Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF

Hướng dẫn sử dụng hàm IF và AND trong Excel doc

Hướng dẫn sử dụng hàm IF và AND trong Excel doc
... đúng, giá trị điều kiện sai) * Hàm AND có nghĩa VÀ Dùng muốn nói đến Cú pháp: AND( giá trị , giá trị 2, ) - Kết hợp hàm if and ( lồng hàm and vào hàm if) cú pháp : IF( AND( giá trị , giá trị 2, ),"giá ... Microsoft kể từ năm 1993 Dưới đây, hướng dẫn sử dụng hàm If hàm And ham excel * Hàm if (hàm điều kiện) ví dụ : hôm trời mưa nghỉ học ( điều kiện "nếu trời mưa") cú pháp :IF( Điều kiện kiểm tra, giá trị ... Excel ứng dụng hữu ích dành cho người thường xuyên phải làm việc với bảng tính Bài viết hướng dẫn bạn làm việc với hàm If hàm And excel cách dễ dàng Microsoft Excel chương trình...
 • 3
 • 818
 • 6

Giáo trình hướng dẫn sử dụng hàm có sẵn trong excel để thêm một chuỗi số liệu vào biểu đồ p1 pot

Giáo trình hướng dẫn sử dụng hàm có sẵn trong excel để thêm một chuỗi số liệu vào biểu đồ p1 pot
... lập trình thêm chuỗi số liệu vào biểu đồ cách gọi phương thức Add tập đối tượng SeriesCollection Phương thức Add tham số sau: Tham số Giải thích Source Vùng liệu chứa liệu chuỗi số liệu ... CHƯƠNG IV: LẬP TRÌNH TRÊN MICROSOFT EXCEL 7.5 Làm việc với biểu đồ Tính biểu đồ Excel ấn tượng Một biểu đồ thể nhiều kiểu liệu khác Excel Excel hỗ trợ 100 loại biểu đồ khác người dùng điều khiển tất thành phần biểu đồ lẽ, ... CHƯƠNG IV: LẬP TRÌNH TRÊN MICROSOFT EXCEL 7.5.2 Thêm chuỗi số liệu vào biểu đồ Các số liệu vẽ biểu đồ lưu trữ tập đối tượng SeriesCollection Mỗi hàng cột liệu lưu trữ đối tượng Series tương ứng số liệu đối tượng Series...
 • 5
 • 285
 • 0

Huong dan su dung ham Exel

Huong dan su dung ham Exel
... g Hàm SUM: - Cú pháp: SUM(phạm vi) - Công dụng: Trả giá trị tổng ô phạm vi - Ví dụ: Để tính tổng Lương CB tất nhân viên (xem bảng mục a): SUM(E2:E6) ® 4.900.000 h Hàm SUMIF: - Cú pháp: SUMIF(vùng ... toán (xem bảng mục a): SUMIF(D2:D6, “Kế toán”, E2:E6) ® 3.000.000 Hàm xếp vị thứ (RANK) - Cú pháp: RANK(X, Khối, n) - Công dụng: Xếp vị thứ cho giá trị X khối Trong đó, n tham số qui định cách ... sau cắt bỏ ký tự trống hai đầu - Ví dụ: TRIM(“ EXCEL ”) ® “EXCEL” @ Chú ý: Nếu hàm LEFT, RIGHT tham số n Excel hiểu n=1 Nhóm hàm thống kê: a Hàm COUNT: - Cú pháp: COUNT(phạm vi) - Công dụng: Đếm...
 • 9
 • 163
 • 0

Hướng dẫn sử dụng hàm excel

Hướng dẫn sử dụng hàm excel
... liệu thứ thứ hai Tails : Là 2, cho biết phần dư phân phối sử dụng Nếu tails = 1, TTEST() sử dụng phân phối phía; tails = 2, TTEST() sử dụng phân phối hai phía Type : Loại phép thử t thực = : Phép ... zero (0) tính • Nếu cần tính trung bình giá trị logic giá trị text thể số, bạn sử dụng hàm AVERAGEA(), với cú pháp Với Excel 2007, để liếc nhanh qua giá trị trung bình, bạn cần chọn vùng cần tính, ... đến 255 đối số (con số Excel 2003 trở trước 30) Lưu ý: • STDEV() giả định đối số mẫu tập hợp Trong hàm STDEV(), giá trị logic TRUE, FALSE giá trị text bỏ qua * Ví dụ: Hàm TTEST() Trả xác suất...
 • 6
 • 81
 • 0

Hướng dẫn sử dụng các hàm toán học trong Excel pot

Hướng dẫn sử dụng các hàm toán học trong Excel pot
... Các hàm Excel hàm mà bạn cần phải biết excel, qua viết hướng dẫn bạn công thức hướng dẫn cách sử dụng hàm toán học Excel Hàm toán học hàm hay sử dụng Hàm ABS: - Lấy giá trị ... - Hàm trả lũy thừa số - Cú pháp: POWER(Number, Power) - Các tham số: - Number: Là số thực mà bạn muốn lấy lũy thừa - Power: Là số mũ - Ví dụ - = POWER(5,2) = 25 Hàm PRODUCT: - Bạn sử dụng hàm ... Bạn sử dụng hàm PRODUCT thay cho toán tử nhân * để tính tích dãy - Cú pháp: - PRODUCT(Number1, Number2…) - Các tham số: Number1, Number2… dãy số mà bạn muốn nhân Hàm MOD: - Lấy giá trị dư phép...
 • 4
 • 550
 • 7

Hướng dẫn sử dụng các hàm trong Excel pot

Hướng dẫn sử dụng các hàm trong Excel pot
... =OR(F7>03/02/74,F7>01/01/2002) Hàm NOT: - Cú pháp: - NOT(Logical) - Đối số: Logical giá trị hay biểu thức logic - Hàm đảo ngược giá trị đối số Sử dụng NOT bạn muốn phủ định giá trị đối số phép toán II NHÓM HÀM TOÁN HỌC Hàm ... - Hàm trả lũy thừa số - Cú pháp: POWER(Number, Power) - Các tham số: - Number: Là số thực mà bạn muốn lấy lũy thừa - Power: Là số mũ - Ví dụ - = POWER(5,2) = 25 Hàm PRODUCT: - Bạn sử dụng hàm ... bạn muốn làm tròn Hàm ROUNDDOWN: - Làm tròn xuống số - Cú pháp: - ROUNDDOWN(Number, Num_digits) - Các tham số: tương tự hàm ROUNDUP III NHÓM HÀM THỐNG KÊ A Nhóm hàm tính tổng - Hàm SUM: - Cộng...
 • 20
 • 585
 • 2

Hướng dẫn sử dụng các hàm cơ bản cuae Excel

Hướng dẫn sử dụng các hàm cơ bản cuae Excel
... Back Các Hàm Excel Bản Công dụng : Hàm hiển thò ngày hành Cấu trúc: Today() Giải thích : Kết hàm hiển thò ngày hành máy tính Thí dụ : Today()=6/4/2003 Back Các Hàm Excel Bản Công dụng : ... vùng đòa Kết hàm số có giá trò trung bình cộng số Thí dụ: Average(1,2,3,4)=2.5 Back Các Hàm Excel Bản Công dụng : Dùng để xét điều kiện giá trò lúc tính toán Hàm hay đựơc dùng nhiều excel nên ... giá trò nhỏ vùng đòa Kết hàm số nhỏ dãy số Thí dụ: Min(1,2,3,4)=1 Back Các Hàm Excel Bản Công dụng : Dùng tính trung bình cộng số Khi cần tính trung bình số ta dùng hàm Cấu trúc: AVERAGE(Number1,Number2,...
 • 34
 • 1,779
 • 3

Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn sử dụng các hàm có sẵn trong win p5 potx

Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn sử dụng các hàm có sẵn trong win p5 potx
... đoạn chương trình Chỉ dẫn: Segment end Name SEGMENT Name ENDS Chỉ dẫn sử dụng để khai báo đoạn Nó chia chương trình nguồn thành đoạn phân biệt kiểu đoạn CODE, DATA, EXTRA, STACK Chỉ dẫn SEGMENT ... khai báo đoạn chương trình con, đánh dấu cuối đoạn, cuối chương trình hay kết thúc chương trình Macro Assemler nhiều dẫn khác thể liệt kê số nhóm sau: + Nhóm định nghĩa tên tượng trưng: ... dấu: sử dụng để ghi chú, giải * Khuôn dạng dòng dẫn hợp ngữ sau: [tên] tên gợi nhớ [toán hạng] [;lời bình] Chỉ dẫn dùng để định nghĩa tên tượng trưng, khai báo liệu biến, khai báo đoạn chương trình...
 • 5
 • 181
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn sử dụng các hàm có sẵn trong win p4 docx

Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn sử dụng các hàm có sẵn trong win p4 docx
... hạng word Sau ta xét ví dụ Chuẩn hoá xâu: Các việc cần làm là: - Xử lý dấu cách, dấu nhiều dấu lấy lấy dấu cách - Ký tự đầu xâu viết hoa - Sau dấu cách viết hoa, khác viết thường Chuan_hoa.asm ... toán hạng đích byte trỏ ES:DI Kết phép trừ không giữ lại, cờ thiết lập Sau DI giảm/Tăng tuỳ theo cờ DF UP/DN Lệnh SCASB thường sử dụng REPE/REPNZ/REPZ để lặp lại lệnh SCASB CX lần lặp tới...
 • 5
 • 169
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn sử dụng các hàm có sẵn trong win p3 pps

Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn sử dụng các hàm có sẵn trong win p3 pps
... hạng word Sau ta xét ví dụ Chuẩn hoá xâu: Các việc cần làm là: - Xử lý dấu cách, dấu nhiều dấu lấy lấy dấu cách - Ký tự đầu xâu viết hoa - Sau dấu cách viết hoa, khác viết thường Chuan_hoa.asm...
 • 5
 • 178
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn sử dụng các hàm có sẵn trong win p2 pptx

Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn sử dụng các hàm có sẵn trong win p2 pptx
... POP DX POP AX RET XUONG_DONG ; NHAP_LAI PROC PUSH DX LOOP2: MOV AH,08 INT 21H CMP AL,0DH JE CMP EXIT1 AL,30H JB CMP LOOP2 AL,39H JA LOOP2 MOV DL,AL MOV AH,02 INT EXIT1: 21H POP DX ENDP RET NHAP_LAI...
 • 5
 • 173
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn sử dụng các hàm có sẵn trong win p1 pdf

Quá trình hình thành giáo trình hướng dẫn sử dụng các hàm có sẵn trong win p1 pdf
... nguồn, đặt kết toán hạng đích c) Lệnh Nhân (MUL) Kết phép toán phụ thuộc vào số lượng toán hạng Các vi xử lý khác 80386và 80486 cho phép với toán hạng Nếu toán hạng nhân Al, AX, EAX với toán hạng ... Tichhaiso.asm CSEG SEGMENT ASSUME ORG BEGIN: CS:CSEG,DS:CSEG 100H JMP START THONG_BAO DB "NHAP NHUNG SO NAM TRONG (0=...
 • 5
 • 191
 • 0

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Geogebra Trong Vẽ Đồ Thị Hàm Số Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Geogebra Trong Vẽ Đồ Thị Hàm Số Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối
... LƯỢC CÁCH VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ CÓ DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI BẰNG GEOGEBRA Ví dụ 1: Dùng GeoGebra để vẽ đồ thị hàm số dấu giá trị tuyệt đối dạng: y = ax + bx + c Đầu tiên: Công cụ trượt (số động) làm ... việc vẽ giải toán liên quan đến đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối Đây phần mềm bổ ích dễ sử dụng hỗ trợ cho việc giảng dạy giáo viên học tập học sinh đạt kết cao Đôi lời tác giả phần mềm GeoGebra ... bậc học sinh dễ dàng vẽ kiến thức trực quan dạng đồ thị khó bậc 4, hay hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối làm khó học sinh Chúng xin giới thiệu hướng dẫn bạn cách sử dụng phần mềm Geogebra để dễ dàng...
 • 21
 • 2,602
 • 9

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Window

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Window
... Quản trị mạng Microsoft Windows Bài tập bắt buộc Bài tập làm thêm Dựa vào tập môn Quản trị Windows Server 2003 Dựa vào tập môn Quản trị Windows Server 2003 Trang 235/555 Tài liệu hướng dẫn giảng ... Trong hệ thống Windows Server 2003 hỗ trợ cho nhiều lựa chọn bảo mật, giáo trình khảo sát lựa chọn thông dụng Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 242/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy ... trộm Học phần - Quản trị mạng Microsoft Windows Trang 243/555 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy đường truyền nối kết mạng hai máy A B Cho nên cần cấu hình cho IPSec sử dụng giao thức ESP (encapsulating...
 • 11
 • 1,221
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng hàm sumif trong excel 2007hướng dẫn sử dụng hàm sumifshướng dẫn sử dụng hàm sumifs trong excelvideo hướng dẫn sử dụng hàm sumif trong excelhướng dẫn sử dụng hàm sumifhướng dẫn sử dụng hàm sumifs trong excel 2007hướng dẫn sử dụng hàm trong excel 2010hướng dẫn sử dụng hàm hlookup trong excel 2010hướng dẫn sử dụng hàm vlookup trong excel 2010hướng dẫn sử dụng hàm if trong excel 2010hướng dẫn sử dụng hàm trong excel 2003hướng dẫn sử dụng hàm trong excelhướng dẫn sử dụng hàm countifs trong excel 2007hướng dẫn sử dụng hàm if trong excelhướng dẫn sử dụng hàm vlookup trong excel 2007Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2 (4 clo 8 metyl quinolin 2 yl) 4,5,6,7tetraclo 1,3 tropolon bằng một số phương pháp hóa lý hiện đạiQuản lý phát triển ngôn ngữ nói mạch lạc cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non vùng dân tộc thiểu số huyện võ nhaiGIÁO TRÌNH CĂN BẢN VỀ XML, GIÁO TRÌNH XMLXác định hàm lượng chì, thủy ngân, asen trong một số mẫu nước mặt và đất ở khu vực mỏ than khe sim bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tửBài toán dirichlet đối với toán tử monge ampere phức trong lớp f (f)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2 (4,6 diclo 8 metyl quinolin 2 yl) 4,5,6,7 tetraclo 1,3 tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đạiSố cân bằng fibonacci và số cân bằng lucasStatus of training program management of part time courses of TUAF basis for management regulation policiesA study on the methods of operation of the connected parallel inverters networkTác động của đầu tư đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh thái nguyênCustomer emotion recognition through facial expressionNghiên cứu nâng cao hiệu quả hệ thống tạo phôi in vitro ở lợnLịch trình triển khai thực tập, thực hiện đồ án tốt nghiệpĐề kiểm tra sql server 1Những yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường cao đẳng kỹ thuật và dạy nghề hữu nghị viêng chăn hà nộiXây dựng Website giới thiệu Khoa Thương Mại Điện TửNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới tại huyện đầm hà, tỉnh quảng ninhtài liệu công nghệ sản suất mắmchay từ quả dứaĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ VB NETDevelopment of an android fitness and gym usage application
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập