HOT phương pháp hay ôn tập đại số 10 nâng cao

on tap dai so 10 nang cao va co ban

on tap dai so 10 nang cao va co ban
... kiện đủ" a/ Nếu hai tam giác chúng đồng dạng b/ Hai đường thẳng phân biệt song song với đường thẳng thứ ba chúng song song với c/ Nếu a + b > a > hay b > d/ Nếu số tự nhiên có chữ số tận số chia ... đường thẳng Đồ thị khơng song song trùng với trục tọa độ, cắt trục tung điểm (0;b) cắt trục hồnh (-b/a;0) * Cho hai đường thẳng (d):y= ax+b (d’)= a’x+b’, ta có: (d) song song (d’)⇔ a=a’ b≠b’ (d) ... (d)⊥(d’)⇔ a.a’= −1 Hàm số y=b Đường thẳng y= b đường thẳng song song trùng trục Ox cắt Oy điểm có tọa độ (0;b) Đường thẳng x= a đường thẳng song song trùng trục Oy cắt Ox điểm có tọa độ (a;0) Hàm số...
 • 129
 • 616
 • 1

Bài Tập Đại Số 10 (NÂNG CAO) HAY

Bài Tập Đại Số 10 (NÂNG CAO) HAY
... C) = (A\B) (A\C) BÀI TẬP ÔN TẬP CHƢƠNG I : Làm 50 đến hết 60 sách tốn lớp 10 nâng cao Làm 1.42 đến hết 1.50 sách tập tốn lớp 10 nâng cao Chƣơng II: HÀM SỐ §1: Đại cƣơng hàm số A:TÓM TẮT LÝ THUYẾT ... đồ thị hàm số nào? Bài 8: Giả sử hàm số y Bài 9: Cho hàm số y = f(x) có miền xác định R thỏa f(x + y) = f(x) + f(y) , x,y R a) Tính f(0) b) CMR : y = f(x) hàm số lẻ Bài 10: Cho hàm số y = f(x) ... x2 –x – = Bài 10 : Trong mệnh đề sau, mệnh đề có mệnh đề đảo a) A : “Một số tự nhiên tận số chia hết cho 2” b) B: “ Tam giác cân có góc = 600 tam giác ” c) C: “ Nếu tích số số dƣơng số số dƣơng...
 • 44
 • 759
 • 2

đề cương học tập đại số 10 nâng cao tập 1 -lê văn đòan

đề cương học tập đại số 10 nâng cao tập 1 -lê văn đòan
... www.MATHVN.com − x 11 − x 15 − x 17 − x 19 − x h/ + = + + = 2009 2 011 2 010 2 012 2 014 x − 2 014 x − 2 012 x − 2 010 x − 2007 x − 2009 x − 2 011 i/ + + = + + 2007 2009 2 011 2 014 2 012 2 010 Bài 16 1 Tìm điều ... A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} b/ A = {0,2, 4, 6, 8 ,10 } c/ A = {− 3, −2, 1, 0 ,1, 2, 3} d/ A = {1, 4, 7 ,10 , 13 ,16 ,19 } e/ A = {1, 2, 4, 8 ,16 , 32, 64 ,12 8,256, 512 } f/ Tập hợp số chẵn g/ Tập ... 1 x −2 (m + 1) x + m − k/ = m x+3 a − x x 1 2a − = , (x ≥ 0) a 1 a +1 a 1 2mx − −2 x 1 = m +1 x 1 x 1 h/ x x + − x + x + 2m = m x +1 x +1 j/ l/ x−m x 1 + = x 1 x−m x x+m = x x +1...
 • 212
 • 723
 • 6

Bài tập đại số 10 nâng cao

Bài tập đại số 10 nâng cao
... uC)= { ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 10} 20 c)A n (B yuC) = A d)A uB= ( ; ; ; ; ; ; ; ; 10} vay (A wB) n C = |4 ; ; ; ; 10} e)A n B = { ; ; ; } Vay (A nB) L ^ C = { ; ; ; ; ; ; ; ; 10} , 1.28 a) b) Phctn gach ... s^ch giao khoa, vira Cling c6 ki6'n thiic dang hoc, viJta nAng cao ki nang giai toAn Titong tu nhu sach gi^o khoa Dai sd' 10 ndng cao, noi dung cua sach n^y g6m sau chirong : Chucrng I Menh d^ ... mdt ngay'' b) "Mpi hpc sinh Idp 10 d trudng em tu hpc ft nha't gid mdt ngay" c) "Cd mdt ban Idp 10 d trudfng em tu hpe ft hofn gid mdt ngay" d) "Mpi hpe sinh Idp 10 d trudng em tu hpe ft hon gid...
 • 267
 • 559
 • 0

EBOOK bài tập đại số 10 NÂNG CAO PHẦN 1 NGUYỄN HUY ĐOAN (CHỦ BIÊN)

EBOOK bài tập đại số 10 NÂNG CAO  PHẦN 1  NGUYỄN HUY ĐOAN (CHỦ BIÊN)
... 4) r 99 17 99 r 1. 37 a) Ta ed V2 < — < — dd — xap xi V2 tdt hon 99 b ) T a c d — = 1, 414 285 714 < 1, 414 286, V2 ^ 1, 414 213 5 > 1, 414 213 99 u oo ddod O u ...
 • 98
 • 192
 • 0

EBOOK bài tập đại số 10 NÂNG CAO PHẦN 2 NGUYỄN HUY ĐOAN (CHỦ BIÊN)

EBOOK bài tập đại số 10 NÂNG CAO  PHẦN 2  NGUYỄN HUY ĐOAN (CHỦ BIÊN)
... 2x - va X < —- ; b) 1x2 + 2x - 4I + 2x + = va X + Vis < ; c) Ix + 3| + x2 + 3x = ; d) 1x2 - 20 x - U I3x2 + lOx + 21 I 4.75 Giai cac phuong trinh sau : a) x2- |2x - l| = ; b) 1x2 - 2x - 3I = x2 ... 2x > Ta ed xia - 2x )2 = i x ( a - 2x)(fl - 2x) < i '2a v3 4x + a - 2x + a - 2x 2a^ 27 127 Dang thiic xay va chi 4x = a-2x, tiic la x = — 2a vay gia tri nhd nhit ciia y la ^ vachikhix= — 2/ ... va X ?t d) x2 - X - 2V2 = I-V1 + 8V2 X - + Vl + 8V2 o /^ A UK- ^ - Vl + 8v^ + V1 + 8V2 X - X - 2V2 < -— X < ^hhoac x > ^^r 2x 4.43 a)...
 • 167
 • 170
 • 0

Ôn tập Đại số 10

Ôn tập Đại số 10
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/295/18018//Tiet60%2061.doc) Quay trở http://violet.vn...
 • 2
 • 217
 • 0

Ôn tập Đại số 10 học kỳ II

Ôn tập Đại số 10 học kỳ II
... nghiệm tần số rời rạc xi ni 10 15 10 Mệnh đề mệnh đề A Tần suất số 20% B Tần số số 45 Cho bảng phân phối thực nghiệm tần số ghép lớp : D Số 56 khơng thuộc lớp [ 54;56 ) Cộng 5 50 C Tần suất số 20% ... absinc abc (II) : S = ( R bán kính đường tròn ngoại tiếp ) 4R (III) : S = pr (r : Bán kính đường tròn nội tiếp; p: nửa chu vi tam giác) A Chỉ có (I) (II) B Chỉ có (III) (II) C Chỉ có (I) (III) D Cả ... c = = (II) : = 2R ( R bán kính đường tròn ngoại tiếp ) sin A sin B sin C b2 + c a 2 − (md: độ dài đường trung tuyến) (III) : md = A Chỉ có (I) (II) B Chỉ có (III) (II) C Chỉ có (I) (III) D Cả...
 • 12
 • 294
 • 3

Ôn tập Đại số 10

Ôn tập Đại số 10
... Điều tra 42 học sinh lớp 10 số tự học nhà, ngời ta có bảng tổng số sau: Lớp ( số tự học) Tần số [1;2) [2;3) 10 [3;4) 12 [4;5) [5;6) N=42 a Tìm số trung bình b Tìm mốt; số trung vị thuộc đoạn c Tìm ... a Tìm số trung bình số trung vị b Tính phơng sai độ lệch chuẩn 2.2: Kết điểm thi học sinh Việt Nam hai kì thi olympic toán quốc tế IMO 2003 JAPAN IMO 2004 Hellas nh sau: Điểm số (2003) 42 ... số (2004) 37 36 35 35 27 26 a Tìm điểm trung bình học sinh năm 2003, 2004 b Tìm phơng sai độ lệch chuẩn So sánh kết năm 2003,2004 nêu nhận xét độ phân tán điểm 2.3: Điều tra 42 học sinh lớp 10...
 • 6
 • 188
 • 1

Ôn tập đại số 10 chương II

Ôn tập đại số 10 chương II
... (2; -4) §êng th¼ng (d) ®i qua hai ®iÓm M vµ N A a = -7, b = 10 B a = 7, b = 10 C a = 7, b = -10 D a = -7, b = -10 Câu 12: Đồ thị hàm số qua điểm A ( -1; -3 ) cắt trục hoành điểm có x = 12 12 ... sau: A Đồ thị hàm số chẵn nhận trục hoành làm trục đối xứng B Đồ thị hàm số lẻ nhận trục tung làm trục đối xứng C Đồ thị hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng D Đồ thị hàm số lẻ nhận trục ... Câu 10: Hàm số hàm số chẵn : A y = x + x C y = ( x − 1) B y = x + − x − D y = x + + x − 2 C©u 11 Cho ®êng th¼ng...
 • 4
 • 598
 • 11

Ôn tập đại số 10

Ôn tập đại số 10
... -2 Vậy hàm số không chẵn, không lẻ b) Tập xác đònh D = { x ∈ R / x < x > 4} Ta có ∀x ∈ D ⇒ -x ∈ D.Khi : f (-x) = -x+1 ≠ f (x) ≠ − f (x) x + 7x − 12 Vậy hàm số không chẵn, không lẻ  c )Tập xác đònh ... Bài 1: Cho tập A = [ − 1;1] , B = [ a, b) C = ( - ∞ ; c] tập số thực R , a, b (a < b) c số thực a)Tìm điều kiện a b để A ⊂ B b)Tìm điều kiện c để ... > -1 Bài 2: Tìm tập xác đònh xét tính chẵn lẻ hàm số sau : a) f ( x) = x x−2 x2 −1 b) f ( x) = 2 4x − x +1 c) f ( x) = x − x + 12 d) f ( x) = + x − − x Xem giải Bài làm 2: a) Tập xác đònh D =...
 • 76
 • 159
 • 0

Tài liệu Ôn tập chương VI - đại số 10 nâng cao

Tài liệu Ôn tập chương VI - đại số 10 nâng cao
... + α  = - sinα, tan  + α  = - cotα, cot  + α  = - tanα 2  2  2  2  * Cung phụ nhau: Giáo vi n biên soạn: Nguyễn Tiến Long 2 BÀI ÔN TẬP CHƯƠNG VI – ĐẠI SỐ 10 NÂNG CAO Các công thứ ... cos200.cos400.cos800 E = sin1600.cos 1100 + sin2500.cos3400 + tan 1100 .tan3400 Giáo vi n biên soạn: Nguyễn Tiến Long 4 BÀI ÔN TẬP CHƯƠNG VI – ĐẠI SỐ 10 NÂNG CAO F = sin100.sin500.sin700; G = tan π 5π ... − 2 − -1 -1 − 3 -1 −  3.Giá trị lượng giác cung có liên quan đặc biệt: * Cung đối nhau: - α α: cos (- ) = cosα, sin (- ) = - sinα, tan (- ) = - tanα, cot (- ) = - cotα * Cung bù nhau: π - α α:...
 • 9
 • 1,326
 • 5

on tap dai số 10

on tap dai số 10
... S Quy luật f: D D ' gọi hàm số x a y = f (x) x :gọi biến số (hay đối số) y :gọi giá trị hàm số biến số x D :gọi tập xác định (TXđ) hàm số D ' :gọi tập giá trị hàm số Ví dụ : TP XC NH HM S Hm ... chứng minh (đpcm) Vớ d : " n Ơ ,3n + số lẽ n số lẽ " Gii : Giả sử : n không lẽ n số chẵn nên n = 2k , k Ơ Ta có : 3n+2 = 3(2k)+2 = 6n + , k Ơ M M 3n + số chẵn 2 (trái với giả thiết) (đpcm) ... ptrình bậc "rút" ẩn theo ẩn Thay vào ptrình bậc hai ta ptrình bậc hai ẩn số Giải ptrình bậc hai tìm giá trị ẩn số ẩn số x + 2y = x = 2y VD : 2 x + 2y 2xy = (5 2y) + 2y 2(5 2y)y = H I...
 • 26
 • 157
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Email marketing A ZSLIDE THUYẾT TRÌNH BẢO VỆ WEBSLIDE GIỚI THIỆU CỘNG NGHỆ AJAXSLIDE BẢO VỆ UML PTTK HĐT QUẢN LÍ TIỀN ĐIỆNĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ DƯỢCỨNG DỤNG BOOTSTRAP TRONG XÂY DỰNG MẠNG XÃ HỘI CHIA SẺ VÀ LƯU TRỮ TÀI LIỆUNâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn đa lộcNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hải dươngTóm tắt kiến thức tác phẩm 2 đứa trẻCác phương pháp gia công đăc biệtPhân tích tìm nguyên nhân hư hỏng (KS ngô văn định bd)Sơ lược động cơ ô tô (trường ĐHBK hà nội)BÀI GIẢNG kiểm định và chuẩn đoán kỹ thuật ôtôBài tập vẽ kỹ thuật (nguyễn thị mỵ)Biện pháp phối hợp giữa nhà trường và các lực lượng giáo dục trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh tiểu học tại trường phổ thông nhiều cấp hai bà trưng hải phòngVận dụng chiến thuật đọc vào dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận trong chương trình ngữ văn 7Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2001 2015) (LV thạc sĩ)Nửa nhóm số hầu đối xứng bội 5 (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu phân tích hàm lượng 2,4,6 Trinitrotoluen trong nước thải nhà máy sản xuất quốc phòng bằng phương pháp Von ampe (LV thạc sĩ)bai phat bieu hay cua lanh dao trung quoc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập