Kỹ thuật biển tập 1 ĐHQGHN

Giáo trình kỹ thuật biển (tập 2) - Những vấn đề cảng và bờ biển

Giáo trình kỹ thuật biển (tập 2) - Những vấn đề cảng và bờ biển
... lạch vào cảng, chúng lại cần đưa vào đánh giá dự án tổng thể cảng 47 Vận chuyển cát ven bờ J v d Graaff 9.1 Mở đầu Vận chuyển trầm tích vấn đề quan trọng kỹ thuật bờ Trong nhiều vấn đề kỹ thuật bờ ... 31,5.1 0-6 333,5.1 0-6 5,0 0,287.1 0-6 3,727.1 0-6 6,0 986,6.1 0-1 2 0,0152.1 0-6 7,0 1,280.1 0-1 2 22,90.1 0-1 2 8,0 622,1.1 0-1 8 12664.1 0-1 8 9,0 0,1128.1 0-1 8 2,577.1 0-1 8 10,0 7,62.1 0-2 4 192,87.1 0-2 4 Đối ... đọc giả Những vấn đề trình bày W.W Massie 2.1 Mục tiêu Mục tiêu tập sách tập trung nghiên cứu số chủ đề kỹ thuật bờ liên quan trực tiếp đến lạch vào cảng địa mạo bờ Các lĩnh vực kỹ thuật biển định...
 • 207
 • 47
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 1 ppt

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 1 ppt
... -7 ,435626 1 0-4 -0 ,4695 911 -1 ,12 53 317 3,704258 1 0-5 3,096363 1 0-3 6, 612 3869 1 0-3 6, 315 724 1 0-7 -7 ,3 411 82 1 0-6 -1 ,46 616 25 1 0-5 9,829576 1 0-9 -6 ,0 1 0-9 -1 ,19 7269 1 0 -1 0 1, 0054 61 1 0 -1 2 5,437898 1 0 -1 5 1, 69946 ... 20 13 ,48 12 ,98 12 ,45 11 ,88 11 ,27 10 ,64 9,97 9,27 8,54 25 17 ,29 16 ,77 16 ,22 15 ,64 15 ,03 14 ,38 13 ,70 12 .99 12 ,25 30 21, 09 20,56 20,00 19 , 41 18,78 18 ,12 17 ,43 16 ,72 15 ,97 35 24,89 24,35 23,78 23 ,17 ... 10 ,70846 18 67,2 01 613 3 ,12 4 0,69563 51 2,7930 10 ,62570 19 01, 373 6227, 712 0,6948023 2,8368 19 ,54293 19 32,222 6 314 ,226 0,69 419 02 10 2,8750 10 ,46 016 19 59,885 6392,958 0,6937790 12 2, 912 8 10 ,37739 19 84,500...
 • 23
 • 95
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 2 doc

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 2 doc
... khác h/o h/ Mục 5.4: 1/ 2, 01 1 /2 Toán học 1/ 2 1/ 1,99 Kỹ thuật 1/ 4 1/ 3,73 1/ 1 02 1/ 25 1/ 25 1/ 12 Toán học 1/ 20 0 1/ 35 Kỹ thuật 1/ 20 1/ 11 Đối với nước sâu Đối với nước nông Mục 5.5 5 . 12 Các ví dụ Trước ... trình 6.04 i i (m) 2i +2 (m) 563,8 378 ,1 28 5 ,2 3 82, 0 4 51, 6 3 81, 6 339 ,2 3 81, 6 410 ,9 3 62, 9 394 ,2 373,4 387,0 378,0 10 384,0 11 380 ,1 12 3 82, 6 13 380,9 14 3 82, 0 15 3 81, 3 16 3 81, 8 17 3 81, 5 Nếu lặp nhiều ... kx t h (5 .02b) ~ H 2kh (5 .03b) ~ H Z h (5 .04b) c0 cg k gh c (1 1) c (5 .06b) n (5 .07b) gH T E gH E (5 .08b) (5 .09b) (5 .10 b) U Ec p gz (5 .05b) gH cos kx t (5 .11 b) Vận tốc...
 • 16
 • 67
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 3 potx

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 3 potx
... 0,760 0,8 71 0,899 0,9 21 0,946 0,9 73 0,979 1 1 0,990 0,968 0, 932 0, 917 0, 916 0,9 81 1,0 23 0,945 1, 068 1, 004 1, 158 1, 111 1, 34 8 1, 3 21 1, 435 1, 410 10 , 93 10 , 93 10 , 93 10 , 93 10 ,89 10 , 93 10 , 73 10 , 93 10 ,20 ... P(H) Xác suất vượt P(H) H H sig 1 0-5 2,40 2 .1 0-5 2 ,33 5 .1 0-5 2,22 1 0-4 2 ,15 2 .1 0-4 2,06 5 .1 0-4 1, .95 1 0 -3 1, 86 2 .1 0 -3 1, 77 5 .1 0 -3 1, 63 0, 01 1, 51 0,02 1, 40 0,05 1, 22 0 ,10 1, 07 0 ,12 5 1, 02 0 , 13 5 ... 1, 000 0,7442 0,7472 1, 49 2, 01 1, 81 2,0 31 , 01 0,40 53 1, 111 20,5 1, 000 0, 730 7 0, 811 8 1, 62 2,22 1, 87 1, 0 21, 93 0,2864 1, 3 21 14,4 1, 000 0, 718 4 0,9490 1, 90 2,64 1, 94 0,77 19 ,24 0,2 516 1, 410 12 ,6 1, 000...
 • 23
 • 97
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 4 pdf

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 4 pdf
... 10 .3, ta có: Hsig = 17 ,6 m (1 1. 1 8) và, sử dụng (1 0 .1 4) : T =11 .58 s (1 1. 1 9) thu thông qua (1 1. 1 4) N = 18 60 (1 1. 2 0) Biết E1 1/ 100, ta xác định p(Hd) cách giải phương trình 11 . 04: p( H d ) E1 ... thiết kế (trích) Khu vực bắc Biển Bắc, Hd =30 m, l =25 năm Hsig khoảng giới hạn p(Hsig) p(Hsig) T N p(Hd) El E2j m m - - s - - - - (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) 1, 000 0, 21 3, 94 548 0 0,00 ... 11 , 3- nhiều 18 0-3 30 1 2 -1 7 3, 0 -4 ,6 3, 4 -1 5 6,8 14 ,0 14 , 4 -1 7 Sóng lớn, nhiều bọt tia nước 42 0-6 30 2 0-2 7 5, 5-7 ,9 4, 5 -1 8 8,5 Bọt trắng phát triển mạnh 1 7-2 1 78 0 -1 300 3 0 -4 2 9, 1- 1 3,7 5, 5-2 2 10 ,5 Bọt trắng...
 • 18
 • 117
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 5 docx

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 5 docx
... Sản lượng Khoảng cách đổ tối đa (xem bài) (m3/h in situ) (km) cát 15 00 từ đến sét mềm 17 50 sét cứng 750 đá mềm 400 1, 5 16 .5 Máy hút thùng Loại máy hút thể hình 16 .6, tàu với ống hút rắn Các tàu ... có: m = cVg + (1 cV) W (1 6.0 2) g trọng lượng riêng cát khô Tách cV ta thu được: cV m W g W (1 6.0 3) 87 Hình 16 .3 Cơ sở xác lập phương trình máy hút Kết hợp hai phương trình 16 . 01 16.03 ta có: ... hút đưa bảng 16 .2 với điều kiện tương ứng sau đây: thể tích gầu : 0, 75 m3 độ sâu nạo vét: 15 m công suất: 3 75 kW (5 00 mã lực) 92 Hình 16 .6 Máy hút thùng 93 Hình 16 .7 Máy hút gầu Bảng 16 .2 Sản lượng...
 • 19
 • 85
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 6 ppt

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 6 ppt
... 10 7,3 12 328,0 12 ,5 -1 ,5 11 ,5 -0 ,6 7 ,1 113 ,0 13 362 ,2 13 ,3 -1 ,4 11 ,6 -0 ,2 8 ,6 12 0,2 14 3 96, 4 14 ,0 -1 ,1 11, 9 +0,3 10 ,4 12 8,8 15 430 ,6 14 ,7 -0 ,6 12 ,4 +0,7 11 ,8 13 9 ,1 16 464 ,8 15 ,4 -0 ,1 12,9 +1, 0 12 ,9 ... 6 ,1 91, 0 7 ,6 +1, 2 14 ,2 -0 ,2 14 ,1 144,0 225,4 10 ,0 -0 ,5 12 ,5 -1 ,1 5,3 97.0 8,2 +0,8 13 ,8 -0 ,5 13 ,0 15 8,0 10 259 ,6 10 ,8 -1 ,0 12 ,0 -1 ,2 5,0 10 2,4 8,8 +0,4 11 ,4 11 293,8 11 ,7 -1 ,4 11 ,6 -1 ,0 5,7 10 7,3 ... 1, 60 1, 14 -0 ,66 1, 76 -0 ,95 2,83 +0,20 -0 ,94 +0,80 -1 ,07 2,92 -0 ,80 -0 ,87 -0 ,30 -1 ,07 2,00 -1 ,63 -0 , 71 -1 ,29 -0 ,99 0,90 -2 ,07 -0 ,44 -2 ,08 -0 ,72 +0,03 -1 ,78 +0,04 -2 ,32 -0 ,28 -0 ,75 -1 ,33 0,32 -1 ,60 ...
 • 20
 • 73
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 7 pptx

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 7 pptx
... -0 ,60 -1 ,00 -0 , 21 -0 , 57 -0 ,75 -0 ,13 -0 ,45 -0 ,20 +0 ,15 -0 ,24 +0,30 +0,49 +0 ,10 +0 ,72 +0, 91 +0,38 +0,95 +1, 14 +0,50 10 +0,98 +1, 32 +0,50 11 +0,80 +1, 31 +0, 37 12 +0, 37 +1, 11 +0, 07 13 -0 ,18 +0 ,77 ... (h) (m) +0,45 0 ,75 +0, 21 0.00 +0,33 +0, 07 -0 .33 -0 ,04 -0 ,08 -0 , 67 -0 ,35 -0 , 21 -0 ,90 -0 ,55 -0 , 37 -0 ,98 -0 ,62 -0 ,50 -0 ,79 -0 , 47 -0 ,60 -0 ,30 -0 ,15 -0 ,62 +0,40 +0,35 -0 ,20 +0,83 +0 ,75 +0,40 10 +1, 00 ... 28 ,70 ; 10 04,00 kg m3 kg 10 28 ,70 m (2 2 .1 6) Với =3 m, = m, sử dụng 22 .13 ta có: c (1 028 ,7 10 04 )( 9 , 81 )( 3 )( 7 ) 0 ,70 9 (1 004 )( 7 ) (1 028 ,7 )( 3 ) m/ s (2 2 .1 7) Chỉ có cách để tàu chạy nhanh sóng phải...
 • 23
 • 112
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 8 docx

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 8 docx
... 3, 01 3, 91 5,23 6,56 6,69 6,37 5,43 4,36 3 ,82 (cm/s) -3 3,0 -4 4,0 -4 1, 2 -4 -5 ,0 -3 -8 ,0 -3 -1 0,7 -3 -1 0,3 -4 -1 ,4 -4 +2 ,1 -3 2,5 -3 2,5 -3 2 ,1 -3 2 ,1 1 ,14 9 10 5,952 10 1, 619 10 7 ,83 0 10 1, 600 ... (0 , 18 0 10 )( 3 )( 3 60 0) 0,464 ( 2 )( 2 00 0) (2 3.4 1) độ muối giảm: D (0 , 18 0 1, 15 10 )( 5 ,4 )( 3 60 0) 0, 81 9 (2 )( 200 0) (2 3.4 2) Điều hợp lý Tổng thể tích cảng, VH, tính sau: VH = (6 565 )( 2 00 0) = 1, 31. 107 ... S D1 (0 ,464 )( 1 , 31. 10 ) (6 7 )( 1 0 ) 4,07 .10 kg /( chu kỳ triều) (2 3.4 5) trường hợp độ muối giảm, sử dụng mật độ thấp giống thí dụ trước: S D2 (0 , 81 9 )( 1 , 31 107 )( 0 ,2 )( 7 7) 1 0 (1 0 ) (2 3.4 6) S D2...
 • 22
 • 74
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 9 pot

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 9 pot
... 99 ,90 2000 10 01, 25 5000 10 03 ,11 10 000 10 06,23 20000 10 12,45 50000 10 31, 13 10 0000 liệu Bùn lơ lửng 99 ,62 99 , 01 1062,26 96 ,23 90 , 59 200000 11 24,53 92 ,45 82, 21 300000 11 86, 79 88,68 74,72 400000 12 49, 06 ... liệu: Bascom (1 97 4) de Nekker & Int Veld (1 97 5) Năm lắng đọng: 19 72 19 60 19 40 19 00 18 00 Hình 24 .1 Nồng độ chì trầm tích theo Bascom (1 97 4) 16 8 Các chất thải phóng xạ loại ô nhiễm thứ Bởi cấu tạo ... 10 -3 16 55 250 450 600 Chì 3x 1 0-5 96 304 545 800 350 13 00 215 0 290 0 Cobalt Mangan Thuỷ ngân Niken 1, 8x 10 2x 10 -3 -4 6,6x 10 -3 -4 Bạc 3x 10 Kẽm 0, 01 290 0,04 13 32 Nguồn số liệu: Bascom (1 97 4)...
 • 24
 • 94
 • 0

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 10 pps

Kỹ thuật biển ( dịch bởi Đinh Văn Ưu ) - Tập 1 Nhập môn về công trình bờ - Phần 10 pps
... Bruhn (1 97 2) đề xuất 10 kiến nghị cần áp dụng địa mạo bờ Các kiến nghị dẫn sau với số sửa chữa biên tập không đáng kể dạng 31. 1 Những kiến nghị kết thúc thảo luận địa mạo bờ Địa mạo bờ chủ đề tập ... số nguyên lý trình bày tập III sách (thiết kế công trình phá sóng ) áp dụng cho công việc bảo vệ bờ 30.2 Các dạng bờ xói bồi Các loại bờ xói bồi khác có đặc điểm khác biệt Những bờ lở thường ... mạo bờ chủ đề tập II sách Phần lại tập tiếp tục chương với phần giới thiệu vấn đề liên quan tới kỹ thuật biển khơi Bảng 31. 1 Mười kiến nghị bảo vệ bờ Ngươi yêu quí bờ bãi biển Ngươi bảo vệ khỏi...
 • 19
 • 72
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sách kỹ thuật vovinam tập 1kỹ thuật vovinam tập 1kỹ thuật biển tập ii những vấn đề cảng và bờ biểngiáo trình kỹ thuật hàn tập 1quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện tập 1kỹ thuật đo tập 1 đo điệnTuyển chọn phân loại bài tập di truyền hay và khó phần 2CÂU hỏi lý THUYẾT môn THUẾPhương pháp giải nhanh câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 phần 2Để đọc hiểu văn bản ngữ văn 7 phần 1Tin hoc 7 ca nam chuan 2014 2015trắc nghiệm ôn tập tiến hóaTrọng tâm kiến thức ngữ văn 10 (tập 2) phần 2Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11 (chương trình chuẩn) phần 2Bồi dưỡng đại số 10 (tái bản lần thứ hai) phần 2Bồi dưỡng toán hình học 10 phần 1Bộ đề trắc nghiệm và tự luận địa lý 10 phần 2Bồi dưỡng đại số 10 (tái bản lần thứ hai) phần 1Các đề thi tuyển sinh môn văn vào lớp 10 và những chủ đề thường gặp (in lần thứ tư, sửa chữa, bổ sung) phần 2Để học tốt toán 10 phần 2Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11 (chương trình chuẩn) phần 1Chuyên đề ứng dụng phương pháp vectơ và tọa độ để giải một số bài toán sơ cấp tự luận và trắc nghiệm (phần 2)Public health service quality at Thai Nguyen National Hospital (Chất lượng dịch vụ y tế công tại Bệnh viên Đa Khoa Trung Ưng Thái Nguyên)Customer Behavior, Emotional Labour, and Employee’s Emotional Outcome in Hotel Industry in Thai Nguyen ProvinceSK KN VANG 2015 2016CHUYÊN đề số NGUYÊN tố 2015 2016
Đăng ký
Đăng nhập