Bài giảng Pháp chế dược

Đề Cương Bài Giảng Pháp Luật Đại Cương

Đề Cương Bài Giảng Pháp Luật Đại Cương
... 48 Pháp luật đại cương Áp dụng cho hệ Trung cấp Cao đẳng Lời mở đầu Để phục vụ yêu cầu học tập môn Pháp luật đại cương Nhà trường Đề cương môn học Pháp luật đại cương biên soạn sở chương ... lượng môn học hạn chế ( 30 tiết) nên đề cương trình bày số nội dung, khái niệm với hy vọng giúp học viên có sở để tìm hiểu lónh vực pháp luật cần quan tâm Đề cương chắn chưa thỏa mãn nhu cầu người ... lựa chọn nội dung trình bày đề cương mang nhiều tính chủ quan người soạn nên không tránh khỏi thiếu sót Xin trân thành cảm ơn đóng góp ý kiến bạn để bổ sung vào đề cương hoàn chỉnh Trường Cao Đẳng...
 • 51
 • 116
 • 0

[Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 1 ppsx

[Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 1 ppsx
... không hợp lệ ASM : Số Loại 10 111 thập phân 10 111 b nhò phân 64223 thập phân - 218 3D thập phân 1B4DH hex 1B4D số hex không hợp lệ FFFFH số hex không hợp lệ 0FFFFH số hex 1. 2.2 Các ký tự Ký tự chuỗi ... cao biến từ Giả sử đònh nghóa : WORD1 DW 12 34h Byte thấp WORD1 chứa 34h , byte cao WORD1 chứa 12 h Ký hiệu đòa byte thấp WORD1 ký hiệu đòa byte cao WORD1 +1 Chuỗi ký tự ( character strings) Một ... routine Ví dụ INT 16 h gọi routine thực việc nhập số liệu từ Keyboard 1. 8 .1 Lệnh INT 21h INT 21h dùng để gọi số lớn các hàm ( function) DOS Tuỳ theo giá trò mà đặt vào ghi AH , INT 21h gọi chạy routine...
 • 11
 • 179
 • 1

[Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 2 doc

[Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 2 doc
... byte 128 đến + 127 Nếu biễu diễn từ (16 bit) số thập phân biễu diễn - 327 68 đến + 327 67 Đối với số không dấu , dải số biễu diễn Đề cương bà i giả n g Hợ p ngữ 20 từ đến 65535 , byte đến 25 5 Nếu ... dòng LEA DX, MSG2 ; lấy thông điệp thứ MOV AH,9 INT 21 H ; xuất chuỗi ký tự thứ hai , MSG2 không kết ;thúc ký tự $ nên tiếp tục xuất ký tự có biến CHAR ;dos exit MOV AH,4CH INT 21 H ; dos exit MAIN ... dấu không dấu 7FFFh 327 6710 Như phép cộng có dấu không dấu kết qủa 327 67 + 327 67 = 65534 Số này(65534) vượt dãi giá trò mà số 16 bit có dấu biễu diễn Hơn nửa FFFEh = -2 Do tràn dấu xảy Trong...
 • 11
 • 216
 • 2

[Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 3 pot

[Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 3 pot
... non zero) PL ( plus) NV ( no overflow) UP ( up) DI ( disable Đề cương bà i giả n g Hợ p ngữ interrupts) 30 interrupts) Bảng 2 .3 : Biểu thò trạng trạng cờ DEBUG Dòng cuối cho biết giá trò hành ... AX=4000 BX=0000 BP=0000 SI=0000 SS=0EE5 CS=0EE6 NV UP DI PL 0EE6:00 03 03C0 CX=001F DX=0000 SP=000A DI=0000 DS=0ED5 ES=0ED5 IP=00 03 NZ NA PO NC ADD AX,AX Sau thực lệnh MOV AX,4000 cờ không bò thay ... DS:100h đến DS:120 Liệt kê 80h bytes từ byte cuối Đề cương bà i giả n g Hợ p ngữ G(=start ) (addr1 addr2 addrn) G G=100 G=100 150 Q R(register) R R AX 33 hiển thò Chạy ( go) lệnh từ vò trí Start với...
 • 11
 • 147
 • 1

[Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 5 pps

[Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 5 pps
... 21h Khi AL chứa mã ASCII ký tự Điều ký tự số ( digital character) Ví dụ gỏ số AL = 35h ( ASCII code for 5) Chương : Cá c lệ n h dòch quay 47 Để chứa AL dùng lệnh : SUB AL,30h Có cách khác để ... 21H ; end_if ; dos exit MOV AH,4CH INT 21h MAIN ENDP END MAIN 44 Chương : Cá c lệ n h dòch quay 45 Chương : CÁC LỆNH LOGIC , DỊCH VÀ QUAY Trong chương xem xét lệnh mà chúng dùng để thay đổi bit ... nhiên thấy REPEAT phải tiến hành nhấtù lần , WHILE không tiến hành lần từ đầu điều kiện bò sai 3 .5 Lập trình với cấu trúc cấp cao Bài toán : Viết chương trình nhắc người dùng gõ vào dòng văn Trên...
 • 11
 • 192
 • 0

[Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 6 pot

[Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 6 pot
... SAR ( bit dấu giữ nguyên ) Ví dụ : dùng lệnh dòch phải để chia số không dấu 65 143 cho Thương số đặt AX MOV AX ,65 134 MOV CL,2 SHR AX,CL Ví dụ : Nếu AL = -15 , cho biết AL sau lệnh SAR AL,1 ... số bit BX mà không thay đổi nội dung Kết qủa cất AX Giải : XOR AX,AX ; xoá AX MOV CX, 16 ; số lần lặp = 16 ( từ ) TOP: ROL BX,1 ; CF = bit quay JNC NEXT ; CF =0 nhảy đến vòng lặp INC AX ; ngược ... đọc ký tự WHILE_ ; lặp 4.4.2 Xuất số nhò phân Giả sử cần xuất số nhò phân BX ( 16 bit) Thuật toán viết sau FOR 16 times DO rotate left BX ( put MSB into CF) IF CF=1 Chương : Cá c lệ n h dòch...
 • 11
 • 262
 • 4

[Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 7 ppsx

[Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 7 ppsx
... IMUL AX Dec product Hex Product 1 676 9025 00FFE001 1 676 9025 00FFE001 1 Ví dụ : Giả sử AX=0100h CX=FFFFh INSTRUCTION MUL CX IMUL CX Dec product Hex Product 1 677 6960 00FFFF00 -256 FFFFFF00 Ví dụ ... FFFFFF00 Ví dụ : Giả sử AL=80h BL=FFh INSTRUCTION MUL BL IMUL BL Dec product Hex Product 128 7F80 128 0080 7F 00 80 80 1 ... END_IF : SHL AX,1 ; dòch trái AX bit SHR BX,1 ;dòch phải BX bit ; BX=0 66 Chương : Ngăn xếp thủ tục 67 JNZ REPEAT ; BX chưa lặp POP BX ; lấy lại BX POP AX ; lấy lại AX RET ; trả điều khiển cho chương...
 • 11
 • 373
 • 0

[Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 8 pps

[Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 8 pps
... giả sử nội dung AX số thập phân , ví dụ 246 18 thập phân Có thể lấy digits thập phân 246 18 cách chia lặp lại cho 10d theo thủ tục sau : Divide 246 18 by 10 Qoutient = 2461 , remainder = Divide ... to total = 10x12 +3 =123 Sau xây dựng thủ tục INDEC cho chấp nhận số thập phân có dấu vùng - 327 68 đến +32767 ( từ ) Chương trình in dấu “?” để nhắc người dùng gõ vào dấu + - , theo sau đólà chuỗi ... Thủ tục mã hoá sau ( ghi vào đóa A : với tên PGM6_2.ASM) INDEC PROC ; read a number in range -327 68 to +32767 ; input : none ; output : AX = binary equvalent of number PUSH BX ; Save regiter PUSH...
 • 11
 • 476
 • 1

[Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 9 ppt

[Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 9 ppt
... MOV AX, WORD PTR C1 Giải : a không hợp lệ b hợp lệ , 78h c hợp lệ , 0BC9Ah d hợp lệ , 5678h e hợp lệ , 9Ah f hợp lệ , 0BC9Ah 7.2.4 Chiếm đoạn ( segment override) Trong chế độ đòa gián tiếp ghi ... a b c d e d g Source offset Number moved ALPHA+2 0456h 2+2 2BACh ALPHA+4 0789h -2+4=+2 1084h ALPHA+3+1=ALPHA+4 0789h illegal form source operand [BX]2 illegal ; ghi AX không phép Ví dụ sau cho ... trỏ tới phần tử thứ hai LOOP ADDITION Ví dụ : Giả sử ALPHA khai báo sau : ALPHA DW 0123h,0456h,0789h,0ADCDH đoạn đòa DS giả sử : BX =2 [0002]= 1084h SI=4 [0004]= 2BACh DI=1 Chỉ lệnh sau hợp lệ,...
 • 11
 • 391
 • 5

[Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 10 docx

[Ngôn Ngữ Máy] Đề Cương Bài Giảng Hợp Ngữ (assembly language) phần 10 docx
... cột Giả sử mảng B chứa 10, 20,30,40 dòng chứa 50,60,70,80 dòng chưá 90 ,100 , 110, 120 dòng Theo trật tự hàng chúng lưu trữ sau : B DW 10, 20,30,40 DW 50,60,70,80 DW 90 ,100 , 110, 120 Theo trật tự cột ... 10, 20,30,40 DW 50,60,70,80 DW 90 ,100 , 110, 120 Theo trật tự cột chúng lưu trữ sau : B DW 10, 50,90 DW 20,60 ,100 DW 30,70, 110 DW 40,80,120 Hầu hết ngôn ngữ cấp cao biên dòch mảng 2chiều theo trật tự dòng ... Score[i, j] i=i+1 END_FOR Chương trình viết sau : TITLE PGM7_4 : CLASS AVERAGE MODEL SMALL STACK 100 H DATA FIVE DB SCORES DW 67,45,98,33 ; MARY DW 70,56,87,44 ;SCOTT DW 82,72,89,40 ;GEORGE DW 80,67,,95,50...
 • 9
 • 197
 • 2

thiết kế một số bài giảng giúp học sinh giải bài tập hình học phẳng ở trường trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm vi thế giới

thiết kế một số bài giảng giúp học sinh giải bài tập hình học phẳng ở trường trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm vi thế giới
... CÁC CHỮ VI T TẮT STT Chữ vi t tắt, ký hiệu Ý nghĩa chữ vi t tắt, ký hiệu 01 CNTT Công nghệ thông tin 02 GV Giáo vi n 03 HĐ Hoạt động 04 HS Học sinh 05 ICT Công nghệ thông tin truyền thông 06 ... Thực nghiệm sư phạm 09 THPT Trung học phổ thông Câu trả lời mong đợi 10 11 Giáo vi n hỏi [?] 12 Nhiệm vụ cần thực 13 Thông tin cho hoạt động 14 Thông tin phản hồi Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại ... mềm Vi giới cung cấp tiêu điểm tập trung HS thảo luận với với GV đối tượng toán học hình ảnh hưởng phép biến đổi mà phần mềm Vi giới cho phép + Phần mềm Vi giới hỗ trợ vi c dạy toán cách hiệu Vi c...
 • 115
 • 227
 • 0

Bài Giảng Công Nghệ Chế Tạo Máy – ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM

Bài Giảng Công Nghệ Chế Tạo Máy – ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM
... NĂM 1998 [4]-Kỹ thuật chế tạo ĐHBK TP- NĂM 2003 [5]-Đồ gá gia cơng khí- NXB ĐÀ NẴNG NĂM 2000 [6]-Đồ gá gia cơng NXBKHKT- NĂM 2004 [7]-Đồ gá khí hóa tự động hóa NXBKHKT- NĂM 2002 [8]-Fundamentals ... nghệ chế tạo máy- ĐHSPKT2008 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]-Cơng nghệ chế tạo máy NXBKHKT- NĂM 2008 [2]-Cơ sở cơng nghệ chế tạo máy– NXBKHKT- NĂM 2003 [3]-Cơng nghệ chế tạo chi tiết máy- ĐHBK TP- NĂM 1998 ... 25.12.09 Hồ Viết Bình 43 CÁC VÍ DỤ VỀ TÍNH CƠNG NGHỆ a) b) a)Kết cấu không phân biệt mặt gia công mặt không gia công b)Kết cấu 25.12.09 Hồ Viết Bình 44 CÁC VÍ DỤ VỀ TÍNH CƠNG NGHỆ a) b) c) d) a) Kết...
 • 137
 • 129
 • 0

bài giảng lập trình hướng đối tượng và c+

bài giảng lập trình hướng đối tượng và c+
... lâ ̣p trình bằ ng C và C ++ chúng t a cầ n phải hiể u các bước và các công cu ̣ trình biên dịch Mô ̣t vài ngôn ngữ (đă ̣c biê ̣t là C và C ++) bắ t đầ u thực hiê ̣n quá trình ... CHƢƠNG I: LẬP TRÌ NH HƢƠNG ĐÔI TƢỢNG VÀ NGÔN NGƢ̃ C++ Sƣ ̣ phát triể n của các kỹ thuâ ̣t lâ ̣p trinh ̀ Phầ n này trình bày về mô ̣t số kỹ thuâ ̣t hay p hương pháp lâ ̣p trình ... 38 CHƢƠNG IV: CÁC DÒNG VÀO RA TRONG C++ 40 Tổ ng quan về các luồ ng vào của C++ 40 Các luồng đệm 41 Các đối tượng vào chuẩ n 41 Đinh hướng la...
 • 169
 • 198
 • 0

bài giảng tập huấn bơi lội

bài giảng tập huấn bơi lội
... trung bình Hoạt động bơi lội đem lại nhiều lợi ích cho người - Bơi lội tốt cho hệ tuần hoàn người thường xuyên tập Bơi có loại :các kiểu bơi thể thao kiểu bơi thực dụng - - Bơi ếch: + Động tác ... môi trường nước khả bơi lội đời sống trẻ em Chương II: Khái quát chung môn bơi lội Chương III : Lợi ích tập luyện bơi lội Chương IV: Tri thức kỹ tập bơi Chương V : Kỹ thuật bơi thực dụng ChươngVI: ... không đảm bảo an toàn Ví vụ: virut amip ăn não người, dạy học nên kéo kính bơi) - Không cho học sinh bơi từ cạn sâu mà phải bơi từ sâu vào cạn - Không bỏ lớp dạy hoàn cảnh nào, luôn điểm danh để...
 • 12
 • 387
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng túp lều chú tômslide bài giảng đẹpbài giảng túp lềubài giảng phát triển bền vữngbài giảng lập trình symbolic pgs ts đỗ văn nhơnbài giảng kỹ năng phân tíchbài giảng về vệ sinh nướcbài giảng toán số phức cơ bảnbài giảng máy ép thủy lựcbài giảng phân tích tài chính doanh nghiệpbài giảng tai nạn nghề nghiệpbài giảng thương tích nghề nghiệpbài giảng cung cấp nước sạchbài giảng hóa dượcbài giảng điện tử môn sinh học tập tính của sâu bọ docxProject Unit : Inventions _ tiếng anh thí điểm 10Hoàn thiện việc công bố thông tin kế toán của các công ty bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhHọc thuyết vô vi của Lão Tử và vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nước ta hiện nayHuy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Chi nhánh Đà NẵngKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cẩm HàKế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Vân Long, quận Liên Chiểu, thành phố Đà NẵngKhả năng chịu lực tại vùng neo của cấu kiện bê tông ứng lực trước căng sauLựa chọn tiết diện cột hợp lý của khung thép nhà một tầnMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Lào - Chi nhánh tỉnh SavanhnakhNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động tại Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu thủy sản miền TruNghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác động của tải trọng động đấtNghiên cứu điều khiển cánh tay Robot thiếu dẫn động hai bậc tự do - PendubotNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Bình ĐịnNghiên cứu sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin hữu nghị Việt - HàNghiên cứu thiết kế, chế tạo máy lạnh EjectorNghiên cứu tính truyền nhiệt ổn định qua vách trụ có biên dạng bất kNghiên cứu ứng dụng điều khiển trượt điều khiển bộ lộc tích cực cho việc giảm sóng hàNghiên cứu ứng dụng kết cấu sàn chuyển bê tông dự ứng lực trong nhà cao tầng tại Đà NẵngNghiên cứu vấn đề an ninh mạng máy tính không dâyNghiên cứu xây dựng ứng dụng cho máy tính bảng UD Smartbook
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập