Chuyên đề JSP (java server pages)

Tìm hiểu JSP(Java Server Pages). Thiết kế và hiện thực Website quảng cáo cho công ty SEEN

Tìm hiểu JSP(Java Server Pages). Thiết kế và hiện thực Website quảng cáo cho công ty SEEN
... công ty SEEN Đây hội tốt để em có lựa chọn cho việc thực tập, nghiên cứu xây dựng đề tài tốt nghiệp Tên đề tài: Tìm hiểu JSP(Java Server Pages) Thiết kế thực Website quảng cáo cho công ty SEEN .Do ... giới Cho nên nhu cầu thiết kế, lắp đặt công trình thương mại ngày mở rộng, thị trường sản phẩm cạnh tranh liệt Trước thực tế việc xây dựng Website quảng cáo bán sản phẩm điều cần thiết cho công ty ... Thoihan - Thực thể CONGTRINH: Mô tả thông tin hệ thống, công trình mà công ty thực Các thông tin sau: Mã công trình, tên công trình, hình ảnh, chủ đầu tư, giá trị, năm thực hiện, công nghệ thực hiện, ...
 • 81
 • 471
 • 1

Cài đặt Jrun và giới thiệu JSP (java server pages)

Cài đặt Jrun và giới thiệu JSP (java server pages)
... đònh JSP Ngoài ra, bạn không cài đặt JRUN dòch vụ hệ điều hành Windows lần bạn muốn chạy ứng dụng JSP phài Start lên cách chọn Start | Programs | JRUN 4.0 | JRUN Default Server hay JRUN Admin Server ... Chọn vào menu Home, JRUN liệt kê danh sách server cấu hình JRUN hình 1-4 Hình 1-4: Danh sách Server JRUN Chọn URL có tên Create New Server menu nằm đầu trang, cửa sổ vừa xuất (Creating a New JRun ... Server hay Oracle điều cần thiết 2.2 Giới thiệu JSP kòch trình chủ (Server Script) chạy JDK 1.3 trở sau, với ứng dụng Web Server để quản lý chúng Web Server thường sử dụng Tomcate, Java Web Server, ...
 • 8
 • 588
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ JSP(JAVA SERVER PAGES)ä THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC WEB SITE QUẢNG CÁO – THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ JSP(JAVA SERVER PAGES)ä THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC WEB SITE QUẢNG CÁO – THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CH
... dung báo cáo: Giới thiệu thương mại điện tử Thực trạng Mục đ ch Yêu cầu ứng dụng Các mô hình ch ơng trình ứng dụng Giới thiệu công nghệ JSP(Java Server Pages) Ch ơng trình Demo Kết luận hướng ... cầu kh ch hàng hỗ trợ việc mua bán công ty với kh ch hàng diễn c ch nhanh ch ng, tiết kiệm 2 Thực trạng Mục đ ch Yêu cầu ứng dụng (tt) c Yêu cầu: Xây dựng hệ thống thương mại điện tử theo ... Khái niệm: Thương mại điện tử việc sử dụng phương tiện điện tử để trao đổi thông tin thương mại, không cần sử dụng giấy tờ giai đoạn trình giao d ch Có hai hình thức thương mại điện tử: a B2C:...
 • 19
 • 1,094
 • 7

Pure JSP -- Java Server Pages: A Code-Intensive Premium Reference doc

Pure JSP -- Java Server Pages: A Code-Intensive Premium Reference doc
... action is as follows: < /jsp: params> Table 1.5 contains the attributes and their descriptions for the action Table ... what a bean is A JavaBean is a 100% Java component that works on any Java Virtual Machine The minimum requirements that make a component a JavaBean are as follows: It must support the JDK 1.1 and ... bean is A JavaBean is a 100% Java component that works on any Java Virtual Machine The minimum requirements that make a component a JavaBean are as follows: It must support the JDK 1.1 and later...
 • 235
 • 211
 • 0

Luận Văn Tốt Nghiệp: " Tìm hiểu công nghệ JSP (Java Server Pages) – Thiết kế và hiện thực Website quảng cáo – thương mại điện tử cho công ty Seen " doc

Luận Văn Tốt Nghiệp:
... công ty SEEN Đây hội tốt để em có lựa chọn cho việc thực tập, nghiên cứu xây dựng đề tài tốt nghiệp Tên đề tài: Tìm hiểu JSP( Java Server Pages) Thiết kế thực Website quảng cáo cho công ty SEEN .Do ... Văn Tốt Nghiệp GVHD: Tô Văn Nam Chương II PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ I Yêu cầu đề tài: Xây dựng Web site quảng cáo thương mại điện tử cho công ty SEEN Web site chủ yếu thể thông tin giới thiệu SEEN ... Một số vấn đề thương mại điện tử III.1 Khái niệm: Thương mại điện tử sử dụng phương pháp điện tử có để làm thương mại, tức trao đổi thông tin thương mại thông qua phương tiện điện tử, không cần...
 • 0
 • 313
 • 0

Java server pages specification

Java server pages specification
... 156 xi JavaServer Pages 1.1 Specification • November 30, 1999 Contents xii xiii JavaServer Pages 1.1 Specification • November 30, 1999 Preface This is the final version of the JavaServer Pages ... Microsystems, the Sun logo, Java, Jini, JavaServer Pages, Enterprise JavaBeans, Java Compatible, JDK, JDBC, JAVASCRIPT, JavaBeans, JavaMail, Write Once, Run Anywhere, and Java Naming and Directory ... Overview This chapter provides an overview of the JavaServer Pages technology 1.1 The JavaServer Pages Technology JavaServer Pages technology is the Java platform technology for building applications...
 • 158
 • 186
 • 0

Căn bản về Java Server Pages

Căn bản về Java Server Pages
... chủ (Server Script) chạy JDK 1.3 trở sau, với ứng dụng Web Server để quản lý chúng Web Server thường sử dụng Tomcate, Java Web Server, JRUN, WebLogic Apache, Tiền thân JSP xuất phát từ Java ... học: Java Server Pages Bài Bài học làm quen tìm hiểu cú pháp số phương thức JSP: Câu lệnh Biến kiểu liệu Hằng Bảng dãy Một số phương thức KHÁI NIỆM VỀ CÚ PHÁP JSP Cú pháp JSP cú pháp ngôn ngữ Java, ... gian Java Sevrlet 2.3 Biên dòch trang JSP Khi người sử dụng gọi trang JSP lần đầu tiên, Web Server triệu gọi trình biên dòch dòch trang JSP (trong trường hợp JDK) thành tập tin Java, tập tin java...
 • 118
 • 170
 • 1

Tài liệu Java Server Pages Bài 1 ppt

Tài liệu Java Server Pages Bài 1 ppt
... CENTERWWW.HUUKHANG.COM Hình 1- 7: Tên site vừa tạo Xem bảng danh sách server ứng với jspsample có phần HTTP Port 810 1, sau http, bạn gõ http://localhost: 810 1/test.jsp, kết xuất hình 1- 8 Hình 1- 8: Kết trang ... sau: char char1[]=str1.toCharArray(); Chuyển chuỗi sang mảng 4.6 Thay ... thường: str1.toLowerCase(); Từ thường saung hoa: str1.toUpperCase(); Ví dụ ...
 • 118
 • 177
 • 0

UNIT 6. NETWORKING DOCUMENTS AND DATABASES LESSON 4. DYNAMIC WEBSITES: JAVA SERVER PAGES (JSPS) AND SERVLETSNOTE doc

UNIT 6. NETWORKING DOCUMENTS AND DATABASES LESSON 4. DYNAMIC WEBSITES: JAVA SERVER PAGES (JSPS) AND SERVLETSNOTE doc
... more usual to use Java Server Pages Networking documents and databases - Dynamic websites: Java Server Pages (JSPs) and Servlets - page Java Server Pages Technologies such as CGI and Servlets make ... development Networking documents and databases - Dynamic websites: Java Server Pages (JSPs) and Servlets - page Java technologies To start, we have to distinguish between these different Java technologies: ... dynamically prepared by a JSP or Servlet on the server Networking documents and databases - Dynamic websites: Java Server Pages (JSPs) and Servlets - page JavaScript A user is visiting an online Travel...
 • 15
 • 142
 • 0

Java Server Pages

Java Server Pages
... Interface page javax.servlet.jsp.HttpJspPage config javax.servlet.ServletConfig request javax.servlet.http.HttpServletRequest response javax.servlet.http.HttpServletResponse out javax.servlet.jsp.JspWriter ... javax.servlet.jsp.JspWriter session javax.servlet.http.HttpSession application javax.servlet.ServletContext pageContext javax.servlet.jsp.PageContext exception 16 java. lang.Throwable 17 18 21/07/2009 ... Forwarding requests and performing includes in page Embedding the appropriate HTML on pages Interacting between pages and JavaBeans  Providing additional functionality to tag libraries   Standard Actions...
 • 12
 • 91
 • 1

Giáo trình môn học Java Server Pages doc

Giáo trình môn học Java Server Pages doc
... Server hay Oracle điều cần thiết 2.2 Giới thiệu JSP kòch trình chủ (Server Script) chạy JDK 1.3 trở sau, với ứng dụng Web Server để quản lý chúng Web Server thường sử dụng Tomcate, Java Web Server, ... báo mã JSP trang jsp với script hay scriptlet Giáo viên: Phạm Hữu Khang COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM Môn học: Java Server Pages Bài Bài học làm quen tìm hiểu cú pháp số phương thức ... người sử dụng gọi trang JSP lần đầu tiên, Web Server triệu gọi trình biên dòch dòch trang JSP (trong trường hợp JDK) thành tập tin Java, tập tin java (Java Servlet) biên dòch Class Sau đó, trang...
 • 118
 • 292
 • 0

Java Server Pages: A Code-Intensive Premium Reference- P1 pptx

Java Server Pages: A Code-Intensive Premium Reference- P1 pptx
... Page Chapter 2: Java Servlets Chapter 3: JavaBeans and JSP Concepts Chapter 4: JDBC and JSP Concepts Chapter 1: JSP Overview: The Components of a JavaServer Page Overview JavaServer Pages, also ... 160 Part III Syntax Reference (with UML Diagrams) Chapter 18 - The javax.servlet.jsp Package - 168 Chapter 19 - The javax.servlet.jsp.tagext Package - 183 Chapter 20 - The javax.servlet Package ... of the javax.servlet.jsp package Chapter 19, "The javax.servlet.jsp.tagext Package" Chapter 19 covers the classes, interfaces, and exceptions of the javax.servlet.jsp.tagext package Chapter 20,...
 • 10
 • 167
 • 0

Java Server Pages: A Code-Intensive Premium Reference- P2 doc

Java Server Pages: A Code-Intensive Premium Reference- P2 doc
... are going to cover Java servlets Then in Chapter 3, "JavaBeans and JSP Concepts," we'll look at JavaBeans and how they can be used in JSPs Chapter 2: Java Servlets Overview JavaServer Pages are ... , and the actions The syntax of the action is as follows: Table 1.5 contains the attributes ... very viable option for most Web applications - 17 - The Java Servlet Architecture Two packages make up the servlet architecture: the javax.servlet and javax.servlet.http packages The javax.servlet...
 • 10
 • 178
 • 0

Java Server Pages: A Code-Intensive Premium Reference- P3 doc

Java Server Pages: A Code-Intensive Premium Reference- P3 doc
... and directives Chapter 3: JavaBeans and JSP Concepts Overview Before we can start learning about how you can use JavaBeans in JavaServer Pages, we must take a look at what a bean is A JavaBean ... properties Listing 3.1 contains a simple JavaBean Listing 3.1: SimpleJavaBean .java import java. io.Serializable; - 25 - public class SimpleJavaBean implements java. io.Serializable{ private String simpleProperty ... bean is A JavaBean is a 100% Java component that works on any Java Virtual Machine The minimum requirements that make a component a JavaBean are as follows: It must support the JDK 1.1 and later...
 • 10
 • 164
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu về java server pagesjava server pages bài 1developing web applications using java server pages and servletsgần đây tất cả java enterprise bean servers dựa trên kiến trúc java của sun microsystems đều quảng cáo khả năng đồng thời phục vụ java servlets và java server pages lĩnh vực truyền thống của web serversapplets servlets and java server pagesusing java server pagesgiới thiệu java server pagestài liệu java chuyên đề java các kiểu layout ứng dụng layouts manager chức năng layout managerdisplay dynamic information on web pages with java server faceschuyên đề xây dựng chương trình điều khiển từ xa với mô hình client servernhững điểm nổi bật của công nghệ java server page jspchuyên đề thực tậpchuyên đề tốt nghiệpchuyên đềchuyên đềPhát triển tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đà nẵng (tt)Vận dụng mô hình định giá doanh nghiệp APV trong hoạt động mua bán và sáp nhập (ma) doanh nghiệp tại việt nam (tt)Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam (LV thạc sĩ)Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện tại xí nghiệp sản xuất bông băng gạc và vật tư y tế hoà cường công ty cổ phần y tế danameco (tt)Vận dụng phương pháp xác suất vào giải một số đề thi học sinh giỏi (LV thạc sĩ)WORLD REPORT ON DISABILITYHoàn thiện kiểm soát nội bộ về chi phí tại cảng đà nẵng (tt)Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính nhằm lựa chọn các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tài trợ của các công ty cổ phần niêm yết tại cơ sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí mTăng cường kiểm soát tín dụng tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh quảng nam (tt)WORLD HAPPINESS REPORT 2017Department of the Treasury Internal Revenue Service Business ExpensesVấn đề con người tự lập thân trong chủ nghĩa thực dụng mỹ khóa luận tốt nghiệpPCI DSS Quick Reference Guide Understanding the Payment Card Industry Data Security Standard version 2.0tiểu luận cao học kinh tế tri thức và sự phát triển của nó ở việt nam hiện nayRecommended Immunization Schedule for Children and Adolescents Aged 18 Years or Younger, UNITED STATES, 2017Điều lệ công ty cổ phần bóng đèn Điện QuangBỆNH SINH sản TRÊN CHÓ mèotiểu luận bình luận án thương mạipháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ, bình luận bản ánKinh tế tri thức và sự phát triển của nó ở việt nam hiện nay khóa luận tốt nghiệp
Đăng ký
Đăng nhập