Giải nhanh hóa pp chọn đại lượng thích hợp

16 Phương pháp chọn đại lượng thích hợp_15

16 Phương pháp chọn đại lượng thích hợp_15
... 0,6 mol 163 164 o N2 + Ban 0,4 u: xt, t 3H2  →  0,6 2NH3 (v i hi u su t 40%) p Ph n ng: 0,08 ← 0,6.0,4 → 0 ,16 mol Sau ph n ng: 0,32 T ng: nY = 0,32 + 0,36 + 0 ,16 = 0,84 mol; 0,36 0 ,16 mol ... − a) mol 32.a+48.(1 – a) = 33 ⇒ a = ⇒ n O3 = - 15 mol O2 16 15 = ⇒ n O2 b 16 16 Hi u su t ph n ng : 32 15 + 32 16 oxi hoá = 3 = mol 16 32 x 100% = 9,09% ⇒ áp án B Câu 10: X h p kim g m (Fe, ... su t phân hu CaCO3 là: A 50% B 75% C 80% D 70% 164 165 Gi i: Ch n mX = 100gam → m CaCO3 = 80 gam kh i lư ng t p ch t b ng 20 gam o CaCO3 t → → Phương trình: 100 gam Ph n ng: 80.h gam → CaO +...
 • 10
 • 200
 • 3

16 Phương pháp chọn đại lượng thích hợp_16

16 Phương pháp chọn đại lượng thích hợp_16
... = 89 M x 100 %O = 16z 35,955 = ⇒ z = ⇒ Lo i D 89 100 172 173 X có thiên nhiên tham gia ph n ng trùng ngưng ⇒ áp án C D ng 3: D a vào b n ch t ph n ng s ph i h p gi a phương pháp: Câu 8: t cháy ... khác t cháy hoàn toàn 0,2 mol X c 16, 8 lít 14,4 gam H2O Công th c c a hai hi rocacbon l n lư t là: A C3H8, C4H8 B C2H6, C3H6 C C3H8, C2H4 D C4H10, C3H6 Gi i: n CO = 16, 8 14,4 = 0,7 ; n H 2O = = 0,8 ... meste < mmu i → Meste < Mmu i → phân t c a g c rư u este ph i nh 23 (Na) ⇒ Lo i phương án A, D M t khác: Meste = 16 5,5 = 88 ⇒ áp án B Câu 13: Cho m gam Cu ph n ng h t v i dung d ch HNO3 thu c...
 • 8
 • 208
 • 1

Chọn đại lượng thích hợp potx

Chọn đại lượng thích hợp potx
... pháp 16: Chọn đại lượng thích hợp Câu 5: Hoà tan hoàn toàn lượng kim loại R hoá trị n dung dịch H 2SO4 loãng cô cạn dung dịch sau phản ứng thu lượng muối khan có khối lượng gấp lần khối lượng kim ... pháp 16: Chọn đại lượng thích hợp Câu 9: Phóng điện qua O2 hỗn hợp khí O2, O3 có M =33 gam Hiệu suất phản ứng là: A 7,09% B 9,09% C 11,09% D.13,09% Giải: TLĐ  3O2  → 2O3 Chọn mol hỗn hợp O2, ... H2O), thấy khối lượng hiđro bay 3% khối lượng cồn dùng Dung dịch cồn có nồng độ phần trăm là: A 75,57% B 72,57% C 70,57% D 68,57% Phương pháp 16: Chọn đại lượng thích hợp Câu 4: Hỗn hợp khí X gồm...
 • 11
 • 48
 • 0

Tài liệu Giải nhanh hóa học_bảo toàn khối lượng docx

Tài liệu Giải nhanh hóa học_bảo toàn khối lượng docx
... Gọi công thức chung hỗn hợp l RH o t Phản ứng : 2RH + 2Na 2RNa + H2 (*) Nhận xét : mol H2 giải phóng, khối lợng muối tăng : M = 2(23 1) = 44 gam 3,36 = 0,15 mol m = 44.0,15 = 6,6 gam 22,4 mmuối ... metylbutirat D etylpropionat H ng d n gi i Khối lợng muối tăng este X có dạng RCOOCH3 o t Phản ứng : RCOOCH3 + NaOH RCOONa + CH3OH (*) Nhận xét : mol NaOH phản ứng, khối lợng muối tăng : M = 23 15 ... ancol l RCH2OH o t Phản ứng : RCH2OH + CuO RCHO + Cu + H2O (*) khối lợng rắn giảm : M1 = 16 gam Nhận xét : mol Cu tạo th nh khối lợng chất hữ u giảm : M2 = gam m1.M2 7,2.2 Với m1 = 7,2 gam...
 • 37
 • 123
 • 0

Các công thức giải nhanh hóa học chọn lọc

Các công thức giải nhanh hóa học chọn lọc
... ankan A ,công thức C 2H2n+2 hỗn hợp X gồm H2 hiđrocacbon % ankan A phản ứng là: A% = – 34 Xác định công thức phân tử ankan A dựa vào phản ứng tách A: Tiến hành phản ứng tách V(l) ankan A ,công thức ... đặc,nóng,dư giải phóng khí NO2: mMuối= (mh2 + 8nNO2)  Lưu ý: Dạng toán này, HNO3 phải dư để muối thu Fe(III).Không nói HNO đủ Fe dư khử Fe3+ Fe2+ : Nếu giải phóng hỗn hợp NO NO2 công thức là: mMuối= ... số C ancol no ankan = 43.Tìm công thức phân tử ancol no, mạch hở dựa vào tỉ lệ mol ancol O2 phản ứng cháy: Giả sử đốt cháy hoàn toàn mol ancol no, mạch hở A, công thức CnH2n +2Ox cần k mol ta...
 • 5
 • 1,288
 • 35

Tài liệu PP CÁC ĐẠI LƯỢNG CHẤT Ở DẠNG KHÁI QUÁT- GIẢI NHANH TN

Tài liệu PP CÁC ĐẠI LƯỢNG CHẤT Ở DẠNG KHÁI QUÁT- GIẢI NHANH TN
... l x v y (mol) TN1 : x y nNaOH va hoc d hũa tan Al c hai thớ nghim cựng to x 3x thnh + ữ mol H2 2 V1 = V2 TN2 : x < y TN1 (1) Al d, TN2 (2) Al tan ht n H (TN 2) > n H (TN 2) V2 > V1 ... = 64 TN1 : n NO3 = 0,08 mol n HNO = 0,08 mol 3Cu + 8H+ + 2NO3 3Cu2+ + 2NO + 4H2O u bi: 0,06 0,08 0,08 H+ phn ng ht Phn ng: 0,03 0,08 0,02 0,02 mol V1 tng ng vi 0,02 mol NO TN2 : nCu ... 2SO4 = 0,04 mol Tng n H + = 0,16 mol ; n NO3 = 0,08 mol + 3Cu + 8H + 2NO3 3Cu2+ + 2NO + 4H2O u bi: 0,06 0,16 0,08 Cu v H+ phn ng ht Phn ng: 0,06 0,16 0,04 0,04 mol V2 tng ng vi 0,04 mol...
 • 8
 • 171
 • 0

16 pp giai nhanh hoa hoc

16 pp giai nhanh hoa hoc
... lợng thích hợp 160 Phơng pháp 16: Phơng pháp chọn đại lợng thích hợp 170 Phơng pháp 16+ : Phơng pháp sử dụng công thức kinh nghiệm 178 Phơng pháp 12: 2 PH N II: CC CễNG TH C GI I NHANH TR C NGHI ... 2 M CL C PH N I: 16 PHNG PHP V K THU T GI I NHANH BI T P TR C NGHI M HểA H C Phơng pháp bảo toàn khối lợng Phơng pháp 2: Phơng pháp Bảo toàn nguyên tố 16 Phơng pháp 3: Phơng pháp tăng ... 185 CHNG I: CC CễNG TH C GI I NHANH TRONG HểA H C 186 CHNG II: M T S BI T P THAM KH O 218 CHNG III: H NG D N GI I BI T P 228 PH N I: 16 PHNG PHP V K THU T GI I NHANH BI T P TR C NGHI M HểA H...
 • 236
 • 744
 • 41

-ÔN LUYỆN PP GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ-cực hótThầy Bùi Tâm

-ÔN LUYỆN PP GIẢI NHANH HÓA VÔ CƠ-cực hótThầy Bùi Tâm
... ELETRON Thập niên song hạ nhân vấn , cử n h danh thiên hạ tri ! Tổng hợp phương pháp giải nhanh tập ơn thi đại học theo phương pháp sơ đồ tư duy- Biên soạn hướng dẫn Thầy Bùi Tâm Example1: Hỗn hợp ... NH4+ Thập niên song hạ nhân vấn , cử n h danh thiên hạ tri ! Tổng hợp phương pháp giải nhanh tập ơn thi đại học theo phương pháp sơ đồ tư duy- Biên soạn hướng dẫn Thầy Bùi Tâm Example17: Cho hỗn ... ddịch Thập niên song hạ nhân vấn , cử n h danh thiên hạ tri ! Tổng hợp phương pháp giải nhanh tập ơn thi đại học theo phương pháp sơ đồ tư duy- Biên soạn hướng dẫn Thầy Bùi Tâm A 142 gam B 126...
 • 8
 • 362
 • 6

Rèn luyện kỹ năng giải nhanh hoá học thông qua đề thi đại học và cao đẳng

Rèn luyện kỹ năng giải nhanh hoá học thông qua đề thi đại học và cao đẳng
... Rèn luyện giải nhanh toán hóa học thông qua đề thi đại học cao đẳng 2007 -2008 cháy vào lít dung dịch NaOH 0,1M thu dung dịch T nồng độ ... văn Thế - THPT Lý Bôn – Trang Rèn luyện giải nhanh toán hóa học thông qua đề thi đại học cao đẳng 2007 -2008 A 8,96 B 11,2 C 6,72 D 4,48  0,3.2 + 0, − 0,1.2  Giải : V =  ÷.22, = 6, 72 lÝt ... Nguyễn văn Thế - THPT Lý Bôn – Trang Rèn luyện giải nhanh toán hóa học thông qua đề thi đại học cao đẳng 2007 -2008 7,8  7,8   78 + (0,1.2 − 78 ).4 + 0,1.2 ÷ Giải : V=  ÷ = 0, 45 => Chọn A...
 • 8
 • 413
 • 13

cac pp giai nhanh hoa hoc

cac pp giai nhanh hoa hoc
... CO32 BaCO3 (1) Ca2+ + CO32 CaCO3 (2) Theo (1) v (2) c mol BaCl2, hoc CaCl2 bin thnh BaCO3 hoc CaCO3 thỡ lng mui gim (71 60) = 11 gam Do ú tng s mol hai mui BaCO3 v CaCO3 bng: 43 39,7 = 0,3 mol ... Cỏc phng phỏp gii nhanh trc nghim húa hc n O2 to KClO3 to Ca(ClO3 )2 o t 83,68 gam A Ca(ClO2 )2 CaCl KCl ( A ) = 0,78 mol KCl + O2 (1) CaCl + 3O (2) CaCl + 2O (3) CaCl KCl ( A ) ... Ca(OH)2 CaCO3 + H2O n CO2 = n CaCO3 = 30 = 0,3 (mol) 100 n CO > n CO2 CO d v FexOy ht Theo nh lut bo ton lng ta cú: m FexOy + m CO = m Fe + m CO2 16 + 28.0,3 = mFe + 0,3.44 mFe = 11,2 (gam) Hoc: ...
 • 86
 • 182
 • 1

Phương pháp giải nhanh hóa học đại cương

Phương pháp giải nhanh hóa học đại cương
... Khi cho axit clohiric tỏc dng vi kali pemanganat (rn) iu ch clo phũng thớ nghim, khớ clo s thoỏt nhanh hn khi: A dựng axit clohiric c v un nh hn hp B dựng axit clohiric c v lm lnh hn hp C dựng...
 • 44
 • 3,260
 • 3

Bài soạn pp giải nhanh hóa vô cơ 12

Bài soạn pp giải nhanh hóa vô cơ 12
... Một số phương pháp giải nhanh hóa 12( xem có lợi) ĐS 2: nCO2 ( max) = nOH − − n↓ ( 11 ) Bài toán mẫu Dẫn 10 lit hỗn hợp khí gồm N2 CO2 đo đktc sục vào ... (mhhA + 8nNO2 ) 80 ( 16 ) Dạng Sắt phản ứng với dung dịch AgNO3 Một số phương pháp giải nhanh hóa 12( xem có lợi) Bài mẫu Cho 0,04 mol bột sắt vào dung dịch chứa 0,09 mol AgNO Khi phản ứng hoàn ... tính nhanh: m Cu = 0,8 mhhA + 6,4 ispk.nspk ♣ DẠNG Oxit tác dụng với axit tạo muối + H2O CÔNG THỨC 15 Oxit + ddH2SO4 loãng ( 25 )  Muối sunfat + H2O → Một số phương pháp giải nhanh hóa 12( xem...
 • 6
 • 350
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: Minna no Nihongo Minna no NihongoMinna No Nihongo II Nhật Ngữ Sơ Cấp Bản Từ VựngNGUYÊN NHÂN PHỤ NỮ NÔNG THÔN KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀIỨNG DỤNG MICROSTATION VÀ TMVMAP TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNHTiểu luận Kinh tế phát triểnMột số bài tập tương tự đề minh hoạ số 3 môn toán ôn thi THPT quốc giaChuong 5 thử nghiệm và triển khai hệ thống thương mại điện tửQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN THEO HƯỚNG TÍCH HỢP Ở CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHBIỂU HIỆN HÀNH VI HUNG TÍNH CỦA NGƯỜI NGHIỆN RƯỢU, BIA ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINHPHÁT TRIỂN KINH TẾ HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC (TỈNH KIÊN GIANG) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPNghiệp vụ bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội – thực trạng và giải phápSo sánh hệ thống bán lẻ giữa ngân hàng acb và chi nhánh ngân hàng hsbc tại việt namThực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử tại công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 năm 20162017 THPT Chu Văn An (có đáp án)Đề kiểm tra 1 tiết môn Giải tích lớp 12 năm 20162017 THPT Cát TiênĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG về CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ GIAO HÀNG tận NHÀ của SIÊU THỊ CO OPMART HUẾKẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG và THUẾnguyên tố đất hiếm CeriumGiải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh quảng trịBộ đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 chương 6+7 năm 2016 2017 THPT Tứ Kỳ II (Có đáp án)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập