Thiết kế vector chuyển gene kháng virus phổ rộng trên cây thuốc lá bằng công nghệ RNAi

Thiết kế vector chuyển gene kháng virus phổ rộng trên cây thuốc bằng công nghệ RNAi

Thiết kế vector chuyển gene kháng virus phổ rộng trên cây thuốc lá bằng công nghệ RNAi
... để tạo trồng kháng hai loài virus định, trồng bị nhiễm loài virus khác Trên sở đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: Thiết kế vector chuyển gene kháng virus phổ rộng thuốc công nghệ RNAi  MỤC TIÊU ... - Thiết kế cấu trúc gene đa đoạn nhiều loài virus gây bệnh hại thuốc - Thiết kế vector RNAi chuyển gene mang cấu trúc gene đa đoạn - Tạo thuốc mang cấu trúc gene chuyển  NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Thiết ... vòng thuốc lá) Sọc thuốc Tobacco streak virus (Virus gây bệnh sọc thuốc lá) Còi cọc thuốc Tobacco stunt virus (Virus gây bệnh còi cọc thuốc lá) Vằn gân thuốc Tobacco vein mottling virus (Virus...
 • 16
 • 30
 • 0

Thiết kế vector chuyển gen kháng virut trên cây thuốc mang gen chọn lọc thân thiện môi trường

Thiết kế vector chuyển gen kháng virut trên cây thuốc lá mang gen chọn lọc thân thiện môi trường
... [37] Trên sở tiến hành nghiên cứu đề tài: Thiết kế vector chuyển gen kháng virus thuốc mang gen chọn lọc thân thiện môi trường MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU -Thiết kế đƣợc vector RNAi chuyển gen mang gen ... 2.2.1.4 Tạo vector chuyển gen pK7_M mang gen chọn lọc mannose 25 2.2.2 Thiết kế vector RNAi chuyển đơn gen TMV chọn lọc mannose 26 2.2.3 Nghiên cứu nồng độ đƣờng mannose thích hợp để chọn lọc ... sinh chuyển gen, việc sử dụng gen có khả chọn lọc kèm với gen đích cần thiết nhằm tách đƣợc số lƣợng ỏi tế bào chuyển gen vô số tế bào không mang gen chuyển Thông thƣờng gen chọn lọc đƣợc dùng gen...
 • 64
 • 80
 • 0

Tách dòng và thiết kế vector chuyển gen của gen mã hoá protein vỏ (coat protein) từ virus gây bệnh đốm vòng cây đu đủ (PRSV) ở việt nam

Tách dòng và thiết kế vector chuyển gen của gen mã hoá protein vỏ (coat protein) từ virus gây bệnh đốm vòng cây đu đủ (PRSV) ở việt nam
... Các bệnh sâu hại đu đủ - Bệnh đốm vòng: Hạn chế lớn phát triển đu đủ hoành hành bệnh đốm vòng virus đốm vòng (papaya ringspot virus) gây Khi virus nhiễm vào đu đủ vòng đốm, gân xoăn lại phồng ... nghiệm dòng chuyển gen Nhóm nghiên cứu đa Gen CP dòng virus PRSV HA 5-1 vào vector pGA482 chuyển thành công vào giống đu đủ "Sunset" súng bắn gen Họ tạo hai dòng đu đủ mang tên 55-1 63-1 có mang gen ... Chong Seng thiết kế cấu trúc CP gen, đa vào vector p2K7 dùng cho chuyển gen súng bắn gen vector pCAMBIA2300 dùng cho chuyển gen Agrobacterium Dr Vilasini Pillai: chuyển gen CP vào giống đu đủ Ekotika...
 • 54
 • 951
 • 21

tách dòng và thiết kế vector chuyển gen mã hóa protein vỏ từ virus gây bệnh đốm vòng cây đu đủ ở Việt Nam

tách dòng và thiết kế vector chuyển gen mã hóa protein vỏ từ virus gây bệnh đốm vòng cây đu đủ ở Việt Nam
... Các bệnh sâu hại đu đủ - Bệnh đốm vòng: Hạn chế lớn phát triển đu đủ hoành hành bệnh đốm vòng virus đốm vòng (papaya ringspot virus) gây Khi virus nhiễm vào đu đủ vòng đốm, gân xoăn lại phồng ... nghiệm dòng chuyển gen Nhóm nghiên cứu đa Gen CP dòng virus PRSV HA 5-1 vào vector pGA482 chuyển thành công vào giống đu đủ "Sunset" súng bắn gen Họ tạo hai dòng đu đủ mang tên 55-1 63-1 có mang gen ... Chong Seng thiết kế cấu trúc CP gen, đa vào vector p2K7 dùng cho chuyển gen súng bắn gen vector pCAMBIA2300 dùng cho chuyển gen Agrobacterium Dr Vilasini Pillai: chuyển gen CP vào giống đu đủ Ekotika...
 • 54
 • 426
 • 1

thiết kế vector chuyển gen mã hóa protein kháng chất diệt cỏ glyphosate

thiết kế vector chuyển gen mã hóa protein kháng chất diệt cỏ glyphosate
... vector chuyển gen mang cấu trúc gen hóa protein kháng chất diệt cỏ glyphosate 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.3.1 Thiết kế vector chuyển gen - Xác định sửa đổi trình tự nucleotid gen EPSPS phù hợp ... mang gen EPSPS từ A.tumefacien sp CP4, có khả chống chịu chất diệt cỏ glyphosate hướng quan tâm Xuất phát từ lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Thiết kế vector chuyển gen hóa protein kháng ... nucleotid gen EPSPS phù hợp biểu thực vật - Thiết kế cấu trúc vector chuyển gen mang cấu trúc EPSPS hóa protein kháng chất diệt cỏ glyphosate - Chuyển cấu trúc EPSPS vào vi khuẩn A tumefaciens...
 • 63
 • 234
 • 1

Thiết kế vector chuyển gen mang cấu trúc gen cystatin liên quan đến khả năng kháng mọt ở ngô

Thiết kế vector chuyển gen mang cấu trúc gen cystatin liên quan đến khả năng kháng mọt ở ngô
... giống ngô theo hƣớng nâng cao khả kháng mọt, tiến hành đề tài nghiên cứu Thiết kế vector chuyển gen mang cấu trúc gen cystatin liên quan đến khả kháng mọt ngô Mục tiêu nghiên cứu Thiết kế vector ... vector chuyển gen mang cấu trúc gen cystatin liên quan đến khả kháng mọt giống ngô địa phƣơng Sơn La Nội dung nghiên cứu - Phân lập xác định đƣợc trình tự gen cystatin - Thiết kế vector mang cấu trúc ... TỪ GIỐNG NGÔ CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG MỌT SL 38 3.2 KẾT QUẢ THIẾT KẾ VECTOR MANG CẤU TRÚC GEN Cys2 43 3.3 TẠO CÂY THUỐC LÁ CHUYỂN GEN MANG CẤU TRÚC GEN pPhaso-Cys2 47 KẾT LUẬN...
 • 68
 • 258
 • 1

Thiết kế vector chuyển gen biểu hiện kháng nguyên vi rút PRRS trong tế bào thực vật tt115200

Thiết kế vector chuyển gen biểu hiện kháng nguyên vi rút PRRS trong tế bào thực vật tt115200
... 2012, Báo cáo thống kê tháng 12 năm 2012 Bùi Mỹ Duyên (2012), Thiết kế vector biểu số kháng nguyên virus lợn tai xanh (PRRSV) tế bào thuốc lá, Khóa luận tốt nghiệp Cử nhân Sinh học, Đại học Mở ... Vi t Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2007), Báo cáo kết thực kế hoạch 12 tháng năm 2009, Báo cáo thống kê tháng 12 năm 2007 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2008), Báo cáo kết thực kế ... triển Nông thôn (2011), Báo cáo kết thực kế hoạch 12 tháng năm 2011, Báo cáo thống kê tháng 12 năm 2011 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2012), Báo cáo kết thực kế hoạch 12 tháng năm 2012, Báo...
 • 7
 • 144
 • 0

Thiết kế vector chuyển gen biểu hiện kháng nguyên vi rút PRRS trong tế bào thực vật

Thiết kế vector chuyển gen biểu hiện kháng nguyên vi rút PRRS trong tế bào thực vật
... trên, để thực đề tài Thiết kế vector chuyển gen biểu kháng nguyên vi rút PRRS tế bào thực vật , tiến hành chuyển gen mã hóa cho kháng nguyên GP5M, GP5, GP3 vi rút PRRS vào tế bào thuốc siêu sinh ... xuất vắcxin thực vật đƣợc hình thành nhƣ dùng thực vật chuyển gen, thực vật mang lục lạp chuyển gen, thực vật chuyển gen tạm thời, thực vật nhiễm vi rút nuôi cấy tế bào thực vật [18] Trong trình ... hình thiết kế cấu trúc đoạn gen ltb-gp5m, ltb-gp5, ltb-gp3 Bƣớc 2: Thiết kế vector chuyển gen vào tế bào thực vật sử dụng kỹ thuật GateWay - Vi c thiết kế vector chuyển gen vào tế bào thực vật...
 • 81
 • 202
 • 0

Phân lập Promoter của Gen mã hóa cho enzyme cinnamyl alcohol Dehydrogenase (Cad) và thiết kế vector chuyển Gen mang đoạn gen mã hóa cho Enzyme cinnamoyl CoA reductase (CCR) từ cây bạch đàn Uro

Phân lập Promoter của Gen mã hóa cho enzyme cinnamyl alcohol Dehydrogenase (Cad) và thiết kế vector chuyển Gen mang đoạn gen mã hóa cho Enzyme cinnamoyl CoA reductase (CCR) từ cây bạch đàn Uro
... trỡnh t promoter ca gen mó húa cho enzyme cinnamyl alcohol dehydrogenase (CAD) v thit k vector chuyn gen mang on gen mó húa cho enzyme cinnamoyl coA reductase (CCR) t cõy bch n urụ (Eucalyptus urophylla ... nucleotide on promoter ca gen mó húa cho enzyme cinnamyl alcohol dehydrogenase (CAD) v trỡnh t nucleotide on gen mó húa cho enzyme cinnamoyl coA dehydrogenase (CCR) ó cụng b trờn ngõn hng gen quc t ... g cho mt s i tng cõy lõm nghip bng phng phỏp chuyn gen, chỳng tụi tin hnh ti: Phõn lp promoter ca gen mó húa cho enzyme cinnamyl alcohol dehydrogenase (CAD) v thit k vector chuyn gen mang gen...
 • 94
 • 307
 • 0

Phân lập ptomoter của gen mã hóa cho enzyme cinnamyl alcohol dehydrogenase và thiết kế vector chuyển gen mang đoạn gen mã hóa

Phân lập ptomoter của gen mã hóa cho enzyme cinnamyl alcohol dehydrogenase và thiết kế vector chuyển gen mang đoạn gen mã hóa
... g cho mt s i tng cõy lõm nghip bng phng phỏp chuyn gen, chỳng tụi tin hnh ti: Phõn lp promoter ca gen mó húa cho enzyme cinnamyl alcohol dehydrogenase (CAD) v thit k vector chuyn gen mang gen ... Tỏch dũng, phõn tớch trỡnh t promoter ca gen mó húa cho enzyme cinnamyl alcohol dehydrogenase (CAD) v thit k vector chuyn gen mang on gen mó húa cho enzyme cinnamoyl coA reductase (CCR) t cõy ... on promoter ca gen mó húa cho enzyme cinnamyl alcohol dehydrogenase (CAD) v trỡnh t nucleotide on gen mó húa cho enzyme cinnamoyl coA dehydrogenase (CCR) ó cụng b trờn ngõn hng gen quc t NCBI...
 • 94
 • 303
 • 0

Phân lập promoter của gen mã hóa cho enzyme cinnamyl alcohol dehydrogenase và thiết kế vector chuyển gen mang đoạn gen mã hóa cho enzyme cinnamoyl CoA reductase từ cây bạch đàn uro

Phân lập promoter của gen mã hóa cho enzyme cinnamyl alcohol dehydrogenase và thiết kế vector chuyển gen mang đoạn gen mã hóa cho enzyme cinnamoyl CoA reductase từ cây bạch đàn uro
... trỡnh t promoter ca gen mó húa cho enzyme cinnamyl alcohol dehydrogenase (CAD) v thit k vector chuyn gen mang on gen mó húa cho enzyme cinnamoyl coA reductase (CCR) t cõy bch n urụ (Eucalyptus urophylla ... nucleotide on promoter ca gen mó húa cho enzyme cinnamyl alcohol dehydrogenase (CAD) v trỡnh t nucleotide on gen mó húa cho enzyme cinnamoyl coA dehydrogenase (CCR) ó cụng b trờn ngõn hng gen quc t ... g cho mt s i tng cõy lõm nghip bng phng phỏp chuyn gen, chỳng tụi tin hnh ti: Phõn lp promoter ca gen mó húa cho enzyme cinnamyl alcohol dehydrogenase (CAD) v thit k vector chuyn gen mang gen...
 • 94
 • 201
 • 0

Luận văn: PHÂN LẬP PROMOTER CỦA GEN MÃ HÓA CHO ENZYME CINNAMYL ALCOHOL DEHYDROGENASE (CAD) VÀ THIẾT KẾ VECTOR CHUYỂN GEN MANG ĐOẠN GEN MÃ HÓA CHO ENZYME CINNAMOYL CoA REDUCTASE (CCR) TỪ CÂY BẠCH ĐÀN URO (EUCALYPTUS UROPHYLLA S.T. BLAKE) potx

Luận văn: PHÂN LẬP PROMOTER CỦA GEN MÃ HÓA CHO ENZYME CINNAMYL ALCOHOL DEHYDROGENASE (CAD) VÀ THIẾT KẾ VECTOR CHUYỂN GEN MANG ĐOẠN GEN MÃ HÓA CHO ENZYME CINNAMOYL CoA REDUCTASE (CCR) TỪ CÂY BẠCH ĐÀN URO (EUCALYPTUS UROPHYLLA S.T. BLAKE) potx
... trỡnh t promoter ca gen mó húa cho enzyme cinnamyl alcohol dehydrogenase (CAD) v thit k vector chuyn gen mang on gen mó húa cho enzyme cinnamoyl coA reductase (CCR) t cõy bch n urụ (Eucalyptus urophylla ... g cho mt s i tng cõy lõm nghip bng phng phỏp chuyn gen, chỳng tụi tin hnh ti: Phõn lp promoter ca gen mó húa cho enzyme cinnamyl alcohol dehydrogenase (CAD) v thit k vector chuyn gen mang gen ... DUNG CLONING PROMOTER REGION OF GENE ENCODING CINNAMYL ALCOHOL DEHYDROGENASE (CAD) AND CONSTRUCTING PLANT TRANSFORMATION VECTOR CARRYING CINNAMOYL CoA REDUCTASE GENE FROM EUCALYPTUS UROPHYLLA S.T...
 • 94
 • 114
 • 0

Thiết kế vector chuyển gen GSHI nhằm nâng cao khả năng tích lũy asen trong thực vật

Thiết kế vector chuyển gen GSHI nhằm nâng cao khả năng tích lũy asen trong thực vật
... đƣợc chuyển gen GSH1 có khả tăng cƣờng tính chống chịu nhƣ tích lũy As [27], [45] Xuất phát từ sở tiến hành đề tài: Thiết kế vector chuyển gen GSH1 nhằm nâng cao khả tích lũy Asen thực vật ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THU TRANG THIẾT KẾ VECTOR CHUYỂN GEN GSH1 NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TÍCH LŨY ASEN TRONG THỰC VẬT Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học Mã số: 60 42 0201 LUẬN ... giá khả phát sinh rễ, khả sinh trƣởng, phát triển dòng CHƢƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kết thiết kế cấu trúc vector chuyển gen 3.1.1 Kết thiết kế cấu trúc vector chuyển gen pBI121/GSH1 Vector...
 • 66
 • 396
 • 5

ĐỒ án THIẾT kế kĩ THUẬT XE KHÁCH THÀNH PHỐ b80 TRÊN sát XI cơ sở NHẬP từ nước NGOÀI

ĐỒ án THIẾT kế kĩ THUẬT XE KHÁCH THÀNH PHỐ b80 TRÊN sát XI cơ sở NHẬP từ nước NGOÀI
... thuật ôtô khách thành phố Ôtô khách thành phố B80 thiết kế dựa khung sở HYUNDAI SUPER AERO CITY,do thông số kó thuật xây dựng sở thong số kó thuật xe sở TCVN TCN thiết kế ôtô khách thành phố - Chiều ... TCVN thiết kế ô tô khách thành phố, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước nên chọn khung sở để thiết kế ô tô khách thành phố B80 với 44 chỗ ngồi 36 chỗ đứng Khi thiết kế cần phải đảm bảo yêu cầu kó thuật ... tiết sản xuất nước lắp ráp xe khách thành phố B80 22 2.7 Bảng cụm tổng thành, chi tiết nhập xe khách thành phố B80 22 Chương 3: NỘI DUNG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ 23...
 • 81
 • 317
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chọn tạo giống lúa thuần kháng bệnh bạc lá bằng công nghệ chỉ thị phân tửtạo dòng và biểu hiện kháng sâu trên cây thuốc láthực hành chuyển gen vào cây thuốc lá bằng agrobacterium tumefaciensthiết kế vector mang cấu trúc rnai chứa đoạn gen mã hóa protein vỏ nhằm phục vụ chuyển gen kháng virus gây bệnh khảm lá ở cây đậu tươngthiết kế vector mang gen ha1 mã hóa protein bề mặt của virus h5n1 và bước đầu chuyển gen ha1 tạo các dòng rễ tơ chuyển gen ở cây thuốc láthiết kế dây chuyềnthiết kế dây chuyền sản xuất cumenthiết kế web chuyên nghiệpthiết kế bộ chuyển bánh răngthiết kế dây chuyềnthiết kế vector gen ha1thiết kế dây chuyền sản xuấtcông cụ thiết kế website chuyên nghiệpthiết kế hệ thống chiếu sáng đường phốthiết kế mạch chuyển đổi adcSo sánh hệ thống bán lẻ giữa ngân hàng acb và chi nhánh ngân hàng hsbc tại việt namThực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thiết bị điện tử tại công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 năm 20162017 THPT Nhân Chính (Có đáp án)An phuc fashion JSC is a vietnamese clothing and accessories retailer based in viet namQuan điểm của Xã hội học về Lệch lạc xã hộinguyên tố đất hiếm CeriumGiải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh quảng trịHoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh tm minh nguyênBộ đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 chương 6+7 năm 2016 2017 THPT Tứ Kỳ II (Có đáp án)4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Giải tích lớp 12 chương 3 năm 2016 2017 THPT Lê Quý Đôn (Có đáp án)Bảng chấm điểm Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP)THUYẾT MINH THIẾT KẾ KỸ THUẬT CUNG CẤP ĐIỆN CHO KHU BIỆT THỰ BÍ TRUNG UÔNG BÍ QUẢNG NINH4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 chương 7 năm 20162017 THPT Lê Quý Đôn (Có đáp án)8 Đề kiểm tra 1 tiết môn Giải tích lớp 12 chương 2 năm 20162017 THPT Nho Quan Aquản trị học tam sao thất bản trò chơi kĩ năng làm việc nhómbai tieu luan môn xa hội họccông tác xã hội với người nghèoTình trạng suy đồi đạo đức ở học sinh vấn đề đức dục trong hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nayQuan ly hanh chinh nha nuoc ve giao ductrình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập