De thi máy tính cầm tay casio lớp 9

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (25)

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (25)
... với Y =12 = n 11k 12 12 − 36 + 12 k − 12 − k k k * ( + x ) = ∑ C12 ( x ) ( x ) = ∑ C12 x x k=0 k=0 11k 44.2 =8⇔ k = = Hệ số x8 là: C12 = 495 11 11k 55.2 10 = 19 ⇔ k = = 10 Hệ số x19 là: C12 = ... → C +Kết quả: VS.AB’C’D’ ≈ 7,9297 (cm3) Bài Khai báo: A = A – 1: B = 20 + 12 A + B CALC 2 0122 010 → A, → B = = … A = 2 0122 001 dừng, đọc kết B Kết quả: 2088,5103 π Bài f’(x) = 2sinx.cosx = sin2x; ... C12 = 495 11 11k 55.2 10 = 19 ⇔ k = = 10 Hệ số x19 là: C12 = 66 •-36+ 11 •-36+ Bài +Chứng minh tính toán: * Đặt: AB = a,AD = b, SA = c * Dựng C’:Trong (ABCD), gọi: O = AC∩ BD Trong (SBD), gọi:...
 • 4
 • 251
 • 4

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (23).DOC

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (23).DOC
... Cách giải Kết Câu 4: Tìm tất số có chữ số thỏa mãn hai tính chất sau: 1) Số tạo thành ba chữ số cuối lớn số tạo thành ba chữ số đầu đơn vị 2) Là số phương Cách giải Kết Câu 5: Tính diện ... Cách giải   Câu 6: Cho sin x = 0,3  < x < Kết ∏ 3∏   ÷; cos y = − 0,3  ∏ < y < ÷ 2   Tính gần giá trị biểu thức sau tan ( x + y ) + cot ( x − y ) P= sin ( x − y ) + cos ( x + y ) Cách giải ... ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Bài Cách giải - Tìm đa thức phụ: đặt g(x) = f(x) + (ax + b) Đáp số Điểm TP Điểm toán Tìm a, b để g(2009) = g(2010) = Ta g(x) = f(x) – x – - Tính giá trị f(x) ta f(x) = k(x...
 • 5
 • 214
 • 1

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (22)

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (22)
... 1 Tính u5 , u10 , u15 , u18 , u19 ; v5 , v10 , v15 , v18 , v19 Viết quy trình ấn phím liên tục tính un +1 +1 theo un Cách giải Kết Bài ( điểm) 1) Xác định hệ ... 33 + 333 + + 33 33 13 chữ số Cách giải quy trình bấm phím Kết 1) 2) Bài ( điểm) Tìm chữ số tận số: 20092008 Tìm UCLN 40096920 , 9474372 51135438 Cách giải Kết 1) 2) Bài ( điểm) 1) Tìm số ... chữ sin) Tìm n0 để với mọi n ≥ n0 thi un gần không thay đổi (chỉ xét đến 10 chữ số thập phân), cho biết giá trị un0 Nêu qui trình bấm phím Cách giải quy trình bấm phím 1) Kết abc =...
 • 3
 • 314
 • 4

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (16)

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (16)
... điểm ): Cho dãy số u1 = 1,u = 2, ,u n +1 = 3u n + u n 1; n a/ Lập qui trình tính u n +1 b/ Tính giá trị un , với n = 11 ;12; 13;14 a/ Qui trình SHIFT STO A ( gán u1 = ) SHIFT STO B ( gán u2 = 2) SHIFT ... + + n , với n số tự nhiên Tính S 40 ? Tổng S 40 = BàI 10 ( điểm ): Cho A = 38 + 311 + 3n , n N * Tìm n nhỏ cho A số phơng A số phơng n = Đáp án BàI ( điểm ): Tính gần nghiệm ( độ, phút, giây ... ( x ) = x + mx 55x + nx 156 chia hết cho x chia hết cho x Hãy tìm giá trị m n tính nghiệm đa thức Cách giải Kết m= n= x1 = x2 = x3 x4 BàI 8( điểm ): Bạn An gửi 1000 đô la đợc trả lãI kép...
 • 4
 • 186
 • 0

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (12)

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (12)
... 8: 1121 12( mod 100) ; 1122 122 ≡44 (mod 100) ; 1125 125 ≡ 32 (mod 100) 1127 ≡ 08 (mod 100); 1121 0 ≡ ( 1125 )2 ≡322 ≡ 24 (mod 100) ; 1122 0 ≡ 242 ≡76 (mod 100 ) ⇒ 1122 000 ≡ 76 ( mod 100 ); 1122 007 ... 2: Ta có: ⇒ 1122 007 = 48782,913043478260869565217391304 23 1122 007 số hữu tỉ đưa số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kì 22 23 Mà: 121 12 (mod 22) ;122 12( mod 22) ⇒ 122 007 ≡ 12 (mod 22) Vậy ... 1122 000 ≡ 76 ( mod 100 ); 1122 007 ≡ 1122 000x 1127 ≡ 76x ≡ 08 (mod 100) Vậy hai chữ số tận số 1122 007 08 7 Bài 9: Áp dụng tính chất đường phân giác tam giác ,tính được: D ( ; ),E(-34;-36) 720 AE.AD...
 • 3
 • 177
 • 1

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (20)

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (20)
... 1: 74 Bài 2: 125 4 Bài Gán A = 0, B = Khai báo: A = A + : B = B + Kết quả: 17667,97575 Bài 4: u30 = 20 929 015 2006 , ∀x∈ [1; + ∞) x2 4 012 x − 4 012 f’(x) = - = ; x x3 f’(x) = ⇔ x = 4 012 Vậy: f ( ... SOLVE được: x ≈ 0,07947 7 Bài 9: Áp dụng tính chất đường phân giác tam giác ,tính được: D ( ; ),E(-34;-36) 720 AE.AD = 25 19 194 Bài 10: B( ;0) , D ( ;12 ); SABCD = BD.AC = 2 π π Bài 11:Đặt ∠BAC ... x − 4 012 f’(x) = - = ; x x3 f’(x) = ⇔ x = 4 012 Vậy: f ( x) = f ( 4 012 ) ⇒ n = 16 Bài 5:f(x) = x + A :C + C B x f’(x) - +∞ 4 012 + f(x) [1; +∞ ) Bài 6:y(n) = ( -1)n+1.7 CT n! n! n n +1 + ( -1)...
 • 3
 • 157
 • 1

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (27)

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (27)
... ÁN ĐỀ THI GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI LỚP 12 Bài 1: 74 Bài 2: 125 4 Bài Gán A = 0, B = Khai báo: A = A + : B = B + Kết quả: 17667,97575 Bài 4: u30 = 20 929 015 2006 , ∀x∈ [1; + ∞) x2 4 012 x ... 015 2006 , ∀x∈ [1; + ∞) x2 4 012 x − 4 012 f’(x) = - = ; x x3 f’(x) = ⇔ x = 4 012 Vậy: f ( x) = f ( 4 012 ) ⇒ n = 16 Bài 5:f(x) = x + A :C + C B x f’(x) - +∞ 4 012 + f(x) [1; +∞ ) Bài 6:y(n) = ( -1)n+1.7 ... SOLVE được: x ≈ 0,07947 7 Bài 9: Áp dụng tính chất đường phân giác tam giác ,tính được: D ( ; ),E(-34;-36) 720 AE.AD = 25 19 194 Bài 10: B( ;0) , D ( ;12 ); SABCD = BD.AC = 2 π π Bài 11:Đặt ∠BAC...
 • 3
 • 162
 • 1

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (9)

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (9)
... BCNN(A,B,C) = 100 9126 2238024 a = 1, b = -2, c = 1,d =3 r= 265 81 Chữ số thập phân thứ 122 007 sau dấu phẩy phép chia ≈1886,(7924528301886) có chu kì 13 100000 ÷ 53 số 122 007 chia cho 13 có dư 12 Kết số ... ) x(1 + ) 1122 007 Lấy 11,2(2119) nhân cho 10 10000 Kết quả: Từ suy kết 99990 100000 ≈1886.7924528301886792452830189 53 Điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm (số 1122 007 01 /12/ 2007) 7a ... 7a 7b 10 Số dư chia 122 007 cho 2008 1056 Chữ số hàng trăm số 20072008 số Kết gần 45,90858 u4 = 14;u5 = 50; u6 = 181;u7 = 657 u20 = 123 65718965 u22 =162705378247 u25 = 765 6124 69020 u28 =370637637604403...
 • 2
 • 179
 • 1

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (2).DOC

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (2).DOC
... giải Kết A µ Câu 9: (5 điểm) Cho hình thang ABCD; µ = D = 90 ; AB = cm, CD = cm, AD = cm Tính độ dài cạnh BC số đo góc B C hình thang? Cách giải Kết ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY ... 570 a) Tính chu vi hình thang vuông ABCD b) Tính diện tích hình thang vuông ABCD Bài 10 Cho tam giác ABC có: góc B = 120 0, AB = 6,25; BC = 12, 5 phân giác góc B cắt AC D a) Tính BD b) Tính tỷ ... hình thang? Cách giải Kết ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2009 – 2010 -Lớp 12 THPT Bài Tính gần giá trị biểu thức A = + 2cosα + 3cos2α + 4cos3α α góc nhọn mà sinα...
 • 4
 • 193
 • 1

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (11)

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (11)
... ĐIỂM Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bài Điểm toàn Đáp số Điểm thành phần a ≈ 0,606264 b ≈ 1, 9121 3278 GTNN lµ: ≈ -1,439709873 GTLNLµ : ≈ 1,707106781 a ≈ 0,617827635 b ≈ 1, 015580365 c ≈ 1,984419635 ... -0,13809;-5,569046516 ) a x ≈ −0,583248467 b − 0,767366089 999998 đồng u37 = 4807526976 u37 = 7778742049 u39 = 125 86269025 1.0 1.0 1.5 ...
 • 2
 • 107
 • 0

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (10)

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (10)
... đơn vị 123 41001 (2đ) Giải: 4cos2x-5cosx = 2cox2x-5cosx +2 Ta tính f (12) (100) theo quy trình: A A Cách Sto A; A=A+2: B=2.2 A ( −1) cos20-5(-1) cos10 Cách Đáp số : 7693,037911 Giải Tính f(1 )(10)+ f(2)20+…+f(10)(100) ... n-2 số cuối chữ số a) b) c )Giải a)Tìm chữ số hàng trăm số 3275131 b) Tìm chữ số hàng nghìn số 123 41001 Cho hàm số f(x) = 4cos2x -5cosx a) Tính f (12) (250) b) Tính f(1 )(10)+ f(2)(20)+f(3)(30)+f(4)(40)+f(5)(50)+f(6)(60) ... f(1 )(10)+ f(2)(20)+f(3)(30)+f(4)(40)+f(5)(50)+f(6)(60) ( số đo biến số tính độ) Giải: 10 Một dãy có nhiều 10 nhà đường phố, tổng số nhà dãy 1334 Tìm dãy Giải ĐÁP ÁN (2điểm) Giải a) Ta tìm đa thức Q(x) =mx2+nx+p cho P(x)-...
 • 7
 • 233
 • 0

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (15)

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (15)
... = 12, 5; v = v1 + v Tính góc hai vectơ v1 ; v2 (độ phút) Cách giải Kết Câu 4( điểm): Tìm nghiệm gần phương trình : x3 - cosx = Cách giải Kết Câu 5( điểm): Cho log x + 2(log x) + log 2 x x = Tính ... f’(1,23) Cách giải Kết Câu 10( điểm): Cho cấp số nhân có số hạn u1 = 1,678, công bội q = 9/8 .Tính tổng S17 17 số hạng Cách giải Kết CÁCH GIẢI, ĐÁP SỐ VÀ HƯỚNG DẪN CHO ĐIỂM Bài Cách giải AB + AC ... 1,624 Cách giải Kết Câu 8( điểm) : Cho hình chóp tứ giác S.ABCD, biết trung đoạn d = 3,415cm, góc cạnh bên đáy 42o17’ Tính thể tích Cách giải Kết Câu 9( điểm): Cho f(x) = ln(e2x - 4ex + 3) Tính giá...
 • 6
 • 173
 • 1

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (30)

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (30)
... giác vuông với cạnh bên có độ dài tính tổng binh phương trung tuyến Kết 2 ma + mb +mc ≈ 6,3778 Bài 6: Cách giải Ghi vào hình: 3cos3x-4x+2=0 Ấn SHIFT SOLVE Máy hỏi X? Ấn = Ấn SHIFT SOLVE Kết ... trụ, nhà thi t kế đặt mục tiêu cho chi phí nguyên liệu làm vỏ hộp (sắt tây) nhất, tức diện tích toàn phần hình trụ nhỏ Em cho biết diện tích toàn phần lon ta muốn tích lon 314 cm Cách giải Kết ... số lớn nhỏ số tự nhiên có dạng 1x y 3z mà chia hết cho 13 Kết GTLN 1929304 GTNN 1020344 Bài 3: Tính giá trị biểu thức sau :A = + 3 + 4 + + 8 + 9 Kết A = 1,9116 Bài 4:.Cho parabol y = ax2 +bx+c...
 • 4
 • 128
 • 0

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (17)

Đề thi giải toán bằng máy tính cầm tay casio lớp 12 tham khảo (17)
... a/ a = 13 12 b= ; b/ yC§ = 6,0339 cos α = R α = ; 55 c =12 ; yCT =- 2, 1603 ; d= 3,15 ⇒α = 66 20′31 7,85 2đ 2đ S =11,16cm 10 11 12 x= 2,9458 ( radian) S10 = 10,67523053 u18 = 39477 4126 ; u19 =...
 • 3
 • 161
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: de thi may tinh cam tay casiode thi may tinh cam tay casio toan tinh soc trangđề thi máy tính cầm tay môn toán lớp 12đề thi máy tính cầm tay môn toán lớp 9de thi may tinh cam tay lop 9đề thi máy tính cầm tay lớp 9 cấp huyệnde thi may tinh cam tay lop 9 violetde thi may tinh cam tay lop 9 cap tinhde thi may tinh cam tay lop 9 cap huyen co dap ande thi may tinh cam tay lop 9 co dap ande thi may tinh cam tay lop 9 cap huyenđề thi máy tính cầm tay lớp 6đề thi máy tính cầm tay môn toán lớp 7đề thi máy tính cầm tay môn toán lớp 8đề thi máy tính cầm tay môn sinh lớp 12nghiên cứu mô hình liên kết khu vực, hội nhập của Liên minh châu Âu có thể góp phần định hướng cho sự phát triển của ASEAN trong tương lai, đặc biệt là quá trình hình thành Cộng đồng chung ASEANCách gửi email tự hủy trong vòng 5 phút trên gmailHướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 132 SGK toán 3200 câu tiếng anh viết lại câu ôn thi công chứcnội dung ôn tập tiếng anh thi công chứcđề cương học kỳ i môn SINH THÁI THUỶ SINH VẬTCON ONG VA CON MUOITính toán thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn cho xã quỳnh thọ, huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình giai đoạn 2016 2026Bộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung dành cho viên chức mới nhất năm 2017Thiết kế mô hình hệ thống cửa tự động đóng mở sử dụng sensor cảm biếnThực trạng du lịch đền chùa ở hà nội mở rộngTrọn bộ giáo án lớp 3 năm 2017Tuần 2Trọn bộ giáo án lớp 3 năm 2017Tuần 3Cấu trúc viết lại câu tiếng anh ( HAY)Đồ án hệ thống sấy thùng quay sấy cà phêPhân loại và phương pháp giải bài toán hỗn hợp sắt và các hợp chất của sắtPhối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9 thành phố tuy hòa, tỉnh phú yênNghiệp vụ lễ tân tại khách sạn kim liênNguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáoGiáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học gắn với trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi phú yên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập