Khả năng sinh trưởng, sản xuất thịt của bò lai sind, f1 (brahman × lai sind) và f1 (charolais × lai sind) nuôi tại đăk lăk

khả năng sinh trưởng, sản xuất thịt của lai sind, f1 (brahman × lai sind) vàf1 (charolais × lai sind) nuôi tại đăk lăk

khả năng sinh trưởng, sản xuất thịt của bò lai sind, f1 (brahman × lai sind) vàf1 (charolais × lai sind) nuôi tại đăk lăk
... ng c a Lai Sind, F1( Brahman × Lai Sind), F1( Charolais × Lai Sind) t sơ sinh ñ n 24 tháng tu i 2.2.1.2 Nuôi v béo lai hư ng th t Lai Sind, F1( Brahman × Lai Sind), F1( Charolais × Lai Sind) ... u Lai Sind, lai F1( Brahman × Lai Sind), F1( Charolais × Lai Sind) nuôi nông h , nuôi theo dõi nuôi v béo B ng 2.1 S lư ng m u nghiên c u Nuôi Lo i Nuôi Nuôi v béo nông h theo dõi (Bò ... ngon 1.3.2 lai F1( Brahman × Lai Sind) (hình nh minh h a – ph l c 2) ñ c Brahman × Lai Sind F1( Brahman × Lai Sind) lai F1( Brahman × Lai Sind) ñư c t o b ng s d ng tinh ñ c gi ng...
 • 166
 • 422
 • 3

Luận án tiến sĩ Nông nghiệp Khả năng sinh trưởng, sản xuất thịt của lai sind, F1 (brahman × lai sind) F1 (charolais × lai sind) nuôi tại Đăk Lăk

Luận án tiến sĩ Nông nghiệp Khả năng sinh trưởng, sản xuất thịt của bò lai sind, F1 (brahman × lai sind) và F1 (charolais × lai sind) nuôi tại Đăk Lăk
... a Lai Sind, F1( Brahman × Lai Sind), F1( Charolais × Lai Sind) t i th i i m sơ sinh, 6, 9, 12, 18 24 tháng tu i - Kích thư c ch s c u t o th hình c a Lai Sind, F1( Brahman × Lai Sind), F1( Charolais ... c u Lai Sind, lai F1( Brahman × Lai Sind), F1( Charolais × Lai Sind) nuôi nông h , nuôi theo dõi nuôi v béo B ng 2.1 S lư ng m u nghiên c u Nuôi nông h Lo i Cái Nuôi theo dõi c Cái Nuôi ... Sind), F1( Charolais × Lai Sind) t sơ sinh n 24 tháng tu i 2.2.1.2 Nuôi v béo lai hư ng th t Lai Sind, F1( Brahman × Lai Sind), F1( Charolais × Lai Sind) giai o n 18 n 21 t 21 n 24 tháng tu i...
 • 167
 • 121
 • 1

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng, sản xuất thịt lai f1 (droughtmaster x lai sind) nuôi tại hà nội

Luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng, sản xuất thịt bò lai f1 (droughtmaster x lai sind) nuôi tại hà nội
... a lai F1 (Droughtmaster x Lai Sind) nuôi t i N i .41 4.2 Tăng kh i lư ng c a lai F1 (Droughtmaster x Lai Sind) nuôi t i N i 46 4.3 Sinh trư ng t ñ i c a lai F1 (Droughtmaster ... lai F1 (Droughtmaster x Lai Sind) nuôi t i N i 48 4.3 Sinh trư ng t ñ i c a lai F1 (Droughtmaster x Lai Sind) nuôi t i N i .52 4.4 Sinh trư ng tương ñ i c a lai F1 ... c ăn c a lai F1 (Droughtmaster x Lai Sind) 59 4.7 K t qu m kh o sát lai F1 (Droughtmaster x Lai Sind) 61 4.8 Ch t lư ng th t c a lai F1 (Droughtmsaterx Lai Sind) ...
 • 95
 • 361
 • 4

Nghiên Cứu Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Phương Pháp Đánh Giá Sức Sản Xuất Sữa Của Lai Hướng Sữa Tại Trung Tâm Nghiên Cứu Đồng Cỏ Ba Vì – Hà Nội

Nghiên Cứu Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Và Phương Pháp Đánh Giá Sức Sản Xuất Sữa Của Bò Lai Hướng Sữa Tại Trung Tâm Nghiên Cứu Bò Và Đồng Cỏ Ba Vì – Hà Nội
... yếu tố ảnh hưởng phương pháp đánh giá sức sản suất sữa lai hướng sữa trung tâm nghiên cứu đồng cỏ Ba - Nội Mục đích đề tài - Đánh giá suất sữa ảnh hưởng số yếu tố tới sức sản xuất sữa ... NÔNG LÂM DƯƠNG NHƯ HÒA NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SỨC SẢN XUẤT SỮA CỦA BÒ LAI HƯỚNG SỮA TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BÒ VÀ ĐỒNG CỎ BA HÀ NỘI Chuyên ngành:CHĂN ... hưởng số yếu tố đến khả cho sữa HF lai Trung tâm nghiên cứu Đồng cỏ Ba 34 3.1.1 Năng suất sữa HF lai nuôi Ba theo yếu tố ảnh hưởng .34 3.1.2 Phân tích phương sai ảnh hưởng số yếu tố...
 • 71
 • 24
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC BÃ BIA TƯƠI TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG SỨC SẢN XUẤT THỊT CỦA LỢN LAI DUROC x (PIETRAIN x MÓNG CÁI) doc

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC BÃ BIA TƯƠI TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SỨC SẢN XUẤT THỊT CỦA LỢN LAI DUROC x (PIETRAIN x MÓNG CÁI) doc
... 3.1 Ảnh hưởng mức bia phần đến tốc độ sinh trưởng lợn Duroc x (Pietrain x Móng Cái) nuôi thịt Kết trình bày Bảng 2: 215 Bảng Ảnh hưởng mức bia phần đến tốc độ sinh trưởng lợn Duroc x (Pietrain ... 3.3 Ảnh hưởng mức bia phần nuôi lợn thịt Duroc x (Pietrain x Móng Cái) đến số tiêu suất chất lượng thịt x Kết trình bày bảng Bảng Ảnh hưởng mức bia phần lợn Duroc x (Pietrain x Móng Cái) ... lợn lai Duroc x (Pietrain x Móng Cái) 56-59% 3.4 Ảnh hưởng mức bia phần nuôi lợn thịt Duroc x (Pietrain x Móng Cái) đến hiệu kinh tế/đồng vốn đầu tư Kết trình bày Bảng Bảng Ảnh hưởng mức bã...
 • 10
 • 391
 • 7

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, SỨC SẢN XUẤT THỊT CỦA LỢN LAI PIETRAIN X (YORKSHIRE X MÓNG CÁI) ĐƯỢC NUÔI BẰNG NGUỒN THỨC ĂN SẴN CÓ TRONG NÔNG HỘ Ở QUẢNG TRỊ" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nguyên liệu sẵn tỉnh Quảng Trị không thua lợn lai P x (Y x MC) nuôi hỗn hợp thức ăn hoàn chỉnh tiêu sản xuất chất lượng thịt x Lợn P x (Y x MC) nuôi nông hộ phần tự phối trộn cho tăng trọng ... điều kiện chăn nuôi nông hộ Quảng Trị, tốc độ sinh trưởng nhanh, đó, chi phí thức ăn để sản xuất kg thịt lợn thấp so với tổ hợp lợn lai 3/4 máu ngoại khác 3.3 Phẩm chất thịt x lợn thí nghiệm ... 16 14 Năng lượng trao đổi (Kcal/kg) Hàm lượng Protein thô (%) 2.2 Phương pháp nghiên cứu Để x c định khả sinh trưởng sức sản xuất thịt tổ hợp lợn lai 3/4 máu ngoại P x (Y x MC) nuôi nông hộ hỗn...
 • 8
 • 134
 • 0

nghiên cứu đa hình một số gen qui định sinh trưởng khả năng sản xuất thịt của lợn lai (đực rừng thái lan x nái địa phương pác nặm)

nghiên cứu đa hình một số gen qui định sinh trưởng và khả năng sản xuất thịt của lợn lai (đực rừng thái lan x nái địa phương pác nặm)
... "Nghiên cứu đa hình số gen qui định sinh trưởng khả sản xuất thịt lợn lai (Đực rừng Thái Lan x Nái địa phương Pác Nặm)" MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI X c định khả sinh trƣởng , sức sản xuất thịt tính đa ... đặc điểm sinh trƣởng khả sản xuất lợn lai lợn đực rừng Thái Lan lợn nái địa phƣơng Pác Nặm 3.2 Ý nghĩa thực tiễn - X c định đƣợc đa hì nh đoạn gen Mc 4R gen GHRH liên quan tới khả sinh trƣởng ... với mục đích nghiên cứu đánh ́ ́ ̀ ̃ ̉ ̣ giá sinh trƣởng, phân tích đa hình gen liên quan đến tính trạng sinh trƣởng chất lƣợng thịt lợn lai F1 (Đực rừng Thái Lan x Nái địa phƣơng Pác Nặm) Vì vậy...
 • 103
 • 352
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng khả năng sản xuất thịt của H''''Mông nuôi tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng và khả năng sản xuất thịt của Bò H''''Mông nuôi tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang
... sản xuất thịt H’Mông nuôi huyện Mèo Vạc, tỉnh Giang Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá khả sinh trưởng số tiêu sản xuất thịt H’Mông nuôi huyện Mèo Vạc, tỉnh Giang góp phần tạo dựng sở ... biết, nghiên cứu giống Để đánh giá cách có hệ thống thực trạng tình hình chăn nuôi, đặc điểm, tính sản xuất H'Mông, tiến hành đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh trưởng khả sản xuất thịt ... TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: H’Mông nuôi nông hộ huyện Mèo Vạc, tỉnh Giang - Địa điểm nghiên cứu: + Phỏng...
 • 92
 • 84
 • 0

Nghiên Cứu Đa Hình Một Số Gen Quy Định Sinh Trưởng Khả Năng Sản Xuất Thịt Của Lợn Lai (Đực Rừng Thái Lan X Nái Địa Phương Pác Nặm)

Nghiên Cứu Đa Hình Một Số Gen Quy Định Sinh Trưởng Và Khả Năng Sản Xuất Thịt Của Lợn Lai (Đực Rừng Thái Lan X Nái Địa Phương Pác Nặm)
... sinh trưởng chất lượng thịt lợn lai F1 (Đực rừng Thái Lan x Nái địa phương Pác Nặm) Vì tiến hành đề tài: "Nghiên cứu đa hình số gen qui định sinh trưởng khả sản xuất thịt lợn lai (Đực rừng Thái Lan ... với tốc độ sinh trưởng lợn - Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng khả sản xuất lợn lai lợn đực rừng Thái Lan lợn nái địa phương Pác Nặm 3.2 Ý nghĩa thực tiễn - X c định đa hình đoạn gen Mc4R gen GHRH ... Lan x Nái địa phương Pác Nặm)" MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI X c định khả sinh trưởng, sức sản xuất thịt tính đa hình gen Mc4R gen GHRH liên quan đến tính trạng sinh trưởng, tốc độ tăng trọng lợn lai lợn...
 • 103
 • 62
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất tác động của việc bổ sung thức ăn nhằm nâng cao sức sản xuất thịt của giống lợn mường khương nuôi tại lào cai

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, khả năng sản xuất và tác động của việc bổ sung thức ăn nhằm nâng cao sức sản xuất thịt của giống lợn mường khương nuôi tại lào cai
... LỪU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, KHẢ NĂNG SẢN XUẤT VÀ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC BỔ SUNG THỨC ĂN NHẰM NÂNG CAO SỨC SẢN XUẤT THỊT CỦA GIỐNG LỢN MƯỜNG KHƯƠNG NUÔI TẠI LÀO CAI Chuyên ngành: CHĂN NUÔI ĐỘNG ... hành làm đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, khả sản xuất tác động việc bổ sung thức ăn nhằm nâng cao sức sản xuất thịt giống lợn Mường Khương nuôi Lào Cai Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại ... dục khả sản xuất thịt lợn 14 1.1.4 Cơ sở khoa học nghiên cứu đặc điểm sinh sinh dục khả sinh sản lợn 17 1.1.4.1 Đặc điểm sinh sinh dục lợn 17 1.1.4.2 Khả sinh sản lợn...
 • 106
 • 453
 • 0

Xác định khả năng sinh trưởng, sinh sản, sản xuất sữa của lai hướng sữa 75% HF cố định ở thế hệ thứ nhất potx

Xác định khả năng sinh trưởng, sinh sản, sản xuất sữa của bò lai hướng sữa 75% HF cố định ở thế hệ thứ nhất potx
... 4485 375 Vũ Văn Nội Xác định khả sinh trởng, sinh sản T i An Ph c, ch s d ng c gi ng 75% HF, s hi u 5701 c nh n bũ lai h ng s a 75% HF S n l ng s a m 75% HF so sỏnh v i 75 %HF c nh chu k v chu ... HF Tp HCM 5000 4249 3920 3965 4000 3348 3024 3024 3000 Chu kỳ sữa Chu kỳ sữa 2000 1000 cố định7 5% HF (AP) HF (CTG.BS) HF (TTNC) Chu k cho s a 3348 3920 Vũ Văn Nội Xác định khả sinh ... nh75% HF (An Ph c) n Chu k cho s a 26 3965 4249 Chỉ tiêu S n l ng s a kg/CK SLS (kg) Bũ HF (CTG.BS) n 128 Chu k cho s a 3024 3024 Bũ HF ((TTNC) n 10 Khả sản suất sữa 75 %HF cố định AP với bò...
 • 8
 • 131
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, KHẢ NĂNG SẢN XUẤT TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC BỔ SUNG THỨC ĂN NHẰM NÂNG CAO SỨC SẢN XUẤT THỊT CỦA GIỐNG LỢN MƯỜNG KHƯƠNG NUÔI TẠI LÀO CAI docx

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, KHẢ NĂNG SẢN XUẤT VÀ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC BỔ SUNG THỨC ĂN NHẰM NÂNG CAO SỨC SẢN XUẤT THỊT CỦA GIỐNG LỢN MƯỜNG KHƯƠNG NUÔI TẠI LÀO CAI docx
... LỪU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, KHẢ NĂNG SẢN XUẤT VÀ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC BỔ SUNG THỨC ĂN NHẰM NÂNG CAO SỨC SẢN XUẤT THỊT CỦA GIỐNG LỢN MƯỜNG KHƯƠNG NUÔI TẠI LÀO CAI Chuyên ngành: CHĂN NUÔI ĐỘNG ... hành làm đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, khả sản xuất tác động việc bổ sung thức ăn nhằm nâng cao sức sản xuất thịt giống lợn Mường Khương nuôi Lào Cai Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại ... số đặc điểm sinh học khả sản xuất giống lợn Mường Khương - Bước đầu xác định hiệu biện pháp kỹ thuật tác động thức ăn để nâng cao sức sản xuất thịt giống lợn Ý nghĩa khoa học đề tài - Kết nghiên...
 • 106
 • 202
 • 0

đánh giá một số chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng, sinh sản, sản xuất sữa của lai hướng sữa holstein friesian thuần nuôi tại lâm đồng

đánh giá một số chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng, sinh sản, sản xuất sữa của bò lai hướng sữa và bò holstein friesian thuần nuôi tại lâm đồng
... lai hớng sữa Holstein Friesian nuôi Lâm Đồng 1.2 Mục đích đề tài - Đánh giá đợc tiềm chăn nuôi sữa Lâm Đồng - Đánh giá khả sinh trởng, sinh sản sức sản xuất sữa nhóm hớng sữa nuôi ... khả sinh trởng, sinh sản, sản lợng chất lợng sữa đàn sữa nuôi điều kiện tỉnh Xuất phát từ yêu cầu thực tế tiến hành đề tài nghiên cứu: Đánh giá số tiêu sinh trởng, sinh sản, sản xuất sữa ... máu Holstein Friesian, 50% máu lai Sind F2: Con lai có 75% máu Holstein Friesian, 25% máu lai Sind F3: Con lai có 87,5% máu Holstein Friesian, 12,5% máu lai Sind HF: Holstein Friesian...
 • 91
 • 106
 • 0

Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học, Khả Năng Sản Xuất Tác Động Của Việc Bổ Sung Thức Ăn Nhằm Nâng Cao Sức Sản Xuất Thịt Của Giống Lợn Mường Khương Nuôi Tại Lào Cai

Nghiên Cứu Đặc Điểm Sinh Học, Khả Năng Sản Xuất Và Tác Động Của Việc Bổ Sung Thức Ăn Nhằm Nâng Cao Sức Sản Xuất Thịt Của Giống Lợn Mường Khương Nuôi Tại Lào Cai
... lâm Lù Thị Lừu Nghiên cứu đặc điểm sinh học, khả sản xuất tác động việc bổ sung thức ăn nhằm nâng cao sức sản xuất thịt giống lợn Mờng Khơng nuôi Lào Cai Chuyên ngành: Chăn nuôi động vật Mã số: ... thai phỏt trin tt Khi lng s sinh cao thỡ ln cú kh nng sinh trng, phỏt trin nhanh, lng cai sa s cao v lng xut chung ln * Khi lng cai sa/ Trong chn nuụi ln t s sinh n cai sa cú mt ý ngha rt quan ... nng sinh sn ca ln Kh nng sinh sn ca ln nỏi bao gm cỏc ch tiờu v sinh sinh dc nh: Sm thnh thc, chu k ng dc, thi gian mang thai, kh nng con, nuụi con, s la nm, s s sinh, s cai sa, lng s sinh, ...
 • 106
 • 31
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, KHẢ NĂNG SẢN XUẤT TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC BỔ SUNG THỨC ĂN NHẰM NÂNG CAO SỨC SẢN XUẤT THỊT CỦA GIỐNG LỢN MƯỜNG KHƯƠNG NUÔI TẠI LÀO CAI

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, KHẢ NĂNG SẢN XUẤT VÀ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC BỔ SUNG THỨC ĂN NHẰM NÂNG CAO SỨC SẢN XUẤT THỊT CỦA GIỐNG LỢN MƯỜNG KHƯƠNG NUÔI TẠI LÀO CAI
... thai phỏt trin tt Khi lng s sinh cao thỡ ln cú kh nng sinh trng, phỏt trin nhanh, lng cai sa s cao v lng xut chung ln * Khi lng cai sa/ Trong chn nuụi ln t s sinh n cai sa cú mt ý ngha rt quan ... nghi cao, d hun luyn 1.1.2.5 c im sinh hc v s sinh sn ca ln 1.1.2.6 Tp tớnh sinh sn ca ln 1.1.2.7 C s khoa hc nghiờn cu mt s ch tiờu sinh lý mỏu 10 1.1.3 C s khoa hc v s sinh ... cu mt s c im sinh hc v kh nng sn xut ca ln Mng Khng 56 3.2.1 c im sinh hc v mu sc lụng 56 3.2.2 c im sinh hc v sinh sn ca ln Mng Khng 58 3.2.2.1 Mt s ch tiờu sinh sinh dc ca ln...
 • 53
 • 147
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng sinh trưởng sản xuất thịt của bò lai f1 droughtmaster x lai zebu nuôi tại hà nội luận văn thạc sĩ nông nghiệp trường đại học nông nghiệp hà nộinghiên cứu khả năng sinh trưởng sản xuất thịt của bò lai f1 droughtmaster x lai zebu nuôi tại hà nộinghiên cứu đa hình một số gen quy định sinh trưởng và khả năng sản xuất thịt của lợn lai đực rừng thái lan x nái địa phương bắc nặmso sánh ảnh hưởng của hai loại thức ăn oxy và dabaco đến khả năng sản xuất thịt của gà laiđánh giá khả năng sinh trưởng năng suất của một số giống ớt và biện pháp kỹ thật sản xuất ớt hàn quốc tại phú bình thái nguyênbáo cáo khoa học khả năng sinh trưởng và cho thịt của thỏ newzealand white nzw và con lai giữa đực nzw và cái nội pptxmột số chỉ tiêu sinh sản của bò brahman và droughtmaster ngoại nhập 3 lứa đầu nuôi tại tp hồ chí minh và khả năng sinh trưởng của bê sinh ra từ chúngnghiên cứu được tiến hành để đánh giá khả năng sinh trưởng của lợn thịt ♀ ♀landrace x ♂yorkshire x ♂ ♀landrace x ♂durockhả năng sinh trưởng của lợn thịt ♀ ♀landrace x ♂yorkshire x ♂ ♀landrace x ♂durocnhiệt độ tăng trong giới hạn làm tăng tốc độ của các phản ứng sinh lý sinh hóa tăng khả năng sinh trưởng sinh sản giảm tuổi thọ do vòng đời ngắn lạikhả năng sản xuất thịt của vịt m14 thương phẩm6khả năng sản xuất thịt của vịt m14 thương phẩmảnh hưởng của chế phẩm sinh học pharselenzym đến khả năng sinh trưởng và kháng bệnh của lợn ngoại nuôi thịt tại công ty cp bình minh huyện mỹ đức hà nộiảnh hưởng của chế phẩm đến khả năng sinh trưởng của lợn con giống ngoại nuôi thịtkhả năng sinh trưởng của hoa lanNhững điểm mới tiến bộ về quyền con người, quyền công dân trong hiến pháp 2013 và việc thực thi luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpSáng kiến kinh nghiệm lớp 6 023Sáng kiến kinh nghiệm lớp 6 024Sáng kiến kinh nghiệm lớp 6 027Móng cọc shinso SHIN SOPILENhà nước pháp quyền là tinh thần pháp luật hay là đúng quy trình luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpĐề tài đảo diệp sơn độc đáo với con đường giữa biển luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpBảng tính trụ thân cột Mathcad + Midas civilthitruongdulich p2 5421Đề tài Đổi mới nội dung chương trình môn học Giáo dục Thể chất của trường Trung cấp Y tế Hà Giang theo hướng đào tạo hướng dẫn viên thể dục thể thao cơ sở bản làngde cuong kinh te chinh tri - trietXây dựng bản mô tả công việc bản tiêu chuẩn thực hiện công việc một số chức danh tại công ty cổ phần khu công nghiệp hiệp phướcĐánh giá hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại một số xí nghiệp của nhà máy sản xuất quốc phòng z131Quản lý chất lượng bê tông nhà cao tầng CT27A3, khu đô thị thành phố giao lưu hà nộiNghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong xây dựng công trình trung tâm dạy nghề huyện mường chà, tỉnh điện biênNâng cao công tác quán lý chất lượng thi công công trình xây dựng trên địa bàn huyện yên dũng tỉnh bắc giangHoàn thiện công tác quản lý an toàn lao động tại dự án pandora thanh xuân hà nội luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý xây dựngcâu hỏi phát triển năng lực môn Địa khối 7NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ANDROID APP CHO HỆ THỐNG CSDL ĐA DẠNG SINH HỌC QUỐC GIA NBDSOPERATIONAL DETECTION AND MANAGEMENT OF SHIPS IN VIETNAM COASTAL REGION USING VNREDSAT-1 IMAGE
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập