BaiGiang phương trình hàm

Lý thuyết nevanlinna và ứng dụng nghiên cứu phương trình hàm

Lý thuyết nevanlinna và ứng dụng nghiên cứu phương trình hàm
... tích hàm phân hình, hàm nguyên vấn đề quan trọng thuyết hàm giải tích phức, có nhiều ứng dụng thuyết hệ động lực Trong năm gần đây, kết công cụ thuyết Nevanlinna áp dụng rộng rãi vào ... sở thuyết Nevanlinna, chương trình bày định bản, quan hệ số khuyết số ví dụ ứng dụng Chương 2: Phương trình hàm bày tồn nghiệm , đa thức thuộc , ( ) ( ) , chương trình phương trình hàm ... tích hàm nguyên hàm phân hình Mục đích luận văn trình bày sở thuyết Nevanlinna, đặc biệt phần liên quan đến toán phân tích hàm phân hình trình bày số kết gần thuyết phân tích hàm nguyên hàm...
 • 56
 • 572
 • 1

Lý thuyết nevanlinna và ứng dụng nghiên cứu phương trình hàm .pdf

Lý thuyết nevanlinna và ứng dụng nghiên cứu phương trình hàm .pdf
... tích hàm phân hình, hàm nguyên vấn đề quan trọng thuyết hàm giải tích phức, có nhiều ứng dụng thuyết hệ động lực Trong năm gần đây, kết công cụ thuyết Nevanlinna áp dụng rộng rãi vào ... sở thuyết Nevanlinna, chương trình bày định bản, quan hệ số khuyết số ví dụ ứng dụng Chương 2: Phương trình hàm bày tồn nghiệm , đa thức thuộc , ( ) ( ) , chương trình phương trình hàm ... tích hàm nguyên hàm phân hình Mục đích luận văn trình bày sở thuyết Nevanlinna, đặc biệt phần liên quan đến toán phân tích hàm phân hình trình bày số kết gần thuyết phân tích hàm nguyên hàm...
 • 56
 • 265
 • 2

các dạng toán phương trình hàm cơ bản, vận dụng phương trình hàm cosi để giải toán phương trình hàm

các dạng toán phương trình hàm cơ bản, vận dụng phương trình hàm cosi để giải toán phương trình hàm
... II: Vận dụng phương trình hàm Cơsi khai thác tốn 18 2.1 Vận dụng phương trình hàm Cơsi 2.1.1 Phương trình hàm Cơsi 18 18 Phương trình hàm Cơsi 18 Phương trình hàm Cơsi mở rộng 20 Bài tập áp dụng ... trình hàm số dạng phương trình hàm vận dụng phương trình hàm Côsi để giải III MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ: Nghiên cứu số dạng phương trình hàm Nghiên cứu phương trình hàm Côsi từ áp dụng phương trình hàm ... phương trình hàm Do đó, việc giúp học sinh tiếp cận với phương trình hàm dễ dàng hơn, giải số toán phương trình hàm yêu cầu cần thiết nên chọn đề tài: “Một số dạng toán phương trình hàm vận dụng...
 • 56
 • 1,072
 • 8

Hệ phương trình Hàm 3

Hệ phương trình Hàm 3
... cua h~ (1.1) cling la da thuc b~c r Ke't qua thu du'Qcdff t6ng quat h6a cac ke't qua [1], [2], [3] , [4], [5], [6] va dff du'Qc c6ng b6 [7] Cu6i cling Ia phffn thu~t to...
 • 3
 • 144
 • 2

Hệ phương trình Hàm 4

Hệ phương trình Hàm 4
... g EX, (H3) aijk: IxR -7 R lien t1;}C thoa cae di€u ki~n gi(X), i = 1,2, , n, x E t6n t...
 • 7
 • 208
 • 1

Hệ phương trình Hàm 5

Hệ phương trình Hàm 5
... giai cua h~ (2.11) tu'ong ling vdi g E CreI; Rn) Ta c6 sau day d~o ham cua (3.1) d€n r -11~n n (3 .5 ) J;(r) (x) In = LLGijkb;kfY) (Sijk(x» + gY\x), ::;; i ::;;n, XE 1 ::;; i ::;;n, XE I, j=1 k=1 ... cong thuc x xr+ (p - 1) ,f(X-ty-1F}P](t)dt, Khi do, til' (3.12), (3.14) ta co 14 l~i~n l~i~n (3. 15) ];(x) = I J;...
 • 10
 • 144
 • 0

Hệ phương trình Hàm 6

Hệ phương trình Hàm 6
... (x,u) E2,u -0 -6. 000 0.000000 -6. 000 -3 .60 0 0.000000 -3 .60 0 0.000000 -1.200 -1.200 0.120 0.120 O.OOOOOD 0.000000 0. 360 0. 360 6. 000 6. 000 0.000000 ... Ji) JlJi - E1Ji -1.000 0.000 061 0.000149 -0 .60 0 -0 .60 0 0.000193 -0.200 -0.200 0.000 060 0.200 0.200 0 .60 0 0.000149 0 .60 0 0.000194 1.000 1.000 max ... + g 2(x) d6 97 31 g 1(x) = 100x - 1200 (4. 16) ~ 7171 23 g2(x) = 1200x - 1200 Cac s6 aUk'bijk.Cijk voi i, j, k b~ng ho~c thml (2.10), (2.13), (2.14) Loi giai chinh xac cua (4.15), (4. 16) la fleX(x)...
 • 16
 • 113
 • 0

mở đầu về hệ phương trinh hàm

mở đầu về hệ phương trinh hàm
... phu'cJng trinh ham tuye'n tinh c6 d(;lngtu'cJngtt;( Gffn day, mQt so"ke't qua cua chung t6i [7] cling dff phat tri€n cho h~ phu'cJngtrinh ham voi miSn nhiSu chiSu (Xem [8], [9]) Lu~n van du'Qctrinh ... cua bai loan, cffu truc cac vffn dS trinh bay lu~n van Trong chu'cJng2, trinh bay mQt s6 dinh ly t6n t(;li,duy nhfft va 6n dinh cua Wi giai cho h~ phu'cJngtrinh ham phi tuye'n t6ng quat d(;lng(1.1) ... Hai vi dl;l minh hQa Cl;lth€ tinh loan b~ng s6 cfing du...
 • 3
 • 173
 • 2

hệ phương trình hàm, chương 1

hệ phương trình hàm, chương 1
... d(;lng (1. 1) Trong chuang 1a xet h~ phuong trinh ham tuy€n tinh (1. 1) voi aijk co d~ng (1. 2) K€t qua trang chuang 1a khao sat s1! khai tri€n Maclaurin cua loi giai h~ tuy€n tinh (1. 1), (1. 2), tli ... trinh ham (1. 1), (1. 2) MQt Hnh ch1t v€ Wi giai da thuc phl;l thuQc theo da thuc cho truoc gi cfing du...
 • 3
 • 121
 • 0

hệ phương trình hàm, chương 2

hệ phương trình hàm, chương 2
... cua h~ (2. 11) ciing an dtnh ddi VlJig trang X Chung minh: Ap dvng dinh I;' 2. 1 voi aijk(X, y) & = aiikY' Khi d6 theo (2. 4) thl aUk = jaukl, va tIT (2. 5), (2. 10) ta c6 a =~ < Chu thich 2. 2: Ne'u ... d.;mg(1 .2) Khi ta co Dinh If 2. 2: Gid thitt (Hi), (H2) la dung va (2. 10) /3:= i,i=1k=1 tIlaUkl Khi t6n tc;tiduy nh6t f ...
 • 7
 • 151
 • 0

hệ phương trình hàm, chương 3

hệ phương trình hàm, chương 3
... giai nh1t cua ht$ (3. 7) Ap dvng (3. 13) voi p = r, ta co (3. 17) f(x) = f F;[S] (0) Xl s=o s! Dinh If 3. 3: Gid sit I = [-b, b], va cac s6 th1!C aiik' bUb C!jk nhll trang djnh Iy 2 .3 Cho g E CP(I;Rn) ... t)p-ll1g(p) (t)lldt P (3. 23) :s;IlgCP)Ix r (x - tV-1 dt ! = IIg(p)!Ix xp bP :s; IIg(p) !Ix p Tu'dng hf, b1t d~ng thuc voi (3. 23) cling v~n luon luon dung -b :s;x :s;o Do tu (3. 22), (3. 23) ta co jig- gl!x ... gl!x :s;IIg(pjllx ~ p! (3. 24) va tu (3. 21) ta co (3. 19) ;He Qua 3. 2: Gid sa 1= [-b, bj, va cac s{f th1!c aUk'bi}",Cijknhu djnh Iy 2 .3 Cho g E CCO(I; n) saD cho R (3. 25) 3d> IIg(pjllx::;;dP, 'Vp...
 • 10
 • 155
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phương pháp đo độ phẳngTài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8 (có đáp án)skkn một số giải pháp ứng dụng hiệu quả hệ thống phần mềm VEMIS ở trường THPT triệu sơngiáo án luyện thi học sinh giỏi sinh học 9Giáo án bồi dưỡng HSG vật lý 7Chủ đề cuộc sống hưởng lạc trong sáng tác của Nguyễn Tuân trước Cách mạng tháng Tám năm 1945Đặc điểm thể chân dung văn học của Hồ Anh TháiGiải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs)Hỗ trợ hoàn thiện chương trình giáo dục giới tính nhằm khắc phục tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân trong học sinh Trung học phổ thông hiện nayHoàn thiện chế định về người thực hiện trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nayHợp tác phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mekong giai đoạn 1990-2020.Mạch lạc trong văn bản hợp đồng kinh tế So sánh đối chiếu tiếng Anh với tiếng Việt.Nghiên cứu giải pháp tích hợp chữ ký số cho ứng dụng dựa trên công nghệ SharePointNghiên cứu và xây dựng giải pháp bảo mật và xác thực thư điện tử dựa trên công nghệ mởNghiên cứu về giải pháp tích hợp MANET với Internet sử dụng giao thức MOBILE IPPháp luật về cho vay mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp tại ngân hàng thương mại ở Việt NamPhát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch ở làng gốm Bát Tràng Hà Nội.Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS Ngọc Hải - Đồ Sơn - Hải Phòng theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạoTìm hiểu công tác phát triển, khai thác và chia sẻ nguồn tài nguyên số tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Giao thông Vận tảiNghiên Cứu Giải Pháp Tránh Rủi Ro Pháp Lý Trong Hoạt Động Thương Mại Quốc Tế Của Doanh Nghiệp Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập