tn hoa 12 c3 amin 3632 2

tn hoa 12 c3 amin 3632 2

tn hoa 12 c3 amin 3632 2
... CH3NH2 B C3H7NH2 C C4H9NH2 D C2H5NH2 Câu 11: Cho 10,95 gam amin (X) no, đơn chức, bậc 1, tác dụng vừa đủ với 150ml dd HCl 1M CT X là: A CH3NH2 B C3H7NH2 C C4H9NH2 D C2H5NH2 Câu 12: Cho 0,4 mol amin ... C2H7N C C3H9N D C4H11N Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp amin no, đơn chức, bậc 1, đồng đẳng nhau, thu CO2 H2O với tỉ lệ số mol là: nCO2:nH2O = 1 :2 Hai amin là: A CH3NH2 C2H7NH2 B C2H5NH2 C3H7NH2 ... C2H7NH2 B C2H5NH2 C3H7NH2 C C3H7NH2 C4H9NH2 D C4H9NH2 C5H11NH2 C MỘT SÓ CÂU TRẮC NGHIỆM Câu 1: Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N A B C D Câu 2: Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N...
 • 7
 • 238
 • 0

TN HOA 12

TN HOA 12
... Cô cạn dung dịch sau phản ứng đợc 7,82 gam muối sắt khan Giá trị p V là: A 2,24g 120 ml B 1,68g 120 ml C 0,56g 125 ml D 0,56g 150ml Câu 21: Cho 14,6 g hỗn hợp Fe Zn tác dụng với dung dịch HCl d ... có tợng ? A NH3 bốc cháy tạo khói trắng C Khí Cl2 bị màu B Không có tợng D Phản ứng chậm yếu Câu 12: Trong dãy điện hoá kim loại, ion dễ bị khử nhất, kim loại khó bị oxi hoá ? A Ion K+ Au C Ion ... Công thức đơn giản hợp chất hữu D A, B, C Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn a gam hydrocacbon X cần 2, 912 lít O2(đktc), thu đợc 3,52g CO2 Giá trị a công thức phân tử A là: A 2,32g; C3H6 B 1,16g; C4H10...
 • 6
 • 113
 • 1

300 cau TN hoa -12

300 cau TN hoa -12
... Các hệ qủa của định luật bảo toàn điện tích 15.Cho 11,2 gam một hydrocacbon hợp nước hoa n toàn ta thu được một rượu no đơn chức, không có sản phẩm phụ Cho toàn bộ lượng rượu ... đều đúng không có liên quan với e Cả hai phần đều sai hay không chắc đúng 18.Đốt cháy hoa n toàn một rượu hai chức ta thu được 4,48 lít khí CO2 5,4 gam nước Công thức phân tử ... thể được điều chế từ axetylen Y là axít tạp chức có thêm nhóm –OH thành hai phần Đốt cháy hoa n toàn phần thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O Phần phản ứng vừa đủ với 100...
 • 44
 • 171
 • 0

BÀI TẬP TỰ LL+TN HÓA 12 (2009-2010)

BÀI TẬP TỰ LL+TN HÓA 12 (2009-2010)
... B 6,133 g C 4,233 g D 3,450 g 15/ Phản ứng hóa học đặc trưng este là: A Phản ứng oxi hóa B Phản ứng trung hòa C Phản ứng xà phòng hóa D Phản ứng este hóa 16/ Từ metan điều chế metyl fomiat phải ... hơm qua che mờ giấc mơ rực sáng ngày mai…… Gv:Phan Văn Kế - 6- Trường THPT Chu Văn An Bài 2: LIPIT A BÀI TẬP TỰ LUẬN Xà phòng ? Tại xà phòng có tác dụng giặt rửa ? Nêu giống khác xà phòng chất ... ngày mai…… Gv:Phan Văn Kế - 8- Trường THPT Chu Văn An Chương II –CACBOHIDRAT A BÀI TẬP TỰ LUẬN 1.Bằng phản ứng hóa học chứng minh đặc điểm cấu tạo glucơzơ: a Có nhiều nhóm hydroxyl b Có nhóm...
 • 23
 • 193
 • 1

GIÁO AN ON THI TN HOA 12 BUỔI 1

GIÁO AN ON THI TN HOA 12 BUỔI 1
... k/lg 10 0% %C %H % O Tỉ lệ: M 10 0% 12 x y 16 z %C %H %O x = M %C / 12 10 0% y = M.%H / 10 0% z = M %O / 16 10 0% Ví dụ : Hợp chất hữu A có % khối lượng C , H O : 75,47% , 4,35% 20 ,18 % M A = 318 g/mol ... Tên ancol công thức 1) ancol đơn chức no CnH2n+1OH (n ≥ 1) Khái niệm ancol ? 2) ancol nhị chức no CnH2n(OH)2 (n ≥ 2) 3) ancol đơn chức có CnH2n-1OH (n ≥3) nối đ ôi 4) ancol đơn chức CxHyOH 5) ancol ... H2O n (este ) = n (axit pứ) = 12 , 3/ 80 = 0 ,14 mol n ( CH3COOH) = 12 / 60= 0,2 mol H%= 0 ,14 /0,2 x 10 0% = 70% 4) Củng cố : GV hệ thống lại kiến thức vừa trình bày ancol , an ehit, axit cacboxylic 5)...
 • 8
 • 166
 • 0

bộ câu hỏi ôn tn hóa 12

bộ câu hỏi ôn tn hóa 12
... proton H+ - Mi yu t lm tng linh ng ca cp e t s lm cho tớnh baz tng v ngc li Nu R l gc y e s lm tng mt e trờn N tớnh baz tng Nu R l gc hỳt e s lm gim mt e trờn N tớnh baz tng Amin bc khú kt ... ca dung dch glucoz l : A 11,4 % B 12, 4 % C 13,4 % D 14,4 % 14 Cht X l mt gluxit cú phn ng thu phõn X + H2O axit 2Y X cú CTPT l : A C6H12O6 B (C H10 O5 )n C C12H22O11 D Khụng xỏc nh c 15 Mun cú ... vi mui Y li thu c mui Z Vy X l kim loi no sau õy? A Mg B Al C Zn D Fe 12 Hp cht no sau õy ca Fe va th hin tnh kh va th hin tnh oxi hỳa? A FeO B Fe2O3 C FeCl3 D Fe(NO)3 13 Dung dch FeSO4 lm mt...
 • 27
 • 154
 • 0

Tổng hợp Lý thuyết & Bài tập TN Hóa -12

Tổng hợp Lý thuyết & Bài tập TN Hóa -12
... hóa yếu chất khử yếu B chất oxi hóa oxi hóa chất khử, sinh chất oxi hóa chất khử C chất oxi hóa mạnh oxi hóa chất khử yếu , sinh chất oxi hóa yếu chất khử mạnh - 15 - D chất oxi hóa yếu oxi hóa ... hố học + Tơ tổng hợp: Chế tạo từ polime tổng hợp: tơpoliamit, vinylic + Tơ bán tổng hợp: (tơ nhân tạo): chế tạo từ polime thiên nhiên tơ visco, xenlulozơ axetat Một số loại tơ tổng hợp thường ... - **Theo nguồn gốc : -polime tổng hợp :Vd: polietilen -Polime thiên nhiên : vd : tinh bột -Polime bán tổng hợp : vd : tơ visco **Theo cách tổng hợp : -Polime trùng hợp :vd : polipropilen -Polime...
 • 36
 • 351
 • 3

ĐỀ THI THỬ TN HÓA 12 doc

ĐỀ THI THỬ TN HÓA 12 doc
... ¤ Đáp án đề thi: 1[ 1]b 2[ 1]d 1]d 9[ 1]d 10[ 1]b 1]b 17[ 1]c 18[ 1]b 1]a 25[ 1]d 26[ 1]c 1]c 33[ 1]d 34[ 1]b 1]b d 3[ 1]a 4[ 1]b 5[ 1]c 6[ 1]b 7[ 1]b 8[ 11[ 1]a 12[ 1]a ... ? a Al b Ca c Fe d K 37/ Chất làm quỳ tím hóa xanh là: a CH3COOH b H2NCH2COOH c C6H5NH2 d CH3NH2 38/ Sắt tráng kim loại sau , sắt không bị ăn mòn điện hóa? a Sn b Cu c Ag 39/ Cho dd Ca(OH)2 vào ... kim loại , người ta thực trình a khử ion kim loại b nhường eletron c nhận proton loại d oxy hóa ion kim 12/ Trung hòa 9,2 gam axit no đơn chức mạch hở cần dùng 200 ml dd NaOH 1M.Công thức cấu tạo...
 • 5
 • 102
 • 0

500 câu TN Hóa 12

500 câu TN Hóa 12
... no n chc, mch cacbon tng, núi chung: A Nhit sụi tng, kh nng tan nc gim B Nhit sụi tng, kh nng tan nc tng C Nhit sụi gim, kh nng tan nc gim D Nhit sụi gim, kh nng tan nc tng 18.Mt ru no cú cụng ... kim loi 282.Trong nhúm IA ,theo chiu in tớch ht nhõn tng dn : A.Bỏn kớnh nguyờn t tng dn B.Nng lng ion húa gim dn C Tớnh kh tng dn D õm in tng dn Tỡm cõu sai 283.Cỏc ion X+ ; Y- v nguyờn t Z ... CO2 c tng nhit nung d C b v c u ỳng 329.Theo chiu tng dn in tớch ht nhõn cỏc kim loi thuc phõn nhúm chớnh nhúm II cú: A Bỏn kớnh nguyờn t tng dn Nng lng ion húa gim dn Tớnh kh ca nguyờn t tng...
 • 41
 • 69
 • 0

800 câu TN Hóa 12

800 câu TN Hóa 12
... 35 E Kết khác Câu1 2: Biết hệ số nhiệt độ tốc độ phản ứng l 3, tăng nhiệt độ phản ứng từ 25oC đến 85oC tốc độ phản ứng hoá học tăng lên (lần): A 729 B 535 C 800 D 925 E Kết khác Câu 12b: Khi tăng ... A, B D X1, X2, X6 Câu 23: Đề bi nh câu (câu 22) Các nguyên tố kim loại l: B X1, X2, X3 C X2, X3, X5 A X1, X2, X3, X5, X6 D Tất nguyên tố cho E Tất sai Câu 24: Đề bi tơng tự nh (câu 22) nguyên tố ... sai Câu 27: Đề bi nh (câu 26) Trong phản ứng chất no l chất khử A CO, Fe, O2- KMnO4 v N4+ NO2 C O2- KMnO4, N4+ NO2 B CO; Zn; KMnO4; NO2 E Tất sai D CO, H2S, NO2 Câu 28: Đề bi tơng tự câu (câu...
 • 161
 • 87
 • 0

Bài tập lí thuyết trắc nghiệm hóa 12 về amin,aminoaxit,polime,proteein

Bài tập lí thuyết trắc nghiệm hóa 12 về amin,aminoaxit,polime,proteein
... glyxin C2H5O2N amino axit, cần cho phản ứng với A NaOH HCl B HCl C NaOH D CH3OH/HCl B BÀI TẬP TOÁN TRẮC NGHIỆM Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl Khối lượng muối ... Hiện tượng xảy ra? A X Y không đổi màu quỳ tím B X làm quỳ chuyển xanh, Y hóa đỏ C X không đổi màu, Y hóa đỏ D X, Y làm quỳ hóa đỏ 18 Alanin không tác dụng với A CaCO3 B C2H5OH C H2SO4 loãng D NaCl ... 246g nitrobenzen ( hiệu suất H=80%) A 186g B 148,8g C 232,5g D 260,3g 12 Đốt cháy amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp thu 2,24 lít CO2 (đkc) 3,6g nước Hai amin có CTPT A CH5N C2H7N B C3H9N C4H11N...
 • 10
 • 368
 • 0

ôn tập TN sinh 12 (Tiến hóa)

ôn tập TN sinh 12 (Tiến hóa)
... 87 Chiều hớng tiến hóa sinh giới: A Sinh giới ngày đa dạng phong phú; B Sinh giới tổ chức ngày cao; C Sinh giới thích nghi ngày hợp lí; D Sinh giới biến đổi cách ạt không xác định; E A, B, C ... 98.Trong đại địa chất, đại ngắn nhất: A Thái cổ; B Cổ sinh; C Trung sinh; D Tân sinh Câu 99 Nhóm sinh vật đa bào đầu tiên: A Tập đoàn động vật nguyên sinh đơn bào; B Bọt biển; C Tảo đa bào; D Nấm sợi ... khả sinh sản thể; E Thờng biểu ngẫu nhiên, không định hớng Câu 46 Thờng biến nguyên liệu cho tiến hóa vì: A Thờng hình thành cá thể có sức sống kém; B Thờng hình thành cá thể khả sinh sản; C Không...
 • 8
 • 222
 • 2

TN hoa hoc 12

TN hoa hoc 12
... thiên nhiên nào? A Khoáng chất cryolit C Các loại đá chứa nhôm oxit B Quặng boxit D Cao lanh Câu 12: Trong bình kín chứa hỗn hợp X gồm N H2 có tỷ khối không khí d Nung bình thời gian thu đợc hỗn ... 0,02M cần V2 lít dung dịch B chứa NaOH 0,025M Ba(OH) 0,005M Dung dịch sau phản ứng có pH bằng: A 12 B 11 C D Câu 17: Nguyên tử R có 38 hạt mang điện 20 hạt không mang điện, kí hiệu sau A 20 19 ... 18,24g muối khan Khí thu đợc khí ? A N2O B NO C N2 D NO2 Câu 25: Nhúng kẽm có khối lợng 10g vào 125 ml dung dịch chứa muối nitrat kim loại M có nồng độ 0,1M Khi ion kim loại M bị khử hết khối lợng...
 • 6
 • 179
 • 0

ĐỀ CƯƠNG HÓA 12 (CHƯƠNG 3 AMIN-AMINO AXIT-PROTEIN)

ĐỀ CƯƠNG HÓA 12 (CHƯƠNG 3 AMIN-AMINO AXIT-PROTEIN)
... 15 Phương trình hóa học sau tính bazơ amin: A CH3NH2 + H2O  CH3NH3+ + OH– B C6H5NH2 + HCl  C6H5NH3Cl C Fe3+ + 3CH3NH2 + 3H2O  Fe(OH )3 + 3CH3NH3+ D CH3NH2 + HNO2  CH3OH + N2 + H2O 16 Trong ... Chất X muối có CTPT C3H10N2O3 Khi cho X tác dụng với KOH ta thu amin bậc chất vô CTCT chất X là: A CH3CH2CH2NH3+ NO3– B (CH3)2CHNH3+ NO3– C CH3CH2NH2+ NO3– D (CH3)3NH+ NO3– CH3 23 Phát biểu không ... X H2SO4 đặc, t0 Y CH3OH, H2SO4 đặc, t0 Z CTCT Z là: A CH3CH(NH2)COOCH3 B CH3CH(OH)COOCH3 C CH2=CHCOOCH3 D CH3CH2COOCH3 10 Phương trình hóa học không A 2CH3NH2 + H2SO4 (CH3NH3)2SO4 B C6H5–NH2 +...
 • 8
 • 911
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: kiem tra 1 tiet hoa 12 chuong 1 va 2đề kiểm tra 1 tiết hóa 12 chương 1 và 2kiem tra 1 tiet hoa 12 chuong 1 va 2 violetgiải bài tập hóa 12 nâng cao bài 25de kiem tra 1 tiet hoa 12 chuong amintrac nghiem hoa 12 chuong 1 va 2giải bài tập hóa 12 bài aminbài tập hóa 12 chương amingiáo án hóa 12 cơ bản kỳ 2dap an de thi hsg hoa 12 thai binh nam 20092010giáo án hóa 12 nâng cao bài 26đề thi thử hóa 12 ôn thi dh 2015bai tap trac nghiem hoa 12 chuong amin co dap ankiểm tra trắc nghiệm học kì 2 môn hóa 12đề thi học kì 2 môn hóa 12Department of the Treasury Internal Revenue Service Business ExpensesTư tưởng giáo dục của khổng tử và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp giáo dục ở việt nam hiện nay tiểu luận cao họcVấn đề con người tự lập thân trong chủ nghĩa thực dụng mỹ khóa luận tốt nghiệpGuide to Protecting the Confidentiality of Personally Identifiable Information (PII)Writing R ExtensionsSự biến đổi của quan hệ sản xuất trong điều kiện kinh tế thị trường ở hương thủy (thừa thiên huế)” khóa luận tốt nghiệpBài thu hoạch nghị quyết trung ương 5 khóa XIIRen luyen ky nang noi cho HS theo chương trinh thí điểmHướng dẫn thiết lập thư viện trường học thân thiệnKiểm tra (xác minh) chữ ký số trong file PDFNghi nguoc lai va lam khac di PAUL ARDENKham pha thien tai trong ban MICHAEL j GELBKhoi nguoi sang tao jack fosterton tu binh phap PDFgiao an tuan 22 giáo án mầm non lớp chồi chủ đề giao thôngMột số biểu hiện của hiện tượng học trong văn học hiện sinh miền nam việt nam trước năm 1975Ngũ thường trong triết học nho giáo với việc xây dựng gia đình văn hóa ở thừa thiên huế hiện nay khóa luận tốt nghiệpPhát huy một số giá trị tích cực trong đạo đức nho giáo vào việc xây dựng đạo đức cách mạng cho thanh niên việt nam hiện nay tiểu luận cao họctriết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ thừa thiên huế tiểu luận cao họcTriết lý trồng người của hồ chí minh với sự nghiệp xây dựng con người mới hiện nay ở huyệnhải lăng, tỉnh quảng tri
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập