phần mềm tính toán thiết kế ống nhiệt trọng trường loại trơn cho ahu trong hệ thống điều hòa không khí

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THIẾT BỊ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG KIỂU ỐNG NHIỆT TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THIẾT BỊ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG KIỂU ỐNG NHIỆT TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
... thng c lp t thnh dn hoc thnh cm ng Trong quỏ trỡnh lm vic gi s cú mt vi ng nhit b hng thỡ h thng lm vic c Mt khỏc cú th thay th ng nhit b hng c h thng ang hot ng Trong h thng iu ho trung tõm, theo ... CHNG CC GII PHP TIT KIM NNG LNG TRONG H THNG IU HO KHễNG KH TRUNG TM 57 2.1 TIấU HAO NNG LNG CA H THNG HKK TRUNG TM 57 2.1.1 CC CHU TRèNH TRAO I NHIT IN HèNH TRONG H THNG HKK TRUNG TM ... CA NG NHIT 82 3.5 TIT KIM NNG LNG TRONG H THNG IU HO KHễNG KH TRUNG TM 86 3.5.1 S DNG NG NHIT GIM CễNG SUT DN LNH, GIM CễNG SUT SY TRONG H THNG IU HO KHễNG KH TRUNG TM ...
 • 119
 • 220
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ THÔNG GIÓ THU HỒI NHIỆT TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CỦA THIẾT BỊ THÔNG GIÓ THU HỒI NHIỆT TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
... lý sơ gió tươi trước cấp vào công trình nhằm mục đích tiết kiệm lượng cho hệ thống điều hòa không khí, thông gió Giải pháp thông gió thu hồi nhiệt thường sử dụng thiết bị thông gió thu hồi nhiệt ... trình [2] b Hiệu tiết kiệm lượng giải pháp thông gió thu hồi nhiệt Theo tài liệu kỹ thu t số hãng điều hòa không khí, hiệu suất tận dụng nhiệt trung bình thiết bị thông gió thu hồi nhiệt vào mùa ... toán thấy giải pháp thông gió thu hồi nhiệt giải pháp mang lại hiệu tiết kiệm lượng cao cho hệ thống điều hòa không khí gió tươi/thải chủ yếu cấp/thải nhờ hệ thống thông gió khí, đặc biệt với công...
 • 6
 • 512
 • 2

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p1 pdf

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p1 pdf
... ÷ 60% v phủ ti khäng låïn Bưng làõng bủi cọ nhiãưu ngàn v loải cọ táúm chàõn hiãûu qu cao hån Trong cạc bưng làõng bủi ny khäng khê chuøn âäüng dêch dàõc hồûc xoạy trn nãn va âáûp vo cạc táúm ... xúng dỉåïi phêa dỉåïi, gàûp phãùu dng khäng khê bë âáøy ngỉåüc lãn chuøn âäüng xoạy äúng v ngoi Trong quạ trçnh chuøn âäüng xoạy äúc lãn v xúng cạc äúng cạc hảt bủi dỉåïi tạc dủng ca lỉûc ly tám ... cáưn lc cạc táúm âỉåüc ghẹp våïi trãn khung phàóng hồûc ghẹp nhiãưu táưng âãø tàng hiãûu qu lc Trong mäüt säú trỉåìng håüp váût liãûu âãûm âỉåüc táøm dáưu âãø náng cao hiãûu qu lc bủi Tuy nhiãn...
 • 10
 • 178
 • 0

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p2 pptx

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p2 pptx
... môI chất Với khí O2, N2, không khí điều kiện bình thờng coi khí lý tởng thông số đợc xác định phơng trình trạng thái khí lý tởng nêu phần Với nớc, môi chất lạnh, không khí coi khí lý tởng ... 1.5.2 Quá trình đẳng tích Quá trình đẳng tích trình nhiệt động xẩy thể tích không đổi V = const số mũ đa biến n = , nhiệt dung riêng trình Cv Trong trình ta có quan hệ sau: - Quan hệ nhiệt độ ... 1.5.4 Quá trình đẳng nhiệt Quá trình đẳng nhiệt trình nhiệt động xẩy nhiệt độ không đổi T = const số mũ đa biến n = 1, nhiệt dung riêng trình CT = Trong trình ta có quan hệ sau: - Quan hệ áp suất...
 • 10
 • 119
 • 0

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p3 ppt

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p3 ppt
... 8314/18 = 462 J/kg.0K 1.10.2 Các loại không khí ẩm Không khí ẩm cha bão hòa không khí ẩm mà nhận thêm lợng nớc từ vật khác bay vào Hơi nớc nhiệt Không khí ẩm bão hòa không khí ẩm mà nhận thêm lợng ... khác bay vào Hơi nớc bão hòa khô Không khí ẩm bão hòa không khí ẩm bão hoà chứa thêm lợng nớc định, ví dụ sơng mù không khí ẩm bão hòa 1.10.3 Các đại lợng đặc trng không khí ẩm q* Độ ẩm tuyệt đối: ... tuyệt đối không khí cha bão hòa h không khí ẩm bão hòa hmax nhiệt độ = h / h max (1-103) đó: ph- phân áp suất nớc không khí ẩm cha bão hòa; pmax- phân áp suất nớc không khí ẩm bão hòa; Giá...
 • 10
 • 123
 • 0

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p4 pot

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p4 pot
... tích trình đốt nóng (coi không khí khí hai nguyên tử có kilôml = 29kg) 26 Lời giải: Không khí hỗn hợp nhiều khí nhng chủ yếu N2 O2 nên không khí khí hai nguyên tử tính toán có = 29kg Vì trình ... 1.20 không khí tích 2,48 m3 , nhiệt độ 15 0C, áp suất p = bar, bị nén đoạn nhiệt, không khí nhận công tahy đổi thể tích 471kJ Xác định nhiệt độ cuối, biến đổi nội entanpi Lời giải: Không khí đợc ... giải: Lực tác dụng lên mặt piston sau nhận nhiệt: F = p2.S.N p2 - áp suất không khí sau nhận nhiệt, N/m2; S - diện tích mặt piston; d 3,14.0, S= = = 0,1256 m2, 4 Không khí nhận nhiệt điều kiện piston...
 • 10
 • 136
 • 0

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p5 ppsx

Giáo trình hình thành ứng dụng điều khiển các thiết bị lọc bụi trong hệ thống điều hòa không khí p5 ppsx
... m3 chứa không khí áp suất đầu p1 = bar, nhiệt độ t1 = 30 0C Ngời ta cung cấp cho không khí bình lợng nhiệt 16 kJ Xác định nhiệt độ cuói, áp suất cuối trình lợng biến đổi entropi không khí (lấy ... sau nén công kỹ thuật trình nén với kg không khí, biết nhiệt độ không khí trớc nén t1 = 150C Trả lời t2 = 249 0C ; v2 = 0,1906 m3/kg; lkt = - 167 kJ/kg Bài tập 1.39 kg không khí đợc nén đa biến ... bàI tập hỗn hợp khí lu động Bài tập 1.40 Hỗn hợp khí gồm O2 H2 có thành phần thể tích rO2 = 30%, rH2 = 70% Xác định số chất khí hỗn hợp, thành phần khối lợng phân áp suất khí thành phần biết...
 • 10
 • 186
 • 0

Đồ án NGHIÊN CỨU,THIẾT KẾ MẠCH ĐO NHIỆT ĐỘ NGOÀI XE TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Đồ án NGHIÊN CỨU,THIẾT KẾ MẠCH ĐO NHIỆT ĐỘ NGOÀI XE TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
... ngày … tháng … năm 2015 Chữ ký giáo viên CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HỆ THỐNG ĐO NHIỆT ĐỘ 1.1 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1.1.1 Tổng quan hệ thống thiết kế mạch đo hiển thị nhiệt độ xe Theo tài liệu nghiên ... tìm kiếm mạch hiển thị nhiệt độ thực xe hạn chế nên mạch e xin trình bày phương pháp thiết kế mạch hiển thị nhiệt độ phổ biến dùng xe gia đình, mạch không thiết kế nhỏ gọn đề tài thiết kế mạch hữu ... DỤNG TRONG MẠCH 2.1 Các linh kiện sử dụng mạch Sử dụng vi điều khiển họ 8051 phần điều khiển Đo nhiệt độ cảm biến nhiệt LM35 thông qua thiết kế mạch chuyển đổi ADC0804 Hiển thị led đo n Ngoài...
 • 32
 • 151
 • 0

hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán thiết kế mạng điện hạ áp

hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán thiết kế mạng điện hạ áp
... thiết kế tính toán mạng điện hạ áp cách nhanh chóng, tin cậy, xác kinh tế DOCWin3.0 giải pháp phần mềm hoàn chỉnh, phần mềm chuyên nghiệp dùng cho việc thiết kế, tính toán mạng điện hạ áp ... điện hạ áp DOCWin3.0 phần mềm hỗ trợ mạnh dễ sử dụng, công cụ phần mềm đợc nhiều nhà chuyên môn, kỹ s thiết kế đánh giá cao tín nhiệm lựa chọn thiết kế tính toán mạng điện hạ áp DOCWin3.0 công ... Academy, có 11 học giúp ngời thiết kế tự học làm quen với DOCWin3.0 Phần 3: Các bớc tính toán DocWin3.0 1-Giải pháp ABB cho việc thiết kế mạng điện hạ áp: 10/15 ABB 2-Lu đồ tính toán Doc Win3.0: 3-Vẽ...
 • 15
 • 917
 • 1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP (PHẦN MỀM DOCWIN 3.0 CỦA ABB)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP (PHẦN MỀM DOCWIN 3.0 CỦA ABB)
... thiết kế tính toán mạng điện hạ áp cách nhanh chóng, tin cậy, xác kinh tế DOCWin3 .0 giải pháp phần mềm hoàn chỉnh, phần mềm chuyên nghiệp dùng cho việc thiết kế, tính toán mạng điện hạ áp DOCWin3 .0 ... hạ áp DOCWin3 .0 phần mềm hỗ trợ mạnh dễ sử dụng, công cụ phần mềm đợc nhiều nhà chuyên môn, kỹ s thiết kế đánh giá cao tín nhiệm lựa chọn thiết kế tính toán mạng điện hạ áp DOCWin3 .0 công cụ ... ngời thiết kế tự học làm quen với Phần 3: Các bớc tính toán DocWin3 .0 1-Giải pháp ABB cho việc thiết kế mạng điện hạ áp: 10/15 eBook for You DOCWin3 .0 3-Vẽ sơ đồ đơn tuyến thực tính toán mạch điện...
 • 118
 • 1,358
 • 36

Luận văn ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông qua hai phần mềm là TRACE 700 và REVIT MEP

Luận văn ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông qua hai phần mềm là TRACE 700 và REVIT MEP
... trường làm việc tảng công nghệ thông tin với máy tính chuột Trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp em xin trình bày khả ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí ... khí thông qua hai phần mềm TRACE 700 REVIT MEP 2.1 TỔNG QUAN VỀ REVIT MEP VÀ BIM Đối với công việc thiết kế, từ chỗ phần mềm đồ họa thiết kế thể vẽ thiết kế dạng phẳng đơn giản, đến phần mềm ... có đội ngũ nhân lực mạnh với công cụ, công nghệ mạnh để nâng cao lực cạnh tranh Một công cụ, công nghệ thiết phải có công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ thông tin thực đem lại nhiều lợi ích...
 • 100
 • 452
 • 5

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán thiết kế mạng điện hạ áp ECODIAL

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán thiết kế mạng điện hạ áp ECODIAL
... viện máy biến áp hạ áp / hạ áp : Sơ đồ CB Q4 C4 Circuit Cáp hay Thanh dẫn Máy biến áp hạ áp /hạ áp T4 CB Q5 C5 Nội dung Circuit Cáp hay Thanh dẫn Cầu dao I5 T5 Máy biến áp hạ áp /hạ áp I.7- Thư viện ... Hướng dẫn sử dụng Ecodial 3.3 04-2006 A- TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM ECODIAL 3.3 : Ecodial 3.3 sử dụng để thiết kế mạng hạ áp theo đặc điểm kỹ thuật sau: - Điện áp từ 220 V đến 690 ... thò phần tử chưa tính toán, xuất cờ màu xanh phần tử đươc tính toán + Items : đưa danh sách đặc tính phần tử, người sử dụng thay đổi đặc tính phần tử vùng + Trace : dẫn kết tính toán cho phần...
 • 36
 • 505
 • 0

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí bằng phần mềm trace700 và revit mep

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí bằng phần mềm trace700 và revit mep
... nghệ thông tin vào việc tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí thông qua hai phần mềm TRACE 700 REVIT MEP 2.1 TỔNG QUAN VỀ REVIT MEP VÀ BIM Đối với công việc thiết kế, từ chỗ phần mềm ... Điều hòa không khí cho nhà máy công nghiệp + Điều hòa không khí cho nhà máy chăn nuôi + Điều hòa không khí cho trại điều dưỡng, bệnh viện + Điều hòa không khí cho cao ốc, nhà hát lớn + Điều hòa ... công việc thiết kế hệ thống điều hòa không khí kỷ 21có hiệu hay không? Như biết năm gần ngành điều hòa không khí phát triển nhanh, công trình điều hòa không khí với quy mô lớn nhiều kết hợp với...
 • 96
 • 338
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cau tao cac bo phan trong he thong dieu hoa khong khiphần mềm tính toán thiết kế băng tảiphần mềm tính toán thiết kế chiếu sángmcw phần mềm tính toán thiết kế móng cọcphần mềm tính toán thiết kế cơ khímot so phan mem tinh toan thiet ke cong trinh cap thoat nuoc va bao ve nguon nuocphần mềm tính toán thiết kế điệnmột số phần mềm tính toán thiết kế công trình cấp thoát nướcxay dung phan mem tinh toan thiet ke tuyen thong tin ve tinh phuc vu truc tiep cho vinasatquot tai lieu huong dan su dung chuong trinh phan mem tinh toan thiet ke tuyen thong tin ve tinh cho mang vinasat quotphần mềm thiết kế hệ thống điều hòa không khítính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khíđồ án tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khígiáo trình tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khíthiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió cho trụ sở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bắc giangĐề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT Nghi Lộc 4 Nghệ An Lần 1 Có lời giải chi tiếtSoạn bài Tự tình 2 (Hồ Xuân Hương)TIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUA các dự án đầu tư nước NGOÀI ở VIỆT NAM HIỆN NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của ĐẢNG, NHÀ nước TA về TOÀN cầu hóa và TRÁCH NHIỆM của QUÂN đội TRONG QUÁ TRÌNH đóTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về sự lựa CHỌN CON ĐƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA và bản CHẤT KINH tế CHỦ NGHĨA xã hộiNghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học phần hóa học phi kim ở trường trung học phổ thông theo hướng dạy học kiến tạo – tương tác với sự trợ giúp của công nghệ thông tin”Kế hoạch hội thảo chuyên đề tổ chuyên mônTHAM LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌNTHAM LUẬN BIỆN PHÁP PHỐI HỢP VỚI PHỤ HUYNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤCTham luận Giải pháp nâng cao chất lượng dạy họcTHAM LUẬN VỀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINHBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAMBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ SAU đại học, vận DỤNG các QUY LUẬT TRONG QUẢN lý KINH tếTiểu thuyết anh hùng xạ điêuTính theo phương trình Hóa học100 mẫu câu giao tiếp tiếng nhật thông dụngGiáo án Hóa 9 Bài 44 Rượu EtylicTừ điển tiếng nhật qua hình ảnh40 động từ thông dụng trong tiếng nhật
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập