Thông tư 17/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung điều 10 Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-KHĐT

Sửa đổi, bổ sung Điều 10Điều 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ptdtnt

Sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ptdtnt
... lý.” Điều Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng năm 2009 Các quy định Thông tư thay quy định Điều 10 13 Quy chế tổ chức hoạt động trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Quy t ... khoản Điều 10 Quy chế quy định Điều lệ trường trung học Điều 13 Phân cấp quản lý Trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện sở giáo dục đào tạo quản lý Trường ... dung quy định Điều Quy chế lập hồ sơ theo quy định khoản Điều để đề nghị UBND tỉnh định thành lập Hồ sơ, trình tự, thủ tục đình hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường PTDTNT theo quy...
 • 2
 • 259
 • 0

Tài liệu SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU VÀ SẢN XUẤT VIỆT-HÀN pptx

Tài liệu SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT-HÀN pptx
... sản khác Công ty phạm vi số vốn góp vào Công ty Cổ đông phổ thông có quyền sau: j) Khi Công ty giải thể, phá sản nhận phần tài sản lại ng ứng với cổ phần góp vốn vào Công ty sau Công ty toán ... Điều lệ Công ty cổ phần Đầu & Sản xuất Việt-Hàn Bổ sung điều 10 Điều 10 : Chứng chứng khoán khác Chứng trái phiếu chứng chứng khoán khác Công ty (trừ thư chào bán, chứng tạm thời tài liệu ... Điều 25.2 Điều lệ cổ đông người có liên quan tới cổ đông bên hợp đồng b) Việc mua cổ phần cổ đông người có liên quan tới cổ đông VHC- Phồn vinh đất nước Điều lệ Công ty cổ phần Đầu & Sản xuất...
 • 19
 • 730
 • 1

QĐ 24-2008-QĐ-BGDĐT Sua doi, bo sung dieu 3 cua QD12.2006

QĐ 24-2008-QĐ-BGDĐT Sua doi, bo sung dieu 3 cua QD12.2006
... 1 Tuổi dự tuyển người học vào lớp sáu THCS: từ 11 đến 13 tuổi Tuổi dự tuyển người học vào lớp mười THPT: từ 15 đến 17 tuổi Các trường hợp sau vào cấp học ... hội; - Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp) - Công báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ GD&ĐT; - Như Điều 3; KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển - Lưu: VT, Vụ GDTrH, Vụ PC ...
 • 3
 • 158
 • 0

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ trường cao đẳng nghề pptx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ trường cao đẳng nghề pptx
... Trường đề nghị ……… phê duyệt sửa đổi, bổ sung lần…… Điều lệ - Những nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung gồm: (Kèm theo 04 Điều lệ trường) Trường ……………………… ... (Kèm theo 04 Điều lệ trường) Trường ……………………… đề nghị .xem xét, phê duyệt. / Chủ tịch Hội đồng trường/ Hội đồng quản trị/Cá nhân sở hữu trường (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) ...
 • 2
 • 370
 • 0

Điều kiện thành lập nhà trường theo hướng sửa đổi, bổ sung Điều 50 Luật Giáo dục potx

Điều kiện thành lập nhà trường theo hướng sửa đổi, bổ sung Điều 50 Luật Giáo dục potx
... nhà trường, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 50 Luật, trình kỳ họp thứ Quốc hội khóa XII Điều 50 Luật Giáo dục hành quy định: "1 Điều kiện thành lập ... phải có giáo trình, thư viện Vì thế, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đề xuất để Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Điều 50 sau: "Điều 50 Điều kiện thành lập nhà trường điều kiện để ... học theo hướng quy định thành 02 loại điều kiện: (1) điều kiện thành lập nhà trường, (2) điều kiện để cho phép hoạt động giáo dục Để quan nhà nước có thẩm quyền định thành lập cho phép thành lập...
 • 12
 • 272
 • 0

Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không pdf

Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không pdf
... CẤP LẠI, CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG/ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG Kính gửi: Cục Hàng không ... Cục Hàng không Việt Nam cấp lại /sửa đổi /bổ sung nội dung Giấy chứng nhận sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không /cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên ... đến hoạt động nói chung phạm vi hoạt động quy định Giấy chứng nhận sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không /cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không THỦ...
 • 3
 • 186
 • 0

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI ppsx

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI ppsx
... Nam.” Điều Điều 121 Luật đất đai sửa đổi, bổ sung sau: Điều 121 Quyền nghĩa vụ sử dụng đất người Việt Nam định cư nước sở hữu nhà Việt Nam Người Việt Nam định cư nước thuộc đối tượng quy định Điều ... thuộc đối tượng quy định Điều 126 Luật nhà có quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất Việt Nam Người Việt Nam định cư nước sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất Việt Nam có quyền nghĩa ... sở hữu nhà Việt Nam đối tượng hưởng giá trị nhà gắn liền với quyền sử dụng đất ở; c) Thế chấp nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tổ chức tín dụng phép hoạt động Việt Nam; d) Được bồi thường Nhà...
 • 4
 • 112
 • 0

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở pot

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở pot
... Điều Điều 121 Luật đất đai sửa đổi, bổ sung sau: Điều 121 Quyền nghĩa vụ sử dụng đất người Việt Nam định cư nước sở hữu nhà Việt Nam Người Việt Nam định cư nước thuộc đối tượng quy định Điều ... định cư nước thuộc đối tượng quy định Điều 126 Luật nhà có quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất Việt Nam Người Việt Nam định cư nước sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất Việt Nam ... định Điều 105 Điều 107 Luật này; b) Chuyển quyền sử dụng đất bán, tặng cho, để thừa kế, đổi nhà cho tổ chức, cá nhân nước, người Việt Nam định cư nước thuộc diện sở hữu nhà Việt Nam để ở; tặng...
 • 3
 • 91
 • 0

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI
... dung Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật nhà Điều 121 Luật đất đai Bố cục Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật nhà Điều 121 Luật đất đai (sau gọi Luật sửa đổi, bổ sung) Luật sửa đổi, bổ sung điều: ... có điều: Điều quy định nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật nhà ở; Điều quy định nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 121 Luật đất đai; Điều quy định hiệu lực thi hành Luật sửa đổi, bổ sung (từ ... hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Nội dung Luật sửa đổi, bổ sung a) Quy định đối tượng sở hữu nhà Việt Nam Điều 126 Quốc hội sửa đổi lần có điểm so với Điều 126 Luật nhà hành, cụ thể là:...
 • 6
 • 216
 • 0

Một số vần đề liên quan đến việc sữa đổi, bổ sung Điều 285 Bộ Luật tố tụng dân sự

Một số vần đề liên quan đến việc sữa đổi, bổ sung Điều 285 Bộ Luật tố tụng dân sự
... nhân liên quan, bảo đảm công cho xã hội - Thứ hai, sửa đổi, bổ sung theo hướng nêu điểm việc không phù hợp với văn pháp luật hành Luật Tổ chức TAND năm 2002 pháp luật tố tụng điều chấp nhận Việc ... dừng, không nên sửa đổi điều 285 Bộ luật Tố tụng dân sự, từ lý sau đây: - Thứ nhất: từ ngày Luật Tổ chức TAND quy định tổ chức TAND tối cao có Hội đồng thẩm phán nay, pháp luật nước ta thống quy tắc: ... kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm định Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao - Phương thức thứ sửa đổi, bổ sung Điều 285 theo hướng: + Chánh án TAND tối cao, Viện...
 • 4
 • 205
 • 0

Tài liệu Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa docx

Tài liệu Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa docx
... thông báo văn nêu rõ lý Thành phần hồ sơ - Văn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa (theo mẫu); - Bản gốc Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa Số hồ sơ: 01(bộ) ... bước Mô tả bước đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa - Nếu điều kiện hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương định việc sửa đổi, bổ sung Trường hợp không sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Bộ Công ... đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành Thông tư số 03/2009/TT- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định lập Sở Giao dịch hàng hóa BCT ng Yêu cầu điều kiện để...
 • 3
 • 140
 • 0

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất cho các doanh nghiệp Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội doc

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất cho các doanh nghiệp Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội doc
... Công thương, giải trả Mô tả bước Tên bước kết cho doanh nghiệp Bộ phận Một cửa theo phiếu hẹn Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập sở bán lẻ nêu rõ nội dung sửa ... bán lẻ nêu rõ nội dung sửa đổi, bổ sung (theo mẫu); Bản Giấy phép lập sở bán lẻ cấp Số hồ sơ: 03 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu Thông tư số 09/2007/TTMĐ-2) ... phép Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp Bộ phận Một cửa- nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết Bộ phận cửa tiếp nhận hồ sơ, cấp phiếu hẹn cho doanh nghiệp, ...
 • 4
 • 187
 • 0

Thông 04/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của BGD&ĐT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi

Thông tư 04/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của BGD&ĐT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi
... sinh giỏi ban hành kèm theo Quy t định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 sửa đổi, bổ sung Quy t định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2007, Quy t định số 70/2008/QĐ-BGDĐT ngày ... Đưa đề thi khu vực thi đưa giải từ vào khu vực thi lúc thi; + Làm lộ đề thi; mua, bán đề thi; + Đánh tráo thi, số phách điểm thi thí sinh; + Gian lận, làm sai lệch thật hồ sơ thí sinh (sửa học bạ, ... lận thi có tổ chức.” Điều Bãi bỏ quy định “không liên hệ, mời người đơn vị dự thi ôn luyện, tập huấn cho người dạy người học đơn vị hình thức thời gian nào” khoản Điều 15 Quy chế thi chọn học sinh...
 • 5
 • 172
 • 0

Thông 18 sửa đổi, bổ sung một số điều trong thông 130 "hướng dẫn Luật thu nhập doanh nghiệp" ppt

Thông tư 18 sửa đổi, bổ sung một số điều trong thông tư 130
... thu nhập xác định khoản thu nhập khác kê khai vào thu nhập chịu thu tính thu thu nhập doanh nghiệp 11 d) Sửa đổi, bổ sung điểm 3.2 Phần E sau: Đối với tổ chức nước kinh doanh Việt Nam có thu nhập ... lại) doanh nghiệp bù trừ vào thu nhập chịu thu hoạt động có thu nhập doanh nghiệp lựa chọn Phần thu nhập lại sau bù trừ áp dụng mức thu suất thu TNDN theo mức thu suất hoạt động thu nhập c) Bổ ... dung hướng dẫn Thông thực theo quy định Thông số 130/ 2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Bộ Tài thu TNDN Bãi bỏ Thông số 177/2009/TT-BTC ngày 10/9/2009 hướng dẫn xác định thu nhập chịu thu chênh...
 • 16
 • 100
 • 0

Thông về việc sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT
... dục nhà trường theo quy định Khoản Điều 17 sửa đổi, bổ sung sau: “1 Phó Hiệu trưởng Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm nhà trường, nhà trẻ công lập, công nhận nhà trường, nhà ... trẻ thực theo quy định Luật Người khuyết tật và các văn hướng dẫn thi hành” Khoản Điều 16 sửa đổi, bổ sung sau: “ Hiệu trưởng Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm nhà trường, nhà ... Điểm d khoản Điều 13 sửa đổi, bổ sung sau: “d Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có không quá trẻ loại khuyết tật Việc tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ em khuyết tật học hòa nhập nhà trường, nhà...
 • 3
 • 254
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luật sửa đổi bổ sung điều 170 luật doanh nghiệpluật sửa đổi bổ sung điều 170 của luật doanh nghiệpsửa đổi bổ sung điều lệ trường mầm nondự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ công đoànluật sửa đổi bổ sung điều 73quyết định sửa đổi bổ sung điều lệquyết định sửa đổi bổ sung điều lệ công tymẫu sửa đổi bổ sung điều lệ công tyqđ 242008qđbgdđt sua doi bo sung dieu 3 cua qd12 2006sửa đổi bổ sung điều 170 luật doanh nghiệpcần sửa đổi bổ sung điều 168 và điều 179 bộ luật tố tụng hình sự theo hƣớng quy định cụ thể về căn cứ thẩm quyền thời hạn và trách nhiệm trong việc trả hồ sơ để điều tra bổ sungsửa đổi bổ sung điều 121 bộ luật tố tụng hình sựcần sửa đổi bổ sung điều 196 bộ luật tố tụng hình sựluật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư nước ngoài tại việt namthông tư liên tịch sửa đổi bổ sungDÃY SỐ TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở PHỔ THÔNGĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ TRONG TÌNH YÊU CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHNghiên cứu đặc điểm điện sinh lý tim và kết quả điều trị cơn rung nhĩ kịch phát bằng năng lượng sóng có tần số radio (LA tiến sĩ)NGHIÊN CỨU PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP DO SỎI (LA tiến sĩ)Nghiên cứu biến đổi lâm sàng, điện thần kinhcơ ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mối liên quan giữa vị trí khởi phát của rối loạn nhịp thất từ thất phải với điện tâm đồ bề mặt (LA tiến sĩ)MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ ATS DÙNG PLC LOGOThực trạng, các yếu tố ảnh hưởng mất cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh Bắc Giang và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (20122013) (LA tiến sĩ)Sách về mô học u phổiBài 2 vấn đề ý thức trong triết học mácNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH DỊ DẠNG NANG TUYẾN BÂM SINH Ở PHỔI TRẺ EM (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giớ đảng cầm quyền úc và những tác động của nó tới đời sống xã hội”Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới KHẢO sát THỰC TIỄN mô HÌNH dân CHỦ xã hội THUỴ điểnTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng dân chủ xã hội đức, cơ cấu, phương thức hoạt động và các chính sách cơ bảnTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giớ sự phát triển và những bài học trong quá trình lãnh đạo đất nước của đảng nhân dân cách mạng làoNghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp ở học sinh 6 15 tuổi tại thành phố Hà Nội (2007 2009) (LA tiến sĩ)Làm thế nào để chống lại ung thư ?Các bài tập địa lý ôn thiNghiên cứu nhiễm khuẩn vết mổ các phẫu thuật tiêu hóa tại khoa Ngoại, bệnh viện Bạch Mai (LA tiến sĩ)Lấy gốc siêu tốc môn hóa học lê đăng khương
Đăng ký
Đăng nhập