Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của hai loài khổ sâm mềm (brucea mollis wall ex kurz) và cơm rượu trái hẹp (glycosmis stenocarpa (drake) guillaum) ở việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học của hai loại khố sâm mềm (brucea mollis wall. ex kurz) cơm rượu trái hẹp (glycosmis stenocarpa (drake) guilaum) việt

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của hai loại khố sâm mềm (brucea mollis wall. ex kurz) và cơm rượu trái hẹp (glycosmis stenocarpa (drake) guilaum) ở việt
... sâu nghiên cứu thành phần hóa học tác dụng dược lý hai này, lựa chọn đề tài: "Nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học hai loài Khổ sâm mềm (Brucea mollis Wall ex Kurz) Cơm rượu trái hẹp ... hoạt tính sinh học hợp chất phân lập Ý nghĩa khoa học luận án Luận án đóng góp hiểu biết thành phần hóa học hoạt tính sinh học hai loài Khổ sâm mềm (Brucea mollis Wall ex Kurz) loài Cơm rượu trái ... từ hai loài Khổ sâm mềm (Brucea mollis Wall ex Kurz) loài Cơm rượu trái hẹp (Glycosmis stenocarpa (Drake) Guillaum) 4 Nguyên liệu: Cây Khổ sâm mềm (Brucea mollis Wall ex Kurz) thu hái vào tháng...
 • 27
 • 318
 • 0

Nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học của hai loài khổ sâm mềm (brucea mollis wall.ex kurz) cơm rượu trái hẹp (glycosmis stenocarpa (drake) guillaum) Việt Nam Mai Hùng Thanh Tùng.

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của hai loài khổ sâm mềm (brucea mollis wall.ex kurz) và cơm rượu trái hẹp (glycosmis stenocarpa (drake) guillaum) ở Việt Nam  Mai Hùng Thanh Tùng.
... VIT NAM VIN HểA HC MAI HNG THANH TNG NGHIấN CU THNH PHN HểA HC V HOT TNH SINH HC CA HAI LOI KH SM MM (BRUCEA MOLLIS WALL EX KURZ) V CM RU TRI HP (GLYCOSMIS STENOCARPA (DRAKE) GUILLAUM) VIT NAM ... lý ca hai cõy ny, chỳng tụi ó la chn ti: " Nghiờn cu thnh phn húa hc v hot tớnh sinh hc ca hai loi Kh sõm mm (Brucea mollis Wall ex Kurz) v Cm ru trỏi hp (Glycosmis stenocarpa (Drake) Guillaum) ... hp (Glycosmis stenocarpa (Drake) Guillaum) Cõy cm ru trỏi hp cú tờn khoa hc l Glycosmis stenocarpa (Drake) Guillaum Ngoi cõy ny cũn cú tờn l Atalantia stenocarpa Drake, hoc Murraya stenocarpa (Drake)...
 • 169
 • 136
 • 0

Nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học của hai loài khổ sâm mềm (brucea mollis wall ex kurz) cơm rượu trái hẹp (glycosmis stenocarpa (drake) guillaum) việt nam

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của hai loài khổ sâm mềm (brucea mollis wall ex kurz) và cơm rượu trái hẹp (glycosmis stenocarpa (drake) guillaum) ở việt nam
... sâu nghiên cứu thành phần hóa học tác dụng dược lý hai này, lựa chọn đề tài: " Nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học hai loài Khổ sâm mềm (Brucea mollis Wall ex Kurz) Cơm rượu trái hẹp ... hai loài G stenocarpa G petelotii (Guill) bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học nước ta [5], [81] Tám loài khác nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính tính sinh học nước khác ... Khổ sâm mềm (Brucea mollis Wall ex Kurz) 21 Cây Cơm rượu trái hẹp (Glycosmis stenocarpa (Drake) Guillaum) 27 Sơ đồ phân đoạn cặn chiết từ Khổ sâm mềm 33 Sơ đồ phân lập chất từ Khổ sâm mềm ...
 • 169
 • 13
 • 0

Bước đầu nghiên cứu thành phần hoá học của lá cây đơn tướng quân ( syzygium formosum wall), họ myrtaceae thái nguyên

Bước đầu nghiên cứu thành phần hoá học của lá cây đơn tướng quân ( syzygium formosum wall), họ myrtaceae ở thái nguyên
... 37,3 (t, C-1); 36,5 (s, C-10); 36,2 (d, C-20); 33,9 (d, C-8); 31,9 (t, C-7); 31,7 (t, C-2); 29,2 (d, C-25); 28,3 (t, C-16); 26,2 (t, C-23); 24,3 (t, C-15); 21,1 (t, C-11); 19,8 (q, C-26); 19,4 (q, ... 74.0 (d, C-2), 70.8 (d, C-4), 62.3 (t, C-6), 57.2 (d, C-14), 56.5 (d, C-17), 50.7 (d, C9), 46.4 (d, C-24), 42.7 (s, C-13), 40.2 (t, C-12), 39.1 (t, C-4), 37.6 (t, C-1), 37.1 (s, C-10), 36.4 (d, ... 34.4 (t, C-22), 32.3 (d, C-8), 32.2 (t, C-7), 29.9 (t, C-16), 29.7 (t, C-25), 28.5 (t, C-2), 26.7 (t, C-23), 24.6 (t, C-15), 23.5 (t, C28), 21.4 (t, C-11), 19.9 (q, C-19), 19.5 (q, C-21), 19.2 (q,...
 • 92
 • 500
 • 1

Bước đầu nghiên cứu thành phần hoá học của lá cây đơn tướng quân ( syzygium, formosum wall) họ myrtaceae thái nguyên

Bước đầu nghiên cứu thành phần hoá học của lá cây đơn tướng quân ( syzygium, formosum wall) họ myrtaceae ở thái nguyên
... 37,3 (t, C-1); 36,5 (s, C-10); 36,2 (d, C-20); 33,9 (d, C-8); 31,9 (t, C-7); 31,7 (t, C-2); 29,2 (d, C-25); 28,3 (t, C-16); 26,2 (t, C-23); 24,3 (t, C-15); 21,1 (t, C-11); 19,8 (q, C-26); 19,4 (q, ... 74.0 (d, C-2), 70.8 (d, C-4), 62.3 (t, C-6), 57.2 (d, C-14), 56.5 (d, C-17), 50.7 (d, C9), 46.4 (d, C-24), 42.7 (s, C-13), 40.2 (t, C-12), 39.1 (t, C-4), 37.6 (t, C-1), 37.1 (s, C-10), 36.4 (d, ... 34.4 (t, C-22), 32.3 (d, C-8), 32.2 (t, C-7), 29.9 (t, C-16), 29.7 (t, C-25), 28.5 (t, C-2), 26.7 (t, C-23), 24.6 (t, C-15), 23.5 (t, C28), 21.4 (t, C-11), 19.9 (q, C-19), 19.5 (q, C-21), 19.2 (q,...
 • 92
 • 467
 • 2

Nghiên cứu thành phần hóa học cây khổ sâm mềm (brucea mollis wall ex kurz)

Nghiên cứu thành phần hóa học cây khổ sâm mềm (brucea mollis wall ex kurz)
... sâu nghiên cứu thành phần hóa học tác dụng dược lý này, lựa chọn đề tài: " Nghiên cứu thành phần hóa học Khổ sâm mềm (Brucea mollis Wall ex Kurz) với nội dung nghiên cứu sau: Nghiên cứu thành phần ... từ Khổ sâm mềm (Brucea mollis Wall ex Kurz), Tạp chí hóa học (2011) 13 Mai Hùng Thanh Tùng, Hồ Việt Đức,Young Ho Kim, Nguyễn Mạnh Cường, Đóng góp nghiên cứu thành phần hóa học Khổ sâm mềm (Brucea ... lĩnh vực y dược học II THỰC NGHIỆM 2.1 Đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1.1 Thu mẫu cây, xác định tên khoa học phương pháp xử lý mẫu Cây Khổ sâm mềm (Brucea mollis Wall ex Kurz) thu hái vào...
 • 17
 • 276
 • 0

Luận văn: BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA LÁ CÂY ĐƠN TƯỚNG QUÂN ( SYZYGIUM FORMOSUM WALL), HỌ MYRTACEAE THÁI NGUYÊN pptx

Luận văn: BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA LÁ CÂY ĐƠN TƯỚNG QUÂN ( SYZYGIUM FORMOSUM WALL), HỌ MYRTACEAE Ở THÁI NGUYÊN pptx
... 37,3 (t, C-1); 36,5 (s, C-10); 36,2 (d, C-20); 33,9 (d, C-8); 31,9 (t, C-7); 31,7 (t, C-2); 29,2 (d, C-25); 28,3 (t, C-16); 26,2 (t, C-23); 24,3 (t, C-15); 21,1 (t, C-11); 19,8 (q, C-26); 19,4 (q, ... 74.0 (d, C-2), 70.8 (d, C-4), 62.3 (t, C-6), 57.2 (d, C-14), 56.5 (d, C-17), 50.7 (d, C9), 46.4 (d, C-24), 42.7 (s, C-13), 40.2 (t, C-12), 39.1 (t, C-4), 37.6 (t, C-1), 37.1 (s, C-10), 36.4 (d, ... 34.4 (t, C-22), 32.3 (d, C-8), 32.2 (t, C-7), 29.9 (t, C-16), 29.7 (t, C-25), 28.5 (t, C-2), 26.7 (t, C-23), 24.6 (t, C-15), 23.5 (t, C28), 21.4 (t, C-11), 19.9 (q, C-19), 19.5 (q, C-21), 19.2 (q,...
 • 92
 • 205
 • 0

nghiên cứu thành phần hóa học cây khổ sâm mềm (brucea mollis wall. ex kurz

nghiên cứu thành phần hóa học cây khổ sâm mềm (brucea mollis wall. ex kurz
... dƣợc lý này, lựa chọn đề tài: " Nghiên cứu thành phần hóa học Khổ sâm mềm (Brucea mollis Wall ex Kurz) với nội dung nghiên cứu nhƣ sau: Nghiên cứu thành phần hóa học Xác định hợp chất có hoạt tính ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM ĐẠI HỌC KHTN VIỆN HÓA HỌC BÙI MINH NHUỆ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY KHỔ SÂM MỀM (BRUCEA MOLLIS WALL EX KURZ) Chuyên ngành: Hóa ... vật Brucea mollis (Khổ sâm mềm) (xem mục 1.1.4) Hơn nữa, việc xác định tên khoa học loài Brucea mollis đƣợc dựa kết nghiên cứu thành phần hóa học Trong trình nghiên cứu thành phần hóa học này,...
 • 72
 • 128
 • 0

Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học của rễ cây đan sâm (salvia miltiorrhiza bunge) trồng tỉnh lào cai

Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học của rễ cây đan sâm (salvia miltiorrhiza bunge) trồng ở tỉnh lào cai
... BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI LẠI THỊ THẮM BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA RỄ CÂY ĐAN SÂM (Salvia miltiorrhiza Bunge) TRỒNG TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ ... loài Đan sâm làm thuốc Việt Nam, tiến hành thực đề tài: Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học rễ Đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) trồng tỉnh Lào Cai nhằm mục tiêu sau: Định tính nhóm chất rễ ... Thu hoạch rễ từ cuối mùa thu đến đầu mùa xuân [6] 1.3 Thành phần hóa học chi Salvia L Cho đến có nhiều công trình nghiên cứu thành phần hóa học loài thuộc chi Salvia L Thành phần hóa học chi Salvia...
 • 59
 • 377
 • 3

Bước đầu nghiên cứu thành phần hoá học của lá cây đơn tướng quân ( syzygium, formosum wall) họ myrtaceae thái nguyên

Bước đầu nghiên cứu thành phần hoá học của lá cây đơn tướng quân ( syzygium, formosum wall) họ myrtaceae ở thái nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  NÔNG THỊ LIỄU BƢỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA LÁ CÂY ĐƠN TƢỚNG QUÂN ( SYZYGIUM FORMOSUM WALL), HỌ MYRTACEAE THÁI ... đáng nhà khoa học thuộc nhiều chuyên ngành sinh học, hoá học, công nghệ học v.v Tiếp tục theo hướng nghiên cứu nói trên, Đơn tướng quân có tên khoa học Syzygium formosum Wall họ Myrtaceae thuộc ... viêm họng cấp mạn, chữa viêm bàng quang [2] Nhằm đóng góp phần hiểu biết thêm thành phần hóa học thuốc dân gian, đề tài: “ Bƣớc đầu nghiên cứu thành phần hoá học Đơn tƣớng quân ( Syzygium formosum...
 • 20
 • 26
 • 0

TÓM tắt NGHIÊN cứu THÀNH PHẦN hóa học của 1 số cây THUỘC họ NA KHẢO sát TÍNH độc tế bào ,HOẠT TÍNH CHỐNG sốt rét của 1 số TÍNH CHẤT PHÂN lập dược

TÓM tắt NGHIÊN cứu THÀNH PHẦN hóa học của 1 số cây THUỘC họ NA và KHẢO sát TÍNH độc tế bào ,HOẠT TÍNH CHỐNG sốt rét của 1 số TÍNH CHẤT PHÂN lập dược
... hoạt tính chống sốt rét ký sinh trùng Plasmodium facilparum (ức chế 58,3 % nồng độ g/ml) Vì chọn đề tài: ' 'Nghiên cứu thành phần hoá học số thuộc họ Na (Annonaceae) khảo sát hoạt tính gây độc tế ... hợp chất GT1 β ,11 -dihydroxy1,2 ,10 -trimetoxy-noraporphin Đây hợp chất ancaloit đặt tên gonitamine 11 MeO 3a A B MeO HO 6a C 11 a 11 D MeO NH 1b 1a 7a OH 10 Hình 4 .1 Cấu trúc hợp chất GT1 Hợp chất ... phổ phân giải cao (HRMS) phương pháp thử hoạt tính sinh học chất phân lập Phép thử gây độc tế bào tiến hành dòng ung thư biểu mô KB Hoạt tính chống sốt rét thử với dòng ký sinh trùng sốt rét...
 • 26
 • 267
 • 1

Nghiên cứu thành phần hoá học của vỏ rễ cây sắn thuyền (syzygium resinosum (gagnep) merr et perry) thanh hoá

Nghiên cứu thành phần hoá học của vỏ và rễ cây sắn thuyền (syzygium resinosum (gagnep) merr et perry) ở thanh hoá
... nghiên cứu nhiều thành phần hoá học Chính chọn đề tài Nghiên cứu thành phần hoá học vỏ rễ sắn thuyền (Syzygium resinosum (Gagnep) Merr et Perry) Thanh Hoá nhằm góp phần xác định thành phần hoá ... từ rễ Sắn thuyền Chơng Kết thảo luận 4.1 Nguyên liệu thực vật Rễ sắn thuyền (Syzygium resinosum (Gagnep) Merr et Perry) đợc thu hái Triệu Sơn Thanh Hóa 4.2 Chiết xuất phân lập chất 36 Rễ sắn thuyền ... 1.2 Cây sắn thuyền 1.2.1 Đặc điểm thực vật Cây sắn thuyền có tên khoa học Syzygium Resinosum (Gagnep) Merr Et Perry thuộc họ Sim (Myrtaceae) 1.2.2 Thành phần hóa học Đã có số công trình nớc nghiên...
 • 70
 • 325
 • 0

Nghiên cứu thành phần hoá học của một số loài cây thuộc họ betulaceae họ zingiberaceae

Nghiên cứu thành phần hoá học của một số loài cây thuộc họ betulaceae và họ zingiberaceae
... hoạt tính sinh học có giá trị dựa y học cổ truyền nhà khoa học quan tâm Các loài thuộc họ Cáng lò (Betulaceae) họ Gừng (Zingiberaceae) từ lâu đối tượng nghiên cứu nhà khoa học thuộc lĩnh vực ... thuốc Việt nam, Nhà xuất Y học, tr 1234 Trịnh Đình Chính (1995), Nghiên cứu thành phần hoá học số họ Gừng (Zingiberaceae) Việt Nam”, Luận án Phó Tiến sĩ Hoá học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I Trịnh ... có Phần phụ lục với bảng 147 hình phổ NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬN ÁN Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Thực vật học, nghiên cứu hóa học hoạt tính sinh học loài Alnus Betula (Betulaceae) 1.2 Thực vật học, nghiên...
 • 47
 • 253
 • 0

nghiên cứu thành phần hóa học của cành lá cây bằng lăng nước (lagerstroemia speciosa) trồng hà nội

nghiên cứu thành phần hóa học của cành và lá cây bằng lăng nước (lagerstroemia speciosa) trồng ở hà nội
... sĩ Hóa học, chuyên ngành Hóa học Hữu này, chọn đề tài Nghiên cứu thành phần hóa học cành Bằng lăng nƣớc (Lagerstroemia speciosa) trồng Nội , với mục tiêu đóng góp phần công sức nhỏ bé vào ... vật chi Bằng lăng [19,31,40,43] Thực vật chi Bằng lăng có nhiều loại nhƣ Bằng lăng tía, Bằng lăng nƣớc, Bằng lăng lông, Bằng lăng vàng v.v…Mỗi loài có công dụng riêng nƣớc ta, Bằng lăng tía ... thuốc bổ sung đa thành phần để làm giảm cân Nghiên cứu thành phần hóa học chi Bằng lăng 2.1 Nghiên cứu nƣớc Các thực vật thuộc chi Lagerstroemia phân bố rộng có nhiều loài đƣợc dùng Y học Do vậy,...
 • 98
 • 459
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thành phần hóa học của cây hàm ếchnghiên cứu thành phần hoá học của cây hồng bì dại cláuena excavata burm fnghiên cứu thành phần hóa học của lá sennghiên cứu thành phần hoá học của tinh dầu cây diếp cá houttuynia cordata thunb ở nghệ annghiên cứu thành phần hóa học của cây chó đẻbước đầu nghiên cứu thành phần hoá học của cây ngái tuyến ficus glanduliferanghiên cứu thành phần hóa học của cây mướp đắngnghiên cứu thành phần hóa học của khoáng vật trong đá magmanghiên cứu thành phần hóa học của đá magmanghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của polysacharide từ một số loài rong nâu ở tỉnh khánh hòanghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây vông nem erythrina orientalis l murrnghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây dấu dầu lá nhẵn tetradium glabrifoliumbenth hartlnghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống ung thư của cây giác đế đài to goniothalamus macrocalyx ban và giác đế cuống dài goniothalamus gracilipes ban họ na annonaceaenghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống ung thư của cây giác đế đài to goniothalamus macrocalyx ban và giác đế cuống dài goniothalamus gracilippes ban họ na annonaceaenghiên cứu thành phần hóa học có trong tinh dầu và một số dịch chiết của củ nghệ vàng kon tumbài tập lớn vi mạch tương tự và vi mạch số, sử dụng ic lm 35giáo trình kỹ thuật thi công 2kinh tế vận tải và logisticsÁp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Qua thực tiễn tỉnh Thanh HoáÁp dụng thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt NamBÀNG GIẢNG CƠ HỌC THỦY KHÍCải biến vectơ hệ Virut Semliki Forest (SFV) nhằm biểu hiện thụ thể GPCR của người Việt NamCải cách kinh-tế-ở-Trung-Quốc-sau-khi-gia-nhập-tổ-chức-thương-mại-thế-giới-_WTO_-và-những-gợi-ý-về-c_Câu hỏi cầu khiến trong tiếng Hán hiện đạiHÀN TÀU ( GIÁO TRÌNH )CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÙNGĐặc điểm và biến động cấu trúc sử dụng đất huyện Thạch Thấtgiáo trình bảo dưỡng tàuDetermination of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (Nsaids) in Surface Water at Ho Chi Minh Cityđiều khiển thủy khíĐiều chế và kiểm tra chất lượng kháng thể đơn dòng gắn đồng vị phóng xạ I-rituximab dùng trong điều trị U Lympho ác tính không HodgkinĐổi mới kiểm tra đánh giá Từ thực tế của các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên tiểu họcDự báo kết quả học tập của học sinh dựa trên sự kết hợp phương pháp gần đúng Taylor và các mô hình xámbảo hiểm trong vận tải nguyễn văn khoảngEffect of Surfactant on Degradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (pahs) in Thermophilic Anaerobic Co-Digestion of Sludge from Kim-Ngưu River and Organic Waste
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập