giao an thao giang bai axit sunfuric

Giáo án thao giảng bài tia phân giác của góc

Giáo án thao giảng bài tia phân giác của góc
... Hình Tia Oz không tia Tia Bt tia phân giác phân giác xOy yBt + xBy góctBx = xBy yBt + 450 = 900 ≠ yOz yBt = 900 – 450 xOz yBt = 450 Hình B Tia AD tia phân giác góc CAB m x Vẽ tia phân giác O ûa góc ... yOz ? Tia phân giác góc ? y • • z xOy = 60 xOz = 300 O 300 Tia Oz nằm hai tia Ox , Oy xOz = yOz = 300 Tia Oz tia phân giác xOy x Quan sát hình vẽ , dựa vào đònh nghóa cho biết tia tia phân giác ... góc bẹt xOy ? cu y n Hai tia Om ,On tia phân giác Góc bẹt có góc tia t xOy giác hai hai bẹ phân tia đối Chú ý: y z, z O x Đường thẳng zz’được gọi đường phân giác góc xOy Bài 32 :SGK/ 87 Trong...
 • 12
 • 830
 • 14

Giao an thao giang Bai 9: Tin 7

Giao an thao giang Bai 9: Tin 7
... đònh vò trí đặt biểu đồ: • As object in: chèn biểu đồ vào trang tính chứa danh sách liệu • As new sheet: trang tính tạo biểu đồ chèn vào trang 1 Tại bước, nháy nút Finish chưa bước cuối cùng, biểu ... đồ cách minh hoạ liệu trực quan, giúp em dễ so sánh số liệu hơn, dễ dự đốn xu tăng giảm số liệu Vì cần minh họa liệu biểu đồ? - Biểu đồ cách minh hoạ liệu trực quan, dễ so sánh số liệu hơn, dễ ... họa số liệu biểu đồ Em quan sát liệu thảo luận nên dùng biểu đồ thích hợp? BÀI TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ Minh họa số liệu biểu đồ - Biểu đồ cách minh hoạ liệu trực quan, giúp em dễ so sánh...
 • 36
 • 122
 • 0

giáo án thao giảng bài đột biến số lương NST

giáo án thao giảng bài đột biến số lương NST
... niệm đột biến số lượng NST -Đột biến số lượng NST biến đổi số lượng xảy cặp NST tất NST TiÕt 24:§ét biÕn sè l­ỵng nhiƠm s¾c thĨ I- Thể dị bội Bộ NST nữ giới bình thường (Thể lưỡng bội) Bộ NST ... KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Đột biến cấu trúc NST gì? Gồm dạng nào? Mơ tả dạng? -Đột biến cấu trúc NST biến đổi cấu trúc NST - Các dạng: Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn ... ngun nhân phát sinh vai trò đột biến cấu trúc NST -Ngun nhân chủ yếu tác nhân vật lí hóa học ngoại cảnh làm phá vỡ cấu trúc NST gây xếp lại đoạn chúng - Đột biến cấu trúc NST thường có hại đơi có...
 • 22
 • 105
 • 0

Bài giảng Giao an thao giang LUC MA SAT rat hay

Bài giảng Giao an thao giang LUC MA SAT rat hay
... cao… gì? Khi có hại, ta giảm ma sát bôi trơn dầu, mỡ tìm cách thay th ma sát trượt ma sát lăn Vậy lực ma sát có lợi hay có hại? Khi Khi GV Nguyễn Thị Thanh 23 Bài2 0: Lực ma sát nghỉ Ví dụ : a Sự ... với lực kéo, lực gọi lực ma sát nghỉ Khi xuất lực ma sát nghỉ ? A N A F B P GV Nguyễn Thị Thanh Bài 20: Lực ma sát nghỉ a Sự xuất hiện: Lực ma sát nghỉ a Sự xuất lực ma sát nghỉ Khi có ngoại ... Thanh 12 Bài2 0: Lực ma sát trượt xuất nào? Lực ma sát trượt Lực ma sát nghỉ a Sự xuất hiện: b Phương chiều: c Độ lớn: Lực ma sát trượt: a Sự xuất hiện: a Sự xuất lực ma sát trượt Lực ma sát trượt...
 • 32
 • 591
 • 2

Bài giảng giáo an thao giảng (toán - tiếng việt)

Bài giảng giáo an thao giảng (toán - tiếng việt)
... nµo? (An - ®r©y ca lªn ti, sèng víi mĐ vµ «ng, «ng em ®· rÊt giµ vµ èm nỈng.) - Khi mĐ b¶o An - ®r©y - ca ®i mua thc cho «ng th× th¸i ®é cđa An - ®r©y – ca thÕ nµo ? ( Nhanh nhĐn ®i ngay) - Nhng ... cho «ng An - ®r©y – ca ®· lµm g×? Mêi c¸c em cïng th¶o ln theo nhãm bµn tr¶ lêi c©u hái sè thêi gian - 1HS ®äc c©u hái? ( Trªn ®êng ®i mua thc vỊ cho «ng An- ®r©y - ca gỈp mÊy cËu b¹n ®ang ®¸ ... ChØ tranh – H×nh ¶nh An ®r©y ca c¶ ®ªm ®· ngåi khãc nøc në bªn gèc c©y t¸o chÝnh tay «ng em trång ®· thĨ hiƯn rÊt râ t©m tr¹ng, nçi lßng cđa An - ®r©y –ca VËy theo c¸c em An - r©y- ca ®ang ngåi...
 • 8
 • 172
 • 0

giao an thao giang cuc cool bai ankin

giao an thao giang cuc cool bai ankin
... Nắm khái niệm dãy đồng đẳng ankin so sánh với anken, ankan học Từ đặc điểm cấu tạo suy tính chất quan trọng ankin Viết phương trình phản ứng minh họa tính chất ankin Nắm phương pháp điều chế ... metylbutin-1 Đồng phân Các ankin từ C4 trở lên có đồng phân vị trí liên kết ba CH3 CH2 C Butin- CH CH3 C C Butin-2 CH3 Ankin đồng phân cisư trans anken Gọi tên ankin sau theo danh pháp quốc tế ? CH3 ... phân tử Danh pháp Tên ankin xuất phát từ tên ankan tư ơng ứng đổi đuôi an in Vd : C3H4 : propin C4H6 : Butin Với đồng phân mạch nhánh ankin cách gọi tên tương tự anken CH C CH CH3 CH2 CH3...
 • 24
 • 265
 • 0

Giáo án thao giảng bồi dưỡng thi giáo viên hoá học 8 bài Chất (1)

Giáo án thao giảng bồi dưỡng thi giáo viên hoá học 8 bài Chất (1)
... 1: CHẤT-NGUYÊN TỬ-PHÂN TỬ BÀI 2: CHẤT(tt) III/ CHẤT TINH KHIẾT: 1/Hỗn hợp: CHƯƠNG 1: CHẤT-NGUYÊN TỬ-PHÂN TỬ BÀI 2: CHẤT(tt) III/ CHẤT TINH KHIẾT: 1/Hỗn hợp: Là hai hay nhiều chất trộn lẫn 2/ Chất ... Theo em chất có tính chất định.? Bài tập: Kim loại thi c có nhiệt độ nóng chảy xác định :2320C Thi c hàn nóng chảy khoảng 180 0C Vậy thi c hàn chất tinh khiết hay có lẫn chất khác? CHƯƠNG 1: CHẤT-NGUYÊN ... TỬ-PHÂN TỬ BÀI 2: CHẤT(tt) III/ CHẤT TINH KHIẾT: 1/Hỗn hợp: Là hai hay nhiều chất trộn lẫn 2/ Chất tinh khiết: Là chất lẫn chất khác 3/Tách chất khỏi hỗn hợp Dựa vào khác tính chất vật lí tách chất...
 • 11
 • 185
 • 0

Giáo án thao giảng bồi dưỡng thi giáo viên hoá học 8 bài Chất (10)

Giáo án thao giảng bồi dưỡng thi giáo viên hoá học 8 bài Chất (10)
... III.- Cht tinh khit hn hp Nớc khoáng nớc cất khác điểm nào? Nớc khoáng Nớc khoáng gồm nhiều chất tạo lên ( nớc, cation khoáng anion khoáng) Hn hp Nớc cất Chỉ chất tạo lên nớc Cht tinh khit Vy ... hiểu biết tính chất chất có lợi ? -Giúp phân biệt chất với chất khác , tức nhận biết chất Ví dụ; nớc rợu etylic chất lỏng rợu cháy đợc nớc không cháy đợc -Biết cách sử dụng chất; Chất cách điện ... tinh khit hn hp Hỗn hợp Chất tinh khiết Hỗn hợp hai hay nhiều chất trộn lẫn Chất tinh khiết chất có thành phần tính chất xác định ( hỗn hợp tính chất này) Ví dụ; Nớc khoáng , nớc ao, nớc ma ,...
 • 20
 • 123
 • 1

Giáo án thao giảng bồi dưỡng thi giáo viên hoá học 8 bài Chất (11)

Giáo án thao giảng bồi dưỡng thi giáo viên hoá học 8 bài Chất (11)
... :2320C Thi c hàn nóng chảy khoảng 180 0C Vậy thi c hàn chất tinh khiết hay có lẫn chất khác? CHƯƠNG 1: CHẤT-NGUYÊN TỬ-PHÂN TỬ BÀI 2: CHẤT(tt) III/ CHẤT TINH KHIẾT: 1/Hỗn hợp: Là hai hay nhiều chất ... hợp: Là hai hay nhiều chất trộn lẫn 2/ Chất tinh khiết: Là chất lẫn chất khác Làm khẳng định nước cất chất tinh khiết Theo em chất có tính chất định.? Bài tập: Kim loại thi c có nhiệt độ nóng ... CHẤT-NGUYÊN TỬ-PHÂN TỬ BÀI 2: CHẤT(tt) III/ CHẤT TINH KHIẾT: 1/Hỗn hợp: Là hai hay nhiều chất trộn lẫn 2/ Chất tinh khiết: CHƯƠNG 1: CHẤT-NGUYÊN TỬ-PHÂN TỬ BÀI 2: CHẤT(tt) III/ CHẤT TINH KHIẾT: 1/Hỗn...
 • 11
 • 152
 • 0

Giáo án thao giảng bồi dưỡng thi giáo viên hoá học 8 bài Chất (12)

Giáo án thao giảng bồi dưỡng thi giáo viên hoá học 8 bài Chất (12)
... nghiệm cụ đo BÀI 2: CHẤT I Chất có đâu? - Vật thể (tự nhiên hay nhân tạo) tạo nên chất - Chất có khắp nơi, đâu có vật thể có chất II Tính chất chất: Mỗi chất có tính chất định: - Tính chất vật lí: ... phần chất có hỗn hợp Chất tinh khiết: - Chất tinh khiết chất lẫn chất khác - Chỉ có chất tinh khiết có tính chất định Tách chất khỏi hỗn hợp: Nước cất chất tinh khiết! Thế chất tinh khiết? BÀI ... phần chất có hỗn hợp Chất tinh khiết: - Chất tinh khiết chất lẫn chất khác - Chỉ có chất tinh khiết có tính chất định Tách chất khỏi hỗn hợp: - Dựa vào khác tính chất chất, người ta tách chất...
 • 10
 • 202
 • 0

Giáo án thao giảng bồi dưỡng thi giáo viên hoá học 8 bài Chất (13)

Giáo án thao giảng bồi dưỡng thi giáo viên hoá học 8 bài Chất (13)
... Nội dung I./ Chất có đâu? II./ Tính chất chất? III./ Chất tinh khiết? Một Số Hình Ảnh Những Đồ Vật Xung Quanh Bình Bằng Chất Dẻo Bình Bằng Thủy Tinh Bình Bằng Thép ... dụng chất thi ch hợp đời sống và sản xuất back Thí nghiệm quan sát tượng : Em thực thí nghiệm theo nội dung sau : quan sát nước khoáng nước cất để nhận biết chúng có tính chất giống Nhận ... sau : Nhận xét ghi nhận kết : Em nhận xét thí nghiệm ghi nhận kết vào phiếu học tập theo nội dung sau : II./ Tính chất chất • Mỗi chất có những tính chất nhất định: Mỗi chất có những...
 • 16
 • 107
 • 0

Giáo án thao giảng bồi dưỡng thi giáo viên hoá học 8 bài Chất (14)

Giáo án thao giảng bồi dưỡng thi giáo viên hoá học 8 bài Chất (14)
... biết số tính chất chất? I CHẤT CÓ Ở ĐÂU? II TÍNH CHẤT CỦA CHẤT: Mỗi chất có tính chất định Việc hiểu biết tính chất chất có lợi gì? - Giúp phân biệt chất với chất khác, tức nhận biết chất Làm TN: ... chất hóa học : khả biến đổi thành chất khác -Khả bị phân hủy -Tính cháy được… Làm để biết tính chất chất? I CHẤT CÓ Ở ĐÂU? II TÍNH CHẤT CỦA CHẤT: Mỗi chất có tính chất định Làm để biết tính chất ... TÍNH CHẤT CỦA CHẤT: Mỗi chất có tính chất định Việc hiểu biết tính chất chất có lợi gì? - Giúp phân biệt chất với chất khác, tức nhận biết chất - Biết cách sử dụng chất - Biết ứng dụng chất thích...
 • 13
 • 144
 • 0

Giáo án thao giảng bồi dưỡng thi giáo viên hoá học 8 bài Chất (15)

Giáo án thao giảng bồi dưỡng thi giáo viên hoá học 8 bài Chất (15)
... Công thức hóa học dùng để biểu diễn chất cho biết chất ? * Hóa trị ? Dựa vào đâu để viết lập công thức hóa học hợp chất Bài mở đầu cho biết: Môn hóa học nghiên cứu chất biến đổi chất Trong ta ... dẫn nhiệt, tính dẻo tính chất vật lý * Các tính chất : Khả Năng bị phân hủy, tính cháy tính chất hóa học II- Tính chất chất Mỗi chất có tính chất định a) Quan sát kỹ chất sau cho nhận xét (trng ... chất vào nước, quan sát tư ợng rút kết luận ? Muốn thử độ dẫn điện chất làm Sử dụng, dụng cụ đo hình 1.2 (sgk) II- Tính chất chất 2.Việc hiểu biết tính chất chất có lợi ? - Giúp phân biệt chất...
 • 13
 • 75
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: KẾT QUẢ gây mê mổ TIM dưới TUẦN HOÀN NGOÀI cơ THỂ TRONG bốn năm tại BỆNH VIỆN BẠCH MAIKIẾN THỨC, THÁI độ và THỰC HÀNH về làm mẹ AN TOÀN của các bà mẹ tại THỊ xã LAI CHÂU năm 2009MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI LO ÂU, TRẦM CẢM Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN LỌC MÁU CHU KỲ TẠI KHOA THẬN NHÂN TẠO, BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2015ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH PHỤC HỒI CỦA NGƯỜI BỆNH CÓ CHẤN THƯƠNG VAI BẰNG MÁY GIA TỐC KẾMỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH SỎI THẬN CỦA NGƯỜI DÂN TẠI 16 XÃ THUỘC 8 VÙNG SINH THÁI CỦA VIỆT NAM NĂM 2013 2014MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ BỆNH TIÊU CHẢY CẤP CỦA NGƯỜI DÂN TẠI 2 XÃ THUỘC HUYỆN HÀM THUẬN BẮC TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2013SỬ DỤNG METHAMPHETAMINE TRONG NHÓM NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHỜI GIAN KHÁM BỆNH CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG NĂM 2015Thiết kế hệ thống lái xe du lịch 7 chỗ kèm bản vẽHIỆU QUẢ LÂM SÀNG TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU THẮT LƯNG DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG BẰNG ĐIỆN TRƯỜNG CHÂM KẾT HỢP VỚI BÀI THUỐC ĐỘC HOẠT TANG KÝ SINHĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA VIÊN NANG TIEUKHATLING TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP2 ĐÃ DÙNG THUỐC YHỌC HIỆN ĐẠI TẠI BỆNH VIỆN YHỌC CỔ TRUYỀNHÀNỘITÁC DỤNG GIẢM ĐAU VÀ CẢI THIỆN CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG CỘT SỐNG THẮT LƯNG CỦA ĐIỆN CHÂM KẾT HỢP VỚI XÔNG THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU THẮT LƯNG CẤPĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA THUỐC XỊT THÔNG XOANG NAM DƯỢC TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM MŨI XOANG CẤPĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỆN TRƯỜNG CHÂM TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG BÀN TAY, BÀN CHÂN TRÊN BỆNH NHÂN LIỆT NỬA NGƯỜI DO NHỒI MÁU NÃObồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề nhiệt độ không khí và các dạng bài tập liên quan trong thi học sinh giỏibồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đấtbồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề mối quan hệ giữa nhiệt độ không khí và hoàn lưu khí quyểnGiải pháp phát triển kinh tế trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh theo hướng bền vững (LV thạc sĩ)SO SÁNH GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA AMH VỚI AFC, FSH, E2 ĐỐI VỚI ĐÁPỨNG KÉM CỦA BUỒNG TRỨNG TRONG THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆMĐỊNH LƯỢNG ACID AMIN TỰ DO TRONG DỊCH SINH HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG SIÊU HIỆU NĂNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập