đè kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn tiếng anh

50 đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh

50 đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh
... In 17 35 B In 17 72 C In 17 32 D In 19 32 40 What subject did he like when he was a child? A History B Literature C Mathematics D Chemistry ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÃ ĐỀ 311 MÔN: TIẾNG ANH ... already B team C ease D appeal 40 A expected B engaged C decided D attracted THE END ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÃ ĐỀ 2 31 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 11 Trường THPT Liễn Sơn Thời gian: … I Choose from the four given ... join the football team of his school A so B will join C taking part D of ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÃ ĐỀ 2 91 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 11 Trường THPT Liễn Sơn Thời gian: …   I Read the following passage and...
 • 152
 • 247
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 1

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 1
... Diệt giặc dốt: Ngày 8 /9 / 19 45,CTHCM ký sắc lệnh thành lập quan Bình dân học vụ, kêu gọi toàn dân tham gia phong trào xóa nạn mù chữ Các cấp học phát triển mạnh, bước đầu có sửa đổi nội dung phương ... kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp phong trào ‘ Tuần lễ vàng’, xây dựng ‘Quỹ độc lập’ Ngày 31/ 1 / 19 46, Chính phủ ký sắc lệnh phát hành tiền VN Câu ( 4điểm ) Âm mưu hành động Pháp công lên Việt ... nhằm phá tan quan đầu não k/c, tiêu diệt đội chủ lực ta, phá chặt biên giới Việt-Trung - Ngày 7 /10 / 19 47, Pháp mở công lên VB với việc cho quân nhảy dù xuống chiếm thị xã BK, thị trấn Chợ Mới, CĐ...
 • 2
 • 264
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 2

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 2
... sách nhà nước trống rỗng, nhà nước chưa kiểm soát ngân hàng Đông Dương d Văn hóa, giáo dục: Hơn 90 % dân số mù chữ, tệ nạn xã hội tràn lan Câu 2: Ngày 21 . 7 . 19 54, Hiệp định Giơ-ne-vơ ký kết * Nội ... chống phá cách mạng b Nền kinh tế nước ta vốn nghèo nàn, lạc hậu bị chiến tranh tàn phá nặng nề hậu nạn đói cuối 19 44 – đầu 19 45 chưa khắc phục, lụt lội hạn hán diễn ra, sản xuất đình đốn, nạn đói ... THANG ĐIỂM Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm) Câu 1: Mỗi ý cho 0,5 điểm Đáp án C A D C Phần II: Tự luận (8 điểm) Câu 1: a Thù giặc ngoài: - Từ vĩ tuyến 16 trở Bắc, 20 vạn quân Tưởng bọn tay sai ạt...
 • 3
 • 296
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 3

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 3
... thiện rõ rệt + Xu hướng việc mở rộng thành viên Hiệp hội Lần lượt nước gia nhập ASEAN: VN năm 19 95 , Lào Mi an ma năm 19 97 , Cam pu chia năm 19 99 - Chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, ... phát triển phồn vinh + Năm 19 92 , ASEAN định biến ĐNA thành khu vực mậu dịch tự ( AFTA) vòng 10 15 năm + Năm 19 92 , ASEAN lập diễn đàn khu vực (ARF) với tham gia 23 quốc gia khu vực nhằm tạo ... phát triển ĐNA Câu 3: (4 điểm) a.Trình bày nét cách mạng Cu – ba (2 điểm) - 26/07 / 19 53, 13 5 niên yêu nước huy Phi – đen Ca – xtơ – rô công pháo đài Môn – ca – da thất bại - 19 55 Phi đen sang Mê...
 • 2
 • 175
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 4

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 4
... 19 19 19 21 192 3 C/ Tự luận (6đ) Câu 1: Trình bày nội dung Hiệp định Giơnevơ 19 54? Tại nói kháng chiến chống Pháp nhân dân ta nghĩa có tính ... Pháp nhân dân ta nghĩa có tính nhân dân? Câu 2: Trình bày diễn biến kết chiến dịch Điện Biên Phủ 19 54? ...
 • 2
 • 108
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 5

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 5
... Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập vào: A Ngày 02/ 09 / 19 45 B Ngày 01/ 10 / 19 49 C Ngày 12 /10 / 19 49 D Ngày 01/ 10 / 19 45 B TỰ LUẬN: (6 điểm) Câu 1: (2, điểm) Hãy kể tên nước thủ đô nước khu vực Đông ... In-đô-nê-xi-a – Gia-cac-ta 0 .5 Phi-lip-pin – Ma-ni-la 0 .5 Xin-ga-po – Xin-ga-po 0 .5 10 Bru-nây – Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan 0 .5 11 Đông-ti-mo - Đili * Hoàn cảnh: 1, 5 - Đứng trước yêu cầu phát ... vực Đụng Nam Á 0 .5 1. Việt Nam – Hà Nội 0 .5 Lào – Viêng chăn 0 .5 Cam-pu-chia – Phnôm Pênh 0 .5 Mi-an-ma – Y-an-gun 0 .5 Thái Lan – Băng Cốc 0 .5 Ma-lai-xi-a – Cua-la-lăm-pơ 0 .5 In-đô-nê-xi-a...
 • 4
 • 167
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 7

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 7
... A 19 95 B 19 96 C 19 97 D 19 98 Hiệp hội nước Đông Nam Á thành lập thời gian nào? A 8/8 / 19 67 B 8 /9 / 19 67 C 8 /10 / 19 67 D 8 /11 / 19 76 Những nước Đông Nam Á thành viên ... Cả câu 10 Nước Cộng hoà Ai Cập thành lập thời gian ? A 18 /6 / 19 53 18 /6 / 19 54 C 18 /6 / 19 55 D 18 /6 / 19 56 11 Chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi chấm dứt kiện nào? A Nen-xơn Man-đê-la thả tự sau 27 năm ... lịch sử châu Phi C Chính quyền Nen-xơn Man-đê-la ban hành chiến lược kinh tế vĩ mô D Cả câu 12 Nen-xơn Man-đê-la trở thành Tổng thống Nam Phi vào thời gian nào? A 4 / 19 94 B 5 / 19 94 C 6 / 19 94 D 7 / 19 94 ...
 • 4
 • 170
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 8

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 8
... vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh nhân dân nước thuộc địa nửa thuộc địa giới, đặc biệt nhân dân châu Á châu Phi * Nguyên nhân thắng lợi: (1, 5đ) - Nguyên nhân chủ quan: (1 ): Phân tích ý sau + Truyền ... nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người dân độc lập, tự do, làm chủ nước nhà + Mở kỉ nguyên lịch sử dân tộc - kỉ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, độc lập dân tộc gắn ... Câu 3: (2đ) Mỗi ý (0,4đ), trình bày sạch, đẹp, khoa học (0,4đ) - Ý nghĩa việc kí Hiệp định sơ 6/3 / 19 46 + Việc kí Hiệp định sơ giúp ta loại bỏ kẻ thù quân Tưởng + Phá tan âm mưu câu kết Pháp Tưởng...
 • 2
 • 151
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 9

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 9
... 19 20 19 24 19 25 C/ Tự luận (6đ) Câu 1: Trình bày nội dung Hiệp định Sơ (6/3 / 19 46)? Trước sau Hiệp định Sơ chủ trương biện pháp Đảng Chính ... Chính phủ ta đối phó với Pháp Tưởng có khác nhau? Câu 2: Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 19 53- 19 54 bước đầu làm phá sản Kế hoạch Nava Pháp- Mĩ nào? ...
 • 2
 • 157
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 10

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 10
... Thời gian Nối Sự kiện 1. 16/8 / 19 45 1- A Giành quyền nước 19 /8 / 19 45 2- B Giành quyền Hà Nội 3.28/8 / 19 45 3- C Quốc dân đại hội họp Tân Trào 4.2 /9 / 19 45 4- D Nước Việt Nam dân chủ CH đời ... dịch Biên giới thu- đông 19 50 - Chiến Đông Xuân 19 53- 19 54, đỉnh cao chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ Cõu 9: 3đ - Cuộc kc chống Pháp ND ta nghĩa thực dân Pháp kẻ gây chiến tranh nên buộc ND ta phải ... nhà( 1, 5đ) - Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh ND nước thuộc địa nửa thuộc địa giới.( 0,5đ) Câu 8: 2đ( Mỗi ý 0,5đ) - Cuộc chiến đấu đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 - Chiến dịch Việt Bắc thu- đông 19 47...
 • 3
 • 99
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 11

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 11
... bang Xô Viết: (0,5đ) + 19 /8 / 19 91 đảo thất bại, Đảng cộng sản đình hoạt động + 21/ 12 / 19 91 :11 nước cộng hòa ly khai ,thành lập cộng đồng quốc gia độc lập SNG +Tối ngày 25 /11 / 19 91 , Gooc-ba-chốp tuyên ... 2) 8-8 - 19 67 2- b gọi là: ”Năm Châu Phi” 3) 19 60 3- c Chế độ phân biệt chủng tộc bị sụp đổ 4) 19 93 4- d Nước CHND Trung Hoa thành lập Câu 3: Chọn ... (0,5đ) -Công cải tổ Gooc ba chôp : (1 ) +3 / 19 85 Goóc ba chốp đề đường lối cải tổ + Nội dung: Chính trị :Thiết lập chế độ tổng thống đa nguyên ,đa đảng Kinh tế : Đề nhiều phương án phát triển chưa...
 • 5
 • 118
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 12

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 12
... 3 12 .10 . 19 45 C In đô nê xi a Năm 19 60 D Cu Ba E 17 nước Châu Phi dành độc lập Câu 3 (1 ): Điền vào chỗ trống từ thiếu: Với giúp đỡ ………(a) công ... triển cao…Bộ mặt kinh tế-…………(d)đã thay đổi sâu sắc II TỰ LUẬN(7 đ) Câu 1( 2đ): Nước CHND Trung Hoa đời có ý nghĩa lịch sử nào? Câu 2(2đ): Trình bày hoàn cảnh đời mục tiêu hoạt động tổ chức ASEAN?...
 • 2
 • 95
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 13

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 13
... Bộ. (1 ) -Hơn vạn quân nhật lại chờ giải giáp, phận giúp Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng. (1 ) -Bọn tay sai quân Tưởng miền Bắc, bọn phản cách mạng miền nam giáo phái sức chống phá cách mạng. (1 ) ... dốt, tệ nạ xã hội khác lan tràn (1 ) - quyền cách mạng thành lập, lực lượng non yếu, ngân sách trống rổng.Từ khó khăn nói nước Việt Nam ngàn cân treo sợi tóc. (1 ) ...
 • 2
 • 106
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 14

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 14
... chiến đấu vừa sản xuất ( 19 65 – 19 68): - Trong chiến đấu: Miền Bắc kịp thời chuyển hoạt động sang thời chiến, thực quân hóa toàn dân, đào đắp công sự… Tính đến ngày – 11 19 68 , miền Bắc bắn rơi, ... Cuộc Tổng tiến công dậy Xuân 19 75 phát triển qua chiến dịch: (1, 5 điểm) - Chiến dịch Tây Nguyên (Từ – đến 24 – 3) (0,5 điểm) - Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (Từ 21 – đến 29 – 3) (0,5 điểm) - Chiến dịch ... khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện chiến tranh Mĩ (0,75 điểm) - Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”: Lực lượng chủ yếu quân Mĩ, quân đồng minh Mĩ quân đội Sài Gòn Quy mô chiến lược “Chiến tranh...
 • 3
 • 122
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 Môn: Tiêng Anh- Lớp 12 (hệ 3 năm) pptx

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 Môn: Tiêng Anh- Lớp 12 (hệ 3 năm) pptx
... 2009-2 010 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIÊT LẦN Môn: Tiếng Anh- Lớp 12 ( hệ năm) Thời gian: 45' (Không kể thời gian phát đề) Thang điểm: 0.25đ/ câu (40câu 0.25 = 10 đ) Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án C D D B C C B B C D D B B D A A B D C A Đáp án B C D B B C D A A C D B B D C C B A A D MA TRẬN XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ YÊU CẦU ĐỀ KIỂM ... KIỂM TRA Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng điểm Ghi 2.25 0.75 -thông hiểu: 2 ,3, 4,5,6,8, 11 ,12 ,20 -vận dụng: 7 ,15 ,17 0.75 0.75 1. 5 - thông hiểu: 25,28 ,30 0.5 0.5 0.25 1. 25 -thông hiểu: 33 ,34 -...
 • 3
 • 794
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn tiếng anhđề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn tiếng anhđề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn tiếng anhđề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn tiếng anhđề kiểm tra 1 tiết lần 2 môn tiếng anh 12đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn toánđề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn toánđề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn toánde kiem tra 1 tiet lop 9 hk1đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn toánđề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn toánde kiem tra 1 tiet lop 6 mon toande kiem tra 1 tiet lop 9 lan 2de kiem tra 1 tiet lop 9 hk1 phan van hoc trung dai lan 2đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 tuần 33Bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề kinh doanh nặng nhọc-độc hại và nguy hiểm từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Phú ThọCăn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật Việt NamChất lượng đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh - qua thực tiễn tỉnh Nam ĐịnhChế định về thương nhân ở Việt NamCơ chế bảo đảm quyền lập hội ở Hoa KỳĐặc điểm của pháp luật trong nhà nước pháp quyền và định hướng phát triển hệ thống pháp luật Việt NamĐình công và giải quyết đình công trong pháp luật lao động Việt Nam – Thực trạng tại thành phố Đà NẵngĐổi mới sự lãnh đạo của đẩng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt NamHợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệuMô hình cơ quan bảo hiểm tiền gửi theo pháp luật Việt NamNguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa trong luật tố tụng hình sự Việt NamNguyên tắc bình đẳng trước tòa án trong luật tố tụng hình sự Việt NamNguyên tắc suy đoán vô tội trong luật tố tụng hình sự Việt NamPhân hóa trách nhiệm hình sự trong các quy định của quốc triều hình luật - bài học lịch sử cho việc hoàn thiện các quy định của bộ luật hình sự Việt Nam hiện hànhPháp luật về hợp đồng cầm cố chứng khoán tại các ngân hàng thương mại ở Việt NamPháp luật về quyền của người sử dụng đất ở Việt NamPháp luật về trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật-từ thực tiễn tại TPHNPháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay tại các tổ chức tín dụng và thực tiễn thi hành trên địa bàn thành phố Hà NộiPháp luật Việt Nam về bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tửTái thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn