Nghiên cứu hệ thống phân phối tại công ty cổ phần kinh đô

khảo sát quy trình chế biến, định mức sản xuất cho sản phẩm cá tra (pangasianodon hypophthalnus) fillet đông iqf và hệ thống thiết bị tại công ty cổ phần xnk thủy sản cửu long (clpangafish corp)

khảo sát quy trình chế biến, định mức sản xuất cho sản phẩm cá tra (pangasianodon hypophthalnus) fillet đông iqf và hệ thống thiết bị tại công ty cổ phần xnk thủy sản cửu long (clpangafish corp)
... t nên ñ tài “Kh o sát quy trình ch bi n, ñ nh m c s n xu t cho s n ph m tra fillet ñông IQF kh o sát h th ng thi t b t i công ty c ph n XNK th y s n C u Long (CLPANGAFISH CORP) ñư c th c hi ... u tra 3.1.3 D ng c thi t b S d ng thi t b d ng c c a công ty 3.2 Phương pháp nghiên c u 3.2.1 Kh o sát quy trình s n xu t tra fillet ñông IQF M c tiêu: Tìm hi u v quy trình s n xu t tra ... c p t i công ty TNHH Th y S n Quang Minh Vi c kh o sát quy trình ch bi n tra fillet ñông l nh c a nhà máy, thông s k thu t quy trình, thao tác công nhân m c tiêu hao nguyên li u quy trình ch...
 • 82
 • 72
 • 0

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN.DOC

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN.DOC
... tổng hợp PGS.TS Nguyễn Thị Lời PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN19 2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG ... TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN 2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN 2.1.1 Chức phòng tài – kế toán - Xây ... Công ty cổ phần Du lịch XNK Lạng Sơn Phần 2: Tổ chức máy kế toán hệ thống kế toán Công ty cổ phần Du lịch XNK Lạng Sơn Phần 3: Một số đánh giá tình hình tổ chức hạch toán kế toán Công ty cổ phần...
 • 35
 • 522
 • 8

Nghiên cứu tình hình chăn nuôi tại Công Ty Cổ Phần Giống Chăn nuôi Bắc Giang

Nghiên cứu tình hình chăn nuôi tại Công Ty Cổ Phần Giống Chăn nuôi Bắc Giang
... ngành chăn nuôi ngày khởi sắc, đầu chủ lực Công Ty Cổ Phần Giống Chăn nuôi Bắc Giang Công Ty Cổ Phần Giống Chăn nuôi Bắc Giang trớc xí nghiệp giống gia súc Hà Bắc cũ thuộc Ty nông nghiệp Hà Bắc Sau ... Hà Bắc thành Bắc Giang Bắc Ninh nên xí nghiệp giống gia súc Hà Bắc đợc chuyển thành Công Ty giống gia súc Bắc Giang Đến năm 2002, sách cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nớc, Công ty chuyển thành "Công ... ty chuyển thành "Công Ty Cổ Phần Giống Chăn nuôi Bắc Giang" Với nhiệm vụ đợc giao sản xuất giống lợn, gia cầm, giống bò sind, có suất chất lợng cao Công ty quản lý vùng giống lợn nhân dân gần...
 • 21
 • 360
 • 0

Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam

Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam
... Liên PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TRẺ VIỆT NAM 2.1 Tổ chức máy kế toán công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam Phòng kế toán Công ... VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TRẺ VIỆT NAM .67 3.1 Đánh giá tổ chức máy kế toán công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam ... CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TRẺ VIỆT NAM 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam Với sáng lập cổ đông với cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư phát triển...
 • 78
 • 585
 • 3

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN
... tổng hợp PGS.TS Nguyễn Thị Lời PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN19 2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG ... cáo tổng hợp 19 PGS.TS Nguyễn Thị Lời PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN 2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XNK ... Công ty cổ phần Du lịch XNK Lạng Sơn Phần 2: Tổ chức máy kế toán hệ thống kế toán Công ty cổ phần Du lịch XNK Lạng Sơn Phần 3: Một số đánh giá tình hình tổ chức hạch toán kế toán Công ty cổ phần...
 • 35
 • 134
 • 0

Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần kiến trúc và công nghệ xây dựng tiến bộ AATC

Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần kiến trúc và công nghệ xây dựng tiến bộ AATC
... 19 2.1TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN BỘ .19 2.2TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN BỘ 22 Sinh ... thuật tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần kiến trúc công nghệ xây dựng tiến AATC Phần II: Tổ chức máy kế toán hệ thống kế toán Công ty cổ phần kiến trúc công nghệ xây ... PHẦN KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN BỘ (AATC) 2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN BỘ 2.1.1 Đặc điểm tố chức máy kế toán Bộ máy kế toán tổ chức theo phương thức...
 • 47
 • 220
 • 0

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ ĐIỆN BIÊN

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ ĐIỆN BIÊN
... TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY 12 PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ ĐIỆN BIÊN 18 Thủ quỹ .18 Kế toán chi ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ ĐIỆN BIÊN 2.1 Chức năng, nhiệm vụ máy kế toán: - Tổ chức ghi chép nghiệp vụ kinh ... CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ ĐIỆN BIÊN 3.1 ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 3.1.1 ưu điểm Với đặc thù ngành kinh doanh cung cấp dịch vụ vận tải lĩnh vục kinh doanh Công ty cổ phần Vận Tải ô Điện...
 • 35
 • 222
 • 1

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG ĐÔ LONG

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG ĐÔ LONG
... Nguyễn Thị Hồng Thuý PHẦN TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG ĐÔ LONG 2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY Hạch toán kế toán công cụ quan trọng phục ... điểm Công ty cổ phần điện tử viễn thông Đô Long nhu cầu quản lý nên tổ chức máy Công ty cổ phần điện tử viễn thông Đô Long tổ chức theo mô hình trực tuyến chức Về cấu tổ chức máy quản lý Công ty ... Hạch toán kế toán bán hàng toán với người mua * Hạch toán kế toán bán hàng Tại Công ty cổ phần điện tử viễn thông Đô Long, mặt hàng chủ yếu công ty đồ điện tử viễn thông, hệ thống chứng từ kế toán...
 • 31
 • 164
 • 0

Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang

Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang
... t ti cụng ty c phn xi mng Tuyờn Quang: +c im v vt t i cụng ty c phn xi mng Tuyờn Quang: Vi nhim v sn xut xi mng,sn phm ca cụng ty ch yu l loi xi mng PCB 30 ,PC40 to thnh phm,cụng ty phi s dng ... Quy trỡnh cụng ngh sn xut xi mng Poúc lng VễI T SẫT PH GIA THAN CM MY P BA Máy cán, sấy Máy đập búa Máy sấy XILễ CHA XILễ CHA XILễ CHA XILễ CHA CN BNG NH LNG NGHIN BI XILễ NG NHT MY Vấ VIấN THCH ... TON TI CễNG TY C PHN XI MNG TUYấN QUANG 2.1 T chc b mỏy k toỏn ti cụng ty c phn xi mng tuyờn quang 2.1.1 S t chc b mỏy k toỏn S S T CHC B MY K TON CA CễNG TY C PHN XI MNG TUYấN QUANG K toỏn...
 • 97
 • 175
 • 0

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6
... 0918.775.368 PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 2.1 HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGO 16.6 Xuất phất từ đặc điểm tổ chức sản ... 0918.775.368 2.2 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 Sơ đồ 2: Sơ đồ máy kế toán Công ty cổ phần LICOGI 16.6 Kế toán trưởng Kế toán toán nội bộ, vật tư, TSCĐ, ... đầu vào, thuế TNDN, kê khai báo cáo sử dụng hóa đơn 2.3 TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6 2.3.1 Chính sách kế toán áp dụng Công ty cổ phần LICOGI 16.6...
 • 40
 • 181
 • 0

Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam.

Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam.
... thuật tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam - Phần 2: Tổ chức máy kế toán hệ thống kế toán công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt ... GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TRẺ VIỆT NAM .67 3.1 Đánh giá tổ chức máy kế toán công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam ... THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TRẺ VIỆT NAM 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam Với sáng lập cổ đông với cổ...
 • 78
 • 155
 • 0

Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam

Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam
... đặn công ty \ Nguyễn Thị Phương Thảo - Lớp: Kế toán 48A 17 Báo cáo thực tập tổng hợp PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ M Y KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM 2.1.TỔ CHỨC ... hàng Việt Nam 1.2.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT- KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM 1.2.1 .Chức năng, nhiệm vụ công ty cổ phần xuất nhập y tế Việt Nam Công ty xuất nhập y tế ... quỹ vào cuối tháng theo quy định 2.2.TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM 2.2.1 Các sách kế toán chung Chế độ kế toán công ty áp dụng: Hiện nay, công ty cổ phần...
 • 40
 • 178
 • 2

Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Dựng Đất Nước

Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty Cổ Phần Vật Liệu Và Xây Dựng Đất Nước
... tuynel công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Đất Nước Sơ đồ1.2 :Tổ chức máy công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Đất Nước Sơ đồ1.3 :Bộ máy kế toán công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Đất Nước Sơ ... Hùng PHẦN 3.MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC 3.1 đánh giá tổ chức máy kế toán công ty cổ phần vật liệu xây dựng đất nước ... Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Đất Nước Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Đất Nước Địa chỉ:Xã Vũ Bình,Kiến Xương,Thái Bình SĐT:0363524680 Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Đất Nước công ty...
 • 39
 • 170
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý hệ thống đại lý tại công ty cổ phần bảo việt nhân thọ nghệ an

Hoàn thiện công tác quản lý hệ thống đại lý tại công ty cổ phần bảo việt nhân thọ nghệ an
... Tờn biu Ngun Doanh thu phi bo him ca Cụng ty BVNT NA P K toỏn- BVNT Ngh An Các sản phẩm Công ty Bảo hiểm Nhân thọ P PTKD -BVNT Ngh An Trang 31 34 Nghệ An S t chc b mỏy qun hot ng ca cụng ... 2009 Hiu qu doanh thu theo doanh thu v chi phớ S lng i phõn b theo khu vc Tỡnh hỡnh i bo him ca BVNT Ngh An Quy trỡnh tuyn dng i Hot ng tuyn dng i S lng i ti BVNT Ngh An S liu v tỡnh ... hỡnh o to i theo chng P K toỏn- BVNT Ngh An P K toỏn- BVNT Ngh An P PTKD -BVNT Ngh An P PTKD -BVNT Ngh An P PTKD -BVNT Ngh An P PTKD -BVNT Ngh An P PTKD -BVNT Ngh An P PTKD -BVNT Ngh An 42 43...
 • 105
 • 212
 • 0

Hoàn thiện hệ thống marketing – mix tại Công ty cổ phần Quảng cáo và Thương mại Lạc Việt

Hoàn thiện hệ thống marketing – mix tại Công ty cổ phần Quảng cáo và Thương mại Lạc Việt
... trường, Công ty cổ phần Quảng cáo Lạc Việt đổi tên thành Công ty cổ phần Quảng cáo Thương mại Lạc Việt Tháng 05/2004, Công ty lắp đặt bảng quảng cáo LED đa sắc màu thứ hai nút giao thông Kim Liên ... trị quảng cáo 47 Chuyên đề tốt nghiệp 36 Khoa Markerting Chương Thực trạng áp dụng hệ thống Marketing Mix công ty cổ phần Quảng cáo & Thương mại Lạc Việt 2.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh công ty ... cho Nhà nước ngày tăng Từ thành lập, Công ty cổ phần Quảng cáo Thương mại Lạc Việt trải qua chặng đường phát triển sau: Năm2003, Công ty cổ phần Quảng cáo Lạc Việt thành lập với số lượng nhân viên...
 • 90
 • 280
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ detech detech jsctổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần xi măng sài sơnbáo cáo tổng hợp về tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần vật liệu và xây dựng đất nướcthực trạng hoạt động phát triển hệ thống bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và sản xuất thanh namtổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần thí nghiệm và xây dựng thăng longtổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần tpl việt namtổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần thương mại máy tính s comtổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần luyện cán thép sóc sơntổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị vvmi pdftổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển thái dươngtổ chức kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại btkntổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần thiết bị vật tư ngân hàngtổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần xây dựng số 2 điện biênvnghiên cứu tổ chức quản lý tại công ty cổ phần máy và công nghệ thành nambáo cáo tổng hợp về tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần đầu tư phát triển vinamax 12CONG NGHE o TO PHAN DONG CO (DUNG CHO TRINH DO TRUNG CAP NGHE VA CAO DANG NGHE) (PHAN 1) NXB LAO DONGCONG NGHE o TO PHAN DONG CO (DUNG CHO TRINH DO TRUNG CAP NGHE VA CAO DANG NGHE) (PHAN 2) NXB LAO DONGHOA LY t1 CO SO NHIET DONG LUC HOC (NGUYEN DINH HUE)Phát triển thị trường trái phiếu ở Việt Nam (tt)HOA HOC PHUC CHATHOA HOC THUC PHAM UNG DUNG, CHUONG 1 WATERDE TAI THIET KE NHA MAY SAN XUAT SUA TUOI THANH TRUNG VA YAOURT TIET TRUNGDE TAI THUC TRANG CUA HOAT DONG GIAO DUC NGOAI GIO LEN LOP TRONG CAC NHA TRUONG TRUNG HOC CO SOCONG NGHE LEN MEN RAU QUAKY THUAT TRONG HOAENGLISH FOR AQUACULTURE VOCABULARY AND GRAMMAR BOOKGIUN AU TRUNG VA DI CHUYENHOA HOC HUU CO CAO PHAN TUDE BAI VA HUONG DAN GIAI BAI TAP LON SUC BEN VAT LIEU CO HOC KET CAUHOA HOC MOI TRUONG (PHAN 1)HOA HOC PHANKHAO SAT CAC PHUONG PHAP CHIET XUAT, THANH PHAN HOA HOC VA TINH CHAT HOA LY CUA TINH DAU HOA LAI JASMINUM SAMBACKY THUAT TRONG HOA, MAI, QUAT, DAO NGOC HACONG NGHE CHE BIEN THUC PHAM DONG HOPDO AN HIEN TRANG CHAN NUOI TRAU VA KHA NANG SINH TRUONG VA PHAT TRIEN CUA DAN NGHE TAI XA VAN HOA HUYEN BA VI TP HA NOI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập