínhnhững quy định và hướng dẫn của nhà nước về bổ sung tài liệuxây dựng và ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về hồ sơ hành chínhquy định điều kiện vệ sinhquy đinh vê dieu kien ve sinh cho cac co so san xuat thuc phamphí và lệ phí thẩm định điều kiện vệ sinh thú yquy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩmquy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩmquy định về điều kiện vệ sinh thú yhướng dẫn điều kiện kinh doanh xăng dầuquy định điều kiện vệ sinh thú yEST toeic 1200 RC + LC (có link tải audio ở trang cuối)Công tác quản lý các khu chung cư tại Hà Nội hiện nay Thực trạng và giải phápHoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng ở Công ty Xây Dựng Bưu Điện Hà NộiHoàn thiện một số hoạt động quản trị nhân lực tại công ty phát hành biểu mẫu thống kêKiểm toán khoản mục lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Tài chính Châu Á thực hiệnNghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết việt nam từ 1986 đến 2012Thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở ngoại thành Hà NộiĐỀ KHẢO sát học SINH GIỎI lớp 9 (4)ĐỀ KHẢO sát học SINH GIỎI lớp 9 (6)ĐỀ KHẢO sát học SINH GIỎI lớp 9 (5)Dự án cửa hàng hoa tự chọn N2Giải đề cuối kỳ môn cấu kiện điện tử ĐTVT BKHNQuy hoạch hệ thống thoát nước cho thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Giai đoạn 20202030Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện kinh môn, tỉnh hải dương theo chuẩn nghề nghiệpĐồ án Nghiên cứu thiết kế áo váy dành cho phụ nữ cho con bú, Ứng dụng thiết kế một sản phẩm. Xây dựng tài liệu kĩ thuật cho sản phẩm đã thiết kếThe role of people training and development in delivering service quality in UK based Thai restaurants (LV thạc sĩ)Lựa chọn tag SNP dựa vào phương pháp tối ưu đàn kiến (LV thạc sĩ)Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy giấy Tân Mai – Đồng Nai công suất 1000 m3ngày.đêmThiết kế hệ thống xử lý nước cấp sử dụng nguồn nước mặt cho khu dân cư có dân số 18000 ngườiThiết kế và cài đặt lớp tập mờ và ứng dụng trong các hệ thống mờ (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập