Kỹ thuật biển tập 1 ĐHQGHN

Giáo trình kỹ thuật biển (tập 2) - Những vấn đề cảng và bờ biển

Giáo trình kỹ thuật biển (tập 2) - Những vấn đề cảng và bờ biển
... lạch vào cảng, chúng lại cần đưa vào đánh giá dự án tổng thể cảng 47 Vận chuyển cát ven bờ J v d Graaff 9.1 Mở đầu Vận chuyển trầm tích vấn đề quan trọng kỹ thuật bờ Trong nhiều vấn đề kỹ thuật bờ ... 31,5.1 0-6 333,5.1 0-6 5,0 0,287.1 0-6 3,727.1 0-6 6,0 986,6.1 0-1 2 0,0152.1 0-6 7,0 1,280.1 0-1 2 22,90.1 0-1 2 8,0 622,1.1 0-1 8 12664.1 0-1 8 9,0 0,1128.1 0-1 8 2,577.1 0-1 8 10,0 7,62.1 0-2 4 192,87.1 0-2 4 Đối ... đọc giả Những vấn đề trình bày W.W Massie 2.1 Mục tiêu Mục tiêu tập sách tập trung nghiên cứu số chủ đề kỹ thuật bờ liên quan trực tiếp đến lạch vào cảng địa mạo bờ Các lĩnh vực kỹ thuật biển định...
 • 207
 • 56
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 1 ppt

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 1 ppt
... -7 ,435626 1 0-4 -0 ,4695 911 -1 ,12 53 317 3,704258 1 0-5 3,096363 1 0-3 6, 612 3869 1 0-3 6, 315 724 1 0-7 -7 ,3 411 82 1 0-6 -1 ,46 616 25 1 0-5 9,829576 1 0-9 -6 ,0 1 0-9 -1 ,19 7269 1 0 -1 0 1, 0054 61 1 0 -1 2 5,437898 1 0 -1 5 1, 69946 ... 20 13 ,48 12 ,98 12 ,45 11 ,88 11 ,27 10 ,64 9,97 9,27 8,54 25 17 ,29 16 ,77 16 ,22 15 ,64 15 ,03 14 ,38 13 ,70 12 .99 12 ,25 30 21, 09 20,56 20,00 19 , 41 18,78 18 ,12 17 ,43 16 ,72 15 ,97 35 24,89 24,35 23,78 23 ,17 ... 10 ,70846 18 67,2 01 613 3 ,12 4 0,69563 51 2,7930 10 ,62570 19 01, 373 6227, 712 0,6948023 2,8368 19 ,54293 19 32,222 6 314 ,226 0,69 419 02 10 2,8750 10 ,46 016 19 59,885 6392,958 0,6937790 12 2, 912 8 10 ,37739 19 84,500...
 • 23
 • 120
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 2 doc

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 2 doc
... khác h/o h/ Mục 5.4: 1/ 2, 01 1 /2 Toán học 1/ 2 1/ 1,99 Kỹ thuật 1/ 4 1/ 3,73 1/ 1 02 1/ 25 1/ 25 1/ 12 Toán học 1/ 20 0 1/ 35 Kỹ thuật 1/ 20 1/ 11 Đối với nước sâu Đối với nước nông Mục 5.5 5 . 12 Các ví dụ Trước ... trình 6.04 i i (m) 2i +2 (m) 563,8 378 ,1 28 5 ,2 3 82, 0 4 51, 6 3 81, 6 339 ,2 3 81, 6 410 ,9 3 62, 9 394 ,2 373,4 387,0 378,0 10 384,0 11 380 ,1 12 3 82, 6 13 380,9 14 3 82, 0 15 3 81, 3 16 3 81, 8 17 3 81, 5 Nếu lặp nhiều ... kx t h (5 .02b) ~ H 2kh (5 .03b) ~ H Z h (5 .04b) c0 cg k gh c (1 1) c (5 .06b) n (5 .07b) gH T E gH E (5 .08b) (5 .09b) (5 .10 b) U Ec p gz (5 .05b) gH cos kx t (5 .11 b) Vận tốc...
 • 16
 • 88
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 3 potx

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 3 potx
... 0,760 0,8 71 0,899 0,9 21 0,946 0,9 73 0,979 1 1 0,990 0,968 0, 932 0, 917 0, 916 0,9 81 1,0 23 0,945 1, 068 1, 004 1, 158 1, 111 1, 34 8 1, 3 21 1, 435 1, 410 10 , 93 10 , 93 10 , 93 10 , 93 10 ,89 10 , 93 10 , 73 10 , 93 10 ,20 ... P(H) Xác suất vượt P(H) H H sig 1 0-5 2,40 2 .1 0-5 2 ,33 5 .1 0-5 2,22 1 0-4 2 ,15 2 .1 0-4 2,06 5 .1 0-4 1, .95 1 0 -3 1, 86 2 .1 0 -3 1, 77 5 .1 0 -3 1, 63 0, 01 1, 51 0,02 1, 40 0,05 1, 22 0 ,10 1, 07 0 ,12 5 1, 02 0 , 13 5 ... 1, 000 0,7442 0,7472 1, 49 2, 01 1, 81 2,0 31 , 01 0,40 53 1, 111 20,5 1, 000 0, 730 7 0, 811 8 1, 62 2,22 1, 87 1, 0 21, 93 0,2864 1, 3 21 14,4 1, 000 0, 718 4 0,9490 1, 90 2,64 1, 94 0,77 19 ,24 0,2 516 1, 410 12 ,6 1, 000...
 • 23
 • 112
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 4 pdf

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 4 pdf
... 10 .3, ta có: Hsig = 17 ,6 m (1 1. 1 8) và, sử dụng (1 0 .1 4) : T =11 .58 s (1 1. 1 9) thu thông qua (1 1. 1 4) N = 18 60 (1 1. 2 0) Biết E1 1/ 100, ta xác định p(Hd) cách giải phương trình 11 . 04: p( H d ) E1 ... thiết kế (trích) Khu vực bắc Biển Bắc, Hd =30 m, l =25 năm Hsig khoảng giới hạn p(Hsig) p(Hsig) T N p(Hd) El E2j m m - - s - - - - (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) 1, 000 0, 21 3, 94 548 0 0,00 ... 11 , 3- nhiều 18 0-3 30 1 2 -1 7 3, 0 -4 ,6 3, 4 -1 5 6,8 14 ,0 14 , 4 -1 7 Sóng lớn, nhiều bọt tia nước 42 0-6 30 2 0-2 7 5, 5-7 ,9 4, 5 -1 8 8,5 Bọt trắng phát triển mạnh 1 7-2 1 78 0 -1 300 3 0 -4 2 9, 1- 1 3,7 5, 5-2 2 10 ,5 Bọt trắng...
 • 18
 • 144
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 5 docx

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 5 docx
... Sản lượng Khoảng cách đổ tối đa (xem bài) (m3/h in situ) (km) cát 15 00 từ đến sét mềm 17 50 sét cứng 750 đá mềm 400 1, 5 16 .5 Máy hút thùng Loại máy hút thể hình 16 .6, tàu với ống hút rắn Các tàu ... có: m = cVg + (1 cV) W (1 6.0 2) g trọng lượng riêng cát khô Tách cV ta thu được: cV m W g W (1 6.0 3) 87 Hình 16 .3 Cơ sở xác lập phương trình máy hút Kết hợp hai phương trình 16 . 01 16.03 ta có: ... hút đưa bảng 16 .2 với điều kiện tương ứng sau đây: thể tích gầu : 0, 75 m3 độ sâu nạo vét: 15 m công suất: 3 75 kW (5 00 mã lực) 92 Hình 16 .6 Máy hút thùng 93 Hình 16 .7 Máy hút gầu Bảng 16 .2 Sản lượng...
 • 19
 • 101
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 6 ppt

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 6 ppt
... 10 7,3 12 328,0 12 ,5 -1 ,5 11 ,5 -0 ,6 7 ,1 113 ,0 13 362 ,2 13 ,3 -1 ,4 11 ,6 -0 ,2 8 ,6 12 0,2 14 3 96, 4 14 ,0 -1 ,1 11, 9 +0,3 10 ,4 12 8,8 15 430 ,6 14 ,7 -0 ,6 12 ,4 +0,7 11 ,8 13 9 ,1 16 464 ,8 15 ,4 -0 ,1 12,9 +1, 0 12 ,9 ... 6 ,1 91, 0 7 ,6 +1, 2 14 ,2 -0 ,2 14 ,1 144,0 225,4 10 ,0 -0 ,5 12 ,5 -1 ,1 5,3 97.0 8,2 +0,8 13 ,8 -0 ,5 13 ,0 15 8,0 10 259 ,6 10 ,8 -1 ,0 12 ,0 -1 ,2 5,0 10 2,4 8,8 +0,4 11 ,4 11 293,8 11 ,7 -1 ,4 11 ,6 -1 ,0 5,7 10 7,3 ... 1, 60 1, 14 -0 ,66 1, 76 -0 ,95 2,83 +0,20 -0 ,94 +0,80 -1 ,07 2,92 -0 ,80 -0 ,87 -0 ,30 -1 ,07 2,00 -1 ,63 -0 , 71 -1 ,29 -0 ,99 0,90 -2 ,07 -0 ,44 -2 ,08 -0 ,72 +0,03 -1 ,78 +0,04 -2 ,32 -0 ,28 -0 ,75 -1 ,33 0,32 -1 ,60 ...
 • 20
 • 93
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 7 pptx

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 7 pptx
... -0 ,60 -1 ,00 -0 , 21 -0 , 57 -0 ,75 -0 ,13 -0 ,45 -0 ,20 +0 ,15 -0 ,24 +0,30 +0,49 +0 ,10 +0 ,72 +0, 91 +0,38 +0,95 +1, 14 +0,50 10 +0,98 +1, 32 +0,50 11 +0,80 +1, 31 +0, 37 12 +0, 37 +1, 11 +0, 07 13 -0 ,18 +0 ,77 ... (h) (m) +0,45 0 ,75 +0, 21 0.00 +0,33 +0, 07 -0 .33 -0 ,04 -0 ,08 -0 , 67 -0 ,35 -0 , 21 -0 ,90 -0 ,55 -0 , 37 -0 ,98 -0 ,62 -0 ,50 -0 ,79 -0 , 47 -0 ,60 -0 ,30 -0 ,15 -0 ,62 +0,40 +0,35 -0 ,20 +0,83 +0 ,75 +0,40 10 +1, 00 ... 28 ,70 ; 10 04,00 kg m3 kg 10 28 ,70 m (2 2 .1 6) Với =3 m, = m, sử dụng 22 .13 ta có: c (1 028 ,7 10 04 )( 9 , 81 )( 3 )( 7 ) 0 ,70 9 (1 004 )( 7 ) (1 028 ,7 )( 3 ) m/ s (2 2 .1 7) Chỉ có cách để tàu chạy nhanh sóng phải...
 • 23
 • 134
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 8 docx

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 8 docx
... 3, 01 3, 91 5,23 6,56 6,69 6,37 5,43 4,36 3 ,82 (cm/s) -3 3,0 -4 4,0 -4 1, 2 -4 -5 ,0 -3 -8 ,0 -3 -1 0,7 -3 -1 0,3 -4 -1 ,4 -4 +2 ,1 -3 2,5 -3 2,5 -3 2 ,1 -3 2 ,1 1 ,14 9 10 5,952 10 1, 619 10 7 ,83 0 10 1, 600 ... (0 , 18 0 10 )( 3 )( 3 60 0) 0,464 ( 2 )( 2 00 0) (2 3.4 1) độ muối giảm: D (0 , 18 0 1, 15 10 )( 5 ,4 )( 3 60 0) 0, 81 9 (2 )( 200 0) (2 3.4 2) Điều hợp lý Tổng thể tích cảng, VH, tính sau: VH = (6 565 )( 2 00 0) = 1, 31. 107 ... S D1 (0 ,464 )( 1 , 31. 10 ) (6 7 )( 1 0 ) 4,07 .10 kg /( chu kỳ triều) (2 3.4 5) trường hợp độ muối giảm, sử dụng mật độ thấp giống thí dụ trước: S D2 (0 , 81 9 )( 1 , 31 107 )( 0 ,2 )( 7 7) 1 0 (1 0 ) (2 3.4 6) S D2...
 • 22
 • 91
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 9 pot

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 9 pot
... 99 ,90 2000 10 01, 25 5000 10 03 ,11 10 000 10 06,23 20000 10 12,45 50000 10 31, 13 10 0000 liệu Bùn lơ lửng 99 ,62 99 , 01 1062,26 96 ,23 90 , 59 200000 11 24,53 92 ,45 82, 21 300000 11 86, 79 88,68 74,72 400000 12 49, 06 ... liệu: Bascom (1 97 4) de Nekker & Int Veld (1 97 5) Năm lắng đọng: 19 72 19 60 19 40 19 00 18 00 Hình 24 .1 Nồng độ chì trầm tích theo Bascom (1 97 4) 16 8 Các chất thải phóng xạ loại ô nhiễm thứ Bởi cấu tạo ... 10 -3 16 55 250 450 600 Chì 3x 1 0-5 96 304 545 800 350 13 00 215 0 290 0 Cobalt Mangan Thuỷ ngân Niken 1, 8x 10 2x 10 -3 -4 6,6x 10 -3 -4 Bạc 3x 10 Kẽm 0, 01 290 0,04 13 32 Nguồn số liệu: Bascom (1 97 4)...
 • 24
 • 112
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 10 pps

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 10 pps
... Bruhn (1 97 2) đề xuất 10 kiến nghị cần áp dụng địa mạo bờ Các kiến nghị dẫn sau với số sửa chữa biên tập không đáng kể dạng 31. 1 Những kiến nghị kết thúc thảo luận địa mạo bờ Địa mạo bờ chủ đề tập ... số nguyên lý trình bày tập III sách (thiết kế công trình phá sóng ) áp dụng cho công việc bảo vệ bờ 30.2 Các dạng bờ xói bồi Các loại bờ xói bồi khác có đặc điểm khác biệt Những bờ lở thường ... mạo bờ chủ đề tập II sách Phần lại tập tiếp tục chương với phần giới thiệu vấn đề liên quan tới kỹ thuật biển khơi Bảng 31. 1 Mười kiến nghị bảo vệ bờ Ngươi yêu quí bờ bãi biển Ngươi bảo vệ khỏi...
 • 19
 • 94
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sách kỹ thuật vovinam tập 1kỹ thuật vovinam tập 1kỹ thuật biển tập ii những vấn đề cảng và bờ biểngiáo trình kỹ thuật hàn tập 1quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện tập 1kỹ thuật đo tập 1 đo điệnNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang (LV tốt nghiệp)Đánh giá chất lượng chè Trung Du, chè 777 và chè Vân Tiên trồng tại vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Điều tra kinh nghiệm sử dụng cây có ích của đồng bào dân tộc H’Mông và Dao của huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân loại chi Me nguồn (Phyllagathis Blume) và Sơn linh (Sonerila Roxb.) ở Việt Nam (LV thạc sĩ)Nghiên cứuthành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ)Đánh giá mức độ, tỷ lệ nhiễm Staphylococcus aureus và Escherichia coli trong một số nhóm thực phẩm tươi sống tại chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và cải tạo đất bãi thải mỏ than Quảng Ninh của Keo Tai tượng (Acacia mangium) với Nấm rễ nội cộng sinh AM (Arbuscular mycorrhiza) tại vườn ươm (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm và biểu hiện gen liên quan đến tính kháng mọt phân lập từ cây ngô (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hoạt động của các tổ, nhóm sở thích trong chuỗi giá trị sắn tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động đánh giá học sinh theo Thông tư 30.2014. TT BGDĐT ở các trường tiểu học thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai tây có triển vọng trồng trong điều kiện sản xuất vụ Đông năm 2015 tại tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức từ góc nhìn hình học (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương tại thành phố Yên Bái Tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất dihydro benzohcinnoline5,6dion bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân tích hàm lượng thủy ngân trong động vật hai mảnh tại Quảng Ninh bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kết hợp kỹ thuật hóa hơi lạnh (LV thạc sĩ)Đánh giá các yếu tố tác động đến việc triển khai chính phủ điện tử tại các cơ quan cấp tỉnh Trường hợp tỉnh Quảng NgãiMột số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt NamPhương trình vi phân đại số có trễ trong lý thuyết điều khiển
Đăng ký
Đăng nhập