ĐẠO của vật lý

Năng lực lãnh đạo theo quan điểm của vật lượng tử ppt

Năng lực lãnh đạo theo quan điểm của vật lý lượng tử ppt
... chỉnh lực lãnh đạo Bảng sau giải thích lực lãnh đạo theo quan điểm vật cổ điển Newton vật lượng tử Vật cổ điển Vật lượng tử Quan điểm Năng lực lãnh đạo phận hợp thành Năng lực lãnh đạo ... hỗ Quan điểm Năng lực lãnh đạo theo lô gíc nhân Năng lực lãnh đạo kết cấu dự đoán Quan điểm Năng lực lãnh đạo tượng khách quan Năng lực lãnh đạo tượng chủ quan Quan điểm thứ : Năng lực lãnh đạo ... động Quan điểm Năng lực lãnh đạo thuộc tính kéo dài liên tục người Năng lực lãnh đạo việc lúc liên tục lúc đứt quãng Quan điểm Anh hưởng lực lãnh đạo quyền lực tạo nên Anh hưởng lực lãnh đạo tác...
 • 8
 • 274
 • 0

Phối hợp các phương pháp và phương tiện dạy học khi dạy các kiến thức về dao động (vật 12) theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh miền núi

Phối hợp các phương pháp và phương tiện dạy học khi dạy các kiến thức về dao động (vật lý 12) theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh miền núi
... THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHỐI HỢP PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC KHI DẠY CÁC KIẾN THỨC VỀ DAO ĐỘNG( VẬT LÝ 12) THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH MIỀN NÚI 1.1 Tổng quan vấn ... nghiên cứu: Phối hợp phương pháp phương tiện dạy học dạy kiến thức Dao động (Vật 12) nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh THPT miền núi cần thiết 1.2 luận phương pháp dạy học 1.2.1 ... TRÚC CỦA LUẬN VĂN Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHỐI HỢP PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC KHI DẠY CÁC KIẾN THỨC VỀ DAO ĐỘNG( VẬT LÝ 12) THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC,...
 • 125
 • 181
 • 0

Con đường mới của vật - phần mở đầu

Con đường mới của vật lý - phần mở đầu
... CON Ư NG M I C A V T LÝ H C Không có khác v t ch t v n ng V t ch t v n ng cách khác nh : “ u tranh th ng nh t gi a m t theo phương th c lư ng i-ch t i” i l p, CON Ư NG M I C A V T LÝ H C ... nghiên c u m t cách b n v môn “tri t h c Mác-Lênin”, ph i tr thi t i thi u chương trình nghiên c u sinh t i trư ng ã l a ch n i h c Bách khoa Ki-ev, U-cra-in-na (Liên xô cũ), tài lu n văn tri t h ... t , b t u chuy n cách nghiên c u v t theo m t hư ng khác: “ t l i toàn b n n móng tư tư ng cho v t v i phương châm: “tr l i v t cho v t v t hi n i ã b “siêu hình hóa” “toán h...
 • 5
 • 252
 • 1

Con đường mới của vật - chương 1

Con đường mới của vật lý - chương 1
... (1. 10) ngo i t ng b ng t ng modul thành ph n ngo i năng: n Wng = ∑ Wngi (1. 11) Vì c ng modul nên ngo i t ng ch c trưng mang tính th ng kê Hi u gi a ngo i t ng (1. 11) v i modul c a ngo i (1. 10) ... Hình 1. 10 C n phân bi t n i l c ngo i l c tương ng v i n i ngo i c a m t th c th v t Ta có n i l c n i l c t ng: N Fn = ∑ Fni (1. 16) Chương I CƠ S C A V T LÝ H C 64 N Fn = ∑ Fni ; (1. 17) V ... t (hay c a h th c th v t lý) c xác nh HQC kh i tâm hay HQC ng yên so v i kh i tâm c a th c th v t (hay c a h th c th v t lý) ó g i lư ng t i c a th c th v t Chương I CƠ S C A V T LÝ...
 • 70
 • 458
 • 3

Con đường mới của vật - chương 2

Con đường mới của vật lý - chương 2
... theo (2. 22) ngư c v i ch s dư i c a gia t c Chương II TƯƠNG TÁC H P D N 94 chuy n ng xác nh theo (2. 13) Bên c nh ó, Sau thay (2. 20) (2. 21) tương ng vào (2. 12) r ... , t ng (2. 51) ng c a v t th trư c sau va ch m ph i c b o toàn: 2 2 m AVAO mBVOB mAV 'OA mBV 'OB + = + 2 2 (2. 52) Gi i phương trình (2. 51) (2. 52) ra, ta c: V 'OA = −VOA V 'OB = −VOB (2. 53) Có ... (2. 117) vào (2. 120 ), ta c: WBngΣ ( R) = K BqR + U ( R) = mVBqR + U ( R) (2. 121 ) ó, bi u th c lư ng toàn ph n c a s có d ng: W B ( R ) = W BnΣ ( R ) + W BngΣ ( R ) (2. 122 ) Thay (2. 120 ) vào (2. 122 )...
 • 65
 • 339
 • 3

Con đường mới của vật - chương 3

Con đường mới của vật lý - chương 3
... (3. 29) v d ng: Vα2 q x Q eF c2 R2 Vα = βα , c N u ký hi u g i h ng s i n (3. 30) (3. 31) k A = βα kC (3. 29) (3. 32) ng, r i thay vào (3. 30) ta c bi u th c tương t (3. 2): FA = k A qxQ R2 eF (3. 33) ... 2 /3 , (3. 97) (3. 98) N u ch p nh n tác d ng t i thi u b ng h ng s Planck h=6,63x1 0 -3 4J.s, ta có b 3 2 ,3 × 10 −56 ≈ 1,5 × 1015 (C-2 /3. m4 /3/ s) 2 − 38 31 34 2π 1,6 × 10 4,55 × 10 6, 63 × 10 Vì v y, ... / R 2ip3 RT2 Thay fDQ t (3. 1 13) b t (3. 98) vào (3. 114), r i bi n (3. 114) i i, ta c: Chương III TƯƠNG TÁC I N R ip ây ký hi u < 13 195 2π m h α k R = 13 12 12 RT / 13 = k R RT / 13 , (3. 115)...
 • 72
 • 299
 • 2

Con đường mới của vật - phần khái quát

Con đường mới của vật lý - phần khái quát
... 6,67x1 0-1 1 N.m2/kg2 – h ng s h p d n θ = 2,18x1 0-3 6J.s – tác d ng t i thi u ε0 = 8,85x1 0-1 2F/m – h ng s µ0 = 4π.1 0-7 H/m - i n môi c a chân không t th m c a chân không KHÁI QUÁT KHÁI QUÁT V t ... phát t “lư ng tính sóng-h t” ó, m c dù hoàn toàn c rút t “nguyên tác m t th hi n c a quy lu t lư ng i-ch t i v t ng t i thi u” – 16 KHÁI QUÁT Khác hoàn toàn v i v t hi n i, C M l y phương ... tư ng i n t y u Trong ó, KHÁI QUÁT vi c “h p nh t” tương tác i n t , y u m nh (lý thuy t “th ng nh t l n”) h p nh t thêm tương tác h p d n (lý thuy t h p d n lư ng t - thuy t c a t t c ”) l...
 • 12
 • 364
 • 2

Con đường mới của vật - phần kết

Con đường mới của vật lý - phần kết
... ch n ti p t c mu n xây cao 268 CON Ư NG M I C A V T LÝ H C thêm n a Con ng m i c a v t h c” s c g ng c a tác gi theo cách tư ó i u nói ch xu t phát i m c a Con ng m i” l i ch hoàn toàn d ... u nhà v t nh n c nh ng i u l thi t ó r i góp s c xây d ng l i v t theo CON Ư NG M I b n thân tác gi t nh n th y “tài hèn s c m n”, không th m ương c 269 CON Ư NG M I C A V T LÝ H C o ph ... & Các thuy t th ng nh t Không-th i gian n chi u Thuy t tương i r ng Tenxơ Riemann H t o Lư ng tính sóng-h t Lư ng t qũy o i x ng thuy t trư ng lư ng t , S c ng l c h c m=M i Không-th i...
 • 12
 • 400
 • 1

Con đường mới của vật - mục lục

Con đường mới của vật lý - mục lục
... p d n c a th c th v t ang xét Khi kh i lư ng h p d n c a th c th v t th nh nhi u 142 CON Ư NG M I C A V T LÝ H C 317 so v i kh i lư ng h p d n c a th c th v t ang xét 145 Nh ... ng cong trư ng l c th Chuy n ng quay t quay 139 137 2.3 Tr ng thái lư ng c a “h hai v t” trư ng l c th c a th c th v t th 141 Khi kh i lư ng h p d n c a th c th v t ... 209 Tr ng thái cân b ng nhi t ng h c c a Vũ tr 221 Chương TƯƠNG TÁC H N H P I N-H P D N VÀ CON Ư NG M I C A V T LÝ H C 318 NH NG V N NG 225 4.1 Trư ng l c th h n h p i n h p d n ...
 • 5
 • 538
 • 1

Con đường mới của vật - phụ lục

Con đường mới của vật lý - phụ lục
... lư ng (eV) th p r t nh ∞ -0 ,38 -0 ,54 -0 ,85 Dãy brakett -1 ,51 Dãy Pasen -3 ,40 Dãy Balmer -1 3,58 Dãy Lyman Hình P2 Sơ ph lư ng c a Hydrozen Do ó n y sinh m t ngh ch nh nhi t cao lư ng b c x ... t i lư ng t i* 28 M t thuy t t ng quát l i d a tiên c c b * 29 Ngh ch h p d n theo thuy t h p d n Newton** 30 Ngh ch Olbers (1823) – b u tr i sáng v êm** 31 Con l c Foucault ** Lư ... Ngh ch “hi u ng mu i”* “ ng c a Trái t có c v cánh c a mu i” – ó n i dung c a ngh ch “hi u ng mu i” V th c ch t, theo thuy t hi n hành (c h c Newton l n Einstein), m i quy lu t v t HQC...
 • 43
 • 340
 • 3

Một số ứng dụng phổ biến của vật trong y học

Một số ứng dụng phổ biến của vật lý trong y học
... cụm từ “ Vật hạt nhân”,khoa Vật hạt nhân trường Đại Học Y V y hẳn vật hạt nhân đóng vai trò quan trọng y học Đúng v y! Người ta không gọi đơn giản ứng dụng vật hạt nhân y học mà gọi ... thể l y ion thuốc có hại khỏi thể III MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA CƠ -NHIỆT TRONG Y HỌC A ỨNG DỤNG CỦA NHIỆT ĐỘ: 1,ĐIỀU TRỊ NHIỆT NÓNG: a,Tác dụng nhiệt nóng: Phản ứng vận mạch: nhiệt nóng g y giãn ... đoán hình ảnh sử dụng phổ biến y học kỹ thuật Nguyên tạo ảnh dựa lan truyền hấp thụ tia X trình qua môi trường vật chất không đồng Một tác dụng bật tia X y học: giúp xác định bệnh xương, giúp...
 • 36
 • 4,710
 • 18

BI AN CUA VAT LY

BI AN CUA VAT LY
... trả lời hợp lý Trong lại bi t hoàn toàn Thậm chí loại bỏ tất thứ khỏi không gian, không gian đó! Tệ nữa, giả sử nǎng lượng không gian rỗng khác không, từ định luật vật lý bi t ta rút kết luận nǎng ... vấn đề nan giải Nếu giải vấn đề này, có nghĩa đứng trước cần thiết phải giải thích, giá trị nǎng lượng ghi từ quan sát lại vào hàng luỹ thừa 120 lần thấp so với tính toán lý thuyết Không bi t cách ... Ông làm cách để có thời gian nghiên cứu khoa học, lại viết nhiều sách phổ bi n khoa học tham gia hoạt động trị – xã hội? - Tôi nghiên cứu khoa học vào khoảng thời gian hoạt động khác, thông thường...
 • 2
 • 161
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tiểu luận Tự động hoá trong công nghệ hoá học Quá trình công nghệ công đoạn sấy và hấp thụ trong dây chuyền công nghệ sản xuất axít Sunphuricđề thi chọn hsg tỉnh môn địaHộp giảm tốc phân dôi cấp nhanhhộp hộp giảm tốc khai triểnNâng cao chất lượng dạy học kiến thức hóa sinh học ở chương trình THPTNghiên cứu đặc điểm nông sinh học của 06 dòng lúa chất lượng được tạo ra bằng phương pháp đột biến cảm ứngvè trái câyTiểu luận Điều khiển các quá trình công nghệ hóa học Tự động hóa quá trình sản xuất axit axetic bằng phương pháp oxi hóa axetaldehytGiá trị nhân văn trong tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết tôn giáo và sự vận dụng vào xây dựng khối đoàn kết tôn giáo ở tỉnh thái bình hiện nayNhu cầu thành đạt trong học tập của sinh viên trên địa bàn thành phố hà nộiPhát triển du lịch văn hóa phía nam hà nộiSự hài lòng của các lớp sinh viên đại trà đối với chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường đại học tài chính marketingEbook Bí mật trong tiêu đề Hướng dẫn đặt tiêu đề hấp dẫn người xemQUY TRÌNH BẢO DƯỠNG DUY TU SÂN BAY DÂN DỤNG VIỆT NAMTHỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DAN LÀONghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý thành phần hữu cơ bằng công nghệ giá thể chuyển động PVA-GEL trong nước thải chế biến thủy sảnNghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái - Hà NộiNghiên cứu sử dụng tro bay từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải gia cố cấp phối thiên nhiên làm móng đường tại tỉnh Trà VinhNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Berberin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngTNXH hoa Lop 3 bai 54 thú
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập