Bài giảng hóa đại cương chương 1

BÀI GIẢNG HÓA ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 4 LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ(TIẾP THEO)

BÀI GIẢNG HÓA ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 4 LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ(TIẾP THEO)
... Slide 48 of 48 General Chemistry: HUI© 2006 4. 6.3 Các loại liên kết Hidro • Liên kết hydro liên phân tử • Liên kết hyđro nội phân tử: xảy phân tử, chẳng hạn liên hyđro nội phân tử xảy phân tử o- ... X - ← H +….Ÿ • Slide 45 of 48 General Chemistry: HUI© 2006 • Liên kết hyđro có lượng bé vào khoảng 20 40 kJ/mol xấp xỉ 1/10 lượng liên kết hóa học mạnh liên kết Van der Vaals • Thường liên kết ... HĨA ĐẠI CƯƠNG Chương 4: Liên kết hóa học cấu tạo pt (TIẾP THEO) Slide of 48 General Chemistry: HUI© 2006 4. 3.3 Phương pháp orbital phân tử (MO) Slide of 48 General Chemistry:...
 • 50
 • 123
 • 1

BÀI GIẢNG HÓA ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 5 TRẠNG THÁI TẬP HỢP (2 TIẾT)

BÀI GIẢNG HÓA ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 5 TRẠNG THÁI TẬP HỢP (2 TIẾT)
... HĨA ĐẠI CƯƠNG Chapter 5: Trạng thái tập hợp (2 TIẾT) Slide of 48 General Chemistry: HUI© 2006 Trạng thái tập hợp chất Các trạng thái tập hợp chất Trạng thái khí Trạng thái lỏng Trạng rắn ... HUI© 2006 Các trạng thái tập hợp chất Khí Slide of 48 Lỏng General Chemistry: Rắn HUI© 2006 Các trạng thái tập hợp chất Slide of 48 General Chemistry: HUI© 2006 Q trình chuyển trạng thái Liberates ... Chemistry: HUI© 2006 Trạng thái lỏng 5. 3.4 Nhiệt hóa Nhiệt hóa nhiệt lượng cần hấp thụ để làm hóa mol chất lỏng nhiệt độ sơi Kí hiệu: Hhh đơn vị nhiệt hóa hơi: kJ/mol 5. 3 .5 Độ nhớt Các lớp chất...
 • 51
 • 100
 • 0

BÀI GIẢNG HÓA ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 6 NHIỆT ĐỘNG HÓ HỌC

BÀI GIẢNG HÓA ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 6 NHIỆT ĐỘNG HÓ HỌC
... HĨA ĐẠI CƯƠNG Chapter 6: NHIỆT ĐỘNG HĨA HỌC Slide of 48 General Chemistry: HUI© 20 06 Nhiệt động lực hóa học 6. 1 Đối tượng nghiên cứu NĐLH 6. 2 Các khái niệm 6. 2 Ngun lý nhiệt động học 6. 4 Định ... C2H4 + H2 C2H6 : ΔH= ? Cho E C=C = 595.7 kj/mol EC-H= 418.4 kj/mol EH-H= 432.0 kj/mol EC-C = 343.4 kj/mol H C2H6 C2H4 + H2 -EC-C -6 EC-H EC=C EC-H EH-H H=EC=C + 4EC-H + EH-H –EC-C- 6EC-H Slide 49 ... lực học hóa học khoa học nghiên cứu quy luật biến đổi qua lại hóa dạng lượng khác q trình hóa học Slide of 48 General Chemistry: HUI© 20 06 Khái niệm sử dụng nhiệt động lực học nhiệt hố học 6. 2.1...
 • 76
 • 127
 • 0

BÀI GIẢNG HÓA ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 7 ĐỘNGHÓA HỌC

BÀI GIẢNG HÓA ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 7 ĐỘNGHÓA HỌC
... Hóa Đại Cương Chapter 7: Động hóa học Slide of 48 General Chemistry: HUI© 2006 Nội dung 7. 1 Đối tượng nghiên cứu 7. 2 Tốc độ phản ứng hóa học 7. 3 Một số yếu tố yếu tố ảnh ... ứng 7. 4 Bài tập Slide of 48 General Chemistry: HUI© 2006 7. 1 Đối tượng nghiên cứu động hóa học 1.Đối tượng n/c nhiệt động • Nhiệt động lực học hóa học cho tiên đốn khả chiều hướng phản ứng hóa học ... Chemistry: HUI© 2006 7. 2.2 Tốc độ phản ứng hóa học Khái niệm Tốc độ phản ứng hóa học đại lượng đặc trưng cho diễn biến nhanh hay chậm phản ứng hóa học Tốc độ phản ứng hóa học biến thiên nồng độ...
 • 41
 • 216
 • 0

BÀI GIẢNG HÓA ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 8 CÂN BẰNG HÓA HỌC

BÀI GIẢNG HÓA ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 8 CÂN BẰNG HÓA HỌC
... HĨA ĐẠI CƯƠNG Chương 8: Cân hố học Slide of 48 General Chemistry: HUI© 2006 Cân hóa học 8. 1 Phản ứng thuận nghịch trạng thái cân hóa học 8. 2 Hằng số cân mức độ diễn phản ứng hóa học 8. 3 Các ... đến cân hóa học 8. 4 Bài tập Slide of 48 General Chemistry: HUI© 2006 8. 1 Phản ứng thuận nghịch trạng thái cân hóa học 8. 1.1 Khái niệm phản ứng thuận nghịch – Phản ứng chiều phản ứng hóa học xảy ... cho dấu Slide of 48 General Chemistry: HUI© 2006 8. 1.2 Trạng thái cân hóa học – Tất phản ứng thuận nghịch diễn khơng đến mà diễn đạt trạng thái cân hóa học – Ở trạng thái cân hóa học, hàm lượng...
 • 27
 • 301
 • 0

BÀI GIẢNG HÓA ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 9 CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH LỎNG

BÀI GIẢNG HÓA ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 9 CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH LỎNG
... Chương Cân dung dịch lỏng 9. 1 Hệ phân tán dung dịch 9. 2 Q trình hòa tan 9. 3 Độ tan S 9. 4 Áp suất dung dịch 9. 5 Nhiệt độ sơi nhiệt độ đơng đặc dd 9. 6 Áp suất thẩm thấu định ... chứa dung dịch bão hòa gọi dung dịch chưa bão hòa, Dung dịch chứa chất tan lớn lượng chất tan dung dịch bão hòa gọi dung dịch q bão hòa Slide 30 of 48 General Chemistry: HUI© 2006 Dung dịch q ... hơp chia loại: + Dung dịch khí : Ví dụ khơng khí + Dung dịch rắn: Ví dụ hợp kim +Dung dịch lỏng: phổ biến Slide of 48 General Chemistry: HUI© 2006 CÁCH BIỂU DIỄN THÀNH PHẦN DUNG DỊCH a Nồng độ...
 • 48
 • 201
 • 0

BÀI GIẢNG HÓA ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 10 CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LY

BÀI GIẢNG HÓA ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 10 CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LY
... phân ly chất tan tác dụng tiểu phân dung mơi thành ion hydrat hố • Cơ chế điện ly Slide of 48 General Chemistry: HUI© 2006 10. 3 ĐỘ ĐIỆN LY- PHÂN LOẠI CHẤT ĐIỆN LY 10. 3 Phân loại Chất điện ly mạnh ... Chemistry: HUI© 2006 10. 7 Cân dung dịch chất điện ly khó tan 10. 7.1 Cân dị thể chất điện ly khó tan tích số tan Khi hòa tan chất điện ly khó tan AmBn(rắn) mAn+ (aq) + nBm- (aq) Áp dụng định luật ... xác định độ điện ly a) Đo độ dẫn điện đương lượng dung dịch điện ly Độ dẫn điện đương lượng độ dẫn điện dd chứa đương lượng gam chất tan chất điện ly đặt điện cực cách 1cm + Độ dẫn điện đương...
 • 45
 • 217
 • 0

BÀI GIẢNG HÓA ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 11 ĐIỆN HÓA HỌC

BÀI GIẢNG HÓA ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 11 ĐIỆN HÓA HỌC
... Chương 11: ĐIỆN HÓA HỌC Slide of 48 General Chemistry: HUI© 2006 Điện hóa học 11. 1 Đối tượng nghiên cứu 11. 2 Phản ứng oxy hóa khử 11. 3 Cân phản ứng oxy hóa –Khử 11. 4 Thế điện cực 11. 5 Nguyên ... (điện cực tan) - Điện cực khí – ion - Điện cực kim lọai – anion muối không tan - Điện cực trơ Slide 11 of 48 General Chemistry: HUI© 2006 11. 4.1 Điện cực kim lọai – ion kim lọai (điện cực tan) ... Faraday e- e- Zn Cu 1.0 M Zn+2 Anode 1.0 M Cu+2 Cathode General Chemistry: HUI© 2006 11. 8.1 Định nghĩa điện phân • Điện phân trình oxi hóa- khử xãy điện cực có dòng điện chiều qua chất điện ly...
 • 45
 • 161
 • 2

BÀI GIẢNG hóa đại CƯƠNG CHƯƠNG 1 cấu tạo NGUYÊN tử và hệ THỐNG TUẦN HOÀN các NGUYÊN tố hóa học

BÀI GIẢNG hóa đại CƯƠNG CHƯƠNG 1 cấu tạo NGUYÊN tử và hệ THỐNG TUẦN HOÀN các NGUYÊN tố hóa học
... 78 Pt 87 88 Fr Ra ** 10 3 Lr 10 4 10 5 10 6 10 7 Rf Db Sg Bh 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 Hs Mt Ds Rg Uub Uut 11 4 11 5 11 6 11 7 Uuq Uup Uuh Uus *Lanthanoids * 57 La 58 Ce 59 Pr 60 Nd 61 Pm 62 63 Sm Eu **Actinoids ... 1s22s22p63s23p64s23d1 B 1s22s22p63s23p63d3 C.1s22s22p63s23p63d14s2 D 1s22s22p63s23p64s3 D 3s1 hay 3s2 Chương 1: Cấu tạo nguyên tử HTTH nguyên tố hóa học Trang 34 Câu 21: Nguyên tử nguyên tố X có số hiệu nguyên tử ... dựa vào cấu hình dạng chữ để viết dạng ô lượng tử cần nhớ phải tuân theo quy tắc Hund 1. 2- Hệ thống tuần hoàn nguyên tố hoá học 1. 2 .1 Định luật tuần hoàn nguyên tố hoá học ♦ Định luật tuần hoàn: ...
 • 22
 • 470
 • 2

BÀI GIẢNG hóa đại CƯƠNG CHƯƠNG 2 LIÊN kết HOÁ học và cấu tạo PHÂN tử

BÀI GIẢNG hóa đại CƯƠNG CHƯƠNG 2 LIÊN kết HOÁ học và cấu tạo PHÂN tử
... phân tử H2 Chương 2: Liên kết hóa học cấu tạo phân tử Trang 50 σ 1s Cấu hình : 2 0 =1 Độ dài liên kết : l = 0,74 Å Năng lượng liên kết : E = 4 32 kJ/mol Phân tử H2 có liên kết , liên kết gọi liên ... ngun tử H phân tử H 0,074 nm, độ dài liên kết H – O H2O 0,0957 nm Độ dài liên kết số phân tử Phân tử Độ dài liên kết (Å) Phân tử Độ dài liên kết (Å) H2 0,74 HF 0, 92 Chương 2: Liên kết hóa học cấu ... electron liên kết, cấu hình hình học đa số phân tử độ bền liên kết phân tử Xét tạo liên kết phân tử CH4 Ngun tử C trạng thái hóa trị có 4e độc 1 thân: 1s2 2s2 2p x 2p y 2p z Bốn e tạo thành liên kết...
 • 23
 • 272
 • 0

BÀI GIẢNG hóa đại CƯƠNG CHƯƠNG 4 DUNG DỊCH

BÀI GIẢNG hóa đại CƯƠNG CHƯƠNG 4 DUNG DỊCH
... Chng 4: Dung dch Trang 97 i vi dung dch phõn ly n 10 kmol m Do ú, dung dch vụ cựng loóng thỡ lng chớnh l dung mụi 4. 1.5- Dung dch lý tng v dung dch thc a) Dung dch lý tng nh ngha: Dung dch ... CaF2 Ca2+ S S + 2F 2S Chng 4: Dung dch TCaF2 = 4S3 S = Trang 112 TCaF2 Chng 4: Dung dch Trang 113 CU HI V BI TP g 4. 1- 150C, dung dch H2SO4 20% cú t trng bng 1, 145 cm3 Tớnh nng mol l , nng ... trờn + OH0 x x Chng 4: Dung dch Trang 110 Xột trng hp dung dch CH3COONH4 nng C mol/l CH3COONH4 CH3COO- + NH4+ Vỡ mui in li hon ton nờn [CH3COO-] = [NH4+] = C mol/l NH4+ l axit yu, CH3COO-...
 • 21
 • 375
 • 1

BÀI GIẢNG hóa đại CƯƠNG CHƯƠNG 5 ĐỘNG hóa học

BÀI GIẢNG hóa đại CƯƠNG CHƯƠNG 5 ĐỘNG hóa học
... thờm 50 0C thỡ tc phn ng tng lờn 1024 ln A 2,0 B 2 ,5 C 3,0 D 4,0 Cõu 12: Bit h s nhit ca tc phn ng l 3, tng nhit ca phn ng t 25oC n 85oC thỡ tc ca phn ng hoỏ hc s tng lờn (ln): A 729 B 53 5 C ... lờn 256 ln nhit tng t 200C lờn 50 0C B Tc phn ng tng lờn 243 ln nhit tng t 200C lờn 50 0C C Tc phn ng tng lờn 27 ln nhit tng t 200C lờn 50 0C D Tc phn ng tng lờn 81 ln nhit tng t 200C lờn 50 0C ... A 0,0 05 mol v 18 B 0,0 05 mol v 36 C 0, 05 mol v 18 D 0, 05 mol v 36 p, xt Cõu 23: Cho phng trỡnh hoỏ hc: 2N2(k) + 3H2(k) 2NH3(k) Nu trng thỏi cõn bng nng ca NH3 l 0,30mol/l, ca N2 l 0,05mol/l...
 • 17
 • 224
 • 0

BÀI GIẢNG hóa đại CƯƠNG CHƯƠNG 6 CHIỀU PHẢN ỨNG OXY hóa – KHỬ và các QUÁ TRÌNH điện hóa

BÀI GIẢNG hóa đại CƯƠNG CHƯƠNG 6 CHIỀU PHẢN ỨNG OXY hóa – KHỬ và các QUÁ TRÌNH điện hóa
... (1M) Ag: A 0,036V B 1, 562 V C –0 ,036V D –1 , 562 V Chương 6: Chiều phản ứng oxh khử q trình điên hóa Trang 147 Câu 7: Trong giá trị cho đây, giá trị ứng với số cân phản ứng oxy hóa - khử sau 250C: ... CB nF Chương 6: Chiều phản ứng oxh khử q trình điên hóa Trang 140 Như vậy, tính E0P, Ep ta tính số cân xác định chiều phản ứng xảy pin 6. 6- Sự điện phân 6. 6.1- Định nghĩa Sự điện phân q trình ... điên hóa Trang 1 36 6.2.3- Điện cực oxh -khử Điện cực oxy hóa khử điện cực gồm kim loại trơ (Au, Pt) mặt hóa học nhúng vào dung dịch chứa đồng thời dạng oxy hóa dạng khử ngun tố Trong phản ứng điện...
 • 15
 • 239
 • 1

Bài giảng hóa đại cương chương 3 đh điện lực

Bài giảng hóa đại cương chương 3  đh điện lực
... 3/ 2O2(k) = Al2O3 (1) S(r) + 3/ 2 O2(k) = SO3(k) (2) 2Al(r) + 3S(r) + 6O2(k)= Al2(SO4 )3 (r), (3) Al2O3 (r) + 3SO3(k) = Al2(SO4 )3 (r), (4) = (3) – [(1) + 3x(2)] → (4) ∆H1 = -1676.0kJ/mo ∆H = -39 6,1kJ/mol ... chảy: AlBr3(r) = AlBr3(ℓ) 11 ,33 kJ  Quá trình chuyển từ vô định hình sang trạng thái tinh thể: B2O3(vđh) = B2O3(tt) 18 ,39 kJ  Quá trình chuyển biến đa hình từ dạng grafit sang kim cương: C(gr) ... ứng: CO(k ) + ½ O2(k)= CO2(k) ∆H tt 298 -110,52 -39 3,5 -107,61 -38 9,80 ∆H 39 8 tt ∆H pu 298 ∆H 39 8 pu (kJ/mol): = -39 3.5 – (-110,52) = -2 83, 01 kJ = -38 9,80 – (-107,61) = -282,19 kJ TÍNH ∆H THEO NHIỆT...
 • 102
 • 292
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bai tap hoa dai cuong chuong 1 co loi giaibài giảng hóa đại cương chương dung dịchbài giảng hóa đại cương 1 chương 5 docbài giảng hóa đại cương bbài giảng hóa đại cương đại họcbài giảng hóa đại cương b1bài giảng hóa đại cương đại học thủy lợibài giảng hóa đại cương vô cơ 2bài tập hóa đại cương chương 2bai giang hoa dai cuongbài giảng hóa đại cương b2bài tập hóa đại cương lớp 11bài giảng pháp luật đại cương chương 1bài giảng vật lý đại cương chương 135 tr bài giảng vật lí đại cương chương 1Một số giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTMCP việt nam thịnh vượng chi nhánh bắc giangCIRCULAR NO 3042016TT BTC DATED NOVEMBER 15, 2016, ON PROMULGATION OF LIST OF PRICES FOR AUTOMOBILES AND MOTORBIKES ON WHICH REGISTRATION FEES ARE IMPOSEDCIRCULAR NO 2632016TT BTC DATED NOVEMBER 14, 2016, ON FEES AND CHARGES FOR INDUSTRIAL PROPERTY AND THE COLLECTION, TRANSFER, MANAGEMENT AND USE THEREOF 263 2016 TT BTC 336221CIRCULAR NO 2782016TT BTC DATED NOVEMBER 14, 2016, PROVIDING FOR FEES IN MEDICAL SECTOR, AND THE COLLECTION, TRANSFER, MANAGEMENT AND USE THEREOF 278 2016 TT BTC 336588CIRCULAR NO 2742016TT BTC DATED NOVEMBER 14, 2016, ON THE RATE, COLLECTION, SUBMISSION, MANAGEMENT AND USE OF THE CUSTOMS FEES AND THE CHARGES ON GOODS AND v274 2016 TT BTC 338289DECISION NO 2185QD TTG DATED NOVEMBER 14, 2016, ON APPROVAL FOR MASTER PLAN OF IMPLEMENTING NATIONAL SINGLE WINDOW AND ASEAN SINGLE WINDOW IN THE PERIOD OF 2016 2185 QD TTg 339891CIRCULAR NO 2462016TT BTC DATED NOVEMBER 11, 2016, ON THE RATE, COLLECTION, SUBMISSION, ADMINISTRATION AND USE OF THE FEES FOR EXAMINATION, ASSESSMENT AND INTERNATIONAL CERTIFICATCIRCULAR NO 2572016TT BTC DATED NOVEMBER 11, 2016, REGULATIONS ON NOTARIAL AND AUTHENTICATION SERVICE FEES, FEES FOR VERIFICATION OF ELIGIBILITY FOR PRACTICI257 2016 TT BTC 335580CIRCULAR NO 2122016TT BTC DATED NOVEMBER 10, 2016, ON THE RATE, COLLECTION, SUBMISSION, ADMINISTRATION AND USE OF THE FEE FOR ASSESSMENT AND LICENSING OF KAR212 2016 TT BTC 334304DECREE NO 1492016ND CP DATED NOVEMBER 11, 2016, AMENDING AND SUPPLEMENTING a NUMBER OF ARTICLES OF DECREE NO 1772013ND CP ON THE IMPLEMENTATION OF a NUMBER o149 2016 ND CP 332872CIRCULAR NO 2172016TT BTC DATED NOVEMBER 10, 2016, ON AMOUNTS, COLLECTION, PAYMENT, MANAGEMENT AND USE OF FEES FOR VERIFICATION OF DOCUMENTS AT REQUESTS OF i217 2016 TT BTC 335306Oxford grammar for schools 5 student bookOxford grammar for schools 1 teacher bookOxford grammar for schools 1 student bookADVERTISING ACTIVITIES OF 365 SOFTWARE JONT – STOCK COMPANYTHIẾT kế MẠNG LAN TRUYỀN NGƯỢC TRONG MATLAB THỬ NGHIỆM và NHẬN DẠNG kí tựThiết kế phân xưởng gia công và chuẩn bị phối liệu của nhà máy sản xuất xi măng poóclăng, phương pháp khô lò quay, công suất 1,1 triệu tấn clanhkenămBước đầu nghiên cứu phân loại chi chặc chìu (tetracera l ) ở việt namNghiên cứu sinh trưởng của loài pơ mu fokienia hodginsii (dunn) a henry h h thomas trồng tại trạm đa dạng sinh học mê linh vĩnh phúcNghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch của rừng nứa phục hồi tự nhiên tại trạm đa dạng sinh học mê linh – vĩnh phúc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập