định quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Đánh giá giảng viên theo năng lực làm việc và kết quả thực hiện nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm trong các trường đại học công lập Việt Nam

Đánh giá giảng viên theo năng lực làm việc và kết quả thực hiện nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm trong các trường đại học công lập Việt Nam
... theo nhu cầu xã hội Giải pháp đánh giá giảng viên theo lực làm việc kết thực nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm trường đại học công lập Theo quy định Luật viên chức, phương pháp, nội dung đánh ... đánh giá giảng viên theo lực làm việc kết thực nhiệm vụ Đánh giá giảng viên cần phải có phối hợp tham gia nhiều bên, người đánh giá người đánh giá phải trí tiêu chuẩn đánh giá, kết đánh giá có ... thống đánh giá giảng viên theo lực làm việc kết thực nhiệm vụ thiết kế riêng cho vị trí công việc như: chủ nhiệm khoa, chủ nhiệm môn (giảng viên kiêm giữ chức vụ quản lí), giảng viên cao cấp, giảng...
 • 10
 • 107
 • 2

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lí tài sản nha fnuowcs tại đơn vị sự nghiệp công lập

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lí tài sản nha fnuowcs tại đơn vị sự nghiệp công lập
... dụng Quy chế quy định việc quản tài sản nhà nước đơn vị nghiệp công lập (sau gọi tắt đơn vị nghiệp) quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội có thẩm quy n định thành lập; gồm: a) Đơn vị ... động nghiệp đơn vị Điề u 14 Hạch toán, báo cáo tài sản Đơn vị nghiệp phải thực việc hạch toán tài sản theo chế độ hành hạch toán tài sản đơn vị hành nghiệp Tài sản phép sử dụng vào hoạt động sản ... thầu quy định khác có liên quan Nhà nước 5 Mụ c QUẢ N LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI Đ ƠN VỊ SỰ NGHIỆP Điề u Quản lý, đăng ký tài sản Tài sản nhà nước đơn vị nghiệp phải quản lý theo quy định...
 • 10
 • 412
 • 1

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lí tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lí tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
... dụng Quy chế quy định việc quản tài sản nhà nước đơn vị nghiệp công lập (sau gọi tắt đơn vị nghiệp) quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội có thẩm quy n định thành lập; gồm: a) Đơn vị ... thầu quy định khác có liên quan Nhà nước 5 Mụ c QUẢ N LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI Đ ƠN VỊ SỰ NGHIỆP Điề u Quản lý, đăng ký tài sản Tài sản nhà nước đơn vị nghiệp phải quản lý theo quy định ... động nghiệp đơn vị Điề u 14 Hạch toán, báo cáo tài sản Đơn vị nghiệp phải thực việc hạch toán tài sản theo chế độ hành hạch toán tài sản đơn vị hành nghiệp Tài sản phép sử dụng vào hoạt động sản...
 • 10
 • 596
 • 3

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI pps

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI pps
... tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập Chương II NỘI DUNG CHI, MỨC CHI Điều Nội dung chi, mức chi công tác phí STT NỘI DUNG CHI MỨC CHI I QUY ĐỊNH MỨC CHI CÔNG ... tiêu công tác phí, chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập áp dụng không mức chi tối đa quy định Tùy theo khả ngân sách, đơn vị giao hàng năm, Thủ trưởng quan đơn vị định nội ... công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập thực theo quy định Luật Ngân sách nhà nước văn hướng dẫn Hàng năm vào thời điểm xây dựng dự toán theo quy định...
 • 20
 • 618
 • 0

BTN hành chính :Phân tích các quy định hiện hành về tuyển dụng, sử dụng viên chức và chỉ rõ những điểm tiến bộ của pháp luật hiện hành trong việc đảm bảo quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp, công lập về tuyển dụng, sử dụng viên chức

BTN hành chính :Phân tích các quy định hiện hành về tuyển dụng, sử dụng viên chức và chỉ rõ những điểm tiến bộ của pháp luật hiện hành trong việc đảm bảo quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp, công lập về tuyển dụng, sử dụng viên chức
... thuộc vào ngày tuyển dụng II NHỮNG ĐIỂM TIẾN BỘ CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH TRONG VIỆC BẢO ĐẢM QUY N TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VIÊN CHỨC Về tuyển dụng viên chức - Về ... Nghị định 116/2003/NĐ-CP Về việc tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chứctrong đơn vị nghiệp Nhà nước Như vậy, với điểm tiến quy định việc đảm bảo quy n tự chủ, đơn vị nghiệp công lập có ... lập giao quy n tự chủ việc tuyển dụng viên chức người đứng đầu đơn vị nghiệp có thẩm quy n tổ chức thực việc tuyển dụng viên chức, định tuyển dụng viên chức thông qua thi tuyển xét tuyển chịu...
 • 10
 • 151
 • 0

Thẩm định Đề án quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập docx

Thẩm định Đề án quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập docx
... Quy t định giao quy n tự chủ, tự Bước chịu trách nhiệm tài cho đơn vị gởi kết đường bưu điện Hồ sơ Thành phần hồ sơ + Công văn đề nghị kèm mẫu biểu theo quy định: Phương án tự chủ, tự chịu trách ... UBND TP đơn vị nghiệp cấp (nếu đơn vị trực thuộc UBND TP) Cơ quan chủ quản có công văn trình Ủy ban nhân dân thành phố Bước Quy t định giao quy n tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài cho đơn vị Ủy ban ... nước đơn vị nghiệp có thu năm…(Phụ lục số 03) +Phương án tự chủ tài đơn vị; +Dự toán thu chi đơn vị; +Hồ sơ khác: Quy t định thành lập, Quy chế hoạt động, Quy t định giao tiêu biên chê, Quy t định...
 • 5
 • 639
 • 3

Thủ tục thẩm định đề án quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; mã số hồ sơ T-BPC- 007517-TT ppsx

Thủ tục thẩm định đề án quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; mã số hồ sơ T-BPC- 007517-TT ppsx
... máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập - Thông tư số 71/2006/TT – BTC ngày 9/8/2006 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định 43/2006/NĐ – CP quy định quy n tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ ... Sở Tài - Cơ quan phối hợp: Các đơn vị dự toán g) Kết thực thủ tục hành chính: Quy t định hành h) Lệ phí: không i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Phụ lục số 02 (Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm ... cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: không l) Căn pháp lý thủ tục hành chính: - NĐ 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 Chính phủ việc quy định quy n tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức...
 • 8
 • 365
 • 2

Nghi dinh 43 ve tu chu tai chinh doi voi don vi su nghiep cong lap

Nghi dinh 43 ve tu chu tai chinh doi voi don vi su nghiep cong lap
... dụng cán bộ, vi n chức Quyết định vi c tuyển dụng cán bộ, vi n chức theo hình thức thi tuyển xét tuyển Quyết định bổ nhiệm vào ngạch vi n chức (đối với chức danh tương đương chuyên vi n trở xuống), ... hợp đồng làm vi c với người tuyển dụng, sở bảo đảm đủ tiêu chu n ngạch cần tuyển phù hợp với cấu chức danh nghi p vụ chuyên môn theo quy định pháp luật Sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ, vi n chức ... Quyết định vi c nâng bậc lương thời hạn, trước thời hạn ngạch tiếp nhận, chuyển ngạch chức danh tương đương chuyên vi n trở xuống theo điều kiện tiêu chu n pháp luật quy định Các đơn vị nghi p trực...
 • 18
 • 437
 • 0

TẬP HUẤN Xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

TẬP HUẤN Xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
... vị trí việc làm: Vị trí việc làm người đảm nhận;  Vị trí việc làm nhiều người đảm nhận;  Vị trí việc làm kiêm nhiệm TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CƠ BẢN  Vị trí việc làm? Vị trí việc làm công ... đơn vị xem xét, định theo thẩm quyền Vấn đề điều chỉnh vị trí việc làm xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm     Điều chỉnh vị trí việc làm thực quan, tổ chức, đơn vị nghiệp công lập ... vị trí việc làm cần thiết; Bước 6: Xây dựng mô tả công việc vị trí việc làm; Bước 7: Xây dựng khung lực vị trí việc làm; Bước 8: Xác định chức danh nghề nghiệp tương ứng với danh mục vị trí việc...
 • 42
 • 204
 • 0

MẪU DANH MỤC TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP GIAO CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH potx

MẪU DANH MỤC TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP GIAO CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH potx
... TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ (Ký, họ tên đóng dấu) Ghi chú: Chỉ lập Danh mục sau cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước định giao tài sản cho đơn vị...
 • 2
 • 359
 • 0

skkn kết quả 04 năm thực hiện nghị định 432006nđ-cp ngày 25042006 của chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập thpt sông ray

skkn kết quả 04 năm thực hiện nghị định 432006nđ-cp ngày 25042006 của chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập thpt sông ray
... Dã Thảo Đơn vị B 40.000 Đơn vị C 30.000 Đơn vị D 60.000 Trang Đề tài :Kết 04 năm thực Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 /04/ 2006 Chính phủ đơn vị nghiệp công lập Đối với phụ cấp lưu trú công tác CBGV ... NV thực hiện: Nguyễn Thị Dã Thảo Trang 11 Đề tài :Kết 04 năm thực Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 /04/ 2006 Chính phủ đơn vị nghiệp công lập TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 /04/ 2006 ... Đề tài :Kết 04 năm thực Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 /04/ 2006 Chính phủ đơn vị nghiệp công lập II.THỰC TRẠNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH...
 • 13
 • 152
 • 0

SKKN Kết quả 04 năm thực hiện Nghị định 432006NĐCP ngày 25042006 của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập

SKKN Kết quả 04 năm thực hiện Nghị định 432006NĐCP ngày 25042006 của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập
... 43/2006/NĐ-CP ngày 25 /04/ 2006 Chính phủ đơn vị nghiệp công lập Nội dung Tiền phụ cấp /ngày Đơn vị A 50.000 Đơn vị B 40.000 Đơn vị C 30.000 Đơn vị D 60.000 Đối với phụ cấp lưu trú công tác CBGV ... NV thực hiện: Nguyễn Thị Dã Thảo Trang Đề tài :Kết 04 năm thực Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 /04/ 2006 Chính phủ đơn vị nghiệp công lập TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 /04/ 2006 ... Đề tài :Kết 04 năm thực Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 /04/ 2006 Chính phủ đơn vị nghiệp công lập II.THỰC TRẠNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH...
 • 10
 • 150
 • 0

HỆ THỐNG CƠ QUAN QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP GỒM CÁC ĐƠN VỊ NÀO?

HỆ THỐNG CƠ QUAN QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP GỒM CÁC ĐƠN VỊ NÀO?
... nước viên chức? Thứ 2/ đơn vị nghiệp công lập gì? Thứ 3/ Gồm đơn vị nào? III PHÂN TÍCH 1/ Hệ thống quan quản Nhà nước viên chức ? Trước tiên xin giới thiệu đến cô bạn Hệ thống quan quản Nhà ... vào Điều 47 Luật Viên chức năm 2010 ta khái quát Hệ thống quan Quản Nhà nước Viên chức II PHÂN TÍCH Hệ thống quản Nhà nước Viên chức: * Chính phủ thống quản nhà nước viên chức; * Bộ Nội ... thực quản nhà nước viên chức II PHÂN TÍCH 2/ Đơn vị nghiệp công lập gì? Căn vào Điều Luật Viên chức năm 2010 Đơn vị nghiệp công lập tổ chức quan có thẩm quyền Nhà nước, tổ chức trị, tổ chức...
 • 25
 • 752
 • 0

Tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập có thu

Tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập có thu
... THU VÀ CHI CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI LOGO VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1 Khái niệm 1.1.1 Cơ chế tự chủ tài đơn vị nghiệp công lập ... Y TẾ CÔNG VIỆT NAM LOGO CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI LOGO VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU NGUỒN ... QUÁT VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI LOGO VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.4 Thu chi đơn vị nghiệp thu Nguồn thu: 1 .Thu NSNN cấp: 2 .Thu từ hoạt động nghiệp 3.Nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu...
 • 61
 • 1,165
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lậpxây dựng đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lậpluận văn thạc sĩ về cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lậpluạn văn thạc sĩ tài chính ngan hàng vè cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lậpluận văn thạc sĩ về quản lý tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lậpđơn vị sự nghiệp công lậpphê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lậpphê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lậpphê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lậpđơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chínhxếp hạng đơn vị sự nghiệp công lậpkế toán đơn vị sự nghiệp công lậpkế toán trong đơn vị sự nghiệp công lậpcác đơn vị sự nghiệp công lập là gìđơn vị sự nghiệp công lập là gìTài liệu ôn thi công chức viên chức, thi nâng ngạch ngành hành chính hayQuản lý tiền lương trong khu vực hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang công an nhân dânGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng Bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm DaichiMột số biện pháp để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở công ty Viễn thông quân độiTài liệu ôn thi công chức viên chức, thi nâng ngạch ngành Kế toánĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ TRUYỀN HÌNHTƯ vấn tâm lý học ĐƯỜNG QUAN TRỌNG KHÔNG PHẢI MÌNH có gì mà là MÌNH là AIBai tap bo tro nang cao tieng anh 7 sach cuGiải pháp đấu tranh phòng chống sản xuất, buôn bán hàng giả tại Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ3 can you hear me from here3 theyre there in their boatTrắc nghiệm sinh lý học ngành điều dưỡng và phụ sảnNHÀ NGƯỜI THÁI VIỆT NAMVấn đề alsace và lorraine trong quan hệ đức pháp từ 1871 đến 1919Bai tap tieng anh 8 thi diemKiem thu phan mem+phan tich thiet ke he thong website bán laptopHỎI đáp môn NHỮNG NGUYÊN lý cơ bản của CHỦ NGHĨA mác LÊNINHỎI và đáp môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINHGIÁO TRÌNH tâm lý học QUẢN lý
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập