đề kiểm tra nhóm Halogen

Bài soạn de kiem tra phan halogen

Bài soạn de kiem tra phan halogen
... B Flo đẩy clo khỏi dung dịch NaCl C Flo có bán kính nguyên tử nhỏ halogen D Flo nguyên tố phi kim mạnh Câu 11 Số oxi hoá clo clorua vôi : A -1 B +1 C D +1 -1 Câu ... trình phản ứng xảy b Tính khối lượng CuCl2 thu Cho Cu = 64 ĐS : 22,4 g Câu 3: Cho 1,03 muối natri halogenua (A) tác dụng với AgNO3 dư thu kết tủa, kết tủa sau khử lại cho 1,08g bạc a Xác định tên...
 • 3
 • 139
 • 0

đề kiểm tra chương halogen môn hóa học

đề kiểm tra chương halogen môn hóa học
... TRƯỜNG THPT ………………………… HỌ VÀ TÊN:……………………………… ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN: HOÁ HỌC 10 (Thời gian làm 45 phút, không kể thời gian phát đề) A - PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Câu 1: Hòa tan 4,8 gam ... 8: Đặc điểm đặc điểm chung nguyên tố halogen? A Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử B Ở điều kiện thường chất khí C Tác dụng mạnh với nước D Có tính oxi hóa mạnh Câu 9: Hỗn hợp khí gồm O2 O3 ... tinh bột, quan sát thấy có tượng: A Hỗn hợp thu có màu vàng B Hồ tinh bột hóa xanh C Hỗn hợp thu có màu tím D Hồ tinh bột hóa đỏ Câu 6: Trong công nghiệp, người ta điều chế khí Clo cách nào? A Cho...
 • 2
 • 1,267
 • 8

de kiem tra nhom oxi - luu

de kiem tra nhom oxi - luu
... 09 - / - - - / - = = - ~ ~ 16 17 18 19 20 - / / = - ~ ~ - 10 ; - - - - ~ - 07 ; - - 08 - / - 09 - / - - - 16 17 18 19 20 10 ; - - - 07 - / - 08 - - = 09 - / - - 04 - / - 05 - / - 06 - - = - Khởi ... 08 - / - 09 - - = - - 11 12 13 14 15 ; ; ; - - = ~ ~ - 11 12 13 14 15 ; - - = = = ~ - ~ - 11 12 13 14 15 ; ; / - = - 04 - - - ~ 07 - - = - 02 - - - ~ 05 - - - ~ 08 - - = - 03 ; - - - 06 - / - - ... 04 - - = 09 05 - - = 10 Khởi tạo đáp án đề số : 003 01 - - = 02 - / - 03 ; - - - / / - 04 - / - 05 - - - ~ 06 - - - ~ Khởi tạo đáp án đề số : 002 01 - - - ~ 06 02 - - = 07 03 - / - 08 04 ; - -...
 • 17
 • 139
 • 2

de kiem tra nhom chuc

de kiem tra nhom chuc
... C dd Br2, Cu(OH)2, dd KMnO4 B q tÝm, dd Br2, dd AgNO3/NH3 D Na, dd KMnO4, dd AgNO3/NH3 Đề kiểm tra B Họ tên -12hóa b a b b Câu 01 Câu 02 Câu 03 Câu 04 Câu 05 Câu 06 Câu 07 ... C2H5COOH B C3H7COOH C HCOOH D CH3COOH Sè c«ng thøc cÊu t¹o lµ amin cđa C4H11N lµ a A B C D Đề kiểm tra C Họ tên -12hóa Câu §èt ch¸y hoµn toµn 0,1 mol hçn hỵp X gåm mét an®ehit...
 • 8
 • 86
 • 0

kiem tra nhom halogen

kiem tra nhom halogen
... 23.36(g) C 11.68(g) D 2.336(g) Câu 14: Hỗn hợp A chứa 2,2 gam hai muối NaX NaY ( X,Y hai nguyên tố halogen hai chu kì lien tiếp bảng HTTH) phản ứng vừa đủ với 150ml dung dịch AgNO3 0,2 M Lượng kết...
 • 2
 • 113
 • 0

Đề kiểm tra - ĐA chương halogen

Đề kiểm tra - ĐA chương halogen
... được? Sở GD – ĐT Bắc Giang Trường THPT Sơn Động số Mã đề: 004 I Phần trắc nghiệm (3 điểm): Đề kiểm tra 45 phút Môn Hóa học lớp 10 Trong nhóm halogen, tính oxi hóa thay đổi theo thứ tự A F > Cl ... khối lượng muối thu được? Sở GD – ĐT Bắc Giang Trường THPT Sơn Động số Mã đề: 003 I Phần trắc nghiệm (3 điểm): Đề kiểm tra 45 phút Môn Hóa học lớp 10 Khi đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch sau cho ... khối lượng muối thu được? Sở GD – ĐT Bắc Giang Trường THPT Sơn Động số Mã đề: 002 I Phần trắc nghiệm (3 điểm): Đề kiểm tra 45 phút Môn Hóa học lớp 10 Trong phòng thí nghiệm, dung dịch HF không...
 • 5
 • 7,006
 • 173

Mẫu đề kiểm tra theo nhóm

Mẫu đề kiểm tra theo nhóm
... TRƯƠNG THPT THỚI BÌNH Tổ chức đánh giá theo nhóm Nhóm Họ tên học sinh A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A4 B4 C4 Công việc giao Kết đạt Đánh giá - Nhập số - K .tra số có tạo thành cạnh tam giác? Tính ... thức toán học tam giác + Thái độ: Làm việc nhóm, hợp tác Hoán đổi công việc nhóm cho để học sinh trao đổi, tự nhận xét, đánh giá lẫn + Tiêu chí đánh giá (theo mục 4) GV: TRẦN VĂN CHÍNH ...
 • 2
 • 270
 • 1

Đề kiểm tra 45 phút - Lớp 10 phần Halogen - Hà Nội

Đề kiểm tra 45 phút - Lớp 10 phần Halogen - Hà Nội
... độ phần trăm chất dung dịch sau phản ứng Cho Al=27, Fe=56, Cl=35,5, O=16, H=1, Br =80, Na =23 đề kiểm tra- lớp 10 Ban tự nhiên A /Phần trắc nghiệm khách quan (7điểm) Câu 1: X- có cấu hình e lớp ... sau phản ứng Cho Al=27, Fe=56, Cl=35,5, O=16, H=1, Mn =55, Br=80, K=39 đề kiểm tra- lớp 10 Ban tự nhiên Thời gian: 45 phút A /Phần trắc nghiệm khách quan (7điểm) Câu 1: Trong dãy dung dịch axit HF, ... Fe, K, O2 Câu 12: Trong halogen sau halogen oxi hoá đợc nớc A, F2 B, Cl2 C, Br2 D, Cả Halogen Câu 13: Tìm câu câu sau A, Clo chất khí không tan nớc B, Clo có số oxi hoá -1 hợp chất C, Clo có tính...
 • 6
 • 355
 • 8

đề kiểm tra giữa kì II-chương halogen

đề kiểm tra giữa kì II-chương halogen
... O=16, Ag=108, Mn=55, Na=23, K=39 ) ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: HOÁ HỌC 10 (Thời gian làm bài: 60 phút) I-Trắc nghiệm (5,0 điểm) Mã đề: 103 Đốt 11,2 gam bột sắt khí ... O=16, Ag=108, Mn=55, Na=23, K=39 ) ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: HOÁ HỌC 10 (Thời gian làm bài: 60 phút) I-Trắc nghiệm (5,0 điểm) Mã đề: 105 Phản ứng khí Cl2 với khí ... O=16, Ag=108, Mn=55, Na=23, K=39 ) ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: HOÁ HỌC 10 (Thời gian làm bài: 60 phút) I-Trắc nghiệm (5,0 điểm ) Mã đề: 102 Cho 10 gam dung dịch HCl...
 • 12
 • 342
 • 4

ĐỀ KIỂM TRA 1 T CHUƠNG HALOGEN

ĐỀ KIỂM TRA 1 T CHUƠNG HALOGEN
... thúc thu 5,6lit khí H2 (ĐKTC) ch t rắn không tan B Dùng dung dịch H2SO4 đặc nóng để hoà tan h t ch t rắn B thu 2,24 l t khí SO2 (ĐKTC) a Vi t phương trinh phản ứng xảy b T nh khối lượng ch t hỗn ... NaI C KBr D HCl Câu 19 : Hoà tan 12 ,8g hỗn hợp gồm Fe FeO dung dịch HCl 0,1M vừa đủ thu 2,24 l t khí (đktc) Thể t ch dung dịch HCl dùng A 2,0 l t B 4,2 l t C 4,0 l t D 14 ,2 l t Câu 20: Có lọ nhãn ... Mg(OH)2 D Ag(NO3), MgCO3, BaSO4 Câu 16 : Cho 15 ,8g KMnO4 t c dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc dư Thể t ch khí thu đktc A 4,8 l t B 5,6 l t C 0,56 l t D 8,96 l t Câu 17 : Đổ dung dịch chứa gam HBr...
 • 3
 • 1,056
 • 32

Bài giảng Mỗi em một đề. 56 đề kiểm tra 15'''' chương halogen ( nhận biết + chuỗi phản ứng)CB+ NC

Bài giảng Mỗi em một đề. 56 đề kiểm tra 15'''' chương halogen ( nhận biết + chuỗi phản ứng)CB+ NC
... → (1 )  → (1 )  → (1 )  → (1 )  → (1 )  → (2 )  → (2 )  → (2 )  → (2 )  → (2 )  → (2 )  → (3 )  → (3 )  → (3 )  → (3 )  → (3 )  → (3 )  → (4 )  → (4 )  → (4 )  → (4 )  → (4 ) ... học, viết phản ứng (nếu có) BaCl2, Ba(NO3)2, HNO3 Hồn thành chuỗi phản ứng sau ( ghi rõ điều kiện phản ứng, có) (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) CuCl2  Cu(OH)2  CuO  CuCl2  AgCl → → → → Đề 40: Nhận biết dung ... học, viết phản ứng (nếu có) BaCl2, Ba(NO3)2, AgNO3 Hồn thành chuỗi phản ứng sau ( ghi rõ điều kiện phản ứng, có) (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) HNO3  Cl2  I2  AlI3  AgI → → → → Đề 31: Nhận biết dung...
 • 7
 • 407
 • 16

Bài giảng de kiem tra hoa 15 -KLK-KLKtho va nhom

Bài giảng de kiem tra hoa 15 -KLK-KLKtho va nhom
... Kiểm tra 15 phút Môn: Hóa học 12 Trờng THPT Bắc Sơn Họ tên: Lớp: Đề Bài Hãy chọn đáp án Câu : A Câu : A Câu : A C Câu : A C Câu : A ... dịch nớc vôi d thu đợc lợng kết tủa là: B 10g D 40g 20g C 30g Kiểm tra 15 phút Môn: Hóa học 12 Trờng THPT Bắc Sơn Họ tên: Lớp: Đề Bài Hãy chọn đáp án Câu : A C Câu : A C Câu : A Câu : A Câu : A ... thu đợc 2,24 lit H2 (đktc) Kim loại X là: B Na D Li Ca C K Kiểm tra 15 phút Môn: Hóa học 12 Trờng THPT Bắc Sơn Họ tên: Lớp: Đề Bài Hãy chọn đáp án Câu : A Câu : A Câu : A Câu : A Câu : A Câu...
 • 6
 • 103
 • 0

DAP AN DE KIEM TRA 1 TIET HALOGEN

DAP AN DE KIEM TRA 1 TIET HALOGEN
... khan Hàm lượng phần trăm muối KI có 2,02gam muối khan A 82 ,18 % B 41, 09% C 0,00% D 58, 91% Câu 28: Clorua vôi muối canxi với loại gốc axit clorua Cl- hipoclorit ClO- Vậy clorua vôi thuộc loại Trang ... Cl2 Sau phản ứng thu 23,275 gam hỗn hợp muối oxit Phần trăm theo thể tích O2 Cl2 X A 18 ,18 % 81, 82% B 81, 82% 18 ,18 % C 36,36% 63,64% D 63,64% 36,36% Câu 25: Các khí tồn hỗn hợp : A NH3 HCl B H2S Cl2 ... HBrO Câu 33: A muối canxi halogenua Cho dung dịch chứa 0,2 gam A tác dụng với lượng dư dung dịch bạc nitrat thu 0,376 gam kết tủa bạc halogenua Công thức hóa học muối canxi halogenua A CaF2 B CaCl2...
 • 4
 • 612
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: de kiem tra 1tiet nhom halogen lop 10đề kiểm tra hóa 10 chương halogenđề kiểm tra hóa lớp 10 chương halogenđề kiểm tra 1 tiết hóa lớp 10 chương halogenđề kiểm tra trắc nghiệm hóa học 10 chương halogenđề kiểm tra 1 tiết hóa học 10 chương halogenBÁO CÁO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - MegaUpload – Thành công và thất bạiLUẬN VĂN THẠC SỸ - Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt NamSố phức và một số dạng toán hình học phẳng liên quanNghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất và chất lượng giống dong riềng DR1 tại huyện trấn yên, tỉnh yên báiNghiên cứu hành vi mua sắm của người tiêu dùng tại các siêu thị ở tỉnh thái nguyênPhương pháp sai phân giải bài toán ô nhiễm không khíCác phương pháp phân đoạn tiếng việt và ứng dụngbài tập lớn môn sức bền vật liệu ĐHXDNghiên cứu hoạt động ủy thác tín dụng của hội nông dân huyện điện biên, tỉnh điện biênBất đẳng thức muirhead và một số vấn đề liên quanNghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm nghèo tại huyện hòa an, tỉnh cao bằngNghiên cứu chế tạo hạt nano tio2 bằng phương pháp điện hóa và ứng dụng xử lý khí độc NO và NO2 dùng phương pháp quang xúc tácBiện pháp phát triển văn hóa đọc cho cộng đồng dân cư ở huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh6 bài lý luận chính trị“QUÂN - THẦN, PHỤ - TỬ” VÀ QUAN NIỆM ĐẲNG CẤP CỦA NGƯỜI TRUNG HOAChế tạo màng tio2ag và tio2au bằng phương pháp bốc bay laser và ứng dụng tính chất quang xúc tác của màng để xử lí hợp chất hữu cơ khó phân huỷ trong nướcHuy động cộng đồng tham gia công tác xã hội hóa giáo dục tiểu học quận hồng bàng, thành phố hải phòngĐiều khiển robot từ xa bằng sóng RF và nhận biết vật cản.ĐỀ tài NCKH Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ việt nam unprotectedLuận văn tốt nghiệp Nghiên cứu công tác đại lý tàu biển của VOSCO và đề xuất các giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính cảng biển trong xu thế hội nhập
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập