NHẬN DẠNG CÁC THAM SỐ ĐỘNG HỌC CỦA TÒA NHÀ BẰNG PHƯƠNG PHÁP FDD

Nhận dạng các tham số động học của tòa nhà bằng phương pháp FDD

Nhận dạng các tham số động học của tòa nhà bằng phương pháp FDD
... số để nhận dạng tham số động lực học c a tòa nhà tầng 1.3 Mục tiêu giới h n đề tài Mục tiêu c a đề tài nghiên c u ng dụng phương pháp phân giải miền tần số (FDD) để nhận dạng tham số động học c ... hành đo đạc đáp ng tòa nhà rung động xung quanh gây để từ xác định tham số động lực học c a tòa nhà tầng làm xi măng cốt thép Genoble (Pháp) [3] Nhận dạng tham số công trình phương pháp ARX RARX Năm ... (SVD) Phương pháp sử dụng rung động từ bên để ước lượng tham số động lực học c a tòa nhà dựa ước lượng tham số modal cho chi phí thấp hiệu c a phân tích modal hoạt động, phương pháp rung động...
 • 81
 • 74
 • 0

Nhận dạng các tham số động học của tòa nhà bằng phương pháp FDD

Nhận dạng các tham số động học của tòa nhà bằng phương pháp FDD
... ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NGUYỄN PHƯỚC LỘC NHẬN DẠNG CÁC THAM SỐ ĐỘNG HỌC CỦA TÒA NHÀ BẰNG PHƯƠNG PHÁP FDD NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - 605270 Hướng dẫn khoa học: ... sử dụng phương pháp khả thi vào việc nhận dạng tham số động học quan trọng tòa nhà tần số tự nhiên mode dao động, độ cứng tầng Các thông số nguồn thông tin hữu ích cho nhà kiến trúc, nhà xây ... hành đo đạc đáp ứng tòa nhà rung động xung quanh gây để từ xác định tham số động lực học tòa nhà tầng làm xi măng cốt thép Genoble (Pháp) [3] Nhận dạng tham số công trình phương pháp ARX RARX Năm...
 • 22
 • 76
 • 0

BUILDING STRUCTURE PARAMETER IDENTIFICATION USING THE FREQUENCY DOMAIN DECOMPOSITION (FDD) METHOD NHẬN DẠNG các THÔNG số ĐỘNG lực học của tòa NHÀ BẰNG PHƯƠNG PHÁP FDD

BUILDING STRUCTURE PARAMETER IDENTIFICATION USING THE FREQUENCY DOMAIN DECOMPOSITION (FDD) METHOD  NHẬN DẠNG các THÔNG số ĐỘNG lực học của tòa NHÀ BẰNG PHƯƠNG PHÁP FDD
... have demonstrated the ability to use the FDD into reality methods for civil engineering structures.It also can be applied to test the health of the structure and the building. This method is a useful ... according to the pattern shear beam with identified modal parameters and the stiffness of the floors The stiffness is one of the main parameters controlling their seismic resistance .The studied ... structures, UDC 550.8.013, GEOFIZIKA VOL 28, 2011 [2] TS Nguyễn Đại Minh, Phương pháp phổ phản ứng nhiều dạng dao động tính toán nhà cao tầng chịu động đất theo TCXDVN375: 2006”, Viện Khoa học...
 • 10
 • 71
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " QUI ĐỊNH TRÌNH BÀY VÀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO NHẬN DẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHUYẾT TẬT CỦA CƠ HỆ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGƯỢC TRÊN CƠ SỞ THỰC NGHIỆM " potx

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... song việc nghiên cứu theo phương pháp (thực nghiệm lý thuyết), với việc chế tạo thiết bị nhằm tạo chủ động ứng dụng kết nghiên cứu vào thực tế − Các kết nghiên cứu đánh giá nhà khoa học (giải ... sản xuất (nhận hợp đồng chế tạo chuyển giao máy móc thiết bị đo đạc đánh giá kiểm định cầu) − Việc nghiên cứu bao gồm lý thuyết, thực nghiệm Phòng thí nghiệm trường Các kết nghiên cứu cho thấy ... tạo hệ thống quan trắc tự động mực nước đất, Hội nghị khoa học lần 9, Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM, 10/2005 Đánh giá kiến nghị − Đã tiến hành song song việc nghiên cứu bước ứng dụng vào thực...
 • 4
 • 211
 • 0

Xác định Phân tử lượng và các thông số động học của Urease từ Đậu nành hạt vàng Việt nam

Xác định Phân tử lượng và các thông số động học của Urease từ Đậu nành hạt vàng Việt nam
... 3.1 Xác định phân tử lượng urease đậu nành: Trong thí nghiệm này, chúng tơi sử dụng phương pháp điện di gel poliarylamid 7,5% để xác định phân tử lượng mẫu urease đậu nành hạt vàng Việt Nam tinh ... urease đậu nành Việt Nam Trên điện di đồ thấy rõ khoảng di chuyển urease đậu nành d = 0,1 cm Từ phương trình đường chuẩn vừa tìm xác định phân tử lượng urease đậu nành vào khoảng 440 000 Da 3.2 Xác ... 3.5: Các thơng số động học urease đậu rựa đậu nành Đậu Vmax (mM/phút) Km (mM) Đậu rựa 4,89.10-3 3,84 Đậu nành -3 6,77.10 5,3 Từ kết phân tích cho thấy giá trị Km urease đậu rựa thấp đậu nành, ...
 • 10
 • 313
 • 2

Nghiên cứu xác định các thông số động học của phản ứng tỏa nhiệt bằng kỹ thuật nhiệt lượng vi sai quét DSC

Nghiên cứu xác định các thông số động học của phản ứng tỏa nhiệt bằng kỹ thuật nhiệt lượng vi sai quét DSC
... Nghiên cứu xác định thông số động học phản ứng tỏa nhiệt kỹ thuật nhiệt lƣợng vi sai quét DSC xây dựng Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CHUNG 1.1.1 Động hóa học thông số động học phản ứng ... DUNG NGHIÊN CỨU - Thực nghiệm xác định vài thông số nhiệt động phản ứng thiết bị DSC - Sử dụng phần mềm động học nhiệt NETZSCH để xác định thông số động học phản ứng - Uớc lượng mối nguy hiểm nhiệt ... ộng học phản ứng kỹ thuật DSC ̣ phần mềm động học nhiệt Quy trình áp dụng giúp phục vụ vi c xác định thông số động học phản ứng, ước lượng mối nguy hiểm phản ứng, dự đoán diễn biến hệ phản ứng...
 • 11
 • 380
 • 0

Nghiên cứu xác định các thông số động học của phản ứng tỏa nhiệt bằng kỹ thuật nhiệt lượng vi sai quét DSC

Nghiên cứu xác định các thông số động học của phản ứng tỏa nhiệt bằng kỹ thuật nhiệt lượng vi sai quét DSC
... DTA) kỹ thuật nhiệt lƣợng vi sai quét DSC đƣợc sử dụng rộng rãi vi c xác định thông số nhiệt động động học phản ứng, góp phần đánh giá mối nguy hiểm phản ứng hóa học Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật DSC ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - NGUYỄN KHÁNH HUYỀN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC CỦA PHẢN ỨNG TỎA NHIỆT BẰNG KỸ THUẬT NHIỆT LƢỢNG VI SAI QUÉT DSC ... TÍCH NHIỆT VÀ NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG BẰNG PHÂN TÍCH NHIỆT 1.2.1 Các kỹ thuật phân tích nhiệt nghiên cứu động học phản ứng [1, 4, 7, 18, 22] Mối nguy hiểm phản ứng chịu chi phối nhiệt động học...
 • 97
 • 214
 • 0

chế tạo vật liệu nhiệt phát quang caso4 dy3+ và xác định các thông số động học của

chế tạo vật liệu nhiệt phát quang caso4 dy3+ và xác định các thông số động học của nó
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG CHẾ TẠO VẬT LIỆU NHIỆT PHÁT QUANG CaSO4: Dy3+ VÀ XÁC ĐỊNH ... chung: - Tên đề tài: Chế tạo vật liệu nhiệt phát quang CaSO4: Dy3 +và xác định thơng số động học - Mã số: T2010-76 - Chủ nhiệm: ThS Lê Sơn Hải - Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật ... phép Hai thông số s n0 đặc biệt s’ s” thay đổi phạm vi rộng chúng có chứa thông số n0 N thông số vật liệu (thông số thực nghiệm) mà ta không xác đònh từ phương pháp nhiệt phát quang Các trò số tìm...
 • 81
 • 23
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng chè được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến tại Phú Thọ

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng chè được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến tại Phú Thọ
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ DÒNG CHÈ ĐƯỢC TẠO RA BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN TẠI PHÚ THỌ Ngành: Khoa học trồng ... vùng sinh thái 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số dòng chè tạo phương pháp gây đột biến để phục vụ sản xuất chè xanh - Đề tài nghiên cứu giới hạn Viện Khoa học Kỹ ... Bắc, xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ 2.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu số đặc điểm thực vật học chủ yếu, đặc điểm hình thái sinh trưởng dòng chọn từ phương pháp xử lý đột biến giống...
 • 97
 • 67
 • 0

SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DUPONT

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DUPONT
... tri Ngân hàng Thương mại Pháp lệnh Ngân hàng nhà nước Pháp lệnh ngân hàng thương mại, hợp tác xã tín dụng công ty tài ban hành vào tháng năm 1990 tạo dựng khung pháp cho hoạt động ngân hàng ... TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP DUPONT -9- Bài tập môn Quản tri Ngân hàng Thương mại Phân tích tổng hợp tài đánh giá tác động tương hỗ tỷ số tài chính, nhà phân ... nghiệp PHẦN II : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG Á CHÂU VÀ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ROE CỦA NGÂN HÀNG TRONG NĂM : 2007 – 2008 - 2009 I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG Á CHÂU Bối Cảnh Thành Lập...
 • 15
 • 1,337
 • 4

Luận văn xác định khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần tự phối bằng phương pháp lai luân giao

Luận văn xác định khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần tự phối bằng phương pháp lai luân giao
... phải xác định khả kết hợp dòng thông qua phơng pháp luân giao để chọn dòng khả kết hợp cao phục vụ có hiệu công tác chọn tạo giống ngô lai 4.2 Khả kết hợp (KNKH) dòng ngô thí nghiệm phơng pháp ... Tạo tổ hợp lai phơng pháp lai luân giao - Vụ xuân 2006: Khảo nghiệm tổ hợp lai, chọn tổ hợp lai u tú, 27 đánh giá khả kết hợp dòng 3.2 Nội dung nghiên cứu - Khảo sát dòng ngô tẻ, xác định đặc ... u lai v chênh lệch trung bình tổ hợp lai Chia hai khả kết hợp: - Khả kết hợp chung: l đại lợng trung bình u lai tất tổ hợp lai m dòng tham gia - Khả kết hợp riêng: l khả cho u lai dòng đem lai...
 • 81
 • 447
 • 1

Khảo sát động học robot song song bằng phương pháp đổi biến số

Khảo sát động học robot song song bằng phương pháp đổi biến số
... hỡnh thnh vũng kớn trờn hai kiu robot khỏc 32 2.2 2.3 S khai trin chi tit nhỏnh th i ca robot song song dn ng quay S khai trin chi tit nhỏnh th i ca robot song song dn ng kiu P 33 33 2.4 Hp thoi ... hn nh CAD-CAM Robot, gii phỏp to ng dn trc tip t cỏc tin CAD robot gia cụng vt dng 2,5D n 3D.CADCAM Robot cú hai loi: CAD-CAM Robot dựng cho robot trc v CAD-CAM Robot dựng cho robot trc (c hai ... cú n bc t Trong robot song song, thng ch s dng h quy chiu, mt gn vi b c nh v mt gn vi b di ng, vũng kớn robot chui h cha ton b n+1 h quy chiu suy rng vũng kớn robot song song cng cha hai h...
 • 89
 • 186
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật khảo sát động học robot song song bằng phương pháp đổi biến số

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật khảo sát động học robot song song bằng phương pháp đổi biến số
... toỏn ng hc robot song song Nhn thy trng hp robot song song dn ng quay, dng ca phng trỡnh liờn kt l tng t nh phng trỡnh nhn c trờn cỏc cu trỳc chui h, c bit l v bc ca hm 2.4.1 Gii thiu robot v mụ ... trỡnh liờn kt khỏc vi cu trỳc song song 2.2.1 Phng trỡnh liờn kt dn ng kiu R (rotation a) Mt trc b) Mt bờn Hỡnh 2.2: S khai trin chi tit nhỏnh th i ca robot song song dn ng quay (2-1) OP + RRPY ... ng dng cho bi toỏn ng hc robot nhm nhn bit nhng im cha tha ngi s dng v ly ú lm nhim v cho ti - Vi mc tiờu lm n gin húa bi toỏn ng hc robot, c bit l ng hc robot song song cú mụ hỡnh phc v lng...
 • 33
 • 72
 • 0

Đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô tẻ tự phối bằng phương pháp luân giao tại gia lâm hà nội

Đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô tẻ tự phối bằng phương pháp luân giao tại gia lâm  hà nội
... hành thực ñề tài: “ðánh giá khả kết hợp số dòng ngô tẻ tự phối phương pháp luân giao Gia Lâm Nội 1.2 Mục tiêu: - Xác ñịnh khả kết hợp dòng ngô tẻ tự phối nhằm xác ñịnh dòng khả kết hợp ... ñể ñánh giá khả kết hợp 50 dòng ngô [3] Tác giả Nguyễn Thế Hùng (2003), nghiên cứu khả kết hợp dòng tự phối ưu tú (Ký hiệu từ T13- T21) lai luân giao chọn dòng khả kết hợp chung cao dòng T16 ... giá tổ hợp lai dòng bố, mẹ 3.2 Nội dung nghiên cứu - Lai luân giao dòng với tạo tổ hợp lai - ðánh giá khả sinh trưởng, phát triển, khả chống chịu suất dòng bố mẹ tổ hợp luân giao 3.3 Phương pháp...
 • 125
 • 60
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 4 18 các hệ số động học của quá trình bùn hoạt tínhcác thông số động học của robot ba bậc tự doxác định được các thông số động học của nước thải thuộc dathực nghiệm đo các thông số động học của động cơcải thiện kết quả mô phỏng nhiệt độ và lượng mưa của mô hình regcm3 bằng sơ đồ tham số hóa đối lưu mới và bằng phương pháp hiệu chỉnh thống kêcơ sở khoa học của việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sởảnh hưởng của các thông số động học đến dạng đường cong tlcác tham số dòng lệnh thường gặp của iptablescác tham số động lực họccánh của khí cụ bay các tham số hình họcthông số động học của ureasecác tham số cơ bản của antennhận dạng các thông số hệ thốngnhận biết các thành phần hóa học của tế bàocác thông số hình học của dụng cụ cắtTự học tiếng anh dành cho người mất gốcMột số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Cao su Sao VàngMột số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch số 2 Hà NộiMột số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối Công ty TNHH Thiết bị văn phòng Khắc HườngMột số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Đống ĐaMở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Chi nhánh Hà NộiMở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Thăng LongTIẾP CẬN DỊCHVỤ Y TẾ TẠI VIỆT NAMNghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng trên một số loại đất chính tại huyện Đông Hỷ, tỉnh Thái NguyênXây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty dịch vụ viễn thông VinaphoneMở rộng cho vay đối với làng nghề tại ngân hàng thương mại cổ phần Á châu chi nhánh Bắc NinhGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ di động của Trung tâm thông tin di động khu vực II – Công ty VMS MobiphoneLựa chọn giải pháp góp phần phát triển du lịch tỉnh Bình ThuậMột số giải pháp góp phần phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa đếnCác giải pháp nâng cao chất lượng dịch bán hàng của Công ty Petrolimex giai đoạn 2006 – 201CÁC LỪA ĐẢO TRÊN MẠNG MÁY TÍNH VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH LUẬNChiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai (tầm nhìn đến năm 2010)NGHIÊN CỨU DỰ ÁN KHẢ THI XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI HUYỆN YÊN PHONG TỈNH BẮC NINHBAI GIANG DAU THAU132 test bank for using financial accounting information the alternative to debits and credits 8th edition
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập