BaiGiang phương trình hàm

Lý thuyết nevanlinna và ứng dụng nghiên cứu phương trình hàm

Lý thuyết nevanlinna và ứng dụng nghiên cứu phương trình hàm
... tích hàm phân hình, hàm nguyên vấn đề quan trọng thuyết hàm giải tích phức, có nhiều ứng dụng thuyết hệ động lực Trong năm gần đây, kết công cụ thuyết Nevanlinna áp dụng rộng rãi vào ... sở thuyết Nevanlinna, chương trình bày định bản, quan hệ số khuyết số ví dụ ứng dụng Chương 2: Phương trình hàm bày tồn nghiệm , đa thức thuộc , ( ) ( ) , chương trình phương trình hàm ... tích hàm nguyên hàm phân hình Mục đích luận văn trình bày sở thuyết Nevanlinna, đặc biệt phần liên quan đến toán phân tích hàm phân hình trình bày số kết gần thuyết phân tích hàm nguyên hàm...
 • 56
 • 731
 • 1

Lý thuyết nevanlinna và ứng dụng nghiên cứu phương trình hàm .pdf

Lý thuyết nevanlinna và ứng dụng nghiên cứu phương trình hàm .pdf
... tích hàm phân hình, hàm nguyên vấn đề quan trọng thuyết hàm giải tích phức, có nhiều ứng dụng thuyết hệ động lực Trong năm gần đây, kết công cụ thuyết Nevanlinna áp dụng rộng rãi vào ... sở thuyết Nevanlinna, chương trình bày định bản, quan hệ số khuyết số ví dụ ứng dụng Chương 2: Phương trình hàm bày tồn nghiệm , đa thức thuộc , ( ) ( ) , chương trình phương trình hàm ... tích hàm nguyên hàm phân hình Mục đích luận văn trình bày sở thuyết Nevanlinna, đặc biệt phần liên quan đến toán phân tích hàm phân hình trình bày số kết gần thuyết phân tích hàm nguyên hàm...
 • 56
 • 293
 • 2

các dạng toán phương trình hàm cơ bản, vận dụng phương trình hàm cosi để giải toán phương trình hàm

các dạng toán phương trình hàm cơ bản, vận dụng phương trình hàm cosi để giải toán phương trình hàm
... II: Vận dụng phương trình hàm Cơsi khai thác tốn 18 2.1 Vận dụng phương trình hàm Cơsi 2.1.1 Phương trình hàm Cơsi 18 18 Phương trình hàm Cơsi 18 Phương trình hàm Cơsi mở rộng 20 Bài tập áp dụng ... trình hàm số dạng phương trình hàm vận dụng phương trình hàm Côsi để giải III MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ: Nghiên cứu số dạng phương trình hàm Nghiên cứu phương trình hàm Côsi từ áp dụng phương trình hàm ... phương trình hàm Do đó, việc giúp học sinh tiếp cận với phương trình hàm dễ dàng hơn, giải số toán phương trình hàm yêu cầu cần thiết nên chọn đề tài: “Một số dạng toán phương trình hàm vận dụng...
 • 56
 • 1,220
 • 8

Hệ phương trình Hàm 3

Hệ phương trình Hàm 3
... cua h~ (1.1) cling la da thuc b~c r Ke't qua thu du'Qcdff t6ng quat h6a cac ke't qua [1], [2], [3] , [4], [5], [6] va dff du'Qc c6ng b6 [7] Cu6i cling Ia phffn thu~t to...
 • 3
 • 168
 • 2

Hệ phương trình Hàm 4

Hệ phương trình Hàm 4
... g EX, (H3) aijk: IxR -7 R lien t1;}C thoa cae di€u ki~n gi(X), i = 1,2, , n, x E t6n t...
 • 7
 • 236
 • 1

Hệ phương trình Hàm 5

Hệ phương trình Hàm 5
... giai cua h~ (2.11) tu'ong ling vdi g E CreI; Rn) Ta c6 sau day d~o ham cua (3.1) d€n r -11~n n (3 .5 ) J;(r) (x) In = LLGijkb;kfY) (Sijk(x» + gY\x), ::;; i ::;;n, XE 1 ::;; i ::;;n, XE I, j=1 k=1 ... cong thuc x xr+ (p - 1) ,f(X-ty-1F}P](t)dt, Khi do, til' (3.12), (3.14) ta co 14 l~i~n l~i~n (3. 15) ];(x) = I J;...
 • 10
 • 170
 • 0

Hệ phương trình Hàm 6

Hệ phương trình Hàm 6
... (x,u) E2,u -0 -6. 000 0.000000 -6. 000 -3 .60 0 0.000000 -3 .60 0 0.000000 -1.200 -1.200 0.120 0.120 O.OOOOOD 0.000000 0. 360 0. 360 6. 000 6. 000 0.000000 ... Ji) JlJi - E1Ji -1.000 0.000 061 0.000149 -0 .60 0 -0 .60 0 0.000193 -0.200 -0.200 0.000 060 0.200 0.200 0 .60 0 0.000149 0 .60 0 0.000194 1.000 1.000 max ... + g 2(x) d6 97 31 g 1(x) = 100x - 1200 (4. 16) ~ 7171 23 g2(x) = 1200x - 1200 Cac s6 aUk'bijk.Cijk voi i, j, k b~ng ho~c thml (2.10), (2.13), (2.14) Loi giai chinh xac cua (4.15), (4. 16) la fleX(x)...
 • 16
 • 132
 • 0

mở đầu về hệ phương trinh hàm

mở đầu về hệ phương trinh hàm
... phu'cJng trinh ham tuye'n tinh c6 d(;lngtu'cJngtt;( Gffn day, mQt so"ke't qua cua chung t6i [7] cling dff phat tri€n cho h~ phu'cJngtrinh ham voi miSn nhiSu chiSu (Xem [8], [9]) Lu~n van du'Qctrinh ... cua bai loan, cffu truc cac vffn dS trinh bay lu~n van Trong chu'cJng2, trinh bay mQt s6 dinh ly t6n t(;li,duy nhfft va 6n dinh cua Wi giai cho h~ phu'cJngtrinh ham phi tuye'n t6ng quat d(;lng(1.1) ... Hai vi dl;l minh hQa Cl;lth€ tinh loan b~ng s6 cfing du...
 • 3
 • 191
 • 2

hệ phương trình hàm, chương 1

hệ phương trình hàm, chương 1
... d(;lng (1. 1) Trong chuang 1a xet h~ phuong trinh ham tuy€n tinh (1. 1) voi aijk co d~ng (1. 2) K€t qua trang chuang 1a khao sat s1! khai tri€n Maclaurin cua loi giai h~ tuy€n tinh (1. 1), (1. 2), tli ... trinh ham (1. 1), (1. 2) MQt Hnh ch1t v€ Wi giai da thuc phl;l thuQc theo da thuc cho truoc gi cfing du...
 • 3
 • 134
 • 0

hệ phương trình hàm, chương 2

hệ phương trình hàm, chương 2
... cua h~ (2. 11) ciing an dtnh ddi VlJig trang X Chung minh: Ap dvng dinh I;' 2. 1 voi aijk(X, y) & = aiikY' Khi d6 theo (2. 4) thl aUk = jaukl, va tIT (2. 5), (2. 10) ta c6 a =~ < Chu thich 2. 2: Ne'u ... d.;mg(1 .2) Khi ta co Dinh If 2. 2: Gid thitt (Hi), (H2) la dung va (2. 10) /3:= i,i=1k=1 tIlaUkl Khi t6n tc;tiduy nh6t f ...
 • 7
 • 166
 • 0

hệ phương trình hàm, chương 3

hệ phương trình hàm, chương 3
... giai nh1t cua ht$ (3. 7) Ap dvng (3. 13) voi p = r, ta co (3. 17) f(x) = f F;[S] (0) Xl s=o s! Dinh If 3. 3: Gid sit I = [-b, b], va cac s6 th1!C aiik' bUb C!jk nhll trang djnh Iy 2 .3 Cho g E CP(I;Rn) ... t)p-ll1g(p) (t)lldt P (3. 23) :s;IlgCP)Ix r (x - tV-1 dt ! = IIg(p)!Ix xp bP :s; IIg(p) !Ix p Tu'dng hf, b1t d~ng thuc voi (3. 23) cling v~n luon luon dung -b :s;x :s;o Do tu (3. 22), (3. 23) ta co jig- gl!x ... gl!x :s;IIg(pjllx ~ p! (3. 24) va tu (3. 21) ta co (3. 19) ;He Qua 3. 2: Gid sa 1= [-b, bj, va cac s{f th1!c aUk'bi}",Cijknhu djnh Iy 2 .3 Cho g E CCO(I; n) saD cho R (3. 25) 3d> IIg(pjllx::;;dP, 'Vp...
 • 10
 • 167
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Kiểm toán khoản mục tiền trong qui trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán quốc tế PNT thực hiệnỨng dụng ảnh hồng ngoại nhiệt trong giám sát cháy ngầmContent thời trang cho FacebookBÀI GIẢNG CƠ SỞ ĐO ẢNHĐỀ CƯƠNG Môn: Luật pháp và Chính sách biểnĐỀ CƯƠNG SƠ SỞ NGÀNH MÔI TRƯỜNGĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ỨNG HOÀ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÙ HỢPĐỀ CƯƠNG MÔN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNGĐỀ CƯƠNG Công Nghệ Phần MềmNghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực trong chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (LA tiến sĩ)Nghiên cứu phân lập, bảo quản, hoạt hóa và đánh giá hiệu quả điều trị của tế bào gốc mô mỡ tự thân đối với bệnh nhân thoái hoá khớp gối (LA tiến sĩ)Nghiên cứu điều kiện lao động và sức khỏe thủy thủ tàu ngầm (LA tiến sĩ)Lợi nhuận trước thuế và lãiBAI TAP TIENG ANH 9 CA NAMNghiên cứu các rối loạn chức năng ở phụ nữ mãn kinh tại Thành phố Huế và hiệu quả của một số biện pháp điều trị (FULL TEXT)Nghiên cứu các rối loạn chức năng ở phụ nữ mãn kinh tại Thành phố Huế và hiệu quả của một số biện pháp điều trị (TT)trắc nghiệm toán 11 Chuyên đề đạo hàm lê minh cườngso sánh cách mạng công nghiệp Mỹ và Nhật Bảntest bảng chữ cái tiếng nhậthoc gioi bất đẳng thức 8
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập