Đề Kiểm Tra 8 Tuần Học Kì 1 Lớp 12

Đề kiểm tra 8 tuần học kỳ 1 lớp 9 môn Hóa năm 2014

Đề kiểm tra 8 tuần học kỳ 1 lớp 9 môn Hóa năm 2014
... VH2 = n 22,4 = 0,2.22,4 = 4,48lít ...
 • 2
 • 89
 • 0

đề kiểm tra vật lý học 1 lớp 12

đề kiểm tra vật lý học kì 1 lớp 12
... BTH SC: DĐ&SĐT: NVH ĐNT Trang 4/4 Mã đề 12 3 10 C C B B D A B C A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D A C D B A C B A D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D C D C A B C A A D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... tỉ số 54 /1 để đáp ứng 12 /13 nhu cầu điện KCN Nếu muốn cung cấp đủ điện cho KCN điện áp truyền phải 2U, cần dùng máy hạ áp với tỉ số ? Coi hệ số công suất A 11 4 /1 B 11 1 /1 C 11 7 /1 D 10 8 /1 Câu 45: ... Điện áp tức thời đầu điện trở R là: A u R = 12 0 cos (10 0 πt − π / 2) V B u R = 12 0 cos (10 0 πt − π / 2) V C u R = 12 0 cos (10 0 πt + π / 2) V D u R = 12 0 cos (10 0 πt + π / 2) V Câu 22: Ba điểm O, M, N...
 • 5
 • 174
 • 1

ĐỂ KIỂM TRA LẦN 2 HỌC 1 LƠP 12

ĐỂ KIỂM TRA LẦN 2 HỌC KÌ 1 LƠP 12
... TRUNG TÂM GDTX CÁI BÈ - HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VIẾT SỐ NĂM HỌC 20 10 20 11 MÔN NGỮ VĂN 12 (Bài làm nhà) (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang) Nhận ... vào việc có ích học tập, giúp đỡ gia đình, cộng đồng… không nên lãng phí năm tháng tuổi trẻ Kết bài: Liên hệ thân: Đã lãng phí gì? Làm để khắc phục? III Tiêu chuẩn cho điểm: * Điểm 10 - 9: * Điểm ... tiền bạc, công sức + Không điều kiện để đầu tư cho việc, lĩnh vực cần thiết, cấp bách + Lãng phí thời gian, hội lãng phí lớn tuổi trẻ - Hành động tuổi trẻ để khắc phục, hạn chế tượng lãng phí:...
 • 3
 • 127
 • 0

De kiem tra 8 tuan hoc ki I mon hoa lop 12

De kiem tra 8 tuan hoc ki I mon hoa lop 12
... sinh lớp 12A3, 12A4 , 12A5 , 12A6, 12B1, 12B2 Câu 33: Cho 0,02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ v i 200 ml dung dịch HCl 0,2M Cô cạn dung dịch thu 3 ,82 gam mu i khan Mặt khác 0,02 mol amino axit ... amin bậc A B C D Câu 28: Xà phòng hoá hoá hoàn toàn 89 gam chất béo X dung dịch NaOH thu 9,2 gam glixerol Kh i lượng xà phòng thu A 83 ,8 gam B 79 gam C 98, 2 gam D 91 ,8 gam Câu 29: Amino axit ... mol tetrapeptit X thu 31,4 gam hỗn hợp amino axit Phân tử kh i X A 125 6 B 314 C 260 D 242 Câu 44: Thuỷ phân hoàn toàn 0,10 mol đieste X NaOH dư, thu mu i axit hai chức 9,0 gam hỗn hợp hai ancol...
 • 3
 • 709
 • 34

Đề kiểm tra 8 tuần học II Mã đề 357

Đề kiểm tra 8 tuần học kì II Mã đề 357
... No refers to ……….A the smoke B the seas and rivers C the earth D Conservation Câu 48: In one well-known city, traffic policemen have to wear oxygen masks A because of air pollution B in order ... healthy and safe and an interesting place to live (31) _ Câu 27: A are B is C being D been Câu 28: A conservation B conserve C conserved D to conserve Câu 29: A wastes B wasting C wasted D waste ... completes each sentence Would you mind me tomorrow? A calling B to call C call D if you call Câu 38: Choose the correct answer - a, b, c, or d that best completes each sentence My friend eventually...
 • 3
 • 81
 • 0

Đề kiểm tra 8 tuần học II Mã đề 209

Đề kiểm tra 8 tuần học kì II Mã đề 209
... baseball game was not cancelled A there was a rain B it was raining C the rain D of the rain Câu 28: Choose the word with the underlined part pronounced different from the others A hoped B lived ... surrounded by land C a large area of sea that is partly surrounded by land D a small ocean Câu 38: Choose the best option to complete the second sentence so that it has a similar meaning to the ... Most children enjoy _ with their parents and siblings A played B playing C to play D play Câu 48: Choose the best option to complete the second sentence so that it has a similar meaning to the...
 • 3
 • 167
 • 0

Đề kiểm tra 8 tuần học II Mã đề 413

Đề kiểm tra 8 tuần học kì II Mã đề 413
... found to transfer our spirit, including our memories and thoughts, to the new body Then we can choose to live for as long as we want It might be expensive When it becomes possible to a spirit transfer, ... possible for us to _ A solve any problems B choose to live for as long as we want C a spirit transfer cheaply D All are correct 36 Find one mistake in the sentence: By the year 2012, he will ... is enough intelligent to understand the problem A the B is C enough intelligent D to understand 38 Choose the best answer to complete the sentence A(n) _is a person who always expects bad things...
 • 2
 • 97
 • 0

Đề kiểm tra 8 tuần học II Mã đề 354

Đề kiểm tra 8 tuần học kì II Mã đề 354
... found to transfer our spirit, including our memories and thoughts, to the new body Then we can choose to live for as long as we want It might be expensive When it becomes possible to a spirit transfer, ... 50 years, body parts _ A are machines B can be replaced C are different D can’t be replaced 38 According to the passage, computer will function like the human brain because it can _ A respond ... longer B replace C make an exact copy D protect 40 According to the passage, we _ find a way to transfer our spirit, including our memories and thoughts, to the new body a few decades later A...
 • 2
 • 67
 • 1

Đề kiểm tra 8 tuần học II Mã đề 216

Đề kiểm tra 8 tuần học kì II Mã đề 216
... Madigan made _ aerial survey in 1929 A Ø - a - an B The - a - an C Ø - Ø - an D A - the - an 28 Choose the best answer to complete the sentence: I must go to _ hospital to visit my dearest ... person who always expects bad things to happen A optimist B pessimist C optimistic D pessimistic 38 Find one mistake in the sentence If you show your identity card, you won’t be able to get into ... at night C You don’t have to close the windows at night D You must close the windows at night 48 Choose the best answer to complete the sentence: Rare animals in this forest _ for fur, skin...
 • 2
 • 136
 • 0

Đề kiểm tra 8 tuần học II Mã đề 125

Đề kiểm tra 8 tuần học kì II Mã đề 125
... temperatures may reach as (47) as 125 F during the day At night, without the clouds to contain the heat, the temperature can fall to as low as 125 F Extreme temperatures ( 48) with little rainfall ... found to transfer our spirit, including our memories and thoughts, to the new body Then we can choose to live for as long as we want It might be expensive When it becomes possible to a spirit transfer, ... exact copy B replace C live longer D protect 44 According to the passage, we _ find a way to transfer our spirit, including our memories and thoughts, to the new body a few decades later A...
 • 2
 • 127
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN GIỮA HỌC 1 LỚP 2

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 2
... Bình thứ có 17 lít dầu, bình thứ hai có bình thứ lít dầu Hỏi bình thứ hai có lít dầu? A) 10 B) 24 C) 24 lít D) 10 lít ...
 • 2
 • 822
 • 13

Đề kiểm tra môn toán học 1 lớp 7

Đề kiểm tra môn toán học kì 1 lớp 7
... 370 30 ' B 75 0 C 15 0 Hình D 600 II Tự luận (6 điểm) Câu 13 (1, 75 điểm) Tìm số a, b, c biết a : b : c = : : a + b + c = 22 Câu 14 (1, 75 điểm) Tính diện tích miếng đất hình chữ nhật biết chu vi 70 ,4m ... ⎛ 2⎞ ⎝ ⎠ B ⎜ ; − ⎟ ⎝3 3⎠ 1 ⎛ ⎝ D ⎜ ; ⎟ ⎝3 3⎠ A ⎜ − ; ⎟ 3 1 2⎞ 1 2⎞ C ⎜ − ; − ⎟ 3 ⎠ Câu Đường thẳng OA hình đồ thị hàm y số y = ax Hệ số a bằng: A O B -1 C -1 x -1 D -2 A -2 Hình Câu Cho hai ... tam giác tổng ba góc D Mỗi góc tam giác tổng góc góc kề với Câu 13 Tam giác ABC cân A, A = 13 60 Góc B : A 440 B 320 C 270 D 220 Câu 14 Cho tam giác MNP có MN = MP; NI PJ vuông góc với hai cạnh...
 • 4
 • 184
 • 0

đề kiểm tra Toán cuối học 1 lớp 2

đề kiểm tra Toán cuối học kì 1 lớp 2
... KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 013 - 2 014 Họ tên:…………………………… MÔN THI: Lớp: 2/ ……… Ngày kiểm tra: / … / 2 013 TOÁN LỚP Thời gian: 90 phút Đề lẻ: Bài Đặt tính tính: 34 + 14 10 0 – 62 46 + 54 75 – 28 ... câu trả lời đúng: Câu a: 10 dm = … cm? a .10 dm b 10 cm; c 10 0cm d 10 0dm Câu b: Tổng 9kg + 5kg ? a 14 ; b 14 kg c 14 l d 14 mét Câu c : Trong phép tính 16 12 = số 16 , 12 , gọi ? a Hiệu, số bị trừ, ... đúng: A 81 15 = 26 B 81 – 45 = 36 C 81 – 45 = 26 Bài 6: Điền số thích hợp vào chỗ trống: Bạn Lan bố xem phim lúc 20 hay gọi là… .giờ Bài Đúng ghi Đ, sai ghi S vào a) 10 0 – 36 = 64 ; : b) 18 + 35...
 • 4
 • 410
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra môn văn học kì 1 lớp 12đề kiểm tra ngữ văn học kì 1 lớp 12đề kiểm tra toán cuối học kì 1 lớp 12đề kiểm tra vật lí học kì 1 lớp 12de thi toan 8 tuan hoc ki 1 lop 12đề kiểm tra toán cuối học kì 1 lớp 8đề kiểm tra văn giữa học kì 1 lớp 8đề kiểm tra toán giữa học kì 1 lớp 8đề kiểm tra lịch sử học kì 1 lớp 8đề kiểm tra môn toán học kì 1 lớp 8đề kiểm tra ngữ văn học kì 1 lớp 8đề kiểm tra vật lý học kì 1 lớp 8đề kiểm tra vật lí học kì 1 lớp 8đề kiểm tra 8 tuần học kì ii năm học 20142015 môn thi hóa họcđề kiểm tra toán cuối học kì 1 lớp 6Vai trò của gia đình trong việc ngăn ngừa tội phạm vị thành niênbí quyết bam huyet chua benh thư dãn gân cốtBC tong ket cong tac doan 20161Giáo án Công nghệ 7 học kỳ I chuẩn hayKẾ HOẠCH văn hóa 2016 ủy ban nhân dân xã Thạnh LợiĐáp án Đề thi thử học sinh giỏi môn Địa lý 9 cực hay từ đề 11 đến đề 15Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn đạt giải nhì huyện VỀ MA TÚYChiến tranh nhân dân trên tuyến đường hà nội hải phòng dưới sự lãnh đạo của đảng (1946 1954)huong dan tap huan ky nang song cho giao vienBai 20 hoi nuoc trong khong khi muaĐề kiểm tra học kì kiểm tra 15 phút kiểm tra 1 tiết toán 9Bảng công thức tính phân đạo hàm mũ logaritTuyển tập đề kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì Tiếng anh 6 thí điểm (Có đáp án)BC so ket chi doan 6t1Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn đạt giải nhì huyện Giới trẻ với mạng xã hội và pháp luậtĐề thi thử học sinh giỏi môn Địa lý 9 cực hay từ đề 11 đến đề 15ĐỀ THI đề XUẤT CHỌN học SINH GIỎI lớp 9 môn Tiếng Anh năm học 2016 2017DẤU TRỌNG ÂM TIẾNG ANH 6Đề thi thử học sinh giỏi lớp 9 môn Sinh rất hayĐảng bộ huyện mai sơn ( sơn la) lãnh đạo xóa đói giảm nghèo từ năm 1996 đến năm 2010