Khai thác nghệ thuật cải lương ở đồng bằng sông cửu long phục vụ phát triển du lịch

Khai thác nghệ thuật cải lương đồng bằng sông cửu long phục vụ phát triển du lịch

Khai thác nghệ thuật cải lương ở đồng bằng sông cửu long phục vụ phát triển du lịch
... giúp khai thác Cải lương sản phẩm du lịch văn hóa đặc biệt vùng đồng sông Cửu Long - nôi loại hình nghệ thuật Vì lý trên, việc nghiên cứu vấn đề: Khai thác nghệ thuật Cải lương đồng sông Cửu Long ... hoạt động du lịch Chương Các giải pháp khuyến nghị khai thác nghệ thuật Cải lương để phát triển du lịch ĐBSCL 15 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHỆ THUẬT CẢI LƢƠNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 1.1 ... VĂN PHAN VĂN NGOẠN KHAI THÁC NGHỆ THUẬT CẢI LƢƠNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Chuyên ngànhL: Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH Ngƣời hƣớng...
 • 123
 • 179
 • 0

nghiên cứu lễ hội truyền thống đông đồng bằng sông cửu long phục vụ phát triển du lịch

nghiên cứu lễ hội truyền thống đông đồng bằng sông cửu long phục vụ phát triển du lịch
... 3.2.3 Định hướng phát triển du lịch lễ hội truyền thống 95 3.3 Giải pháp phát triển du lịch lễ hội truyền thống ĐBSCL 99 3.3.1 Huy động nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch lễ hội 99 3.3.2 ... du lịch, văn hóa, lễ hội du lịch lễ hội - Khảo sát, kiểm kê, phân tích, đánh giá tiềm trạng phát triển du lịch lễ hội truyền thống ĐBSCL Qua đó, làm rõ mặt đạt hạn chế phát triển du lịch lễ hội ... 2.2.2.2 Các lễ hội truyền thống tiêu biểu phục vụ phát triển du lịch vùng Hiện nay, du lịch ĐBSCL bước cấp ban ngành quan đầu tư phát triển, du lịch lễ hội truyền thống Tuy không nhiều lễ hội địa...
 • 132
 • 626
 • 5

luận văn sư phạm địa tài nguyên tự nhiên và khai thác tài nguyên tự nhiên đồng bằng sông cửu long

luận văn sư phạm địa tài nguyên tự nhiên và khai thác tài nguyên tự nhiên ở đồng bằng sông cửu long
... 2011) 34 CHƯƠNG - TÀI NGUYÊN TỰ NHIÊN Đ ỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2.1 TÀI NGUYÊN TỰ NHIÊN 2.1.1 Khái niệm Tài nguyên thiên nhiên phận môi trường tự nhiên Nguồn tài nguyên thiên nhiên bao gồm yếu ... tài Tài nguyên tự nhiên khai thác tài nguyên tự nhiên Đồng Bằng Sông Cửu Long ” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Tìm hiểu vị trí địa lí, trình hình thành khai p há vùng ĐBSCL Tìm hiểu đặc diểm loại tài nguyên ... Cửu Long Các loại đất Đồng Bằng Sông Cửu Long Các loại đất Đồng Bằng Sông Cửu Long Bản đồ nhiệt độ trung bình năm vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Bản đồ lượng mưa trung bình năm vùng Đồng Bằng Sông...
 • 93
 • 172
 • 0

luận văn sư phạm địa đặc điểm tài nguyên nước ngọt và hiện trạng khai thác tài nguyên nước ngọt đồng bằng sông cửu long

luận văn sư phạm địa đặc điểm tài nguyên nước ngọt và hiện trạng khai thác tài nguyên nước ngọt ở đồng bằng sông cửu long
... - Cú ch khai thỏc hp lý: Trc khai thỏc phi ỏnh giỏ kh nng cp nc, cht lng ngun nc v hi phc nc ca tng cha nc khai thỏc t ú cú ch khai thỏc hp lý - Cú ch kim tra bo trỡ ging v thit b khai thỏc ... nc ngt v hin trng khai thỏc ti nguyờn nc ngt ng bng sụng Cu Long PHN NI DUNG CHNG 1: KHI QUT NG BNG SễNG CU LONG V C IM TI NGUYấN NC NGT CA VNG 1.1 Khỏi quỏt ng bng sụng Cu Long (BSCL) Hỡnh 1.1: ... nguyờn nc ngt v hin trng khai thỏc ti nguyờn nc ngt ng bng sụng Cu Long lm lun tt nghip MC CH NGHIấN CU Tỡm hiu c im ca ti nguyờn nc ngt ng bng sụng Cu Long Tỡm hiu hin trng khai thỏc v s dng ngun...
 • 65
 • 314
 • 0

Đặc điểm tài nguyên nước ngọt và hiện trạng khai thác tài nguyên nước ngọt Đồng Bằng Sông Cửu Long

Đặc điểm tài nguyên nước ngọt và hiện trạng khai thác tài nguyên nước ngọt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
... thiếu nước tình tình hình thời tiết năm dự báo thát thường Vì em xin chọn đề tài Đặc điểm tài nguyên nước trạng khai thác tài nguyên nước Đồng Bằng Sông Cửu Long để thấy thực trạng tài nguyên nước ... tích tìm nguyên nhân dẫn đến suy giảm tài nguyên nước ĐBSCL Đề xuất giải pháp cải thiện tài nguyên nước ĐBSCL PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Về không gian Để nghiên cứu trạng khai thác tài nguyên nước ĐBSCL ... khai thác tài nguyên nước số tỉnh ĐBSCL đưa giải pháp pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước ĐBSCL Mục tiêu cụ thể 2.2 Mục tiêu cụ thể Nghiên cứu trạng khai thác tài nguyên nước số tỉnh...
 • 17
 • 386
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG THÀNH PHỐ LẬP BẢNG TRA KẾT QUẢ TÍNH LÚN CHO CÁC KHU VỰC ĐẤT YẾU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHỤC VỤ CHO BƯỚC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG THÀNH PHỐ LẬP BẢNG TRA KẾT QUẢ TÍNH LÚN CHO CÁC KHU VỰC ĐẤT YẾU Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHỤC VỤ CHO BƯỚC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ
... Nghiờn cu lp a cht ca cỏc khu vc ng bng sụng Cu Long (BSCL) Chn cỏc khu vc a cht cú tớnh cht c lý gn nh tng t T ú lp bng tra kt qu tớnh lỳn cho cỏc khu vc ú nhm phc v cho bc lp d ỏn u t S cn thit ... chia cỏc khu vc a cht cú tớnh cht c lý tng t T ú lp bng tra kt qu tớnh lỳn v phõn chia khu vc t yu phc v cho bc lp d ỏn u t l rt thit thc v tit kim kinh phớ cho cỏc d ỏn Nghiờn cu lp bng tra kt ... DC V O TO TRNG I HC GIAO THễNG VN TI -@&? - ON VN HUY LP BNG TRA KT QU TNH LN CHO CC KHU VC T YU NG BNG SễNG CU LONG PHC V CHO BC LP D N U T LUN VN THC S KHOA HC K THUT CHUYấN NGNH: XY DNG...
 • 106
 • 325
 • 0

Luận văn thạc sĩ báo chí học truyền hình địa phương với vai trò phổ biến kiến thức và tư vấn nghề cho nông dân đồng bằng sông cửu long hiện nay

Luận văn thạc sĩ báo chí học truyền hình địa phương với vai trò phổ biến kiến thức và tư vấn nghề cho nông dân ở đồng bằng sông cửu long hiện nay
... hình địa phương phố biến kiến thứv vấn nghề cho nông dân Đồng sông Cửu Long 38 2.3 Vai trò truyền hình địa phương phổ biến kiến thức vấn nghề cho nông dân Đồng sông Cửu Long 51 Chương 3: ... vấn nghề cho nông dân sóng truyền hình đồng sông Cửu Long Chương 3: Một số giải pháp nâng cao vai trò truyền hình địa phương phổ biến kiến thức vấn nghề cho nông dân đồng sông Cửu Long ... CAO VAI TRÒ CỦA TRUYỀN HÌNH ĐỊA PHƯƠNG TRONG PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VÀ TƯ VẤN NGHÊ CHO NÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 74 3.1 Những vấn đề đặt từ thực trạng vai trò truyền hình địa phương phổ biến kiến...
 • 157
 • 62
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học ngành sư phạm địa lý khai thác tài nguyên du lịch vùng đồng bằng sông cửu long theo hướng phát triển bền vững

luận văn tốt nghiệp đại học ngành sư phạm địa lý khai thác tài nguyên du lịch vùng đồng bằng sông cửu long theo hướng phát triển bền vững
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA SƯ PHẠM BỘ MÔN SƯ PHẠM ĐỊA LÝ BẠCH HOÀNG DƯƠNG 6095992 KHAI THÁC TÀI NGUYÊN DU LỊCH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ... ng sông C u Long theo hư ng b n v ng Xây d ng mô hình phát tri n b n v ng du l ch vùng theo m c tiêu khai thác tài nguyên du l ch h p Đ xu t nhóm gi i pháp khai thác tài nguyên du l ch phát ... phân lo i tài nguyên sau: Theo quan h v i ngư i: Tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên xã h i Theo b n ch t t nhiên: Tài nguyên nư c, tài nguyên đ t, tài nguyên r ng, tài nguyên bi n, tài nguyên khoáng...
 • 94
 • 1,167
 • 1

phân tích tình hình kinh doanh thức ăn, thuốc cho nghề nuôi cá tra đồng bằng sông cửu long

phân tích tình hình kinh doanh thức ăn, thuốc cho nghề nuôi cá tra ở đồng bằng sông cửu long
... SẢN NGUYỄN THANH TRUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH THỨC ĂN, THUỐC CHO NGHỀ NUÔI CÁ TRA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGUYỄN ... hóa ch t c a s kinh doanh TA, thu c cho tra r t quan tr ng Chính th c tr ng nên đ tài Phân tích tình hình kinh doanh th c ăn, thu c cho ngh nuôi tra đ ng b ng sông C u Long đư c th c ... trò th c ăn, thu c cho ngh nuôi tra đ ng b ng sông C u Long 12 2.7.1 Đ nh nghĩa th c ăn, thu c cho ngh nuôi tra 12 2.7.2 Vai trò th c ăn thu c cho ngh nuôi tra ...
 • 85
 • 95
 • 0

CÁC yếu tố ẢNH HƯỞNG đến NĂNG SUẤT NGUỒN lợi tôm đất metapenaeus ensi de haan 1844 TRONG mô HÌNH NUÔI QUẢNG CANH cải TIẾN ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG

CÁC yếu tố ẢNH HƯỞNG đến NĂNG SUẤT NGUỒN lợi tôm đất metapenaeus ensi de haan 1844 TRONG mô HÌNH NUÔI QUẢNG CANH cải TIẾN ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG
... có khả có ảnh hưởng đến suất tôm, biến giả định có ảnh hưởng đến suất tôm đất, phân tích nhân tố áp dụng nhằm loại bỏ biến không ảnh hưởng xác định biến giải thích ảnh hưởng quan trọng đến quan ... thu nhập nông hộ, nhân tố có biến tỷ lệ thuận thay nước suất tôm đất, nhân tố giải thích 58% (nhân tố giải thích 37% 21%) Các biến có ảnh hưởng suất tôm đất Năng suất tôm có tỷ lệ thuận với số ... Tần suất thay nước (lần/năm) 6.6 ± 1.2 19.5 ± 1.8b a Năng suất tôm đất (kg/ha/năm) 31.0 ± 5.9 39.2 ± 4.7b CV suất tôm đất (%) 18.9 11.9 a Giá tôm đất (x1000 đồng/ kg) 70 ± 10 70 ± 12a Năng suất tôm...
 • 11
 • 79
 • 0

Nghiên cứu khai thác tài nguyên du lịch nhân văn thành phố Hạ Long phục vụ phát triển du lịch

Nghiên cứu khai thác tài nguyên du lịch nhân văn thành phố Hạ Long phục vụ phát triển du lịch
... nguyờn du lch nhõn thnh ph H Long Chng Kin ngh v gii phỏp khai thỏc ti nguyờn du lch nhõn thnh ph H Long phc v phỏt trin du lch Phn ni dung CHNG MT S VN L LUN C BN V THC TIN V DU LCH V TI NGUYấN DU ... th gii, Carnaval H Long 2009: K quan H Long - im hn, Carnaval H Long 2010: H Long - Thng Long v bố bn quc t, Carnaval H Long 2011: K quan H Long lung linh mu sc, Carnaval H Long 2012: Qung Ninh ... hỳt ụng o du khỏch hng nm 2.3 Thc trng khai thỏc ti nguyờn du lch nhõn thnh ph H Long 2.3.1 Cỏc hot ng bo tn khai thỏc, phỏt trin ti nguyờn du lch nhõn thnh ph H Long Hot ng bo tn khai thỏc phỏt...
 • 81
 • 409
 • 0

nghiên cứu đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu phân bố các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phục vụ xử lý nền đường ( thông tin đưa lên website)

nghiên cứu đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phục vụ xử lý nền đường ( thông tin đưa lên website)
... phần vật chất đặc tính đất loại sét yếu amQ22-3; - Kiến nghị sử dụng kết nghiên cứu khảo sát, thiết kế xử đường đất yếu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: đất loại sét yếu thuộc ... 3.1 Đặc điểm chung tính chất đất loại sét yếu amQ22-3 Kết thống kê tính chất đất loại sét yếu amQ22-3 thể bảng 3.1 Bảng 3.1 Thành phần hạt, tiêu đất loại sét yếu amQ22-3 Loại đất Bùn sét ... nghiên cứu công bố danh mục 129 tài liệu tham khảo -4- Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐẤT LOẠI SÉT YẾU VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU...
 • 27
 • 200
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ địa chất nghiên cứu đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu amq2 2-3 phân bố các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phục vụ xử lý nền đường

tóm tắt luận án tiến sĩ địa chất nghiên cứu đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu amq2 2-3 phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phục vụ xử lý nền đường
... amQ22 -3 3.1 Đặc điểm chung tính chất đất loại sét yếu amQ22 -3 Kết thống kê tính chất đất loại sét yếu amQ22 -3 thể bảng 3.1 Bảng 3.1 Thành phần hạt, tiêu đất loại sét yếu amQ22 -3 Loại đất ... ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐẤT LOẠI SÉT YẾU VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan nghiên cứu tính chất ĐCCT đất loại sét yếu giới Việt Nam Trên giới, đề cập nghiên cứu ... phần vật chất đặc tính đất loại sét yếu amQ22 -3; - Kiến nghị sử dụng kết nghiên cứu khảo sát, thiết kế xử đường đất yếu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: đất loại sét yếu thuộc...
 • 27
 • 181
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phục vụ xử lý nền đườngkhai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật chèo cổ ở vùng đồng bằng bắc bộ việt nam phục vụ phát triển du lịchkhai thác giá trị văn hoá các làng nghề truyền thống ở thuỷ nguyên để phục vụ phát triển du lịch làng nghề ở hải phòngluận văn thạc sỹ nghiên cứu ứng dụng công nghệ cừ bản bê tông cốt thép dự ứng lực để bảo vệ bờ sông bờ biển ở đồng bằng sông cửu longảnh hưởng của các chương trình khuyến nông chuyển giao ứng dụng kỹ thuật đối với thu nhập của nông dân trồng lúa ở ðồng bằng sông cửu longý nghĩa của việc cải tạo đất phèn mặn o dong bang song cuu longbao 41 van de su dung hop li va cai tao tu nhien o dong bang song cuu longkỹ thuật trồng lúa cao sản xuất khẩu ở đồng bằng sông cửu long potxđể sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông cửu long cần phải giải quyết những vấn đề chủ yếu nàoý nghĩa phát triển chế biến lương thực thực phẩm ở đồng bằng sông cửu longnêu các giải pháp về sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông cửu longvẽ biểu đồ thể hiện sản lượng lương thủy sản ở đồng bằng sông cửu long và cả nước năn 19952002kỹ thuật trồng lúa cao sản xuất khẩu ở đồng bằng sông cửu longphần ii kỹ thuật canh tác lúa cao sản ngắn ngày ở đồng bằng sông cửu longcông nghệ xử lý nước nhiễm phèn cấp nước sinh hoạt ở đồng bằng sông cửu longbài 10 nói giảm nói tránhsử dụng và bảo quản trang phục tiếp theo 1bài 4 lão hạcLuật hôn nhân và gia đìnhEbook những nội dung cơ bản của luật tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2003 phần 1 – NXB tư phápHead first HTML CSS XHTMLĐỀ TÀI : Nghiên cứu cách thức xây dựng vận dụng thang bảng lương theo phương thức 3p tại công ty TNHH KUEHNE + NAGEL TẠI TP.HÀ NỘIEbook C sharp programmingthứ tự thực hiện các phép tínhsilde bài giảng môn học LUẬT KINH tếBài 1 tự chăm sóc, rèn luyện thân thể 1Bài 4 phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa mácPhân loại và phương pháp giải bài toán chuyển động lớp 8Head first networkingĐề tài Bảo quản thịt gấc tươiBài 4 phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa mácĐề tài: Các nội dung của triển khai dự án thương hiệu. Ví dụ minh họa.Bài 4 trung quốc thời phong kiến1Bài 14 đông nam á đất liền và hải đảoBài 18 mol
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập