Dịch song ngữ est 1000 LC

Bản dịch song ngữ anh việt tài liệu môn tiếng anh chuyên ngành kinh tế

Bản dịch song ngữ anh  việt tài liệu môn tiếng anh chuyên ngành kinh tế
... truong canh tranh dua vao mot so su tieu dung co ban Mot su tieu dung ma ca doanh nghiep va ho gia dinh mong muon de toi da hoa loi ich kinh te cua ho thong qua trao doi tren thi truong Cac doanh ... inflation Chính sách tài Bộ tài thực chia thành phần, gồm thuế má mức chi tiêu phủ Hai phần định việc có hay không ngân sách phủ bị thâm hụt dư thừa Một sách tài rõ ràng tảng cho kinh tế ổn định Thuế ... monetary policies.The policies are interrelated Chính sách tiền tệ sách tài Hai loại sách kinh tế vĩ mô sách tiền tệ sách tài Những sách có mối quan hệ với Fiscal policy is carried out by the Ministry...
 • 6
 • 3,921
 • 93

bản dịch song ngữ unit 13 môn tiếng anh chuyên ngành kinh tế

bản dịch song ngữ unit 13 môn tiếng anh chuyên ngành kinh tế
... Translation – unit 13  Nhu cầu loại hàng hoá hay dịch vụ có ý nghĩa hàng hoá dịch vụ có giá khẳng định rõ ràng  nước phát triển VN, nhu cầu ... cầu chỗ mong muốn đựoc thoả mãn không đủ đk tài Translation – unit 13  Nhu cầu loại hàng hoá hay dịch vụ có ý nghĩa hàng hoá dịch vụ có giá khẳng định rõ ràng Demand for a type of good or service ... government hard to control./ makes it impossible for the government to control Translation – unit 13 Nhu cầu lại người Vietnam lớn, nhiên hệ thống giao thông công cộng Vn chất lượng chưa cao...
 • 7
 • 904
 • 16

Mẫu dịch song ngữ hợp đồng tàu chuyến GENCON 1994

Mẫu dịch song ngữ hợp đồng tàu chuyến GENCON 1994
... Charter Party Điều khoản huỷ hợp đồng a Nếu tàu chưa sẵn sàng để xếp (dù cập cầu hay chưa) vào ngày huỷ hợp đồng ghi mục 21, Người thuê tàu có quyền huỷ ngang hợp đồng (b) Should the Owners anticipate ... kí theo mẫu "Congenbill" ấn 1994, không phương hại (mâu thuẫn) đến nội dung hợp đồng này, đại lý Chủ tàu ký thay Chủ tàu uỷ quyền văn bản, Người thuê tàu cấp thư uỷ quyền Người thuê tàu cam kết ... đặc biệt thêm ( đồng ý) Phần hợp đồng GENCON 1994 It is agreed between the party mentioned in Đồng thoả thuận bên có tên ô Box as the Owners of the Vessel named in số 3, chủ sở hữu tàu ghi ô số...
 • 13
 • 1,834
 • 63

DỊCH SONG NGỮ nghe hiểu ETS 2016 PART 1234

DỊCH SONG NGỮ nghe hiểu ETS 2016 PART 1234
... Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh / Ms Huong Toeic – FB: Huong Nguyen DỊCH NGHE HIỂU ETS 2016 PART 1-2 TEST PART PHẦN 1.*A They’re sitting on a bench 1.*A Họ ngồi ghế B They’re lying on ... cửa sổ TEST PART PHẦN 1 A) The signs are being planted A) Các biển hiệu lắp B) The building is under construction B) Các tòa nhà xây dựng C) The bicyclists are riding through the streets C) Những ... D) Cây đàn piano chơi 10 A) The baskets are empty 10 A) Những giỏ trống rỗng * B) There are baked goods on shelves * B) Có nhiều bánh nướng kệ C) The cabinets are being repaired C) Những tủ sửa...
 • 172
 • 257
 • 1

DỊCH SONG NGỮ ETS 2016 PART 1234

DỊCH SONG NGỮ ETS 2016 PART 1234
... Ms Thanh Toeic – FB: Thanh Kim Huynh / Ms Huong Toeic – FB: Huong Nguyen DỊCH NGHE HIỂU ETS 2016 PART 1-2 TEST PART PHẦN 1.*A They’re sitting on a bench 1.*A Họ ngồi ghế B They’re lying on ... cửa sổ TEST PART PHẦN 1 A) The signs are being planted A) Các biển hiệu lắp B) The building is under construction B) Các tòa nhà xây dựng C) The bicyclists are riding through the streets C) Những ... D) Cây đàn piano chơi 10 A) The baskets are empty 10 A) Những giỏ trống rỗng * B) There are baked goods on shelves * B) Có nhiều bánh nướng kệ C) The cabinets are being repaired C) Những tủ sửa...
 • 172
 • 274
 • 1

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 1

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 1
... H~ DJCHKHAc 15 9 6.3 BANLuANcAc KETQUA : CHUcJNG 7: KET LuAN 16 0 16 1 , 7 .1 ~.,- OM TAT T 16 1 7.2 cAc DONG GOP 7.3 HAN CHE vA ijVONG PHA T TRIEN 7.4 LOI KET , : , " 16 3 16 4 , ' , " 16 5 cAc CONGTRINHDA.CONGBO ... CONGTRINHDA.CONGBO 16 6 TAl L$U THAMKHAO 16 8 PH1) L1)C , ] 84 8 .1 H~ THONG NHA.NNGD NGHIA LLOCE 18 4 8.2 H~ THONG NHA.NNGD NGHIA LDOCE 19 1 8.3 H~ CcJ s6 TRI THUC NGD NGHIA TO' V1)'NGWORDNET 19 3 8.4 H~ ... EVT 14 3 5.3 KHO NGD LI~U SONG NGD ANH-V$T EVC 14 7 5.4 cAc BQ PHANXU LY CUA EVT 15 3 5.5 QUI TRINHDJCHCUA H~ EVT 15 6 CHUaNG 6: DANH GrA KET QUA - BAN LuAN 15 8 6 .1 KET QUA CHUNGCUQC CUA H~ DJCH 15 8...
 • 3
 • 166
 • 0

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 2

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 2
... rnu6n dua lu~n an nay: chung toi hQc tITngu li~u song ngu (chu khong phai ddn ngu); hQc lu~t ehuy~n d6i (chu khong phai hQc cac can s5 th6ng ke); 1 .2 MT)CBICH NGmEN CUD M\lc dich cila d~ tai la ... li~u song ngu Anh-Vi~t da gall TItan ngon ngu Dl,I'a tren cac ke't qua phan rich tie'ng Anh 06 san Cho phep w sua sai nha co che'h6i tie'pke't qua dtch T:;iora san ph~m ph\lla kho ngu li~u song ... tai li~u huang d2n su dl:1Dg may tint, cac giao trinh tin hQc nh~p mon, ) r6i hi~u chlnh l~i bCiinguai K6t qua dtch cia ciuejchi~u chinh se ciuejcdua nguejc vaG kho ngu li~u song ngu Anh- Vi~t...
 • 6
 • 169
 • 0

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 3

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 3
... bank" la "ngan hang" hay "be song" , "day", 10 /~ /~ r ~ rb I see /' r a I~ r ~ c::; ali nr new computer rb ve - P o r Tai thfl)' r Tn ar mQf nUl)! tinh 71uJi Hinh 2 .3: Chuy~n d6i cay ell phap ngon ... dt;lco san m9t kho ngu li~u song ngu kh6ng 16 Thea cach tie'p c~n [52], h~ nh~n dU...
 • 23
 • 194
 • 0

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 4

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 4
... (Proper Name)[95]; gall TItan tu lo:;ti (Part-Of-Speech Tagging) [44 ], [105], [1 04] , [45 ], [47 ~, [49 ]; gall TItan ngu (Phrase chunker) [44 ], [121]; xac dint quail h~ ngii' phap/xii' ly ngon ngu Dong ... Cllphap (parsing) [44 ], [43 ], [48 ], [82], [ 143 ]; khii' nh~p nh~ng ngG'nghla (Word Sense Disambiguation) [72], [113]; gi~iiquye't I nMp nh~ng g~n giai ngu (PP- attachment) [44 ], [50]; ghii quye't ... thoa vi tu IT) ap 48 3.3.1 .4 DAC DIEM CUA GIAI THUA.TTBL Qua th1,1'cghi~m, Eric Brill phil hi~n r~ng di€m cua cac Iu~t t6i u'u n day Iu~t duQc nit se giam d~n theo dinh Iu~t Zip [44 ] Di~u co nghla...
 • 37
 • 158
 • 0

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 6

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 6
... 1110.003 1 460 .010 6, 35 51 ,66 Ngu li~u SUSANNE) 6. 269 128.000 181.781 20,42 5, 96 Bt) saeh vi~n thong6 12.120 2 26. 953 297.920 18,73 10, 56 Bt) bach khoa Tf(~em7 4.953 79.927 101.023 16, 14 3,72 Cae ... 3,72 Cae sach khac8 9.210 1 26. 060 160 .585 13 ,69 5,87 250.011 2148 .64 0 2852. 063 8,59 100% T6ng cong: I I Bang 5.2 Khao sat ngu6n ngu li~u song ngu Anh-Vi~t EVC BQ stich song ngu Anh-Vi~t "Hay den ... (Anh) (s6 tit) 239.984 17,42 7 ,68 ? Ngu6n S6luQ't S6 c~p tu diu(Anh (Anh) Vi~t) 9.475 165 .042 I Bt) saeh CADASA2 Tli di~n LLOCE3 33.078 312 .65 5 410. 760 9,45 14,55 Cae tITdi~n khae4 174.9 06 1110.003...
 • 17
 • 141
 • 0

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 7

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 7
... nhien tu cac cau vi dl;lchu~n tu di~n Webster, Oxford, bai baa khoa hQc, (xin xem phl;lll;lC 8 .7. 2) Khac vai each clanh gia cua PC World (chi quail tam den ket qua dich, chil khong quail tam ... sii' dl,lllgbie't tie'ng Anh va tie'ng Vi~t Mu hi~u dinh cali dfch r6i C?P nh~t vao kho ngii' li~u song ngii' huan Iuy~n Ia duQc,con mQi t-haolac rut Iu~t, C?Pnh~t lu~t d~u may dam trach ...
 • 3
 • 140
 • 0

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 8

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 8
... toi chI t~p trung giai quyet nhung bai roan co lien quail den tieng Vi~t, nhu: lien kef tITtrong song ngu Anh-Vi~t, gall TItan ngon ngu eho tieng Vi~t, chuy€n d6i cay cll phap Anh-Vi~t, danh gia ... nhi~u ma hint vdi cae caeh tier e~n tIT don gian tdi va eung phlie t...
 • 5
 • 174
 • 0

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 9

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 9
... COLING-O2, Taiwan, 9/ 2002, pp.26-32 10 Dinh Di~n (2002), "Ung dl;mg Ngu li~u song ngu Anh-Vi~t di~n tll nganh ng6n ngu hQc so sanh ", Tt;lp chi Ng6n ngil, Vi~n Ng6n ngu hQc, 2002(3), t1'. 49- 58 11 Dinh ... of the 2/Jd APIS, Jarkata, Indonesia, pp.I-6 14 Dinh Di~n (2002), "Van de rant gidi tu ngu li~u song ngu Anh-Vi~t", Bao coo H(5i thao Khoa hQc "Bao v~ va Phat triln tie'ng Vi~t", Vi~n ng6n ngu...
 • 2
 • 171
 • 0

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 10

dịch tự động Anh-Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ 10
... Quang, Nguyen Van To~tn (2002), "Phan rich Cll phap song song cho song ngu Anh-Vi~t", Tom teit bao cao H()i nghj Khoa h9c 16n3, DH KH Ttj nhien-TpHCM, 10/ 2002, tr.24-25 29 Dai Xuan Ninh et al (1986), ... dIJngkho ngilli~u song ngil Anh- Vift di~n tll, Lu?n van th...
 • 16
 • 147
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ban dich song ngu tieng anh chuyen nghanh kinh te unit 10ban dich song ngu tieng anh chyen nghanh kinh te unit 1040 bai luyen dich song ngu anh vietdịch cuốn ets toeic 1000 lcdịch song ngữ tiếng anhdịch song ngữ nghe hiểu etsluyện dịch tiếng anh song ngữluyện dịch tiếng anh bằng nhật ký song ngữhợp đồng dịch vụ song ngữsong ngữsong ngữ.song ngưsong ngưhợp đồng thử việc song ngữbản hợp đồng thử việc song ngữ25 ĐỀ DẠNG ĐIỀN TỪ HAY CHO HỌC SINH LỚP 3, 4 LUYỆN HÈĐồ án Quy hoạch giao thông tĩnh khu đô thị Nhân Chínhbồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thpt chuyên đề integrating grammar for communicative language (3)Tìm hiểu chi tiết nghệ thuật qua các truyện ngắn việt nam hiện đại trong chương trình THPTTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề chi tiết nghệ thuật trong tác phẩm tự sựTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề chi tiết nghệ thuật trong tác phẩm tự sự50 bài tập TRẮC NGHIỆM đạo hàm và vi phân cấp cao PHẦN 2Đồ án Nghiên cứu máy nén khí piston 4BY59 trong công tác khoan, khai thác dầu khí và phương pháp phục hồi cụm piston, xi lanh của máy nén khí 4BY5950 bài tập TRẮC NGHIỆM đạo hàm và vi phân cấp caoTÊN CÁC QUỐC GIA BẰNG TIẾNG ANHĐồ án mạng điện CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆNNghiên cứu về elipelipxoitLuận văn Biệt thự Đông DươngĐề toánBài tập elipĐồ án Thiết kế máy đào gầu nghịchTuyển tập 118 trang bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng giáp minh đứcTuyển tập 195 bài tập trắc nghiệm chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit lương văn huyKINH TE BAO HIEM tham khaogiáo trình TU TUONG 2013
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập