BBG LOYAL 2016 (1)

Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh 2016 (1)

Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh 2016 (1)
... 2.8.3 40: You needn't send this letter now A.You mustn’t send this letter now B You must send this letter now C You don’t have to send this letter now D You need send this letter now ... You need send this letter now -(Hết) Người đề Nhóm trưởng chuyên môn Ban Giám Hiệu ĐÁP ÁN D 21 D D 22 A A 23 A D 24 D A 25 D B 26 B A 27 A A 28 A D 29 ... 24: They insisted _going out for lunch A at B to C in D on 2.8.3 25: - John: You look great in this new hat! - Jane: _ A I don’t like you say so B Thank you too much C Not at all D I am glad...
 • 7
 • 143
 • 1

Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh 2016 (1)

Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh 2016 (1)
... a price, after what can sometimes be quite a heated debate This has become so popular in certian places that many people think that this is what makes the (33) atmosphere of a market But just ... far?" A did he write B has he been writing C has he written D was he writing 21.8.2.19 There's nothing you can me change my mind A to make B make C making D makes 21.8.4.20 She ran in a marathon ... so behavior which is expected in one market in one country may not be (34) in another Even within one country, there are those markets where you could haggle quite (35) and those where you...
 • 5
 • 124
 • 0

Đề thi thử đại học môn Hóa 2016 (1)

Đề thi thử đại học môn Hóa 2016 (1)
... H2NCH2COOH Câu 35: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Trong phản ứng xảy A Sự oxi hóa Fe oxi hóa Cu C Sự khử Fe2+ oxi hóa Cu B Sự khử Fe2+ khử Cu2+ D Sự oxi hóa Fe khử Cu2+ Câu 36: Thả ... chất khử C Trong phản ứng (1,2) SO2 chất oxi hoá D Trong phản ứng (1), SO2 đóng vai trò chất khử Câu 27: Cho phương trình hóa học (với a, b, c, d hệ số): aFe2O3 + b Al  cAl2O3 + dFe tổng hệ số ... thức cấu tạo phù hợp X A B C D Câu 45: Phát biểu sau không so sánh tính chất hóa học nhôm crom? A Nhôm crom bị thụ động hóa dung dịch H2SO4 đặc nguội B Nhôm có tính khử mạnh crom C Nhôm crom phản...
 • 4
 • 331
 • 11

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2016 (1)

Đề thi thử môn Tiếng Anh 2016 (1)
... energy from the sun, a lamp, etc that makes it possible to see things D a hot bright stream of burning gas that comes from something that is on fire Question 22:To make a fire in times just before ... “splendors” in the passage mostly means A wonderful things that have been achieved B places where a lot of people go on holiday C things that fill one with surprise and admiration D the beautiful ... up B of C on D with Question 37 : - "Would you like to join our volunteer group this summer?" - " " A Do you think I would? B I wouldn't Thank you C Yes, you're a good friend D Yes, I'd love...
 • 5
 • 154
 • 0

Đề thi thử đại học môn Sinh học năm 2016 (1)

Đề thi thử đại học môn Sinh học năm 2016 (1)
... hoá làm phát sinh alen tổ hợp alen phong phú Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp ... C 1, D 2, Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn ... hoang dại, Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn...
 • 6
 • 119
 • 1

đề thi thử đạo học 2016.1

đề thi thử đạo học 2016.1
... sinh noãn là30%, lai mang kiểu gen Ab//ab sinh có tỷ lệ là: A 4% B 10% C 10.5% D 8% Chủ đề 3: Di truyền học quần thể Câu 24 (Thông hiểu): Cho quần thể có cấu trúc di truyền: Quần thể 1: 1AA Quần ... có kiểu gen aa Tỷ lệ cá thể có kiểu gen Aa quần thể là: A 42% B 91% C 49% D 18% Chủ đề 4: Ứng dụng di truyền học Câu 28 (Vận dụng): Cấu trúc KHÔNG dùng làm vecto chuyển gen là: A Plasmit B Virut ... AABBDDee x AABBddee B AAbbDDEE x aaBBddee C aabbddEE x AabbddEE D AABBDDee x aabbDDee Chủ đề 5: Di truyền học người Câu 32 (Vận dụng): Theo lời kể người đàn ông ông ngoại bị mù màu,bà ngoại, bố,...
 • 6
 • 149
 • 0

Đề thi thử đại học môn vật lý 2016 (1)

Đề thi thử đại học môn vật lý 2016 (1)
... Khóa h c -2: Môn Hoá h c (Th y c Ng c) s 11 Câu 11 :Dãy g ng v i clo theo t l s mol 1:1 (chi c d n xu t monoclo ... ki n tiêu chu n A 20,16 lit B 77,28 lit C 134,4 lit D 67,2 lit Câu 16 :Ti n hành thí nghi m sau: (1): Nhúng s t vào dung d ch FeCl3 (2): Nhúng k m vào dung d ch CuSO4 (3): Cho s t ti p xúc v ng ... m ch phân nhánh Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c -2: Môn Hoá h c (Th y c Ng c) s 11 kh b i dung d ch AgNO3 NH3 (3) u trúc m ch phân nhánh c brom n ng...
 • 5
 • 65
 • 0

Đề thi thử đại học môn hóa 2016 (1)

Đề thi thử đại học môn hóa 2016 (1)
... Khóa h c Luy n ñ thi ñ i h c môn Hóa h c – Th y Trung ð thi t luy n s 01 C HBr, HI D HF, HCl, HBr, HI Câu 15: Cho 0,15 mol m ... ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c Luy n ñ thi ñ i h c môn Hóa h c – Th y Trung ð thi t luy n s 01 N u cho 0,1 mol h n h p A ph n ng v i dung d ch AgNO3 ... ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c Luy n ñ thi ñ i h c môn Hóa h c – Th y Trung ð thi t luy n s 01 Câu 38: Cho 11,36 gam h n h p g m Fe, FeO, Fe2O3 v...
 • 4
 • 134
 • 5

102 câu chuyên đề peptit tháng 4 2016 (1)

102 câu chuyên đề peptit tháng 4 2016 (1)
... khối lượng dung dịch thay đổi a gam Giá trị a A Tăng 49 ,44 B Giảm 94, 56 C Tăng 94, 56 D Giảm 49 ,44 Câu 88: Hỗn hợp M gồm peptit X, peptit Y peptit Z chúng cấu tạo từ loại amino axit có tổng số ... đủ thu K 2CO3; 2 ,46 4 lít N2 (đktc) 50,96 gam hỗn hợp gồm CO2 H2O Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp M A 55, 24% B 54, 54% C 45 ,98% D 64, 59% Câu 24 Cho m gam hỗn hợp E gồm peptit X peptit Y (Biết số ... < MB) Biết tổng số mắc xích X, Y, Z 14 Số mol O2 cần để đốt cháy hết 0 ,2016 mol peptit Z A 4, 3 848 mol B 5, 140 8 mol C 5, 745 6 mol D 3,6288 mol Câu 102 Oligopeptit mạch hở X tạo nên từ α- amino...
 • 9
 • 1,597
 • 61

BỘ đề TOÁN VIOLYMPIC lớp 3 năm 2015 2016 (1 5)

BỘ đề TOÁN VIOLYMPIC lớp 3 năm 2015 2016 (1 5)
... hoa lọ 8bông sau mẹ cắm thêm mõi lọ 2bông Tổng số hoa mẹ cắm là: 32 40 24 16 29 443cm 32 3cm 432 cm 33 7cm 599cm 589cm 37 1cm 32 3cm 30 ... 15 phút Hỏi kim phút xác vào số nào? 33 Đầu năm học, lớp 3A có tổ, tổ có học sinh Sau có thêm bạn chuyển vào lớp Hỏi lớp 3A có tất học sinh? 34 Hiệu hai số 430 , số trừ lớn 95 Nếu giảm số bị trừ ... VÒNG - LỚP 2015- 2016 Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm: 18 ; 24 ; 30 ; Điền dấu < ; > ; = 43 x 5x+ 106 33 1 Tổng số mét vải xanh trắng 456m, biết vải xanh chiếm 238 m Số mét vải trắng...
 • 11
 • 387
 • 0

Đề thi công nghệ HKI năm 2015 2016 (1)

Đề thi công nghệ HKI năm 2015 2016 (1)
... HNG DN CHM KIM TRA HC K I Nm hc 2015- 2016 Mụn: Cụng ngh Ni dung - Cõy trng rt cn nc vỡ vy phi ti nc thng xuyờn, nhiờn b ngp ỳng lõu ngy cõy s cht nờn phi tiờu nc kp thi - Cỏc bin phỏp ti nc: + Ti ... im ti a PHềNG GD&T UễNG B TRNG THCS NGUYN TRI Tờn ch Nhn bit MA TRN KIM TRA HC Kè I NM HC 2015 - 2016 MễN: CễNG NGH Thụng hiu Vn dng thp Vn dng cao Phõn bún Gii thớch cỏc nguyờn tc bo qun phõn ... nụng sn gim thm khụng cho thu hoch - Nguyờn tc phũng tr sõu bnh hi + Phũng l chớnh + Tr sm, tr kp thi, nhanh chúng v trit + S dng tng hp cỏc bin phỏp phũng tr * Tiờu ca ging cõy trng tt + Sinh...
 • 6
 • 308
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của ép xanh cành lá chè đốn và bổ sung lân, chế phẩm vi sinh đến chè LDP1 giai đoạn kinh doanh tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường giao thông nối các khu chức năng khu kinh tế Vân Đồn, huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Thiết kế bộ điều khiển tối ưu LQG cho hệ giảm chấn tích cực có sử dụng bộ lọc biến trạng thái (LV thạc sĩ)LOB hoach dinh tuyen tinh va lap laiNghiên cứu, so sánh và đánh giá độ an toàn của hệ mật mã Rabin và RSA (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Lai Châu (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (LV thạc sĩ)hướng dẫn autocad 111111111111111111111111111111Hoàn thiện quản lý đánh giá thực hiện công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tác động kích thích internet marketing tới hành vi người tiêu dùng – trường hợp công ty cổ phần phát hành sách thành phố hồ chí minh (FAHASA)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS GHỀNH RÁNG GIAI ĐOẠN 2010 2020Quản lý thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Đề Tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 2436 THÁNG HỨNG THÚ LÀM QUEN VĂN HỌC – THỂ LOẠI TRUYỆNQuản lý hoạt động giáo dục cho thanh thiếu niên thông qua khóa học hè tại các cơ sở Phật giáo thành phố Hải Dương (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân tích cấu trúc và hình thái tinh thể celecoxib trong các điều kiện kết tinh khác nhau (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập