HOT giáo án an toan giao thông lớp 4 (3 cột) tron bộ an toàn giao thông 4 cao ngoc tri

Lớp 7 giáo án vật lý 7 3 cột trọn bộ (full)

Lớp 7  giáo án vật lý 7 3 cột trọn bộ (full)
... chân -Chữa tập 13. 1, 13. 3/Sbt không -B 13. 1: A.khoảng chân không B 13 3:Đó ánh sáng truyền không khí nhanh 34 Trang34 âm nhiều Vận tốc ánh sáng không khí 3. 108m/s, vận tốc âm không khí 34 0m/s, thời ... chưa biết - BT : 3. 1 B 3. 2 B 5/ Dặn dò: - Làm tập SBT 3. 3, 3. 4 - Xem : Định luật phản xạ ánh sáng Trang7 Tuần Tiết Ngày soạn: 7/ 9/20 13 Ngày giảng: 10/9/20 13 ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG I MỤC TIÊU: ... Phân biệt nguồn sáng -vật sáng - Cho H nhận xét khác bóng đèn pin bật sáng mảnh giấy trắng, vật tự phát sáng, vật phải nhờ vật khác chiếu sáng hắt lại ánh sáng đó? - Cho HS trả lời C3 KL * Hoạt động...
 • 79
 • 138
 • 1

Giáo án HH7 (3 cột - trọn bộ)

Giáo án HH7 (3 cột - trọn bộ)
... hai ¼ xOy x’O’y’ có không? -GV gọi HS đọc đề - ề cho hỏi gì? -GV gọi HS lên vẽ ¼ xOy -Góc góc nhọn? -Nêu cách vẽ O’x’ -Nêu cách vẽ O’y’ ¼ -GV gọi HS đo số đo xOy ¼ -Cho xOy nhọn điểm ¼ O’ Vẽ ... thứ hai tam giác: c-góc-c V Rút kinh nghiệm tiết dạy: D Tuần 13 Tiết 25 §4 TRƯỜNG HP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC: CẠNH-GÓC-CẠNH (C-G-C) I Mục tiêu: − Nắm trường hợp cạnh-góc-cạnh hai tam giác ... hệ -GV: Làm bt ?3 /118 (hình 81) -Từ tóan phát biều trường hợp c-g-c Áp dụng vào tam giác vuông -( HS: Phát biểu theo sgk / 118 Làm ?3 Củng cố -GV: Trên hình có tam giác ? VÍ ? -BT 26 /118 SGK -GV:...
 • 118
 • 227
 • 2

Giáo án Đại số 7 (3 cột - trọn bộ)

Giáo án Đại số 7 (3 cột - trọn bộ)
... 1 ,73 = -( 2,05 - 1 ,73 ) d) (-9 ,18): 4,25 = -( 9,18:4,25) = -0 ,32 =-2 ,16 BT 20: Thảo luận theo nhóm: a) 6,3 + (-3 ,7) + 2,4+ (-0 ,3) = (6,3+ 2,4) - (3 ,7+ 0,3) = 8 ,7 - = 4 ,7 c) 2,9 + 3 ,7 + (-4 ,2) + (-2 ,9) ... (tr8 - SBT ) a) A= (3, 1- 2,5 )- (-2 ,5+ 3,1) = 3, 1- 2,5+ 2, 5- 3,1 =0 c) C= -( 251.3+ 281)+ 3.25 1- ( 1- 281) =-2 51. 3- 281+251. 3- 1+ 281 = -2 51.3+ 251. 3- 281+ 28 1-1 =-1 Bài tập 29 (tr8 - SBT ) - Yêu ... 3 ,7. 2,16 = 7, 992 Củng cố: - Y/c học sinh làm BT: 18; 19; 20 (tr15) BT 18: học sinh lên bảng làm a) -5 , 17 - 0,469 = -( 5, 17+ 0,469) c) (-5 , 17) . (-3 ,1) = +(5, 17. 3,1) = -5 ,693 = 16,0 27 b) -2 ,05 + 1 ,73 ...
 • 126
 • 3,118
 • 82

GIÁO ÁN VẬT LÍ 12CB ( 3 cột - Trọn bộ)

GIÁO ÁN VẬT LÍ 12CB ( 3 cột - Trọn bộ)
... vật có kích thước > 0.3mm Bài 2: Mét sãng c¬ cã tÇn sè 1000Hz trun ®i víi tèc ®é 33 0 m/s th× bíc sãng cđa nã cã gi¸ trÞ nµo sau ®©y? A 33 0 000 m B 0 ,3 m-1 C 0 ,33 m/s -D 0 ,33 m Lª VÜ Nh©n – Trêng ... u = 3, 6sin(πt)cm, vËn tèc sãng b»ng 1m/s Ph¬ng tr×nh dao ®éng cđa mét ®iĨm M trªn d©y c¸ch mét ®o¹n 2m lµ A uM = 3, 6sin(πt)cm B uM = 3, 6sin(πt - 2)cm C uM = 3, 6sinπ (t - 2)cm D uM = 3, 6sin(πt ... = - ω Acos(ωt + ϕ) Gia tốc vận tốc theo thời gian → biểu thức? a = v’ = - ω2Acos(ωt + ϕ) - Dấu (- ) biểu thức cho biết - Gia tốc ln ngược dấu với = - ω2x điều gì? li độ (vectơ gia tốc ln ln -...
 • 118
 • 163
 • 1

giáo án 10 nâng cao 3 cột trọn bộ

giáo án 10 nâng cao 3 cột trọn bộ
... 2p6 3s2 3p3 d Nguyªn tè ë nhãm VA, chu k× 2: 1s2 2s2 2p3 Nguyªn tè ë nhãm VA, chu k× 4: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d104s24p3 BTVN: 1, 2, 3, 4, (SGK) vµ 2.9; 2 .10; 2.12; 2. 13 (SBT) Giáo án 10 nâng cao ... tố R 10 Số khối R là: A B C D Câu 15 Ngun tử Fe có Z = 26 Nếu sắt bị electron có cấu hình electron là: A 1s22s22p63s23p63d34s2 B 1s22s22p63s23p64s2 3d3 C 1s22s22p63s23p63d5 D 1s22p62s23s23p63d5 ... ®Ĩ gi¶i thÝch Giáo án 10 nâng cao Trường THPT Đặng Huy Trứ BTVN: 2.17 ®Õn 2.22 vµ c¸c bµi 3, 4, 5, SGK Giáo án 10 nâng cao Giáo viên: Tơ Thị Hương Anh Trường THPT Đặng Huy Trứ Giáo viên: Tơ Thị...
 • 161
 • 207
 • 0

giáo án lý 6 cả năm 3 cột trọn bộ (theo chuẩn kiến thức mới)

giáo án lý 6 cả năm 3 cột trọn bộ (theo chuẩn kiến thức mới)
... D1 = = … kg/cm3 V1 m D2 = =… kg/cm3 V2 m D3 = = … kg/cm3 V3 D2 = Tính giá trị trung bình khối lượng riêng : D1 + D2 + D3 =… g/cm3 D1 + D2 + D3 Dtb = =….kg/cm3 Dtb = Dự kiến đánh giá tiết thực ... khối lượng trọng lượng dầm sắt tích 40dm3 Giáo viên: Lương Ngọc lễ d= P V C6: Đổi 40dm3 = 0,04m3 7800kg/m3 x 0,04m3 = 31 2kg Dựa vào công thức P = 10.m tính trọng lượng Củng cố Giải Bt 11.1, 11.2 ... sỏi Giáo viên hướng dẫn thêm cách tính giá trị trung bình khối lượng riêng: Dtb = D1 + D2 + D3 cm3 cm3 cm3 V1 = V2 = V3 = Học sinh tính giá trị trung bình m2 =… g/cm3 V2 m D3 = = … g/cm3 V3 m...
 • 100
 • 1,301
 • 1

giáo án tiếng anh 8 ( 3 cột) trọn bộ mới 2013-2014

giáo án tiếng anh 8 ( 3 cột) trọn bộ mới 2013-2014
... 01 68. 921 .86 68 trọn chuẩn kiến thức kỹ liên hệ đt 01 68. 921 .86 68 trọn chuẩn kiến thức kỹ liên hệ đt 01 68. 921 .86 68 trọn chuẩn kiến thức kỹ liên hệ đt 01 68. 921 .86 68 trọn chuẩn kiến thức kỹ liên hệ đt 01 68. 921 .86 68 ... 01 68. 921 .86 68 trọn chuẩn kiến thức kỹ liên hệ đt 01 68. 921 .86 68 trọn chuẩn kiến thức kỹ liên hệ đt 01 68. 921 .86 68 trọn chuẩn kiến thức kỹ liên hệ đt 01 68. 921 .86 68 trọn chuẩn kiến thức kỹ liên hệ đt 01 68. 921 .86 68 ... 10 trọn chuẩn kiến thức kỹ liên hệ đt 01 68. 921 .86 68 trọn chuẩn kiến thức kỹ liên hệ đt 01 68. 921 .86 68 trọn chuẩn kiến thức kỹ liên hệ đt 01 68. 921 .86 68 trọn chuẩn kiến thức kỹ liên hệ đt 01 68. 921 .86 68...
 • 35
 • 455
 • 12

Giáo án Toán lớp 10 cơ bản trọn bộ

Giáo án Toán lớp 10 cơ bản trọn bộ
... phép toán tập hợp H1 Vẽ biểu đồ Ven biểu diễn Lớp 10A có HS giỏi 10' tập HS giỏi môn Toán, HS giỏi Lý, HS giỏi L lớp 10A? Hoá, HS giỏi Toán T Lý, HS giỏi Toán Hoá, HS giỏi Lý Hoá, HS giỏi môn Toán, ... suy luận toán học Thái độ: – Rèn luyện tính tự giác, tích cực học tập – Tư vấn đề toán học cách lôgic hệ thống II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập Một số kiến thức mà HS học lớp Học ... 2, SGK − Đọc trước “Các phép toán tập hợp” Giáo án Đại Số 10 chuẩn Nguyễn Đình Khương Ngày soạn: 3/9/2012 Tiết dạy: 05 Chương I: MỆNH ĐỀ – TẬP HP Bàøi 3: CÁC PHÉP TOÁN TẬP HP I MỤC TIÊU: Kiến thức:...
 • 118
 • 1,032
 • 14

giáo án toán lớp 12 cơ bản trọn bộ

giáo án toán lớp 12 cơ bản trọn bộ
... Giáo án Toán 12 chuẩn, Lớp 12 Đại số Giải tích 78 tiết Hình học 45 tiết Học kì I: 19 tuần (72 tiết) 48 tiết 24 tiết Học kì II: 18 tuần (51 tiết) 30 tiết 21 tiết Cả năm 123 tiết TT ... đề toán học cách lôgic hệ thống II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hình vẽ minh hoạ Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học đạo hàm lớp 11 III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp ... đề toán học cách lôgic hệ thống II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hình vẽ minh hoạ Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học đạo hàm lớp 11 III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp...
 • 19
 • 1,349
 • 25

Giáo án toán lớp 9 cơ bản trọn bộ

Giáo án toán lớp 9 cơ bản trọn bộ
... 0168 .92 1.86.68 phép khai phương - Ta biết phép toán trừ phép ngược phép toán cộng, phép chia phép toán ngược phép nhân.Vậy phép KP phép toán ngược phép toán ? - Để KP số người ta làm cách ? + Yêu ... 10000 100 50 HS: Một em đọc quy tắc HS: Tự nghiên cứu VD2 HS: Cả lớp làm ?2 99 9 TL: a/ 111 99 9 = =3 111 = b/ 52 52 13.4 = = 117 13 .9 117 = = HS: Ghi nhớ ý GV: Nêu ý Tr18-SGK Với biểu thức A không ... 15 b/ 11 HS2 : c/ HS3: d/ + Cả lớp ý – lắng nghe + Lời giải ?3/ 2/ So sánh bậc hai số học - Phép KP phép toán ngược phép bình phương - Để KP số người ta dùng bảng số máy tính bỏ túi +Trả lời...
 • 105
 • 753
 • 41

giao an lop 5 ( 3 cot - PH)

giao an lop 5 ( 3 cot - PH)
... ® B.10 ® C.100 ® D.1000® 37 00m b»ng bao nhiªu km ? A .37 0 km B .37 km C .3, 7km D.0 ,37 km PhÇn : 1.§Ỉt tÝnh råi tÝnh : a.286, 43 + 52 1, 85 b .51 6,40 – 35 0 ,28 c. 25, 04 x 3 ,5 d. 45, 54 : 1,8 2.ViÕt sè thËp ... : (2 ’) C C PhÇn : Bµi : - HS x¸c ®Þnh yªu cÇu - Tù lµm - Ch÷a bµi - NhËn xÐt Bµi : - HS tù lµm - Ch÷a bµi - NhËn xÐt Bµi : - HS tù lµm - Ch÷a bµi - NhËn xÐt Bµi : - HS x¸c ®Þnh yªu cÇu - ... thang hình thang - Giáo viên đặt câu hỏi (1 3 ) + Hình thang có cạnh nào? + Hai cạnh song song? 3. Thùc hµnh : * Bài 1: (6 ’) * Bài 2: (6 ’) * Bài 3: (6 ’) * Bài 4: (7 ’) -Giáo viên chốt - Hướng dẫn...
 • 18
 • 631
 • 3

giao an lop 5 ( 3 cot - PH)

giao an lop 5 ( 3 cot - PH)
... kÝnh? - §êng kÝnh b»ng hai lÇn b¸n kÝnh - häc sinh - Nép vë - Nghe - Nghe - Quan s¸t - Nèi tiÕp tr×nh bµy - Nghe - Quan s¸t - Thùc hµnh - Nghe - Tr¶ lêi - Tr¶ lêi - B»ng - Nghe vµ quan s¸t - Tr¶ ... 2=70 (cm2) 21 b) ( ( + ) × : = 16 (m2) c) (2 ,8+1,8) × 0 ,5 : = 1, 15 (m2) Bµi §¸y bÐ: 120 : × = 80 (m) ChiỊu cao: 80 – = 75 (m) DiƯn tÝch thưa rng : (1 20+80)× 75: 2= 750 0 (m2) Sè thãc thu ®ỵc lµ: 750 0 ... nhãm - Cho thi tiÕp søc - Gi¸o viªn g¾n b¶ng phơ - Häc sinh thi - Gäi ®¹i diƯn ®äc kÕt qu¶ - Gi¸o viªn nhËn xÐt, kÕt ln Bµi 3: (7 ’) 5. Cđng c - DỈn dß (3 phót) * Cho HS ®äc bµi 3a - Nªu yªu cÇu -...
 • 28
 • 273
 • 1

Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản trọn bộ

Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản trọn bộ
... tính toán cụ thể tích đề => đa phơng án làm A = 150.20 Giáo án Vật 10 ban = 2595 J Trang 49 Hoạt động ( .10. phút): Bài tập (trang 133 SGK) Hoạt động học sinh Sự trợ giúp giáo viên 100 0 .10. 30 ... luật bảo toàn động lvật Từ nhận xét động lợng hệ cô ợng lập gồm hai vật Hoạt động ( 10 phút): Xét toán va chạm mềm Giáo án Vật 10 ban Trang 46 Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Đọc SGK ... đợc trọng lợng trọng lực Hoạt động học sinh Trợ giúp giáo viên - Nhớ lại đặc điểm trọng lực - Giới thiệu khái niệm trọng vật biểu diễn trọng lực tác dụng lên vật - Xác định công thức tính trọng...
 • 75
 • 3,652
 • 44

Giao an khoi lop 2 -3 cot "sin"

Giao an khoi lop 2 -3 cot
... tự lập bảng chia 2: 2=1 12 : = 4 :2= 2 14 : = 6 :2= 3 16 : = 8 :2= 4 18 : = 10 : = 20 : = 10 - Cho HS học thuộc bảng chia - Quan sát - Phát biểu - Phát biểu - Viết bảng - Học sinh quan sát - Học sinh ... a) x = 15 b) x = 12 15 : = 12 : = 15 : = 12 : = Bài tập 2: Tính (5) c) x = 10 10 : = 10 : = - Yêu cầu học sinh làm vào tập - Nhận xét đánh giá Củng cố dặn dò (2) x = 12 12 : = 12 : = - Nhận xét ... xét, đánh giá tập 2x3=6 x = 14 x = 12 x = 18 x = 16 Bài tập 2: Viết số thích hợp vào ô trống Bài tập 3: Giải toán Củng cố dặn dò (5) 3x3=9 x = 21 x = 18 x = 27 x = 24 4x2=8 x = 32 x = 15 x = 10...
 • 26
 • 532
 • 3

Giao an lop 10 moi nhat tron bo

Giao an lop 10 moi nhat tron bo
... chuyển ngang +ĐT4 :Tay kết hợp với di chuyển +ĐT5 :Tay ngực di chuyển sang ngang +ĐT6 :Lờn +ĐT7 :Nhún,bật lên cao,xuống chân,1 chân co +ĐT8 :Lng bụng +ĐT9 :Hóp mở ngực +ĐT10 :Di chuyển ngang,chân ... THPT Thỏi Phỳc Khi 10 tuần9 Ngày20 /10- 25 /10- 2008 tiết17:-cầu lông:học t chuẩn bị bản,cách cầm vợt,cầm cầu -bóng rổ +Học cách cầm bóng t chuẩn bị +học di chuyển(tiến,lùi,sang ngang) +học chuyền ... tập nhà:Ôn 10 động tácTDNĐ,bài tập bổ trợ chạy ngắn Đội hình xuống lớp 19 GV:Nguyn Nh Chin Trng THPT Thỏi Phỳc Khi 10 tuần 29/9-4 /10- 2008 tiết11:-tdnđ :+ôn từ động tác đến động tác10 +học động...
 • 108
 • 306
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán lớp 6 3 cộtgiáo án toán lớp 9 3 cộtgiáo án toán lớp 7 3 cộtgiáo án toán đại số lớp 9 3 cộtgiáo án sinh học lớp 8 3 cộtgiáo án tiếng anh lớp 3 mới trọn bộgiáo án lịch sử lớp 8 3 cộtgiáo án tin học lớp 8 3 cộtgiáo án sinh lớp 8 3 cộtgiáo án sinh học lớp 10 cơ bản trọn bộgiáo án vật lý lớp 6 3 cộtgiáo án vật lý lớp 9 3 cộtgiáo án tiếng anh lớp 11 cơ bản trọn bộgiáo án vật lý lớp 8 3 cộtgiáo án tin học lớp 7 3 cộtVăn bản hướng dẫn nghị định 07Đề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược về cơ cấu sản phẩm hàng xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường EU đến năm 2010Đề tài nghiên cứu khoa học Các giải pháp đồng bộ phát triển nhà ở người thu nhập thấp tại các đô thị Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Phú ThọĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thươngĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch MICE tại tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong thành lập lưới khống chế thi công công trình thuỷ điệnĐề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Sử dụng thiết bị Hi_Class trong việc giảng dạy Tin học 10 nhằm nâng cao hứng thú học cho học sinhĐề tài nghiên cứu khoa học Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012Đề tài nghiên cứu khoa học Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia Châu ÁĐề tài Nghiên cứu phần mềm PosterĐề tài Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển cầu rải Công Ty Xi Măng Hoàng ThạchĐề tài nhập môn Tìm hiểu về công nghệ sạc không dâyĐề tài Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm ImexpharmĐề tài Phát huy nghệ thuật sơn mài truyền thống Bình Dương (từ năm 1986 đến nay)Đề tài Phẫu thuật nội soi cắt lách trong điều trị nang láchĐề tài Phương pháp phân tích địa hóa dầu khíĐề tài Quản lý học viên của một trung tâm tin họcĐề tài Quản lý thuốcĐề tài Quản lý trung tâm giới thiệu việc làm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập