TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA VẬT RẮN

Mối liên hệ giữa vi cấu trúc và tính chất quang học của vật liệu nano nền tio2 luận văn thạc sỹ vật

Mối liên hệ giữa vi cấu trúc và tính chất quang học của vật liệu nano nền tio2 luận văn thạc sỹ vật lý
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ THU NGA MỐI LIÊN HỆ GIỮA VI CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA VẬT LIỆU NANO NỀN TiO2 Chuyên ngành: Quang học Mã số: 60.44.01.09 LUẬN VĂN THẠC SĨ VẬT ... hưởng vi cấu trúc đến tính chất quang học vật liệu nano TiO khả ứng dụng chúng sống, chọn đề tài luận văn Mối liên hệ vi cấu trúc tính chất quang học vật liệu nano TiO2 Mục đích nghiên cứu luận ... kết hợp với hiển vi điện tử (TEM, SEM, EDX, ) c Nghiên cứu tính chất quang vật liệu nghiên cứu vi cấu trúc từ tìm hiểu mối liên hệ vi cấu trúc tính chất quang 7 Về cấu trúc luận văn, ngoài phần...
 • 57
 • 344
 • 0

vậtchất rắn đại cương chương 2 - tính chấthọc của vật rắn tinh thể

vật lí chất rắn đại cương chương 2 - tính chất cơ học của vật rắn tinh thể
... Hooke: 12= Thay =x/a, l môđun trợt , ta có 12= x/a Mặt khác, góc nhỏ lm gần đúng: 12 A.2x/b Ta có x/a = A.2x/b v A = .b/ (2a) Thay A có: 12= .b/(2a).sin(2x/b) v 12max= .b/(2a) 12max1 0-1 theo ... Slide 11 = 111111 + 11 12 12 + L + 1133 33 12 = 121 111 + 121 2 12 + L + 123 3 33 L 33 = 331111 + 33 12 12 + L + 3333 33 Giai đoạn II (AB) l giai đoạn trợt nhẹ, ... b x (x y ) 22 = ( (1 ) x + y ( ( ) ; 12 = 21 = ( 2( 1 ) x + y 2 y ) b y 3x + y 11 = ; (1 ) x + y 2 ) ) x Tơng tác với sai hỏng xếp v song tinh: HH Slide 21 SH xếp SH HH - Năng lợng bề...
 • 9
 • 163
 • 0

Quang điện tử bán dẫn tính chất quang học của vật liệu bán dẫn (hấp thụ và phát xạ từ bán dẫn)

Quang điện tử bán dẫn  tính chất quang học của vật liệu bán dẫn (hấp thụ và phát xạ từ bán dẫn)
... Tính chất quang học bán dẫn (hấp thụ phát xạ từ bán dẫn) Chủ đề hôm nay: tương tác ánh sáng với trạng thái điện tử bán dẫn Fundamentals of Optical Science ... dẫn Những electron vùng dẫn Chưa bị chiếm Những electron vùng hóa trị Ekhe - /a - /a /a Bị chiếm /a /a k Sự chênh lệch lượng vùng dẫn vùng hóa trị gọi độ rộng khe lượng bán dẫn Vật liệu bán dẫn ... Nguồn: Tính chất quang học tinh thể nano bán dẫn, Gaponenko Fundamentals of Optical Science Spring 2008 - Class 12 slide 11 Tóm tắt trang trước Một nguyên tử gồm hạt nhân bao quanh electron Trong chất...
 • 24
 • 218
 • 0

Nghiên cứu tính chất quang học của vật liệu Nano ô xít kẽm pha tạp

Nghiên cứu tính chất quang học của vật liệu Nano ô xít kẽm pha tạp
... hiểu số kỹ thuật đo tính chất quang vật liệu Tìm hiểu vật liệu nano ZnO tính chất đặc trưng chúng Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất quang học vật liệu xít kẽm pha tạp Ag chế tạo phương pháp ... tính chất lý hóa đặc trưng vật liệu phương pháp chế tạo vật liệu nano ZnO thông dụng Chương III Tính chất quang học vật liệu nano ZnO pha tạp Ag Trong chương này, trình bày tính chất quang học vật ... vật liệu nano ZnO khoa học, công nghệ đời sống 29 30 CHƯƠNG III TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA VẬT LIỆU NANO ZnO PHA TẠP Ag Trong chương này, tìm hiểu tính chất quang học số vật liệu ZnO pha tạp Ag chế...
 • 51
 • 149
 • 0

Tính chất quang học của một số vật liệu nano Perovskite ABO3

Tính chất quang học của một số vật liệu nano Perovskite ABO3
... quang ph hunh quang, quang ph Raman Chng II ng dng cỏc phng phỏp o quang ph i vi vt liu nano perovskite ABO3 Chng s trinh bay tng quan vt liu nano núi chung, vt liu nano perovskite ABO3 núi riờng; ... cht quang hc i vi mt s vt liu nano perovskite ABO3 Phn Kt lun chung túm tt nhng kt qu t c ca ti CHNG I TNG QUAN V CAC PHNG PHAP O QUANG PHễ 1.1 Gii thiu v quang ph 1.1.1 Khỏi nim quang ph Quang ... VT LIU NANO PEROVSKITE ABO3 2.1 Gii thiu v vt liu nano perovskite ABO3 2.1.1 Vt liu nano Vt liu nano l vt liu ú ớt nht chiu cú kớch thc nanomet Ngi ta thng phõn loi vt liu nano theo cỏch ú l theo...
 • 67
 • 138
 • 0

Ảnh hưởng của vi cấu trúc đến tính chất quang học của sio2, al2o3 và (al2o3) 2(sio2) luận văn thạc sỹ vật

Ảnh hưởng của vi cấu trúc đến tính chất quang học của sio2, al2o3 và (al2o3) 2(sio2) luận văn thạc sỹ vật lý
... chất quang học vật liệu + Xác định tính chất quang học vật liệu hệ SÌO2 , AI2 O , A2S + Khảo sát phụ thuộc vi cấu trúc tính chất quang học hệ vật liệu Dối tượng phạm vi nghiên cún + Luận văn nghiên ... tỉnh chất quang học vật liệu S ỉ0 2, ẢỈ2 O , A S ” Bằng phương pháp mô động lực học phân tử tính chất cấu trúc vi mô mối quan hệ vi cấu trúc tính chất quang học vật liệu ngiên cứu Phạm vi nghiên ... tiết chất cấu trúc mức độ nguyên tử, ảnh hưởng yếu tố công nghệ nhiệt độ, áp suất đến tính, tính, tính chất quang học vật liệu đến vẩn hạn chế Vì chọn đề tài “Ánh hưởng vi cẩu triic lên tỉnh chất...
 • 46
 • 87
 • 0

Tính chất quang học của một số vật liệu nano perovskite ABO3

Tính chất quang học của một số vật liệu nano perovskite ABO3
... là: Tính chất quang học số vật liệu nano perovskite ABO3 Mục tiêu đề tài là: 1) Tìm hiểu tổng quan phương pháp khảo sát tính chất quang vật liệu, vật liệu nano; 2) Tìm hiểu tính chất quang học ... dáng vật liệu Theo trạng thái, người ta chia vật liệu nano thành vật liệu nano rắn, vật liệu nano lỏng vật liệu nano khí Theo hình dáng vật liệu, người ta chia vật liệu nano thành: ■ Vật liệu nano ... ĐÓI VỚI VẬT LIỆU NANO PEROVSKITE ABƠ3 2.1 Giói thiệu vật liệu nano perovskite ABO3 2.1.1 Vật liệu nano Vật liệu nano vật liệu chiều có kích thước nanomet Người ta thường phân loại vật liệu nano...
 • 64
 • 58
 • 0

Tính chấthọc của vật liệu polyme compozit từ nhựa nền epoxydian gia cường bằng mát dứa dại

Tính chất cơ học của vật liệu polyme compozit từ nhựa nền epoxydian gia cường bằng mát dứa dại
... giải đợc nhu cầu Vật liệu polyme compozit loại vật liệu đợc tạo thành từ hai loại cấu tử nhựa polyme sợi gia cờng.Các loại sợi gia cờng truyền thống hay dùng cho vật liệu polyme compozit sợi cacbon, ... nghip,giao thụng tiXã hội ngày phát triển nhu cầu vật liệu lớn đòi hỏi ngày nhiều vật liệu tính lý kĩ thuật cao u việt Do vậy, nói đời loại vật liệu polyme compozit tất yếu giải đợc nhu cầu Vật ... để mở rộng khả ứng dụng vật liệu Để đáp ứng đợc yêu cầu trên, vật liệu polyme compozit gia cờng sợi thực vật đợc đặc biệt quan tâm số u điểm trội sợi thực vật so với sợi gia cờng truyền thống nh...
 • 55
 • 704
 • 3

Báo cáo " Tính chấthọc của vật liệu polymer compozit từ nhựa epoxy DER-331 gia cường bằng mat lai tạo dứa dại/thủy tinh " docx

Báo cáo
... ' 29.5 1 - I36 ben va - "" dap KJ/m' Hinh 5: Tinh chat ca hgc vat lieu PC lai tao mat dda dai/thuy tinh 359 Bdng 2; Ty le khd'i lugng gitta mat dda dai va mat thdy tinh Compozit vd-cd't cd bin ... lugng mat dda dai/thuy tinh de'n tfnh chat co hgc cua vat lieu PC da tie'n hinh che tao vat lieu PC td nhua epoxy DER-331 gia cudng 60% (khd'i Iugng) mat lai tao vdi cac ty le mat dda dai/thuy tinh ... epoxy va PC gia cudng bing mat thuy tinh Ii tha'p nha't, sau 28 ngam miu tang khdi Iugng < 0,5%, dd PC vdi mat dda dai tang tdi 8,5% Thay the 50% mat dda dai bing mat thuy tinh hip thu nudc giam...
 • 8
 • 276
 • 3

Bài 12.TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA HỆ KEO

Bài 12.TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA HỆ KEO
... MÀU SẮC CỦA HỆ KEO IV CÁC PHƯƠNG PHÁP QUANG HỌC ĐỂ NGHIÊN CỨU HỆ KEO Khi ánh sáng chiếu qua hệ phân tán ta thấy tượng sau: • Sự khúc xạ tia sáng hạt pha phân tán • Sự truyền tia sáng qua hệ • Sự ... để chuyển quang thành nhiệt Trong truyền tia sáng qua hệ đặc trưng cho hệ dung dịch thực hay ion không màu Còn khúc xạ phản xạ tia sáng quan sát hệ vi dị thể Đối với hệ keo, hai tính chất đặc ... loại phần quang biến thành hiệt Bên cạnh kim loại vừa hấp thụ mạnh ánh sáng lại vừa phân tán mạnh ánh sáng IV CÁC PHƯƠNG PHÁP QUANG HỌC ĐỂ NGHIÊN CỨU HỆ KEO • Ngày phương pháp quang học phương...
 • 38
 • 808
 • 1

Tính toán các tính chất quang học của cấu trúc photonic crystals một chiều và hai chiều

Tính toán các tính chất quang học của cấu trúc photonic crystals một chiều và hai chiều
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ PTN CÔNG NGHỆ NANO CỔ THIÊN CHƯƠNG TÍNH TOÁN CÁC TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA CẤU TRÚC PHOTONIC CRYSTALS MỘT CHIỀU VÀ HAI ... màu in ấn bảo mật Các tinh thể quang tử hai chiều ba chiều dùng nghiên cứu khoa học Các tinh thể quang tử chiều hấp dẫn nhà khoa học khó kiểm soát tính chất quang học theo chiều thứ 3, nhiên ... thể quang tử chiều, hai chiều ba chiều cấu trúc mạng kim cương Trên sở tạo loại khuyết tật tính toán mức lượng truyền qua Tinh thể quang tử chiều đưa vào ứng dụng, việc nghiên cứu trinh thể quang...
 • 93
 • 364
 • 5

Nghiên cứu tính chất quang học của cdte dưới tác dụng của các bức xạ khác nhau

Nghiên cứu tính chất quang học của cdte dưới tác dụng của các bức xạ khác nhau
... Nghiên cứu tính chất quang CdTe tác dụng xạ khác KẾT LUẬN Sau tiến hành thí nghiệm kết sau: - Thực chiếu xạ mẫu CdTe QDs điều kiện chiếu xạ khác nhau: Bức xạ nơtron nhiệt • Bức xạ tia X • Bức ... trở thành đối tượng nghiên cứu bản, SVTH: Nguyễn Thanh Huyền 12 Nghiên cứu tính chất quang CdTe tác dụng xạ khác nghiên cứu ứng dụng Các tính chất cấu trúc nano thay đổi cách điều chỉnh hình ... không chiếu xạ (CdTe - 0) SVTH: Nguyễn Thanh Huyền 40 Nghiên cứu tính chất quang CdTe tác dụng xạ khác Phổ huỳnh quang cho thấy đỉnh huỳnh quang mẫu CdTe – 0, CdTe – X, CdTe – G, CdTe- N có bước...
 • 47
 • 237
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH TM và DV vận tải Hiếu LinhNâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ và phát triển kỹ thuật Việt NamNâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH SomotnetNâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây lắp I Thái BìnhNâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tin học Trần MinhNâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại Công ty TNHH MTV Smartdoor 168Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại CPA.Nâng cao hiệu quả quản lý vốn kinh doanh doanh nghiệp cổ phần xây dựng Đại NamNâng cao hiệu quả quản lý vốn tại Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Hòa BìnhSự phân bố và đánh giá triển vọng dầu khí của các thành tạo địa chấtTác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới phỏt triển kinh tế - xó hội ở tỉnh Bình DươngTác động của sự phát triển khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đến đời sống kinh tế - xã hội của tỉnhTÁI SINH PHÔI SOMA CÂY MÍT (Artocarpus heterophyllus Lam)Giáo trình autolisp tập 1100 dạng toán về số tự nhiên trong violympic toán lớp 3 có hướng dẫnCác yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh cameraCác giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh Khánh HòCác giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Massage mỹ phẩm tại TP.HCMĐãi ngộ nhân sự của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí trong thời kỳ hội nhập quốc tếGiải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing-Mix đối với dịch vụ MyTV của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC
Đăng ký
Đăng nhập