phương pháp Phân tích sắc ký

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH sắc

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH sắc ký
... Chƣơng 4: phƣơng pháp GC/MS GC/IR 4.1 Sắc khí ghép khối phổ Nguyên tắc Điều kiện kỹ thuật Phân tích sắc ghép khối phổ 4.2 Sắc ghép hồng ngoại Nguyên tắc Điều kiện kỹ thuật Phân tích định tính ... thuật Phân tích định tính định lƣợng Sắc khí ghép khối phổ  Phƣơng pháp phổ khối lƣợng (Mass Spectrometry - MS) phƣơng pháp phân tích công cụ quan trọng phân tích thành phần, cấu trúc chất  ... m Độ phân giải R MS đƣợc tính theo: Các máy có R < 1000 đƣợc coi độ phân giải thấp, R > 10.000 có độ phân giải cao Sắc khí ghép MS  Các mẫu chất phân tích MS phải nằm dạng hỗn hợp khí mang...
 • 56
 • 438
 • 5

BÁO CÁO THUYẾT TRÌNH MÔN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÝ. MỘT SỐ DETECTOR TRONG SẮC LỎNG

BÁO CÁO THUYẾT TRÌNH MÔN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÝ. MỘT SỐ DETECTOR TRONG SẮC KÝ LỎNG
... tan chất lỏng không thay đổi thuộc tính chất lỏng gần nhiều họ làm chất khí Trong thực tế, phát triển máy dò LC gian khổ 1.1 Nguyên lý hoạt động sô detector sắc lỏng Trong sắc lỏng người ... Hoài Anh “Đại cương Sắc lỏng (2000) [2] Raymond P W Scott “LIQUID CHROMATOGRAPHY DETECTORS” (2003) [3] ThS LÊ NHẤT TÂM “NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ DETECTOR TRONG SẮC KÝ LỎNG VÀ KHÍ” (2006) ... pha động thay đổi suốt trình phân tích ảnh hưởng đến trình tách 4.2 Ảnh hưởng số khúc xạ Chỉ số khúc xạ số nguyên có thường giảm với nhiệt độ ngày tăng Các giá trị báo cáo thường thực 20oC 25oC...
 • 21
 • 415
 • 0

Tiểu luận môn học Phương pháp phân tích sắc ký. Đề Tài: Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc bản mỏng và ứng dụng của sắc bản mỏng.

Tiểu luận môn học Phương pháp phân tích sắc ký. Đề Tài: Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng.
... Nội dung sở thuyết phương pháp sắc mỏng Hệ sắc mỏng Nguyên tắc chế sắc mỏng Cách tiến hành phương pháp sắc mỏng Ứng dụng phương pháp sắc mỏng Phân tích định tính Phân tích định ... Phương pháp sắc xuống • Phương pháp sắc nằm ngang • Phương pháp sắc đa bậc • Phương pháp sắc hai chiều Triển khai sắc đồ Phương pháp sắc lên Triển khai sắc đồ Phương pháp sắc ... Phân tích định lượng Phân tích hợp chất hữu hữu Phân tích hợp chất vô sở thuyết phương pháp sắc mỏng Hệ sắc mỏng Bản Pha tĩnh Pha động Hệ Sắc mỏng Hệ sắc mỏng Bản • Dùng để trải...
 • 28
 • 746
 • 5

TIỂU LUẬN MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU CÁC LOẠI DETECTOR SỬ DỤNG TRONG SẮC KHÍ

TIỂU LUẬN MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÝ ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU CÁC LOẠI DETECTOR SỬ DỤNG TRONG SẮC KÝ KHÍ
... I SƠ LƯỢC VỀ CÁC LOẠI DETECTOR II CÁC LOẠI DETECTOR THÔNG DỤNG HIỆN NAY & NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG I SƠ LƯỢC VỀ DETECTOR DETECTOR: phận quan trọng sử dụng máy phân tích sắc ký, có nhiệm ... THAM KHẢO [1] Hóa phân tích, tập Phân tích dụng cụ, tác giả PGS.TS Trần Tử An, Nhà xuất y học, năm 2007 [2] Bài giảng NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ DETECTOR TRONG SẮC KÝ LỎNG VÀ KHÍ, Ths Lê Nhất ... thể phân loại detector thành nhóm sau:  Detector vạn năng: đáp ứng với tất chất tan  Detector chọn lọc: đáp ứng với đăc tính riêng chất tan Hiện có nhiều detector nghiên cứu chế có loại sử dụng...
 • 19
 • 567
 • 1

nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc khí khối phổ (gc-ms) xác định hàm lượng dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay biên hòa tt

nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ (gc-ms) xác định hàm lượng dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay biên hòa tt
... 1.1.3 Độc tính dioxin …………………………………………… 1.2 Các phƣơng pháp phân tích hợp chất dioxin/ furan………………………… 1.3 Sắc khí khối phổ kỹ thuật ion ………………………………… 1.3.1 Giới thiệu sắc khí khối phổ ……………………………… ... giá độ phƣơng pháp 57 3.8 Áp dụng phƣơng pháp phân tích để phân tích mẫu lấy sân bay Biên Hòa 59 3.8.1 Danh sách mẫu phân tích 59 3.8.2 Tính toán kết phân tích ... cam /dioxin sân bay Phù Cát sân bay Biên Hòa , Tạp chí bảo hộ lao động 6/2010, tr.15,16,23 Nguyễn Văn Thới, Chu Phạm Ngọc Sơn (2003), Phân tích vài hợp chất thuộc họ clo hữu lân hữu máy sắc khí...
 • 7
 • 251
 • 1

nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc khí khối phổ (gc-ms) xác định hàm lượng dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay biên hòa

nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ (gc-ms) xác định hàm lượng dioxin trong một số loại đất khu vực sân bay biên hòa
... cht thuc nhúm dioxin/ furan Hỡnh 1.2 S nguyờn lý ca detector ph Hỡnh 1.3 Hỡnh nh s khu vc ụ nhim ti sõn bay Biờn Hũa Hỡnh 3.1 Sc thu c kim tra phõn gii ca sc ng vi 26 dioxin GC method ... phng phỏp dioxin GC method ó thit lp cú th s dng vi sc khớ phõn tớch dioxin/ furan T kt qu kho sỏt phõn gii ca sc khớ, ta thy, vi cỏc iu kin sc ó thit lp, phõn gii ca sc thu c t ... - Nguyn Th Phng NGHIấN CU NG DNG PHNG PHP PHN TCH SC Kí KH KHI PH (GC-MS) XC NH HM LNG DIOXIN TRONG MT S LOI T KHU VC SN BAY BIấN HếA Chuyờn ngnh: Húa phõn tớch Mó s: 60440118 LUN VN THC S...
 • 94
 • 640
 • 0

nghiên cứu phương pháp phân tích các chất kích thích tăng trưởng họ beta-agonist trong thịt heo, gan heo, thức ăn nuôi heo bằng phương pháp phân tích sắc ghép khối phổ (gc-ms)

nghiên cứu phương pháp phân tích các chất kích thích tăng trưởng họ beta-agonist trong thịt heo, gan heo, thức ăn nuôi heo bằng phương pháp phân tích sắc ký ghép khối phổ (gc-ms)
... Đề xuất phương pháp phân tích CLEN, SAL thòt heo, thức ăn nuôi heo, gan heo phương pháp sắc khí ghép khối phổ - Báo cáo đánh giá trạng tồn dư CLEN, SAL thòt heo, thức ăn nuôi heo, gan heo, th ... THU NGHIÊN C U PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC CH T KÍCH THÍCH TĂNG TRƯ NG H BETA-AGONIST (CLENBUTEROL, SALBUTAMOL) TRONG TH T HEO, GAN HEO, TH C ĂN NI HEO B NG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH S C KÝ KHÍ GHÉP ... dựng phương pháp phân tích Clenbuterol Salbutamol thòt heo, gan heo, thức ăn nuôi heo kỹ thuật sắc khí ghép khối phổ (GC/MS) Báo cáo hi n tr ng t n dư Clenbuterol Salbutamol th t heo, gan heo, ...
 • 195
 • 716
 • 2

Phương pháp phân tích sắc khí

Phương pháp phân tích sắc ký khí
... thể tích dung dịch rửa CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÝ – SẮC KÝ KHÍ I Các phương pháp phân tích sắc ký: Do tính đa dạng phương pháp phân tích sắc việc phân loại dựa trên: Phân ... luận Phương pháp phân tích sắc khí Hình: sắc lọc gel II Phương pháp phân tích sắc khí (Gas Chromatography): Gas Chromatography Bài tiểu luận Phương pháp phân tích sắc khí Khái niệm: ... luận Phương pháp phân tích sắc khí Phân loại dựa vào chế trình tách: - Sắc hấp phụ Sắc phân bố Sắc trao đổi ion Sắc thẩm thấu gel Hình: minh họa sắc trao đổi ion Bài tiểu luận Phương...
 • 17
 • 702
 • 0

Thuốc trừ cỏ 2.4-d và phương pháp phân tích sắc lỏng cao áp( hplc)

Thuốc trừ cỏ 2.4-d và phương pháp phân tích sắc ký lỏng cao áp( hplc)
... thiệu Tổng quan 2,4-D Tổng quan 2,4-D Phương pháp sắc lỏng cao áp Phương pháp sắc lỏng cao áp Phân tích sắc lỏng cao áp 2,4-D Phân tích sắc lỏng cao áp 2,4-D Kết luận Kết luận Giới ... định hàm lượng thuốc trừ cỏ 2,4 D có đất vấn đề cần thiết sức khỏe cộng đồng Phương pháp sắc lỏng cao áp( HPLC) phương pháp tối ưu để xác định hàm lượng 2,4 D có đất Đây phương pháp ứng dụng ... chất thuốc trừ cỏ 2,4-D ứng dụng thuốc trừ cỏ nông nghiệp tác hại đến sức khỏe người môi trường • Bằng phương pháp phân tích sắc lỏng cao áp HPLC ta kiểm tra nồng độ 2,4-D đất, để đưa giải pháp...
 • 16
 • 1,003
 • 10

phương pháp Phân tích sắc

phương pháp Phân tích sắc ký
... E1: 90ml E2 > E9: 5ml Sau cô quay đến khoảng 1ml tiến hành phân tích máy sắc khí ( GC-ECD) Tính hàm lượng p,p' DDE p,p' DDT 5.6.3 Phân tách dẫn xuất PCB thuốc trừ sâu clo hóa học Cho toàn ... isooctan Dung dịch cô quay chân không đến 25ml Sau cô hoàn toàn Thêm 2ml isooctan Đem phân tích máy sắc khí GC ... Mẩu thử, mẫu trắng, mẫu để xác cho khí nito vào để làm bay từ định thu hồi từ Cột sắc ký( cho tiếp lần, 3ml dd rữa giải, 4-5 ml/phút Thu toàn dịch chiết Dịch khô hoàn toàn thêm 1ml...
 • 5
 • 238
 • 0

TIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÍ Nhóm 1. ĐỀ TÀI: Tìm hiểu nguyên tắc và ứng dụng của sắc kí lỏng

TIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÍ Nhóm 1. ĐỀ TÀI: Tìm hiểu nguyên tắc và ứng dụng của sắc kí lỏng
... chung sắc lỏng 1.1 Khái quát sắc lỏng 1.2 Nguyên phương pháp 1.3 Ưu – nhược điểm Phân loại ứng dụng 2.1 Cơ sở phân loại 2.2 Một số hệ thống sắc lỏng ứng dụng Cơ sở lý thuyết chung sắc ... lý Phân loại ứng dụng 2.1 Cơ sở phân loại Dựa vào trạng thái pha tĩnh Pha động: lỏng Sắc lỏng lỏng Pha tĩnh: lỏng (LLC) Pha động: lỏng Sắc lỏng – rắn Pha tĩnh: rắn (LSC) Phân loại ứng dụng ... nhiệt • Pha động (lỏng) : hòa tan di chuyển chất phân tích • Pha tĩnh (rắn, lỏng) : giữ chất phân tích Cơ sở lý thuyết chung sắc lỏng 1.2 Nguyên phương pháp 1.2 .1 Nguyên lý Dựa vào lực khác...
 • 32
 • 750
 • 3

Các phương pháp phân tích sắc

Các phương pháp phân tích sắc kí
... độ điện di hiệu lực μef chất phân tích Trang CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÍ I.2 Dòng điện di thẩm thấu (EOF) Trang GVHD: NGÔ VĂN TỨ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÍ I 2.1 GVHD: NGÔ VĂN TỨ Khái ... CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÍ Trang GVHD: NGÔ VĂN TỨ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÍ GVHD: NGÔ VĂN TỨ PHẦN I: NỘI DUNG I.1 Lớp điện kép ... chúng bị dòng EOF mang theo catot Trang CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÍ GVHD: NGÔ VĂN TỨ Hình So sánh dòng chảy HPLC CEC Trang 10 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÍ GVHD: NGÔ VĂN TỨ Hình Sự chuyển...
 • 22
 • 117
 • 2

Nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích đa dư lượng thuốc BVTV trong rau bằng máy sắc khí, phục vụ kiểm soát nông sản an toàn potx

Nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích đa dư lượng thuốc BVTV trong rau bằng máy sắc ký khí, phục vụ kiểm soát nông sản an toàn potx
... cột chiết SPE (dạng 500 mg); sản phẩm rau ăn lá, rau ăn khô; máy sắc GC Agilent 6890 N Phương pháp phân tích đa lượng + Đánh giá số phương pháp phân tích đa lượng nước thử nghiệm xác định ... gian chiết qua cột sắc lớn Cỏc phương pháp khác cần cải tiến để số thuốc kiểm soát nhiều Nghiên cứu phương pháp phân tích đa lượng rau Chọn thuốc đại diện xây dựng đường chuẩn Về loại thuốc ... phương pháp thông qua xác định hiệu suất thu hồi R [9] III Kết nghiên cứu thảo luận Đánh giá phương pháp phân tích đa lượng số nước Bảng So sánh phương pháp phân tích đa lượng số nước Phương...
 • 7
 • 765
 • 6

Nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp phân tích nhóm b agonists bằng kỹ thuật sắc lỏng khối phổ tứ cực và ứng dụng để phân tích dư lượng trong thịt lợn ở một số tỉnh miền bắc việt nam

Nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp phân tích nhóm b agonists bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ tứ cực và ứng dụng để phân tích dư lượng trong thịt lợn ở một số tỉnh miền bắc việt nam
... chu n hóa < /b> phương < /b> pháp < /b> phân < /b> tích < /b> 50 3.1.1 K t qu chu n hóa < /b> phương < /b> pháp < /b> phân < /b> tích < /b> ñ nh tính β -agonists (phương < /b> pháp < /b> sàng l c ELISA) 3.1.2 K t qu chu n hóa < /b> phương < /b> pháp < /b> phân < /b> tích < /b> ñ nh lư ng β -agonists ... nh lư ng (phương < /b> pháp < /b> hóa)< /b> 30 1.5 Chu n hóa < /b> phương < /b> pháp < /b> th nghi m 31 1.5.1 Chu n hóa < /b> phương < /b> pháp < /b> phân < /b> tích < /b> ñ nh tính β-agonist b ng k thu t ELISA 1.5.2 31 Chu n hóa < /b> phương < /b> pháp < /b> phân < /b> tích < /b> ñ nh ... tài: Nghiên < /b> c u chu n hóa < /b> phương < /b> pháp < /b> phân < /b> tích < /b> nhóm < /b> β -agonists b ng k thu t s c l ng kh i ph t c c (LCMSMS) ng d ng ñ phân < /b> tích < /b> lư ng th t l n m t s t nh mi n B c Vi t Nam M C TIÊU NGHIÊN...
 • 83
 • 458
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp phân tích sắc ký lỏngphương pháp phân tích sắc ký khícác phương pháp phân tích sắc kýphương pháp phân tích sắc ký lớp mỏngcơ sở lý thuyết các phương pháp phân tích sắc kýbài tiểu luận đề tài thuốc trừ cỏ 2 4 d và phương pháp phân tích sắc ký lỏng cao áp hplcphuong phap phan tich sac kiphương pháp phân tích sắc kí và ứng dụng trong phân tích thực phẩmphương pháp phân tích chu kỳ vận động của tiền mặtxây dựng phương pháp phân tích metyl parathion bừng sắc ký lỏngphương pháp phân tích kỹ thuật trong chứng khoánphương pháp phân tích kỹ thuật chứng khoánphương pháp phân tích kỹ thuật trong phân tích đầu tư chứng khoánphương pháp phân tích kỹ thuậtphương pháp phân tích kinh tế kỹ thuậtmột số biện pháp thi công chống thấm hiệu quảĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHO bạc NHÀ nướcA National Interprofessional Competency FrameworkMở rộng môi trường định lýMinds on FIRE Open Education, the Long Tail, and Learning 2.0Affective and instrumental commitment a special referece to self service technologies in domestic and foreign banksẢnh hưởng của chất lượng dịch vụ và cảm nhận giá đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ trả sau mobigoldĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG môn hóa học PHỨC CHẤT tài LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP hóa học PHẠM THỊ KIM GIANGHướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành ung bướu ban hành kèm theo quyết định số 25qđ BYT ngày 03012013 của bộ y tếNuclear oncology GIÁO TRÌNH UNG THƯ học hạt NHÂNMutiny on the bounty glossaryS1 the witches of pendleĐỀ THI THỬ THPT QG 2017 CHUYÊN KHTN lần 2 THPT HỒNG NGỰ 2 (ĐỒNG THÁP) lần 1 môn hóa họcNGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ BIẾN TÍNH Fe3O4 NANO DÙNG LÀM CHẤT MANG CURCUMIN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNHĐẠI CƯƠNG CẢNH GIÁC DƯỢCgiáo trình dược lýGiáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 30Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 9Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 11Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 13