ĐẠO của vật lý

Năng lực lãnh đạo theo quan điểm của vật lượng tử ppt

Năng lực lãnh đạo theo quan điểm của vật lý lượng tử ppt
... chỉnh lực lãnh đạo Bảng sau giải thích lực lãnh đạo theo quan điểm vật cổ điển Newton vật lượng tử Vật cổ điển Vật lượng tử Quan điểm Năng lực lãnh đạo phận hợp thành Năng lực lãnh đạo ... hỗ Quan điểm Năng lực lãnh đạo theo lô gíc nhân Năng lực lãnh đạo kết cấu dự đoán Quan điểm Năng lực lãnh đạo tượng khách quan Năng lực lãnh đạo tượng chủ quan Quan điểm thứ : Năng lực lãnh đạo ... động Quan điểm Năng lực lãnh đạo thuộc tính kéo dài liên tục người Năng lực lãnh đạo việc lúc liên tục lúc đứt quãng Quan điểm Anh hưởng lực lãnh đạo quyền lực tạo nên Anh hưởng lực lãnh đạo tác...
 • 8
 • 305
 • 0

Phối hợp các phương pháp và phương tiện dạy học khi dạy các kiến thức về dao động (vật 12) theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh miền núi

Phối hợp các phương pháp và phương tiện dạy học khi dạy các kiến thức về dao động (vật lý 12) theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh miền núi
... THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHỐI HỢP PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC KHI DẠY CÁC KIẾN THỨC VỀ DAO ĐỘNG( VẬT LÝ 12) THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH MIỀN NÚI 1.1 Tổng quan vấn ... nghiên cứu: Phối hợp phương pháp phương tiện dạy học dạy kiến thức Dao động (Vật 12) nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh THPT miền núi cần thiết 1.2 luận phương pháp dạy học 1.2.1 ... TRÚC CỦA LUẬN VĂN Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHỐI HỢP PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC KHI DẠY CÁC KIẾN THỨC VỀ DAO ĐỘNG( VẬT LÝ 12) THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC,...
 • 125
 • 191
 • 0

Con đường mới của vật - phần mở đầu

Con đường mới của vật lý - phần mở đầu
... CON Ư NG M I C A V T LÝ H C Không có khác v t ch t v n ng V t ch t v n ng cách khác nh : “ u tranh th ng nh t gi a m t theo phương th c lư ng i-ch t i” i l p, CON Ư NG M I C A V T LÝ H C ... nghiên c u m t cách b n v môn “tri t h c Mác-Lênin”, ph i tr thi t i thi u chương trình nghiên c u sinh t i trư ng ã l a ch n i h c Bách khoa Ki-ev, U-cra-in-na (Liên xô cũ), tài lu n văn tri t h ... t , b t u chuy n cách nghiên c u v t theo m t hư ng khác: “ t l i toàn b n n móng tư tư ng cho v t v i phương châm: “tr l i v t cho v t v t hi n i ã b “siêu hình hóa” “toán h...
 • 5
 • 280
 • 1

Con đường mới của vật - chương 1

Con đường mới của vật lý - chương 1
... (1. 10) ngo i t ng b ng t ng modul thành ph n ngo i năng: n Wng = ∑ Wngi (1. 11) Vì c ng modul nên ngo i t ng ch c trưng mang tính th ng kê Hi u gi a ngo i t ng (1. 11) v i modul c a ngo i (1. 10) ... Hình 1. 10 C n phân bi t n i l c ngo i l c tương ng v i n i ngo i c a m t th c th v t Ta có n i l c n i l c t ng: N Fn = ∑ Fni (1. 16) Chương I CƠ S C A V T LÝ H C 64 N Fn = ∑ Fni ; (1. 17) V ... t (hay c a h th c th v t lý) c xác nh HQC kh i tâm hay HQC ng yên so v i kh i tâm c a th c th v t (hay c a h th c th v t lý) ó g i lư ng t i c a th c th v t Chương I CƠ S C A V T LÝ...
 • 70
 • 1,145
 • 3

Con đường mới của vật - chương 2

Con đường mới của vật lý - chương 2
... theo (2. 22) ngư c v i ch s dư i c a gia t c Chương II TƯƠNG TÁC H P D N 94 chuy n ng xác nh theo (2. 13) Bên c nh ó, Sau thay (2. 20) (2. 21) tương ng vào (2. 12) r ... , t ng (2. 51) ng c a v t th trư c sau va ch m ph i c b o toàn: 2 2 m AVAO mBVOB mAV 'OA mBV 'OB + = + 2 2 (2. 52) Gi i phương trình (2. 51) (2. 52) ra, ta c: V 'OA = −VOA V 'OB = −VOB (2. 53) Có ... (2. 117) vào (2. 120 ), ta c: WBngΣ ( R) = K BqR + U ( R) = mVBqR + U ( R) (2. 121 ) ó, bi u th c lư ng toàn ph n c a s có d ng: W B ( R ) = W BnΣ ( R ) + W BngΣ ( R ) (2. 122 ) Thay (2. 120 ) vào (2. 122 )...
 • 65
 • 360
 • 3

Con đường mới của vật - chương 3

Con đường mới của vật lý - chương 3
... (3. 29) v d ng: Vα2 q x Q eF c2 R2 Vα = βα , c N u ký hi u g i h ng s i n (3. 30) (3. 31) k A = βα kC (3. 29) (3. 32) ng, r i thay vào (3. 30) ta c bi u th c tương t (3. 2): FA = k A qxQ R2 eF (3. 33) ... 2 /3 , (3. 97) (3. 98) N u ch p nh n tác d ng t i thi u b ng h ng s Planck h=6,63x1 0 -3 4J.s, ta có b 3 2 ,3 × 10 −56 ≈ 1,5 × 1015 (C-2 /3. m4 /3/ s) 2 − 38 31 34 2π 1,6 × 10 4,55 × 10 6, 63 × 10 Vì v y, ... / R 2ip3 RT2 Thay fDQ t (3. 1 13) b t (3. 98) vào (3. 114), r i bi n (3. 114) i i, ta c: Chương III TƯƠNG TÁC I N R ip ây ký hi u < 13 195 2π m h α k R = 13 12 12 RT / 13 = k R RT / 13 , (3. 115)...
 • 72
 • 319
 • 2

Con đường mới của vật - phần khái quát

Con đường mới của vật lý - phần khái quát
... 6,67x1 0-1 1 N.m2/kg2 – h ng s h p d n θ = 2,18x1 0-3 6J.s – tác d ng t i thi u ε0 = 8,85x1 0-1 2F/m – h ng s µ0 = 4π.1 0-7 H/m - i n môi c a chân không t th m c a chân không KHÁI QUÁT KHÁI QUÁT V t ... phát t “lư ng tính sóng-h t” ó, m c dù hoàn toàn c rút t “nguyên tác m t th hi n c a quy lu t lư ng i-ch t i v t ng t i thi u” – 16 KHÁI QUÁT Khác hoàn toàn v i v t hi n i, C M l y phương ... tư ng i n t y u Trong ó, KHÁI QUÁT vi c “h p nh t” tương tác i n t , y u m nh (lý thuy t “th ng nh t l n”) h p nh t thêm tương tác h p d n (lý thuy t h p d n lư ng t - thuy t c a t t c ”) l...
 • 12
 • 395
 • 2

Con đường mới của vật - phần kết

Con đường mới của vật lý - phần kết
... ch n ti p t c mu n xây cao 268 CON Ư NG M I C A V T LÝ H C thêm n a Con ng m i c a v t h c” s c g ng c a tác gi theo cách tư ó i u nói ch xu t phát i m c a Con ng m i” l i ch hoàn toàn d ... u nhà v t nh n c nh ng i u l thi t ó r i góp s c xây d ng l i v t theo CON Ư NG M I b n thân tác gi t nh n th y “tài hèn s c m n”, không th m ương c 269 CON Ư NG M I C A V T LÝ H C o ph ... & Các thuy t th ng nh t Không-th i gian n chi u Thuy t tương i r ng Tenxơ Riemann H t o Lư ng tính sóng-h t Lư ng t qũy o i x ng thuy t trư ng lư ng t , S c ng l c h c m=M i Không-th i...
 • 12
 • 578
 • 1

Con đường mới của vật - mục lục

Con đường mới của vật lý - mục lục
... p d n c a th c th v t ang xét Khi kh i lư ng h p d n c a th c th v t th nh nhi u 142 CON Ư NG M I C A V T LÝ H C 317 so v i kh i lư ng h p d n c a th c th v t ang xét 145 Nh ... ng cong trư ng l c th Chuy n ng quay t quay 139 137 2.3 Tr ng thái lư ng c a “h hai v t” trư ng l c th c a th c th v t th 141 Khi kh i lư ng h p d n c a th c th v t ... 209 Tr ng thái cân b ng nhi t ng h c c a Vũ tr 221 Chương TƯƠNG TÁC H N H P I N-H P D N VÀ CON Ư NG M I C A V T LÝ H C 318 NH NG V N NG 225 4.1 Trư ng l c th h n h p i n h p d n ...
 • 5
 • 570
 • 1

Con đường mới của vật - phụ lục

Con đường mới của vật lý - phụ lục
... lư ng (eV) th p r t nh ∞ -0 ,38 -0 ,54 -0 ,85 Dãy brakett -1 ,51 Dãy Pasen -3 ,40 Dãy Balmer -1 3,58 Dãy Lyman Hình P2 Sơ ph lư ng c a Hydrozen Do ó n y sinh m t ngh ch nh nhi t cao lư ng b c x ... t i lư ng t i* 28 M t thuy t t ng quát l i d a tiên c c b * 29 Ngh ch h p d n theo thuy t h p d n Newton** 30 Ngh ch Olbers (1823) – b u tr i sáng v êm** 31 Con l c Foucault ** Lư ... Ngh ch “hi u ng mu i”* “ ng c a Trái t có c v cánh c a mu i” – ó n i dung c a ngh ch “hi u ng mu i” V th c ch t, theo thuy t hi n hành (c h c Newton l n Einstein), m i quy lu t v t HQC...
 • 43
 • 417
 • 3

Một số ứng dụng phổ biến của vật trong y học

Một số ứng dụng phổ biến của vật lý trong y học
... cụm từ “ Vật hạt nhân”,khoa Vật hạt nhân trường Đại Học Y V y hẳn vật hạt nhân đóng vai trò quan trọng y học Đúng v y! Người ta không gọi đơn giản ứng dụng vật hạt nhân y học mà gọi ... thể l y ion thuốc có hại khỏi thể III MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA CƠ -NHIỆT TRONG Y HỌC A ỨNG DỤNG CỦA NHIỆT ĐỘ: 1,ĐIỀU TRỊ NHIỆT NÓNG: a,Tác dụng nhiệt nóng: Phản ứng vận mạch: nhiệt nóng g y giãn ... đoán hình ảnh sử dụng phổ biến y học kỹ thuật Nguyên tạo ảnh dựa lan truyền hấp thụ tia X trình qua môi trường vật chất không đồng Một tác dụng bật tia X y học: giúp xác định bệnh xương, giúp...
 • 36
 • 5,213
 • 20

BI AN CUA VAT LY

BI AN CUA VAT LY
... trả lời hợp lý Trong lại bi t hoàn toàn Thậm chí loại bỏ tất thứ khỏi không gian, không gian đó! Tệ nữa, giả sử nǎng lượng không gian rỗng khác không, từ định luật vật lý bi t ta rút kết luận nǎng ... vấn đề nan giải Nếu giải vấn đề này, có nghĩa đứng trước cần thiết phải giải thích, giá trị nǎng lượng ghi từ quan sát lại vào hàng luỹ thừa 120 lần thấp so với tính toán lý thuyết Không bi t cách ... Ông làm cách để có thời gian nghiên cứu khoa học, lại viết nhiều sách phổ bi n khoa học tham gia hoạt động trị – xã hội? - Tôi nghiên cứu khoa học vào khoảng thời gian hoạt động khác, thông thường...
 • 2
 • 165
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sach dao cua vat lysách đạo của vật lýđạo của vật lý prcđạo của vật lý downloaddao cua vat ly prcđạo của vật lý fritjof capradownload ebook đạo của vật lýtải sách đạo của vật lýđạo của vật lý trung tâm tu học đại học na lan đàdạng bài tập đồ thị của dao động tắt dần của vật lý 12con đường mới của vật lýđịnh lý đảo của định lý pitagosự ra đời của vật lýcon đường mới của vật lý họcphương trình quỹ đạo của vậtẨN DỤ Ý NIỆM CUỘC ĐỜI TRONG CA TỪ TRỊNH CÔNG SƠẢNH HƯỞNG DAO ĐỘNG HẠT NHÂN LÊN QUÁ TRÌNH ION HÓA CỦABẬC TRÙNG CỦA MỘT CẶP ÁNH XẠBIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒNBIỂU HIỆN XÚC CẢM – TÌNH CẢM CỦA TRẺ MỒ CÔI 7 -11 TUỔI QUA TRANH VẼ TẠI LÀNG TRẺ EM SOS GÒ VẤP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHCÁC CÔNG THỨC TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG TRONG LÍ THUYẾT HÀM NGUYÊNCÁC ĐIỂM HỮU TỶ TRÊN CÁC ĐƯỜNG CONG ELLIPTIC TRÊN TRƯỜNG HỮU HẠN.CÁC MÊTRIC TRÊN SIÊU KHÔNG GIANCÁC THAM SỐ ĐỊNH TÂM TRONG DẠY HỌC THỐNG KÊ Ở LỚP 1CÁC TÍNH CHẤT CỦA HÀM SỐ VÀ MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHÚNG TRONG DẠY HỌC TOÁN PHỔ THÔNGCHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TỈNH ĐĂK LĂK THỜI KÌ HỘI NHẬPCOMMUNICATION PROFESSIONNELLE INTERACTION DES MATIÈRESĐA DẠNG SINH HỌC CÁC LOÀI CÁ THUỘC BỘ CÁ VƯỢC (PERCIFORMES) Ở HẠ LƯU HỆ THỐNG SÔNG ĐỒNG NAIĐA THỨC DUY NHẤT VÀ BI-URS KIỂU (1,N) CHO HÀM PHÂN HÌNH TRÊN TRƯỜNG KHÔNG ACSIMETĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG CỦA GIỚI TỪ TRONG TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ TRUYỆN ĐỒNG THOẠI TIẾNG VIỆTĐẶC ĐIỂM NHÂN VẬT TRỮ TÌNH TRONG CA DAO CỔ TRUYỀN VIỆT NAMĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG CA DAO - DÂN CA BẾN TREXemtailieu phan tich doi chieu tu chi quan he ho hang trong tieng han va tieng vietCẢM THỨC THỜI GIAN TRONG THƠ THẾ TỤC ÐỜI TRẦN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập