Chương II . HỢP KIM VÀ BIẾN ĐỔI TỔ CHỨC

Tài liệu Hợp kim biến đổi tổ chức docx

Tài liệu Hợp kim và biến đổi tổ chức docx
... pha tí nh chất hợp kim a Tí nh chất pha thành phần Hợ p kim tổ chức pha tí nh chấ t hợp kim tí nh chấ t pha HK có tổ c bao gồ m hỗ n hợ p củ a nhiề u pha tí nh chấ t hợp kim tổ ng hợ p hay ... thể tiế n hà nh biế n ng nóng hợp kim Fe - C với C < 2,14% Là m nguộ i austenit với tốc độ tổ chức tí nh : nguội chậ m P+F mề m, nguội nhanh mactenxit cứng Tổ chức tế vi gồm cá c hạ t sá ... 4,3%, có tổ chức P+ Xê II + Lê (hì nh 3.24a) - Gang trắ ng tinh có 4,3%C, điể m C hay lâ n cậ n, với tổ chức Lê (hì nh 3.21) - Gang trắng sau cù ng tinh với > 4,3%C bê n phả i điể m C, có tổ chức...
 • 11
 • 194
 • 1

Tài liệu Hợp kim biến đổi tổ chức_Chương 3 pptx

Tài liệu Hợp kim và biến đổi tổ chức_Chương 3 pptx
... hợ p kim cá c nh phầ n a Tí nh chất pha thành phần Hợp kim tổ chức mộ t pha tí nh chấ t hợp kim tí nh chấ t củ a pha đ ó HK có tổ c bao gồ m hỗ n hợp nhiề u pha tí nh chấ t hợp kim tổ ng ... ợc gọi tinh (bỏ qua II) Hì nh 3 tổ chức tế vi hai hợp kim hệ nà y L 800 600 400 Mg4Ca3+L Mg+L L+Mg4Ca3 Mg+Mg4Ca3 L+Ca 445 Mg4Ca3+Ca 55 ,3 Mg Ca 20 60 40 80 Hì nh 3. 14 Giản đồ loại IV, hệ Mg-Ca ... tan: 20oC-0,006%C, 727oC-0,8%C Fe3C pha xen kẽ , có kiể u mạ ng phức tạ p, có nh phầ n 6,67%C + 93, 33% Fe 3. 3.2 Giản đồ pha Fe - Fe3C tổ chức a Giản đồ pha Fe - Fe3C Hì nh với cá c ký hiệ u cá c...
 • 11
 • 187
 • 0

Tài liệu Hợp kim biến đổi tổ chức pdf

Tài liệu Hợp kim và biến đổi tổ chức pdf
... pha tí nh chất hợp kim a Tí nh chất pha thành phần Hợ p kim tổ chức pha tí nh chấ t hợp kim tí nh chấ t pha HK có tổ c bao gồ m hỗ n hợ p củ a nhiề u pha tí nh chấ t hợp kim tổ ng hợ p hay ... thể tiế n hà nh biế n ng nóng hợp kim Fe - C với C < 2,14% Là m nguộ i austenit với tốc độ tổ chức tí nh : nguội chậ m P+F mề m, nguội nhanh mactenxit cứng Tổ chức tế vi gồm cá c hạ t sá ... 4,3%, có tổ chức P+ Xê II + Lê (hì nh 3.24a) - Gang trắ ng tinh có 4,3%C, điể m C hay lâ n cậ n, với tổ chức Lê (hì nh 3.21) - Gang trắng sau cù ng tinh với > 4,3%C bê n phả i điể m C, có tổ chức...
 • 11
 • 221
 • 3

Phần 2: Hợp kim biến đổi tổ chức ppsx

Phần 2: Hợp kim và biến đổi tổ chức ppsx
... hợp kim a Tính chất pha thành phần Pha thành phần pha tạo nên tổ chức hợp kim Khi hợp kim tổ chức pha pha thành phần đồng (đồng nghĩa) với hợp kim; tính chất hợp kim tính chất pha Trường hợp ... tính chất pha Trường hợp tổ chức hỗn hợp nhiều pha tính chất hợp kim tổng hợp hay kết hợp tính chất pha thành phần Như khảo sát phần trên, pha thành phần tạo nên tổ chức hợp kim nguyên tố hóa học, ... trường hợp xảy ra: - hòa tan thành dung dịch rắn, lúc hợp kim giữ lại hai kiểu mạng ban đầu làm nền, có tổ chức pha kim loại nguyên chất (hình 3.2b), Hình 3.2 Tổ chức tế vi hợp kim hai kim loại:...
 • 32
 • 211
 • 0

Bài giảng về hợp kim biến đổi tổ chức (phần 2)

Bài giảng về hợp kim và biến đổi tổ chức (phần 2)
... ng tinh thể kim loạ i dung môi có đặ c trng cơ, lý, hóa tí nh kim loạ i nề n: 1) Mạ ng tinh thể , đơn giả n xí t chặ t (A1, A2 ) kim loạ i với liê n kế t kim loạ i 2) Cơ tí nh giống kim loạ i ... p suấ t không đổi (1 at) Cá ch biể u diễ n: Đặ c đ iể m: GĐP đ ú ng phù hợp với hợp kim trạ ng thá i câ n bằ ng (nguội rấ t chậ m hay ủ ), Cô ng dụng: xá c đ ị nh cấ u trúc hợp kim, xá c đị nh ... đ ộ tinh (LE [C + D]), %L=(61,9-40)/(61,9-19 ,2)= 51,3%, %=48,7% cù ng tinh %=(97,5-61,9)/(97,5-19 ,2)= 45,5% %=54,5% Hì nh 3.13 Tổ chức tế vi hợp kim Pb - Sb: a tinh [+], màu tối giàu Pb, b trớc...
 • 11
 • 200
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm - Một số nội dung khó biện pháp tổ chức dạy học hiệu quả chương I, II SGK Tin học 12

sáng kiến kinh nghiệm - Một số nội dung khó và biện pháp tổ chức dạy học hiệu quả chương I, II SGK Tin học 12
... trình thực nghiệm, khẳng định giả thuyết khoa học đề ra: Một số nội dung khó biện pháp tổ chức dạy học hiệu chương I, II SGK Tin học 12 có tác dụng hỗ trợ nhiều mặt cho hoạt động dạy học, cụ thể ... sau: Đưa nội dung khó biện pháp tổ chức dạy học hiệu cho toàn kiến thức SGK Tin học lớp 12 Mở rộng đề tài: không nêu nội dung khó sách giáo khoa Tin học 12 mà tìm hiểu thêm khó khăn học sinh ... 0 12B 5% 51% 44% 12C 52% 48% 12D 42% 58% 12E 2010 - 2011 Khá 12A 2009 - 2010 Giỏi 44% 52% 4% Nhìn nhận vào khó khăn trên, mạnh dạn áp dụng số biện pháp tổ chức dạy học cho chương I, II SGK Tin...
 • 19
 • 231
 • 0

Chương I: Hàm phức biến đổi Laplace

Chương I: Hàm phức và biến đổi Laplace
... phép biến đổi Laplace 0.2 – Tính chất biến đổi Laplace 0.1 Định nghĩa biến đổi Laplace - Định nghĩa biến đổi Laplace Cho f (t ) hàm [0,+∞) ... thức hàm phức biến đổi Laplace Sinh viên sau kết thúc môn học nắm vững kiến thức tảng biết giải toán bản: Các phép biến đổi Laplace, giải phương trình, hệ phương trình vi phân phép biến đổi Laplace, ... dụng vào giải tích mạch điện Giải tích phức: phép đạo hàm, vi phân, tích phân, chuỗi Taylor, chuỗi Laurent, thặng dư cách tính, ánh xạ bảo giác Biến đổi Laplace Biến đổi Laplace ngược Ứng dụng biến...
 • 59
 • 5,052
 • 52

Tài liệu chương 3 : hợp kim gian đồ pha doc

Tài liệu chương 3 : hợp kim và gian đồ pha doc
... theo công thứ c, có liê n kế t kim loạ i Cá c pha trung gian hợp kim th ờng gặ p: pha xen kẽ , pha đ iệ n tử pha Laves b Pha xen kẽ Đ/n: Là pha tạ o nê n cá c kim loạ i chuyể n tiế p (có bá n ... ề u nề n pha mẹ hoá bề n hóa bề n tiế t pha 3. 2.8 Quan hệ ng giản đồ pha tí nh chất hợ p kim cá c nh phầ n a Tí nh chất pha thành phần Hợp kim có tổ chức mộ t pha tí nh chấ t hợp kim tí nh ... đổi ( 83oC) đ ợc gọi tinh (bỏ qua II) Hì nh 3 tổ chức tế vi hai hợp kim hệ nà y L 800 600 400 Mg4Ca3+L Mg+L L+Mg4Ca3 Mg+Mg4Ca3 L+Ca 445 Mg4Ca3+Ca 55 ,3 Mg Ca 20 60 40 80 Hì nh 3. 14 Giản đồ loại...
 • 11
 • 743
 • 17

Vật liệu kim loại ( Hoàng Văn Vương ) - Chương 3. Hợp kim giản đồ pha potx

Vật liệu kim loại ( Hoàng Văn Vương ) - Chương 3. Hợp kim và giản đồ pha potx
... Fe3C (% C = 6,67 %) r4m = 0,291rnt = 0,036nm r8m = 0,414rnt = 0,052nm 3.3 Giản đồ pha Fe-C (Fe-Fe3C) 3.3 .2 Các tổ chức pha hai pha 09/2010 3.3 Giản đồ pha Fe-C (Fe-Fe3C) 3.3 .2 Các tổ chức pha hai pha ... 100% Le (da báo) Gang sau tinh: %C > 4,3% Tổ chức: Le + XeI (dải sáng) P(đen) + XeII(sáng) + Le Le Le + XeI(đại l ) 11 09/2010 3.3 Giản đồ pha Fe-C (Fe-Fe3C) 3.3 .2 Các tổ chức pha hai pha d) Các ... Lêđêburit (Le): + Hỗn hợp tinh γ Xe (> 7270C); p Xe (...
 • 12
 • 679
 • 14

chương 2 hợp kim giản đồ trạng thái

chương 2 hợp kim và giản đồ trạng thái
... 1 Khái niệm hợp kim 1.1 Định nghĩa hợp kim Hợp kim: vật thể chứa nhiều nguyên tố mang tính chất kim loại Nguyên tố chủ yếu hợp kim nguyên tố kim loại • Trong kỹ thuật dùng ... Có liên kết ion ion – đồng hoá trị • Có tính dòn độ cứng cao • MeO, Me2O3 …; Mg2Si, Mg2Sn …; MnS, MgS … 2. 2 .2 Pha xen kẽ • Các kim có đường kính nguyên tử bé (C, H, N, B) vào lỗ hổng MTT để tạo ... pha trung gian: thường gặp Giản đồ trạng thái (GĐTT) 4.1 Mở đầu 4.1.1 Định nghĩa • GDTT biểu đồ phụ thuộc trạng thái pha vào thành phần hoá học HK, nhiệt độ, áp suất 4.1 .2 Công dụng GĐTT • Xác định...
 • 51
 • 479
 • 0

BÀI TẬP MÔN HỌC THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC Các mô hình khoa học phức hợp của sự thay đổi tổ chức

BÀI TẬP MÔN HỌC THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC Các mô hình khoa học phức hợp của sự thay đổi tổ chức
... hình động hình tự tổ chức Các hình khoa học phức hợp thay đổi đổi tổ chức: hình hệ thống thích ứng phức hợp (CAS) hình điện toán hình động hình tự tổ chức a) hình hệ thống ...  Các hình khoa học phức hợp trực tiếp kết hợp với chiều thời gian 2 Các hình khoa học phức hợp thay đổi đổi tổ chức: hình hệ thống thích ứng phức hợp (CAS) hình điện toán hình ... nghĩa khoa học phức hợp Các hình khoa học phức hợp thay đổi đổi tổ chức: a hình hệ thống thích ứng phức hợp (CAS - Complex Adaptive System Model) b hình điện toán (Computation Model) c Mô...
 • 41
 • 203
 • 1

Chương 17 - Chiến lược cơ cấu tổ chức chiến lược bán hàng

Chương 17 - Chiến lược và cơ cấu tổ chức chiến lược bán hàng
... đại diện bán hàng vào cấp quản lý số cấp quản lý cấu Một sản phẩm bán tương đối đồng dạng nhu cầu, đòi hỏi đặc biệt từ sản phẩm hay từ khách hàng cấu tổ chức bán hàng hiệu cấu tổ chức dựa ... sản phẩm sang cấu tổ chức theo vùng địa lý cấu tổ chức theo khách hàng Một dạng cấu tổ chức khác ngày trở nên quan trọng, phổ biến hơn, dựa đặc điểm khách hàng như: quy mô khách hàng, hành vi ... cứu lập chiến lược để phục vụ nhu cầu đặc biệt khách hàng Một phần việc đáp ứng thể cấu tổ chức hướng vào khách hàng cấu tổ chức hỗn hợp Những công ty chuyên môn hóa lực lượng bán hàng theo hướng...
 • 22
 • 366
 • 2

Chương 2 chiến lược cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng công ty

Chương 2 chiến lược và cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng công ty
... Cơng ty thị trường Lực lượng bán hàng chia làm ba loại: lực lượng Cơng ty, đại lý có hợp đồng lực lượng hỗn hợp Lực lượng bán hàng Cơng ty Chiến lược cấu tổ chức lực lượng bán hành công ty Page ... lập chiến lược để phục vụ nhu cầu đặc biệt khách Chiến lược cấu tổ chức lực lượng bán hành công ty Page 16 of 20 hàng Một phần việc đáp ứng thể cấu tổ chức hướng vào khách hàng cấu tổ chức hỗn ... bán hàng dùng lực lượng yếu Cơng ty lực lượng hỗ trợ cho lực lượng bán hàng hoạt động bên ngồi Cơng ty Lực lượng bán hàng chỗ hay bên khơng phải tượng xuất Trong lịch sử tồn lực lượng bán hàng...
 • 20
 • 306
 • 0

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA
... kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 3-/ Phân công phối hợp xây dựng kế hoạch: Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm công ty kết trình xây dựng với tham gia đóng góp nhiều đơn vị trực thuộc công ty Thực tế liên kết ... thụ nói chung, thực trạng xây dựng thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Công ty: cứ, tiêu, nội dung qui trình xây dựng kế hoạch tiêu thụ, hoạt động tổ chức thực kế hoạch Trong phần thực trạng mặt ... kế hoạch chưa coi trọng công tác lập kế hoạch Một vấn đề đặt làm để kế hoạch tiêu thụ sản phẩm vừa công cụ quản lý tiêu thụ kết kinh doanh công ty vừa phương tiện thúc đẩy công tác tiêu thụ sản...
 • 16
 • 410
 • 1

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY XL VT VT S ĐÀ 12

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY XL  VT  VT S ĐÀ 12
... nghị để hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch tiêu thụ s n phẩm công ty XL - VT VT - S ng Đà 12 1-/ Hoàn thiện s định mức dự báo thị trường tiêu thụ s n phẩm: Như phần hai phân tích s định mức ... xác đưa định mức tiêu xác phù hợp cho kế hoạch tiêu thụ s n phẩm 2-/ Hoàn thiện nội dung phương pháp xây dựng kế hoạch tiêu thụ s n phẩm: Thông thường kế hoạch tiêu thụ s n phẩm bao gồm nội dung ... nghiệp s n xuất nói chung Công ty xây lắp vật tư vận tải s ng Đà 12 nói riêng Trong sso bao hàm lý luận lập thực kế hoạch tiêu thụ nói chung, thực trạng xây dựng thực kế hoạch tiêu thụ s n phẩm Công...
 • 16
 • 312
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân loại các vật liệu cơ khítính chất cơ bản vật liệu cơ khíthực hành vật liệu cơ khítính chất vật liệu cơ khímột số vật liệu cơ khí thông dụngvật liệu cổ truyềnlý thuyết vật liệu cơ khíthí ngiệm vật liệu cơ khígiáo trình vật liệu cơ khí sức bềntìm hiểu vật liệu cơ khívật liệu cơ bảnvật liệu có cấu trúcvật liệu cơ họctầm quan trọng của vật liệu cơ khígiáo trình công nghệ xử lý vật liệu cơ khíDÃY SỐ TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở PHỔ THÔNGĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ TRONG TÌNH YÊU CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHĐỘ ĐO PHI COMPACT VÀ ÁNH XẠ CÔ ĐẶCĐo lường và phân tích mức độ tổn thương của hộ gia đình và doanh nghiệp khi xuất hiện các cú sốc bất lợiMẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ ATS DÙNG PLC LOGONghiên cứu nồng độ erythropoietin, ferritin và transferrin huyết thanh ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối có chỉ định lọc máu chu kỳ (LA tiến sĩ)THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAUNghiên cứu kết quả điều trị ngoại khoa ung thư đại tràng trên bệnh nhân thiếu máu và một số yếu tố tiên lượng (LA tiến sĩ)NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH DỊ DẠNG NANG TUYẾN BÂM SINH Ở PHỔI TRẺ EM (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới thể chế đảng cầm quyền ở liên bang ngaTuan lam viec 4 gio timothy ferrissTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng lãnh đạo đất nước xin ga poTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giớ sự phát triển và những bài học trong quá trình lãnh đạo đất nước của đảng nhân dân cách mạng làoNghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng trên khối u thực nghiệm thuốc tiêm chứa Liposome doxorubicin. (LA tiến sĩ)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp ở học sinh 6 15 tuổi tại thành phố Hà Nội (2007 2009) (LA tiến sĩ)Làm thế nào để chống lại ung thư ?Phân tích khí máu | Doctorphuong.comThơ du tiên đời Đường (LA tiến sĩ)NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ TUÂN THỦ RỬA TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾđề cương luận văn thạc sĩ ứng dụng viễn thám và gis trong nc xói mòn đất tỉnh quảng trị
Đăng ký
Đăng nhập