bài tập lý thuyết tín hiệu tìm hàm tương quan

Tài liệu Bài tập thuyết tín hiệu( có lời giải) ppt

Tài liệu Bài tập Lý thuyết tín hiệu( có lời giải) ppt
... ng: V y ph c a tín hi u x( t ) là: X( c) tín hi u x( t ) d ng: V y V y ph tín hi u x( t ) Trang 42 Bài t p Thuy t Tín Hi u sưu t m b i Tr n Văn Thư ng Bài 3.3: Áp d ng ñ nh ñi u ch ñ tìm ... )dt −∞ Trang 28 Bài t p Thuy t Tín Hi u sưu t m b i Tr n Văn Thư ng Trang 29 Bài t p Thuy t Tín Hi u sưu t m b i Tr n Văn Thư ng Bài 2.2 Hãy xác ñ nh v hàm t tương quan c a tín hi u tu n ... tín hi u x(t) Trang 39 Bài t p Thuy t Tín Hi u sưu t m b i Tr n Văn Thư ng b) Tín hi u x( t ) d ng x(t) 2A A t 2T V y ph c a tín hi u x( t ) là: c) Tín hi u x( t ) d ng -T T 2T x(t) A...
 • 115
 • 8,447
 • 102

Báo cáo bài tậpthuyết tín hiệu docx

Báo cáo bài tập lí thuyết tín hiệu docx
... : tần số giới hạn tín hiệu • Dựa vào bề rơng phổ phân loại tín hiệu: Tín hiệu tần số thấp  Tín hiệu tần số cao  Tín hiệu dải hẹp  Tín hiệu dải rộng Câu 3.2: Định nghĩa tính chất phổ? Trả ... loại tín hiệu lượng tín hiệu rời rạc? Trả lời: Có loại: • Tín hiệu có biên độ thời gian liên tục gọi tín hiệu tương tự (Analog) • Tính hiệu có biên độ rời rạc thời gian liên tục gọi tín hiệu ... nghĩa tín hiệu xác định tín hiệu ngẫu nhiên? Trả lời: • Tín hiệu xác định tín hiệu mà q trình biến thiên biểu diễn hàm tốn học xác định Ví dụ: Tín hiệu điện áp u(t) = 10 sin(300t + 450) • Tín hiệu...
 • 16
 • 605
 • 11

Bài giảng thuyết tín hiệu Chương 1

Bài giảng Lý thuyết tín hiệu Chương 1
... hiệu sồ 1. 2.4 Phân loại theo tần số tín hiệu: - Tín hiệu tần số thấp LF Trang t Bài giảng thuyết tín hiệu Biên soạn Ths Thái Quang Tâm - Tín hiệu tầng số cao HF - Tín hiệu dải hẹp - Tín hiệu ... Bài giảng thuyết tín hiệu Biên soạn Ths Thái Quang Tâm -Tín hiệu lượng: tín hiệu có lượng hữu hạn Vd: xét tín hiệu: x(t) = e-t (t) x(t) e-t .1( t) t + Năng lượng x(t) ... - Tín hiệu rời rạc: thời gian rời rạc, biên độ liên tục - Tín hiệu số: thời gian rời rạc, biên độ rời rạc x(t) x(t) Tín hiệu liên tục t Tín hiệu lượng tử t x(t) x(t) Tín hiệu rời rạc t Tín hiệu...
 • 5
 • 74
 • 0

Bài giảng thuyết tín hiệu Chương 2

Bài giảng Lý thuyết tín hiệu Chương 2
... Bài giảng thuyết tín hiệu Biên soạn Ths Thái Quang Tâm 2. 2 Các tín hiệu xác đònh: 2. 2.1 Tín hiệu lượng: a Xung vuông: x(t)  (t)  t < ½ t > ½ ½ t =½ x(t) -1 /2 1/ Tích phân: ... x(t) k 0 2 0 t 2 0 e) Hàm Sa2 sin 0 t x(t)  Sa2 0 t   0 t  t0 t=0 x(t)  0 2. 2 .2 Tín hiệu công suất a Hàm đơn vò: (t) t0 (t) = Trang 10 t Bài giảng thuyết tín hiệu Biên soạn ...  2 0  Trang 26 Bài giảng thuyết tín hiệu Biên soạn Ths Thái Quang Tâm Ta có: (t)  TSa2 Đặt: 0  t.T     x()       T     T  T  2 0  2 0 Sa2 0  2     2 0  Sa2...
 • 28
 • 54
 • 1

Bài giảng thuyết tín hiệu Chương 3

Bài giảng Lý thuyết tín hiệu Chương 3
... n0 ) T T Trang 40 t T Bài giảng thuyết tín hiệu Biên soạn Ths Thái Quang Tâm TÀI LIỆU THAM KHẢO thuyết tín hiệu Tác giả: Phạm Thò Cư F De Coulon thuyết xử tín hiệu Giáo trình ĐHBK ... Cho tín hiệu x (t) = cos2.103t Điều chế AM – SC tín hiệu có tần số f = 104Hz Vẽ x (t), yAM – SC (t) Xác đònh phổ, mật độ phổ Tính công suất x(t), yAM – SC (t) * Điều chế AM Trang 36 Bài giảng ... 0   Trang 35 Bài giảng thuyết tín hiệu Biên soạn Ths Thái Quang Tâm Y() -  -max - Bề rộng phổ: BAM SC  2max - Công suất: PAM SC  Px f -min 0 -max - Cách tạo tín hiệu yAM – SC(t)...
 • 8
 • 78
 • 0

Bài tập thuyết thưc hành tin học

Bài tập lý thuyết thưc hành tin học
... version www.pdffactory.com 11 Bài thực hành ứng dụng tin học hóa học Hình 14: Cửa sổ thơng tin tính chất hóa học chất Để chép thơng tin , click vào Report thơng tin có window tự động chuyển qua ... 13 Bài thực hành ứng dụng tin học hóa học Phần 3: Thiết kế phân tử, phân tích tính chất hóa phổ NMR cho hợp chất sau: N N NH2 R R H CH3 NH2 OH OCH3 Cl Bài báo hồn thành vào cuối buổi thực hành ... with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com SO3H 23 Bài thực hành ứng dụng tin học hóa học Bài báo hồn thành vào cuối buổi thực hành nộp cho giáo viên lớp Giáo viên biên soạn: Trần Hữu Hải...
 • 30
 • 438
 • 0

bài tập thuyết thông tin

bài tập lý thuyết thông tin
... nhận tin yj nguồn X phát Hãy cho biết tin thuộc nguồn X có khả nhiều chuyển thành tin yj (i=1,2,3) X Kênh tin Y Bài 6: Cho hệ thống truyền tin Trong X={x1, x2, x3} nguồn tin đầu vào kênh thông ... 1/4 x3 1/4 1/4 1/2 - Tính tốc độ lập tin đầu kênh tin, đầu vào kênh tin, thông lượng kênh, độ dư tương đối nguồn Biết số ký hiệu lập đơn vị thời gian n0 CHƯƠNG Bài 1: Cho từ mã x = ‘101010’, y = ... quãng cách Hamming, mã sửa sai ký hiệu? Nếu đầu kênh tin nhận tin b1 = 0011010 b2 = 1101101 sửa sai cho tin b1 , b2 không? Nếu sửa lại tin xác Bài 9: Cho mã: a1 a2 a3 a4 - 1 1 0 1 1 1 0 0 0 Xây...
 • 7
 • 2,962
 • 62

Bài tập thuyết CSDL quan hệ - bài tập phụ thộc hàm potx

Bài tập lý thuyết CSDL quan hệ - bài tập phụ thộc hàm potx
... F tập đầy đủ phụ thuộc hàm, ta nói F tập đóng Định nghĩa suy dẫn theo quan hệ Cho F tập phụ thuộc hàm tập thuộc tính U, f phụ thuộc hàm U, (f không thuộc F), nói f suy dẫn từ tập F theo quan hệ ... toán chứng minh  Phụ thuộc hàm theo quan hệ theo tiên đề, bao đóng tập thuộc tính tập phụ thuộc hàm B/ BÀI TẬP MẪU Bài số 1: Cho tập thuộc tính U=ABCDEGH Cho tập phụ thuộc hàm F={ ABCD, ACEBG, ... EI→C} Bài tập Cho F={A→B, C→D} với C⊂B, chứng minh A→D suy dẫn từ F Trang NHẬP MÔN CSDL QUAN HỆ Soạn môn Công nghệ phần mềm - 2007 Bài tập Một phụ thuộc hàm X→Y gọi dư thừa tập phụ thuộc hàm F...
 • 11
 • 133
 • 0

slike bài giảng cơ sở thuyết truyền tin - hà quốc trung chương 7 thuyết tín hiệu

slike bài giảng cơ sở lý thuyết truyền tin - hà quốc trung chương 7 lý thuyết tín hiệu
... lượng truyền tin hệ thống truyền tin đánh giá chất lượng truyền tín hiệu thông thấp Chương 7: thuyết tín hiệu Biểu diễn thông thấp tín hiệu hệ thống truyền tin 4/ 73 Khái niệm-02 Thông tin truyền ... lượng truyền tin hệ thống truyền tin đánh giá chất lượng truyền tín hiệu thông thấp Chương 7: thuyết tín hiệu Biểu diễn thông thấp tín hiệu hệ thống truyền tin 4/ 73 Khái niệm-02 Thông tin truyền ... lượng truyền tin hệ thống truyền tin đánh giá chất lượng truyền tín hiệu thông thấp Chương 7: thuyết tín hiệu Biểu diễn thông thấp tín hiệu hệ thống truyền tin 4/ 73 Khái niệm-02 Thông tin truyền...
 • 110
 • 191
 • 0

TỪ THUYẾT TÍN HIỆU GIẢI MÃ BÀI THƠ LÁ DIÊU BÔNG CỦA HOÀNG CẦM

TỪ LÝ THUYẾT TÍN HIỆU GIẢI MÃ BÀI THƠ LÁ DIÊU BÔNG CỦA HOÀNG CẦM
... nhìn Từ buổi Em cầm Đi đầu non cuối bể Gió quê vi vút gọi Diêu hời! Ới diêu bông! 2.2 Bằng thao tác giải tín hiệu thao tác hệ thống, ta nhận hình thức thơ lõi tự (một câu chuyện kể) Từ này, ... nghệ thuật điểm nhìn lí thuyết tín hiệu Lâu giải thơ người ta thường trọng đến từ ngữ, hình ảnh – vốn tín hiệu thuộc cấp độ nhỏ – thường bỏ qua không ý cách đầy đủ đến tín hiệu thuộc cấp độ cao ... thi ca, cần phải đặt điểm nhìn bao quát Mô hình nghệ thuật thực chất hình thức tín hiệu cấp độ thơ Để giải tín hiệu trước hết cần xác định hình thức Đây có lẽ đường giúp tránh chủ quan, lệch...
 • 4
 • 378
 • 2

Ứng dụng Matlab trong xây dựng thư viện một số hàm hỗ trợ giải bài tập thuyết mạch.

Ứng dụng Matlab trong xây dựng thư viện một số hàm hỗ trợ giải bài tập lý thuyết mạch.
... sở Matlab: Giới thiệu tổng quan phần mềm Matlab, số đặc điểm khả ứng dụng giải toán kỹ thuật Chương II - Ứng dụng Matlab giải số dạng toán thuyết mạch điện - tập trung trình bày khả ứng dụng ... cho người sử dụng Dữ liệu với thư viện lập trình sẵn cho phép người sử dụng ứng dụng sau  Sử dụng hàm có sẵn thư viện, phép tính toán học thông thư ng  Cho phép lập trình tạo ứng dụng  Cho ... Cơ sở Matlab 7 12 X= 32 1.3.3 Các hàm đăc biệt Trong Matlab có sẵn nhiều hàm toán, liệt kê hàm thư ng dùng bảng sau: Một số hàm toán học thông dụng sqrt Căn bậc hai exp Lũy thừa số e sin Hàm sin...
 • 81
 • 257
 • 0

bài tập ly thuyet thong tin mạnh hùng

bài tập ly thuyet thong tin mạnh hùng
... X + X đa thức thông tin a(X) = + X Dùng thuật toán bước để thiết lập từ mã hệ thống mã Bài giải Mã Xyclic (7,3,4)  n = 7, k = - B1: Mã hóa đối chứng tin a i đa thức thông tin a(X) Ví dụ A0 B1 ... sử từ mã nhận mã có dạng v(X) = + X + X Sử dụng thuật toán chia dịch vòng để tìm lại từ mã phát Bài giải Từ đề cho (7, 3, 4) ta có n = 7, k = 3, d = - B1: Chia v(X) cho g(X) ta thấy bậc v(X) nhỏ...
 • 5
 • 303
 • 3

Bài tập thuyết đồ thị

Bài tập lý thuyết đồ thị
... Bài tập thuyết Đồ thò BÀI TẬP VỀ LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ CH CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ CH CẤU TRÚC CÂY CH BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT CH ĐỒ THỊ PHẲNG & BÀI TOÁN TÔ MÀU BÀI TẬP ... minh phản chứng Chứng minh Đònh Đònh EULER Chứng minh Đònh Đònh EULER 10 Chứng minh Đònh Đònh EULER Trương Mỹ Dung Bài tập thuyết Đồ thò 11 Cho đồ thò theo hình vẽ sau : A C ... Dung Bài tập thuyết Đồ thò CH CÁC KHÁI NIỆN CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ Vẽ đồ thò có đònh hướng (không đònh hướng) trường hợp sau : đỉnh cạnh đỉnh, cạnh vòng, cạnh song song Tính bậc đỉnh hai đồ...
 • 11
 • 7,009
 • 38

Xem thêm

Từ khóa: bài tập lý thuyết tín hiệuhướng dẫn giải bài tập lý thuyết tín hiệubài tập lý thuyết tín hiệu có lời giảibài tập lý thuyết tín hiệu và hệ thốnggiai bai tap ly thuyet tin hieubài giảng lý thuyết tín hiệubai giang ly thuyet tin hieu chuong 1bai tap li thuyet tin hieubài tập lý thuyết thống kê về số bình quânbài tập môn lý thuyết tín hiệuly thuyet tin hieu bai taphướng dẫn giải bài tập lý thuyết thông tingiải bài tập lý thuyết thông tinbài tập lý thuyết thông tin ptitbài tập lý thuyết thông tin downloadQuản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với một số dòng, giống mận tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (LA tiến sĩ)Hoạt động của văn phòng tỉnh Bolykhamxay nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Luông Pha Bang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Tạo động lực làm việc cho giảng viên trường đại học kinh tế Nghệ An (LV thạc sĩ)Bài tập lớn môn Hệ chuyên gia Xây dựng chương trình Dự báo thời tiết sử dụng Cây quyết định và thuật toán ID3DE CUONG QUAN LY HANH CHINH NHA NUOCKể chuyện Bác Hồ, câu chuyện: Bác đến thăm các cháu thiếu nhi mồ côi ở Trại Kim đồngBài tập ngôn ngữ truyền thôngNghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại thành phố hà nội năm 2015Nghiên cứu tác dụng của từ trường nhân tạo đối với cải thiện tuần hoàn não và phục hồi chức năng thần kinh ở bệnh nhân tai biến nhồi máu não bán cầu (TT)Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng ở đảng bộBê tông asphalt thiết kế thành phầnky thuat phong chong chay no p1 6415Bài giảng công tác tư tưởngBTS3012 external alarms
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập