GIÁO ÁN ĐỊA LÍ BÀI: CHÂU PHI

Giáo án Địa bài Lớp vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa

Giáo án Địa lí bài Lớp vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
... nội dung II Quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa Hoạt động 2: TÌM HIỂU QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐL 1/ Khái niệm: 1/Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm Là quy luật mối quan ... điểm lớp vỏ địa  So sánh lớp vỏ địa lục địa với lớp vỏ địa - Độ dày lớp vỏ địa đại dương?  Đại dương: từ đáy vực thẳm đại khoảng 25 đến 35km dương lên 22km (dày 35km); lục địa: ... KHÁI NIỆM VÀ GIỚI I Lớp vỏ địa HẠN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ 1/Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân/ Cặp đôi - Khái niệm: Lớp vỏ địa 2/ Phương pháp/ Kĩ thuật dạy học: Đàm thoại gợi lớp vỏ Trái Đất...
 • 5
 • 148
 • 0

Giáo án Địa 10(Bài 1- 15)

Giáo án Địa lí 10(Bài 1- 15)
... liên quan mật thiết với Giáo viên: Rút kết luận cần thiết mối liên quan yếu tố địa đồ III/ ứng dụng viễn thám hệ thống thông tin địa Hoạt động thầy Hoạt động trò Giáo viên: Cho học sinh ... phơng pháp biểu đối tợng địa đồ + Trình bày cụ thể phơng pháp - Tên phơng pháp biểu - Phơng pháp biểu đối tợng địa nào? - Với phơng pháp biết đợc đặc tính đối tợng địa đợc thể Ví dụ: Tên ... định số phơng pháp biểu đối tợng địa đồ I/ Mục tiêu học Về kiến thức - Học sinh hiểu rõ số phơng pháp biểu đối tợng địa đồ - Nhận biết đợc đặc tính đối tợng địa lý đợc biểu đồ Về kĩ - Nhanh...
 • 50
 • 4,411
 • 12

giáo án địa : Châu Âu

giáo án địa lí : Châu Âu
... tích Châu lục so sánh với Châu Á?(Slide 6) Kết luận:(Chỉ lược đồ) Châu Âu nằm bán cầu Bắc Châu Âu nằm phía Tây Châu Á, ba mặt giáp biển địa dương Châu Âu gắn liền với Châu Á tạo thành đại lục Á -ÂU ... nhóm đôi với nội dung +Châu Âu nằm bán cầu ? +Châu Âu nằm phía Châu Á? +Châu Âu tiếp giáp với châu lục, biển, đại dương nào?(Slide 5) Bước 3: Chỉ Châu Âu địa cầu Bước 4: Yêu cầu học sinh đọc ... lớn Châu Âu (Slide 10) Kết luận :Chỉ lược đồ Châu Âu chủ yếu có địa hình đồng Khí hậu ôn hoà Mùa đông tuyết phủ khắp Châu Âu, có dải đất phía Nam ấm áp Tự nhiên Châu Âu có nhiều cảnh đẹp Tây âu...
 • 4
 • 652
 • 8

Bài soạn Giáo án địa 9 Sửa theo chuẩn KTKN tập 1

Bài soạn Giáo án địa lí 9 Sửa theo chuẩn KTKN tập 1
... dân số HS :Dân số tăng nhanh liên tục nhanh liên tục 19 5 4 19 6 0 19 6 5 19 7 0 19 7 6 23,8 30,2 34 ,9 41, 1 49, 2 19 7 9 19 8 9 19 9 9 2003 52,7 64,4 76,3 80 ,9 GV: Dân số tăng nhanh yếu tố dẫn đến tượng ? HS:Bùng ... 40% d©n sè ( 19 7 9, giới: Giới nữ nhiều 19 8 9) ®Õn 19 9 9 gi¶m xng cßn 33,5% giới nam + Nhãm ti 15 - 59: ChiÕm tØ lƯ lín + Nhãm ti 60 trë lªn chiÕm tØ lƯ nhá > 7%, cã xu híng t¨ng > 8% ( 19 9 9) => C¬ cÊu ... Tỉ trọng tăng nhanh ( 19 9 1 19 9 6 )cao gần 40 %; sau giảm rõ rệt 40 % (2002) -Tỉ trọng giảm liên tục từ cao 40 % ( 19 9 1) ; thấp dòch vụ( 19 9 2) ; thấp công nghiệp - xây dựng ( 19 9 4) Còn 20 % (2002) Nền...
 • 83
 • 885
 • 4

Bài soạn Giáo án Địa 6 mới đây!

Bài soạn Giáo án Địa lí 6 mới đây!
... 66 033'B 1 Hạ 22 /6 66 33'N Đông 66 033'B 1 Đông 22/12 66 33'N Hạ Giáo án Địa Lý lớp THCS NGô Xá 20 Từ 21/3- 23/9 Từ 23/9/ - 21/3 Cực B Cực N Cực B Cực N Kết luận 1 86 (6 tháng) 1 86 (6 tháng) 1 86 ... đồ H 56 + Nhóm 4: Phân tích biểu đồ H57 Biểu đồ H 56 Giáo án Địa Lý lớp THCS NGô Xá 47 Tháng cao Tháng có T0 cao Tháng có T0 thấp Tháng có ma nhiều (bắt đầu từ) Tháng cao Tháng có T0 cao Tháng có ... Kiểm tra sĩ số: 6A 6B 6C 6D Kiểm tra cũ: a Khoáng sản ? Trình bày phân loại khoáng sản theo công dụng b Độ cao địa hình đồ đợc thể nh ? Bài mới: a Nhiệm vụ Thực hành: Tìm đặc điểm địa hình dựa vào...
 • 62
 • 6,089
 • 16

Bài giảng giao an dia li 6

Bài giảng giao an dia li 6
... Bán kính Trái Đất (theo sách giao khoa) là: a) 63 70 km; b) 63 72 km; c) 63 73 km; d) 63 76 km Câu 4: Độ dài đường xích đạo : a) 40 067 km; b) 40076km; c) 40 760 km; d) 4 067 0km 7 Câu 5: Nếu kinh tuyến ... Trục nối li n hai cực nghiêng 66 °33´ với mặt phẳng quỹ đạo Câu 2: Trục Trái Đất nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo góc bằng: a) 65 °33´ b) 66 °33´ c) 66 °00' d) 67 °33´ Câu 3: Trái Đất tự quay quanh trục ... nghiêng bị thay đổi 3.Thời gian để Trái Đất chuyển động vòng quanh Mặt Trời mất: a) 365 ngày; b) 365 ngày c) 365 ngày giờ; d) 364 ngày 4.Trong Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời có lúc nửa cầu...
 • 94
 • 823
 • 1

Bài giảng Giáo án địa 7 hoàn chỉnh - trình bày đẹp

Bài giảng Giáo án địa lí 7 hoàn chỉnh - trình bày đẹp
... xác đònh khu vực KH NĐ GM hình 5.1 HS : quan sát Hình 7. 1 ,7. 2 ,7. 3 , 7. 4  Chia nhóm N1: Quan sát hình 7. 1 , 7. 2 , nhận xét : - Hướng gió - Nguyên nhân GM mùa hạ , GM mùa đông khu vực ĐNÁ NÁ ... thay đổi : -HS quan sát hình 4.2 , 4.3 nhận xét tình phần đáy, phần thân, phần đỉnh tháp Hình 4.2 Hình 4.3 - Đáy : rộng - Hẹp - Thân : thon dần - Phình rộng đỉnh - Đỉnh : nhỏ dần - Nhọn Với ... HS :làm việc theo nhóm nhóm lên trình bày Các nhóm khác cử HS nhận xét GV tổng kết lại Hoạt động : BÀI TẬP GV cho HS làm việc theo nhóm - Các nhóm trình bày - HS nhóm khác nhận xét GV tổng...
 • 152
 • 746
 • 0

Bài giảng giao an địa 10 tích hợp gd kĩ năng sống

Bài giảng giao an địa lí 10 tích hợp gd kĩ năng sống
... lớp vỏ địa Về năng: - Phân tích mối quan hệ tác động qua lại thành phần tự nhiên - Liên hệ thực tế Về thái độ, hành vi - sống: - Có ý thức hành động hợp bảo vệ tự nhiên - Giao tiếp: ... luật địa đới Giáo án Địa 10 33 Nguyễn Thị Bình - Khái niệm biểu qui luật địa ô qui luật đai cao Về năng: - Phân tích, qui nạp kiến thức - Liên hệ thực tế Về thái độ, hành vi - sống: ... tạo Về năng: Giáo án Địa 10 16 Nguyễn Thị Bình -Xác định đồ vành đai động đất, núi lửa vùng núi trẻ Về thái độ, hành vi- sống: - Nhận thức đắn tượng tự nhiên - Giao tiếp: Lắng nghe tích...
 • 77
 • 409
 • 0

Bài giảng giao an dia li 10 ca nam

Bài giảng giao an dia li 10 ca nam
... ngỵc - Thêng cã ë c¸c ®íi nãng, Nam ¸, §«ng - Gi¸o viªn lÊy vÝ dơ ë khu vùc Nam ¸, nam ¸ vµ mét sè n¬i thc vÜ ®é trung b×nh, §«ng nam ¸ Trung Qc, §«ng nam Li n bang Nga - Nguyªn nh©n h×nh thµnh ... biĨn vµo ban ngµy Ban ngµy mỈt ®Êt nãng, nhiƯt ®é cao, kh«ng khÝ + Giã ®Êt thỉi tõ ®Êt li n biĨn ban ®ªm në vµ trë thµnh khu ¸p thÊp, vïng biĨn trë thµnh khu ¸p cao sinh giã thỉi vµo ®Êt li n - ... vµng - §á vµng - §«ng nam Hoa Kú §«ng nam Trung Qc - Nam ¢u, T Hoa Kú, § /nam óc - B¾c Phi, T©y nam Phi, Nam óc, T©y Hoa Kú - T©y, Trung Phi, T©y ¸ - Trung Mü, Trung Phi - §«ng nam ¸ II- Sù ph©n bè...
 • 102
 • 317
 • 0

Bài soạn giao an dia li 10 ca nam

Bài soạn giao an dia li 10 ca nam
... lý 10 gi¸o ¸n ngµy soạn: 10- 09-2 010 Tuần 3-Tiết 5: Lớp dạy: 10B1, 10B7 Ch¬ng II: vò trơ, hƯ qu¶ c¸c chun ®éng cđa tr¸i ®Êt Bµi 5: vò trơ, hƯ mỈt trêi vµ tr¸i ®Êt hƯ qu¶ chun ®éng tù quay quanh ... Phần kiểm tra tổ CM hay BGH nhà trường 11 ®Þa lý 10 gi¸o ¸n ngµy soạn: 10- 09- 2 010 Tuần 3- Tiết Lớp dạy: 10B1, 10B7 Bµi 6: hƯ qu¶ chun ®éng xung quanh mỈt trêi cđa tr¸i ®Êt I- Mơc tiªu: – Kiến thức ... ngỵc - Thêng cã ë c¸c ®íi nãng, Nam ¸, §«ng - Gi¸o viªn lÊy vÝ dơ ë khu vùc Nam ¸, nam ¸ vµ mét sè n¬i thc vÜ ®é trung b×nh, §«ng nam ¸ Trung Qc, §«ng nam Li n bang Nga - Nguyªn nh©n h×nh thµnh...
 • 102
 • 701
 • 4

Bài soạn giao an dia li 10 ca nam

Bài soạn giao an dia li 10 ca nam
... lý 10 gi¸o ¸n ngµy soạn: 10- 09-2 010 Tuần 3-Tiết 5: Lớp dạy: 10B1, 10B7 Ch¬ng II: vò trơ, hƯ qu¶ c¸c chun ®éng cđa tr¸i ®Êt Bµi 5: vò trơ, hƯ mỈt trêi vµ tr¸i ®Êt hƯ qu¶ chun ®éng tù quay quanh ... Phần kiểm tra tổ CM hay BGH nhà trường ngµy soạn: 10- 09- 2 010 Tuần 3- Tiết 11 ®Þa lý 10 gi¸o ¸n Lớp dạy: 10B1, 10B7 Bµi 6: hƯ qu¶ chun ®éng xung quanh mỈt trêi cđa tr¸i ®Êt I- Mơc tiªu: – Kiến ... ngỵc - Thêng cã ë c¸c ®íi nãng, Nam ¸, §«ng - Gi¸o viªn lÊy vÝ dơ ë khu vùc Nam ¸, nam ¸ vµ mét sè n¬i thc vÜ ®é trung b×nh, §«ng nam ¸ Trung Qc, §«ng nam Li n bang Nga - Nguyªn nh©n h×nh thµnh...
 • 102
 • 366
 • 1

Bài soạn giao an dia li 11co ban

Bài soạn giao an dia li 11co ban
... Tây Bôtxtơn Clivơlen Niu ooc Sicago Xitơn Philađenphia Candat xiti Xan phranxitxcô Bantimo Minêapôlit Lôt Angiơlets Pitxbơt Xenlui Đitroit Vùng phía Nam Haoxtơn Đalat Niu ooclin Atlanta Memphit ... 725 Li n bang Nga, Ucraina, Thái Lan, Malaixia, Angiêri Mức trung bình dới: 725 - 2895 Braxin, Iran, Paragoay, Nam Phi, Mehicô, Libi Mức trung bình cao: 2896 - 8955 Mức cao: > 8955 Hoa Kỳ, Canađa, ... vi rút kinh nghiệm - Li n hệ thực tế đất nớc Tun 20-Tiết: 20 Ngy son: 6-12-2010 Bài 8: Li n bang Nga (Tiết 3): Thực hành: Tìm hiểu thay đổi GDP phân bố nông nghiệp Li n Bang nga I Mục tiêu thực...
 • 76
 • 868
 • 6

Bài giảng GIÁO ÁN ĐỊA LÍ-4-HKII-MỚI(HOÀNG)

Bài giảng GIÁO ÁN ĐỊA LÍ-4-HKII-MỚI(HOÀNG)
... phù sa vào cánh đồng B CHUẨN BỊ Bản đồ dòa lí tự nhiên VN C HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : GIÁO VIÊN Năm học: 2010-2011 HỌC SINH Trang Trường TH Vónh Phước 1/Ổn định : 2/ Kiểm tra : / Bài : a / ... muối + Đánh bắt ni trồng hải sản + Phát triển du lịch -Chỉ đồ tự nhiên Việt Nam nơi khai thác dầu khí , vùng đánh bắt nhiều hải sản nướic ta H/S giỏi : + Nêu thứ tự cơng việc từ đánh bắt đến ... chuẩn xác đáp án - HS đọc câu hỏi , SGK - HS làm câu hỏi 3, SGK - HS trao đổi trước lớp, chuẩn xác đáp án - HS đọc câu hỏi SGK - HS làm câu hỏi SGK - HS trao đổi trước lớp, chuẩn xác đáp án A B Tây...
 • 32
 • 385
 • 0

Bài giảng Giáo án Địa 9 cả năm - Chuẩn KTKN

Bài giảng Giáo án Địa lí 9 cả năm - Chuẩn KTKN
... lao động năm 60-trên 85 tuổi ) 199 9 cao 198 9 năm 199 9củng +Tỉ lệ dân số phụ dốc tháp 198 9 thuộc năm 199 9 so với - Theo độ tuổi: 198 9 giảm khoảng 4,6% - Tỉ lệ dân số phụ thuộc + nhóm tuổi 0-1 4 GV: ... nhóm 1 5- 59 ): hai chân đáy 199 9 thu cạnh bên thân hẹp so với 198 9 tháp năm 199 9 -Tuổi lao dốc hai cạnh động cao bên tháp năm + Tuổi lao động - Cơ cấu dân số theo độ 198 9 phần 199 9 nhỏ 198 9 đáy ... trở lên năm 199 9 tăng 198 9 - Tỉ lệ dân số phụ thuộc ( nhóm 0-1 4 60 trở lên ) năm 199 9 so với 198 9 giảm khoảng 4,6% Hoạt động 2:Cặp 2em / nhóm TL :- Cơ cấu dân số nước ta từ 198 9 đến 199 9 có thay...
 • 44
 • 961
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: giao an dia li bai 47giao an dia li bai 16 lop 12môn địa lí bài châu phigiáo án địa lí 7 bài thiên nhiên châu phigiáo án địa lí 7 bài thiên nhiên châu âugiáo án địa lí một số vấn đề về châu lục và khu vực bai 6 tiết 3 nâng cao 11giáo án địa lí lớp 5 bài châu ágiao an địa lí 8 bài 7 đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu ágiáo án địa lí 8 bài tình hình phát triển kinh tế xã hội ở châu ágiáo án địa lí 8 bài đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu ágiao an dia li lop 5 bai 17 chau agiao an dia li lop 5 bai 27 chau dai duong va chau nam cucgiáo án địa lí lớp 5 bài châu mĩgiao an dia li lop 5 bai chau mygiao an dia li 7 bai 51 thien nhien chau auĐào tạo nguồn nhân lực thư viện sốPHÁP LUẬT VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI Ô TÔ - QUA THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNGVẤN ĐỀ HÌNH SỰ HÓA ,DÂN SỰ HÓA TRONG CÁC VỤ ÁN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢNTRUYỆN NÔM BÁC HỌC TỪ GÓC NHÌN CỔ MẪUTÌM HIỂU GIÁ TRỊ VĂN HÓA - LỊCH SỬ ĐỒNG NAI NĂM 2014Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp thụ có từ tính và khảo sát khả năng ứng dụng trong xử lý nước và nước thảiNghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà NộiNâng cao hiệu quả dạy học thí nghiệm bằng việc sử dụng một số vật liệu đơn giản làm dụng cụ thay thế cho dụng cụ thí nghiệm phần cơ học trong chương trình Vật lí lớp 8 ở trường THCSLuận văn thạc sĩ Vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế để hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu nghiên cứu tại các trung tâm dịch vụ việc làm khu vực miền đông nam bộTUYỂN tập 200 bài TOÁN HNO3 vận DỤNG CAO TRONG mùa THI 2017Lí thuyết khuếch tán của hợp kim xen kẽ lập phương tâm khối và lập phương tâm diệnKINH NGHIỆM DẠY BÀI 21: TIẾT 24 “ QUANG HỢP ” MÔN SINH HỌC LỚP 6 Ở TRƯỜNG THCS NGA YÊNTạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (LV thạc sĩ)Dạy học phân hóa phần dẫn xuất của hiđrocacbon nhằm nâng cao hứng thú học tập môn Hóa học cho học sinh Trung học phổ thôngBức xạ hạt nhân và một vài ứng dụngBiên soạn hệ thống bài tập môn Cơ học lượng tử 1 cho sinh viên ngành Sư phạm Vật lýPhương pháp sử dụng sơ đồ trống vào việc củng cố bài học phân môn thường thức mĩ thuật cho học sinh khối lớp 7 trường THCSBiện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công đoànBảo tồn và lưu trữ nguồn gen vi sinh vậtTích hợp nội dung giáo dục môi trường vào dạy học Hóa học ở trường THCS
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập