Nghiên cứu đánh giá rủi ro do sét

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ rủi RO THIỆT hại DO sét

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ rủi RO THIỆT hại DO sét
... ếạng sét đánh: (2.34) R = R d + Ri V i:ă R i ro do śt đánh trựcăti păvƠoăc uătŕc:ăRd = Rh + Rs + Rw (2.35) R i ro do śtă đánh giánă ti pă vƠoă c uă tŕcă (baoă gồmă śtă đánh trựcă ti pă gián ... PHÂNăTICHăĐANHăGIAăRỦI RO THIỆTăHẠI DO SETăTHEOăCACăTIÊUăCHUẨN QUỌCăTÊăVAăTRONGăN C 2.1 TỌ̉NGăQUAN Việc đánh giá r i ro thiệt h i do śtăgơyăraăchoăcacăcôngătrinhăxơyăd ṇ găđ́ngăvaiă tròăr tăquanătrọngătrongăviê ... oăvệăchốngăśt đánh trựcăti p.ăTuyănhiênăr i ro do śt đánh giánăti păl năh năr i ro ch pănhậnăđ vệăchốngăl iănh̃ngă nhăh că(Ri > Ra)ăthìăc uătŕcăc̀năđ căb oă ng do śt đánh giánăti p Cácăbiệnăphápăb...
 • 91
 • 56
 • 0

nghiên cứu đánh giá rủi ro thiệt hại do sét

nghiên cứu đánh giá rủi ro thiệt hại do sét
... pháp đánh giá rủi ro theo các tiêu chuẩ n nƣớc và quố c tế Tƣ̀ đó đề xuất phƣơng pháp cải tiến đánh giá rủi ro thiệt hại sét sở phƣơng pháp tính toán rủi ro thiệt hại sét đƣơ ̣c đề ... R2là rủi ro thiê ̣t ̣i dịch vụ công cộng; R3là rủi ro thiê ̣t ̣i về di sản văn hóa ; R4l rủi ro thiê ̣t ̣i giá trị kinh tế 2.3.3 Giá trị rủi ro chấp nhận đƣợc Về nguy loại thiệt hại sét đánh, ... đến dạng sét đánh: (2.34) R = R d + Ri Với: Rủi ro sét đánh trực tiếp vào cấu trúc: Rd = Rh + Rs + Rw (2.35) Rủi ro sét đánh gián tiếp vào cấu trúc (bao gồm sét đánh trực tiếp gián tiếp...
 • 100
 • 276
 • 0

nghiên cứu đánh giá rủi ro độc học môi trường

nghiên cứu đánh giá rủi ro độc học môi trường
... Đánh giá rủi ro chất độc với môi trường Phạm vi nghiên cứu  Qui mô phòng thí nghiệm  Khoanh vùng nghiên cứu (vùng, miền, lưu vực sông, bờ biển…) Phạm vi ứng dụng  Đánh giá nguồn ... khả rủi ro xảy Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng tối thiểu tới môi trường Giảm bớt tiếp xúc Các dòch vụ phục vụ Phương pháp đánh giá rủi ro chất độc với môi trường     Các thử nghiệm độc học ... chất độc thể sinh vật Nghiên cứu quần thể (community): Khoanh vùng nghiên cứu xem xét biến đổi số lượng loài Phương pháp luận đánh giá rủi ro chất độc với môi trường   Thử nghiệm sinh học (bioassay):...
 • 23
 • 627
 • 0

Nghiên cứu đánh giá rủi ro tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội

Nghiên cứu đánh giá rủi ro tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội
... tiờu ỏnh giỏ tai bin l lt 1.3.2.3 Phng phỏp phõn tớch, ỏnh giỏ ri ro tai bin l lt a) ỏnh giỏ ri ro tai bin ỏnh giỏ rui ro tai bin l ỏnh giỏ xỏc sut xy v mc nguy him tai bin ú gõy Tai bin l kt ... ri ro tai bin l lt thnh ph H Ni Chng ỏnh giỏ hin trng, nguy c v phõn tớch ri ro tai bin l lt thnh ph H Ni Hỡnh 1.1 S khu vc nghiờn cu Chng TNG QUAN NGHIấN CU TAI BIN L LT 1.1 Tng quan v tai ... in Ho Bỡnh lm cho hu ht cỏc lũng sụng c gn nh tr thnh cỏc lũng sụng c Rt nhiu lũng sụng c b san lp bi quỏ trỡnh ụ th hoỏ 28 Lũng sụng hin i Trong lónh th nghiờn cu lũng sụng hin i ca hu ht cỏc...
 • 98
 • 1,292
 • 2

CHƯƠNG 6 NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 6 NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG
... sức khoẻ 6. 2 Lý thuyết đánh giá rủi ro môi trường 6. 2.1 Phương pháp tiếp cận đánh giá rủi ro môi trường Đánh giá rủi ro môi trường công cụ có hiệu quả, giúp nhà quản lý tài nguyên môi trường đưa ... đánh giá rủi ro môi trường: Đánh giá rủi ro hồi cố (ĐGRRHC) Đánh giá rủi ro dự báo (ĐGRRDB) Cả hai cách tiếp cận sử dụng đánh giá rủi ro hoàn chỉnh ĐGRRHC trình xác định nguyên nhân gây rủi ro ... vi ứng dụng - Đánh giá nguồn ô nhiễm không điểm - Ô nhiễm nước - Vùng sinh thái 6. 4 Đánh giá rủi ro, nguy hại độc chất với môi trường Việc nghiên cứu đánh giá rủi ro độc học môi trường thông qua...
 • 13
 • 262
 • 2

ĐÁNH GIÁ RỦI RO DO PHÁT THẢI HÓA CHẤT NGUY HẠI CỦA MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP

ĐÁNH GIÁ RỦI RO DO PHÁT THẢI HÓA CHẤT NGUY HẠI CỦA MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP
... CHƯƠNG III ĐÁNH GIÁ RỦI RO DO PHÁT THẢI HÓA CHẤT NGUY HẠI TRONG TRƯỜNG HỢP XẢY RA SỰ CỐ Sau xác định mối nguy hiểm có nguy rủi ro gây cố phát thải hóa chất, việc đánh giá rủi ro phát thải hóa chất ... đặc trưng phát thải hóa chất độc hại; Đánh giá phát thải hóa chất độc hại; Đánh giá liều phơi nhiễm gây rủi ro sức khỏe người vi sinh vật hóa chất độc hại; Đánh giá yếu tố gây rủi ro Hiện có ... rỉ hóa chất sản xuất công nghiệp 43 CHƯƠNG IV 51 ĐÁNH GIÁ RỦI RO DO PHÁT THẢI HÓA CHẤT ĐỘC HẠI TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 51 4.1 Khái niệm phát thải hóa chất trình sản xuất công nghiệp...
 • 125
 • 415
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết độ tin cậy để đánh giá rủi ro và tính toán thiết kế cho kè phú đa tỉnh phú yên

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết độ tin cậy để đánh giá rủi ro và tính toán thiết kế cho kè phú đa  tỉnh phú yên
... cao trỡnh nh h p theo thuy t tin c y 45 3.4.1 Bi toỏn ỏnh giỏ an ton h th ng hi n t i 45 3.4.2 Bi toỏn Xỏc nh cao trỡnh nh kố h p theo ph ng phỏp thuy t tin c y ... giỏ s an ton cho cụng trỡnh Tuy nhiờn, ph ng phỏp thi t k cụng trỡnh theo thuy t tin c y v phõn tớch r i ro cú nhi u u i m v gi i quy t c t ng th bi toỏn ny ng d ng thuy t tin c y thi ... th ng sụng theo thuy t tin c y; - Thi t l p c cỏc bi toỏn m u phõn tớch tin c y, ỏnh giỏ an ton, r i ro v m c m b o an ton ỏp d ng cho h th ng sụng; - ng d ng nghiờn c u cho h th ng kố...
 • 87
 • 130
 • 0

Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính.DOC

Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính.DOC
... hệ thống kiểm soát nội 2.1.1 Các lý việc phải hiểu biết đầy đủ hệ thống kiểm soát nội để lập kế hoạch kiểm toán Trong kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải đánh giá hệ thống kiểm soát ... hành kiểm toán Do vậy, thấy mức độ cần thiết, quan trọng việc nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội đánh giá rủi ro kiểm soát trình kiểm toán báo cáo tài Nghiên cứu đầy đủ hệ thống kiểm soát nội đơn ... hiệu qủa hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội 37 4) Lập bảng đánh giá kiểm soát nội bộ: Việc tổng hợp kết khảo sát hệ thống kiểm soát nội đợc thực qua việc lập Bảng đánh giá kiểm soát nội qua...
 • 40
 • 8,985
 • 29

94 Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ & đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính

94 Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ & đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính
... hệ thống kiểm soát nội 2.1.1 Các lý việc phải hiểu biết đầy đủ hệ thống kiểm soát nội để lập kế hoạch kiểm toán Trong kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải đánh giá hệ thống kiểm soát ... hành kiểm toán Do vậy, thấy mức độ cần thiết, quan trọng việc nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội đánh giá rủi ro kiểm soát trình kiểm toán báo cáo tài Nghiên cứu đầy đủ hệ thống kiểm soát nội đơn ... hiệu qủa hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội 35 4) Lập bảng đánh giá kiểm soát nội bộ: Việc tổng hợp kết khảo sát hệ thống kiểm soát nội đợc thực qua việc lập Bảng đánh giá kiểm soát nội qua...
 • 38
 • 339
 • 1

Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm soát báo cáo tài chính

Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm soát báo cáo tài chính
... 0918.775.368 Rủi ro phát Rủi ro phát tỷ lệ nghịch với mức độ rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm soát Khi rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm soát đợc đánh giá cao rủi ro phát đợc đánh giá mức thấp để giảm rủi ro kiểm ... nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội đánh giá rủi ro kiểm soát trình kiểm toán báo cáo tài Nghiên cứu đầy đủ hệ thống kiểm soát nội đơn vị đợc kiểm toán để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch kiểm toán ... toán hệ thống kiểm soát nội đơn vị không ngăn ngừa hết không phát ngăn chặn sửa chữa kịp thời Hệ thống kiểm soát nội hữu hiệu rủi ro kiểm soát nhỏ, ngợc lại rủi ro kiểm soát cao hệ thống kiểm soát...
 • 39
 • 435
 • 0

291 Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính

291 Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính
... biết hệ thống kiểm soát nội việc đánh gía rủi ro kiểm soát 2.1.1 Các lý việc hiểu đầy đủ hệ thống kiểm soát nội để lập kế hoạch kiểm toán Trong kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải đánh ... (VSA 400) Hệ thống kiểm soát nội hữu hiệu rủi ro kiểm soát nhỏ, ngợc lại rủi ro kiểm soát cao hệ thống kiểm soát nội đơn vị hoạt động yếu Kiểm toán viên tìm hiểu đánh giá rủi ro kiểm soát để xác ... động kiểm soát; Hệ thống thông tin truyền dẫn thông tin; Hệ thống tự giám sát kiểm soát nội Phần II đánh giá hệ thống kiểm soát nội đánh giá rủi ro kiểm soát Nguyễn Thị Ngọc Điệp Lớp Kiểm toán...
 • 28
 • 425
 • 0

292 Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng và đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính

292 Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng và đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính
... nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội khách hàng đánh giá rủi ro kiểm soát Đạt đợc hiểu biết hệ thống kiểm soát nội khách hàng đủ để lập kế hoạch cho kiểm toán báo cáo tài Đánh giá liệu báo cáo tài ... ảnh hởng đến báo cáo tài Rủi ro phát Rủi ro phát tỷ lệ nghịch với mức độ rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm soát Khi rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm soát đợc đánh giá cao rủi ro phát đợc đánh giá mức thấp ... Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 400 Đánh giá rủi ro kiểm soát nội bộ, sau hiểu đợc hệ thống kế toán kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên phải thực đánh giá ban đầu rủi ro kiểm soát theo sở dẫn...
 • 40
 • 258
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm soát báo cáo tài chính2 hoàn thiện công tác nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán và việc xác định trọng yếu rủi ro trong hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nướcnghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng và đánh giá rủi ro kiểm soáttrường đại học khoa học tự nhiên khoa môi trường phương pháp mờ đánh giá rủi ro môi trường kết hợp nghiên cứu điển hình về chất thải khoanphương pháp luận đánh giá rủi ro động đất khu vực đô thịnghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo nhân lực trình độ đại học ở việt nammô hình nghiên cứu đánh giá mức đô hài lòngnghiên cứu đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp áp dụng thí điểm cho một số tỉnh vùng đồng bằng sông hồngnghiên cứu đánh giá biến đổi nông thôn dưới tác động của quá trình đô thị hóa công nghiệp hóa huyện hoài đức thành phố hà nộiđánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thực hiệntrình đánh giá rủi ro khi xem xét đến kinh tế đề án giai đoạn thăm dòsơ đồ 4 quá trình đánh giá rủi ro kiểm soátthực tế hầu phần lớn các hộ đều lưu gốc đến năm thứ 3 vì vậy trong đề tài này người nghiên cứu đánh giá mức độ đầu tư của các hộ sản xuất mía theo chu kỳ 3 nămđo lường và đánh giá rủi ro tỷ giá hối đoái do hoạt động nội bảngđo lường và đánh giá rủi ro tỷ giá hối đoái do hoạt động ngoại bảngChung cư đại quangBài 25. Một số hoạt động ở trường (tiếp theo)Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại các công ty xuất khẩu lao động thuộc cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội (tt)Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (tt)Hoàn thiện kiểm soát nội bộ đối với chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492 (tt)Bài 23. Phòng cháy khi ở nhàBài 23. Phòng cháy khi ở nhàHuy động nguồn lực tài chính từ đất đai tại tỉnh nam định (tt)Nguồn lực con người trong phát triển kinh tế xã hội bền vững ở việt nam (tt)Bài 21-22. Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàngBài 21-22. Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàngBài 21-22. Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàngĐánh giá tính đa dạng sinh học nguồn tài nguyên cây thuốc của vườn quốc gia ba vì hà tây làm cơ sở cho công tác bảo tồn và sử dụng bền vữngNghiên cứu đề xuất một số nội dung cơ bản xây dựng phương án kinh doanh rừng theo tuyên chuẩn quản lý rừng bền vững tại công ty lâm nghiệp con cuông, huyện con cuông, tỉnh nghệ anNghiên cứu động thái rừng thứ sinh phục hồi tại khu vực cầu hai phú thọNghiên cứu giải pháp quản lý rừng bền vững thuộc ban quản lý rừng phòng hộ hướng hóa đakrông tỉnh quảng trịBài 19. Các thế hệ trong một gia đìnhBài 19. Các thế hệ trong một gia đìnhBài 20. Họ nội, họ ngoạiCác yếu tố tác động đến sự tuân thủ thuế của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố đà nẵng (tt)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập