matlab ung dung (MATLAB Cơ bản)

Tài liệu Giáo trình thuỷ khí kĩ thuật ứng dụng - phần bản docx

Tài liệu Giáo trình thuỷ khí kĩ thuật ứng dụng - phần cơ bản docx
... khối lực áp 2.3 - Ứng dụng phương trình Ơle thuỷ tĩnh Chúng ta biến đổi phương trình (5.1) dạng ứng dụng sau Nhân phương trình thứ với dx, phương trình thứ hai với dy, phương trình thứ ba với ... Thuỷ khí kỹ thuật ứng dụng Huỳnh Văn Hoàng - Chương Mở đầu $1 - Mục đích, đối tượng phương pháp nghiên cứu Thuỷ kỹ thụât ứng dụng ... chất khí , p áp suất chất khí Phương trình trạng thái sử dụng chất khí trạng thái cân cho n=m/M mol chất khí : pV = (3.25) Thuỷ khí kỹ thuật...
 • 96
 • 388
 • 1

Làm quen với cách thức tạo ứng dụng Android bản dùng IDE Eclipse

Làm quen với cách thức tạo ứng dụng Android cơ bản dùng IDE Eclipse
... Nói cách tổng quát ứng dụng có tương tác với người dùng thông qua UI phải có activity, ứng dụng Android tạo nhiều Activity (giống tạo nhiều form lập trình desktop) Trong Activity FirstAppAndroidActivity ... ngôn ngữ ứng dụng hiển thị tương ứng theo ngôn ngữ o Hỗ trợ hai kiểu hình portrait landscape Yêu cầu Có kiến thức xây dựng ứng dụng Android Sử dụng thành phần widget Android Quen thuộc với dạng ... từ activity làm việc Sử dụng AlertDialog.Builder cho phép hỏi đáp với người dùng Truyền liệu từ sub activity activity cha Yêu cầu Có kiến thức bản, việc xây dựng ứng dụng Android, tạo activity...
 • 38
 • 229
 • 0

Xây dựng một ứng dụng Ajax bản AJAX pdf

Xây dựng một ứng dụng Ajax cơ bản AJAX pdf
... Name: Time: Tiếp theo sẻ hoàn tất ứng dụng AJAX nầy đoạn code xử lý phía ... điểm mà AJAX sẻ thực thi Cách thông thường dùng phương thức onkeyup, cách nầy người dùng gõ vào ô username function AJAX sẻ thực thi: Name: Bây cập nhật lại file "testAjax.htm" hoàn chỉnh sau: function ajaxFunction() { var xmlHttp; try { // Firefox, Opera 8.0+,...
 • 6
 • 106
 • 1

thực hiện các ứng dụng nhúng bản trên board altera de2 115

thực hiện các ứng dụng nhúng cơ bản trên board altera de2 115
... nghiệp Thực số ứng dụng nhúng board Altera DE2- 115 Hình 2.46 Nạp file xuống board thành công 29 Luận văn tốt nghiệp Thực số ứng dụng nhúng board Altera DE2- 115 CHƯƠNG 3: THỰC HIỆN MỘT SỐ ỨNG DỤNG NHÚNG ... Lợi ii Luận văn tốt nghiệp Thực số ứng dụng nhúng board Altera DE2- 115 LỜI CAM ĐOAN Đề tài Thực số ứng dụng nhúng board Altera DE21 15” thực board DE2- 115 Development and Education, nhằm ... nghiệp Thực số ứng dụng nhúng board Altera DE2- 115 Hình 2.26 Nối dây Reset Hình 2.27 Nối thành phần Avalon Memory Mapped Slave 20 Luận văn tốt nghiệp Thực số ứng dụng nhúng board Altera DE2- 115...
 • 90
 • 273
 • 0

MatLab bản và các lệnh thông dụng

MatLab cơ bản và các lệnh thông dụng
... tên file Matlab tự động thực thi dòng lệnh có file.m (ví dụ để thực thi lệnh có file test.m, cần gõ lệnh test) 2 Các lệnh thông dụng Matlab a Một vài kiểu liệu Matlab có đầy đủ kiểu liệu bản: số ... là: A=1 b Các lệnh điều khiển Lệnh Clear: Xóa tất biến nhớ Matlab Lệnh clc: Lệnh xóa cửa sổ lệnh (command window) Lệnh pause: Chờ đáp ứng từ phía người dùng Lệnh =: lệnh gán Lệnh %: câu lệnh sau ... thích Lệnh input: lệnh lấy vào giá trị Ví dụ: x = input(‘Nhap gia tri cho x:’); Lệnh help: lệnh yêu cầu giúp đở từ Matlab Lệnh Save: Lưu biến vào nhớ Ví dụ: Save test A B C (lưu biến A, B, C vào...
 • 8
 • 513
 • 6

Matlabứng dụng trong kỹ thuật

Matlab và ứng dụng trong cơ kỹ thuật
...  aij  bij Trong MATLAB, Ỗhoa học kỹ thu t & ởự đ ng hóa – Đ i học Cẫng ngh M‚ởỗ‚‛ v| ng dụng kỹ thu t Ch ơng ỡỐCởỚờ ỡủ M‚ ởờ ộ 34 phép c ng hai ma tr n đ c thực thi s dụng phép to{n ... dụng chuyên s}u ởoolbox , m t s b cẫng cụ ph biến đ c gi i thi u tóm tắt phần phụ lục Ỗhoa học kỹ thu t & ởự đ ng hóa – Đ i học Cẫng ngh M‚ởỗ‚‛ v| ng dụng kỹ thu t Chương M Đ U ớồ ộ I MATLAB ... vòng lặp Ỗhoa học kỹ thu t & ởự đ ng hóa – Đ i học Cẫng ngh M‚ởỗ‚‛ v| ng dụng kỹ thu t Chương M Đ U Ỗhi mu n xóa m t hay nhiều biến, ta s dụng l nh clear v i c{c cú ph{p thẫng dụng nh sau...
 • 243
 • 292
 • 1

Bổ sung một số hàm Matlab bản

Bổ sung một số hàm Matlab cơ bản
... Các hàm Toán học Cú pháp Ý nghĩa sin(x), cos(x), tan(x) asin(y), acos(y), atan(y) exp(x) log(x), log10(x), log2(x) pow2(x) nextpow2(y) hàm lượng giác hàm lượng giác ngược hàm mũ ex logarit số ... ntnhut@mathdep.hcmuns.edu.vn 2/9/2010 Số học Cú pháp Ý nghĩa factor(n) phân tích thừa số nguyên tố isprime(n) kiểm tra số nguyên tố primes(k) liệt kê tất số nguyên tố nhỏ k gcd(a,b) UCLN a b lcm(a,b) ... ntnhut@mathdep.hcmuns.edu.vn Chuyển đổi số Cú pháp Ý nghĩa hex2dec(‘hexnum’) chuyển số hệ 16 sang hệ 10 dec2hex(n) chuyển n (hệ 10) sang hệ 16 bin2dec(‘0,1’s string’) chuyển số nhị phân sang hệ 10 dec2bin(n)...
 • 5
 • 879
 • 12

Bài tập thực hành matlab bản

Bài tập thực hành matlab cơ bản
... viết lệnh thực hiện: a Chuyển giá trị dương thành giá trị b Chuyển bội số thành số c Nhân giá trị chẵn cho d Gán cho vector y giá trị lớn 10 x e Chuyển giá trị nhỏ trung bình cộng thành giá trị ... trị vectơ y 3.6 Cho A = [2 ; ; 5; 5], viết lệnh Matlab để a Gán cho ma trận B cột vị trí chẵn b Gán cho ma trận C dòng vị trí lẻ c Gán lại A thành chuyển vị d Tính nghịch đảo phần tử A e Lấy ... kết quả, giải thích; thử lại Matlab : a x + y b x + A c x’ + y d A – [x’ y’] e [x ; y’] f [x ; y] g A – 3.2 Cho A = [2 ; ; 5], dự đoán kết quả, giải thích; thử lại Matlab: a A’ b A(:,[1 4]) c...
 • 7
 • 5,513
 • 121

Bổ sung một số hàm Matlab bản

Bổ sung một số hàm Matlab cơ bản
... Các hàm Toán học Cú pháp Ý nghĩa sin(x), cos(x), tan(x) asin(y), acos(y), atan(y) exp(x) log(x), log10(x), log2(x) pow2(x) nextpow2(y) hàm lượng giác hàm lượng giác ngược hàm mũ ex logarit số ... ntnhut@mathdep.hcmuns.edu.vn 2/9/2010 Số học Cú pháp Ý nghĩa factor(n) phân tích thừa số nguyên tố isprime(n) kiểm tra số nguyên tố primes(k) liệt kê tất số nguyên tố nhỏ k gcd(a,b) UCLN a b lcm(a,b) ... ntnhut@mathdep.hcmuns.edu.vn Chuyển đổi số Cú pháp Ý nghĩa hex2dec(‘hexnum’) chuyển số hệ 16 sang hệ 10 dec2hex(n) chuyển n (hệ 10) sang hệ 16 bin2dec(‘0,1’s string’) chuyển số nhị phân sang hệ 10 dec2bin(n)...
 • 5
 • 234
 • 1

Matlab bản P1

Matlab cơ bản P1
... 15 MATLAB làm việc nh sau: [max,hang] = max(r); max = 0.025 0.0167 0.0125 0.0100 hang = Nh cột tơng ứng hàng 1,cột hàng v.v d.Tạo ma trận hàm có sẵn : MATLAB cung cấp số hàm để tạo ma trận bản: ... chứa ma trận bảng hình chữ nhật - hàng viết dòng - số phần tử hàng phải - phần tử phải cách dấu trống f M-file : M-file file text chứa mã MATLAB Để tạo ma trận ta viết m-file cho MATLAB đọc file ... hiệu ứng khác nhờ cách xoá hình khác Chúng gồm: none MATLAB không xoá đối tợng di chuyển background MATLAB xoá đối tợng cách vẽ có màu xor MATLAB xoá đối tợng Ví dụ : Ta tạo M-file có tên moviem2.m...
 • 26
 • 196
 • 1

Matlab bản P2

Matlab cơ bản P2
... tợng tự nh dùng số MATLAB e Biến chữ mặc định:Khi dùng hàm toán học,việc chọn biến độc lập thờng rõ ràng.Ví dụ xem bảng sau: Hàm toán học n f=x g = sin(at+b) h = Jv(z) Lệnh MATLAB f = x^n g = ... b), h' =J v (z)(v/z)-Jv+1(z) Nh biến độc lập x , t z .MATLAB hiểu biến độc lập chữ thờng nằm cuối bảng chữ nh x , y , z.Khi không tháy chữ này ,MATLAB tìm chữ gần coi biến độc lập.Các biến khác nh ... làm việc MATLAB biến thực vùng làm việc Maple.Khi nhập lệnh: clear k ta xoá đợc k vùng làm việc MATLAB. Muốn cho k không số thực vùng làm việc Maple ta phải dùng lệnh: syms k unreal Ta có bảng sau:...
 • 42
 • 352
 • 3

Matlab bản P3

Matlab cơ bản P3
... fprintf(2,'Nhiet (do C) la: %g\n',c); end Từ cửa sổ lệnh, nhập lệnh test MATLAB hỏi nhiệt độ đích quy đổi hiển thị kết Tuy hhiên công cụ GUI MATLAB cho phép ta thực việc lựa chọn thuận lợi ta chọn phơng ... nhờ text_c2_ Đ3 nhập số liệu từ trợt Ngoìa cách nhập số liệu từ bàn phím, ta nhập số liệu từ trợt MATLAB hỗ trự trợt nằm ngang không hỗ trợ trợt thẳng đứng Để tạo trợt ta dùng lệnh: slider_f_ = ... 32.0,'Max',212.0,'Value',68.0,'Position',[0.6 0.8 0.2 0.05], 'Callback','fc_slider_f;fc_calc'); Nh Callback gọi chuỗi lệnh MATLAB, phân cách dấu chấm than hay dấu phẩy Chuỗi callback gọi fc_silder_f.m: f = get(slider_f_,'Value');...
 • 5
 • 196
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: tạo ứng dụng web cơ bảnlập trình ứng dụng android cơ bảnhướng dẫn lập trình ứng dụng android cơ bảncác kỹ thuật tấn công ứng dụng web cơ bảnhướng dẫn sử dụng matlab cơ bảnbài tập thực hành matlab cơ bảnthực hành matlab cơ bảnnam leng matlab co bantự học matlab cơ bảntài liệu matlab cơ bảnhướng dẫn matlab cơ bảnứng dụng của cơ cấu 4 khâu bản lềgiáo trình matlab cơ bảnlập trình matlab cơ bảngiao diện matlab cơ bảnNghi lễ vòng đời của người dao quần chẹt ở huyện ba vì, thành phố hà nội ttLời cảm ơn khóa luận tốt nghiệpNâng cao hiệu quả tín dụng cho vay ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thanh hóahiệu quả kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh thanh hóaThị trường trái phiếu và các chỉ sốGIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6 NĂM 2017 CẢ NĂM 3 CỘTSỔ BDTX nghiên cứu các văn bản chỉ đạo về về lĩnh vực giáo dục tiểu họcTRÌNH CHIẾU LỊCH sử lớp 5Tượng ganesha ở bảo tàng điêu khắc chăm đà nẵngNghệ thuật sắp đặt ở việt namHOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN tại KHO bạc NHÀ nước HUYỆN bố TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNHBài tập các kỹ thuật hiện đại trong CNTTthuật toán Carier null messageBài thu hoach nhóm 1Giải nhanh hóa học bằng phương pháp bảo toàn nguyên tố bảo toàn điện tíchGIÁO ÁN MÔN TIN HỌC CHUẨN CẢ NĂM LỚP 6 THCS11 tính duyệt cáp dây văng3 mục lục đồ án tốt nghiệp6 phương án sơ bộ 2 cầu extradosedGiải nhanh hóa học bằng phương pháp ion thu gọn đồ thị
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập