DE THI ARTICLE 1

DE THI ARTICLE 1

DE THI ARTICLE 1
... B.many C.any D.much 21. Buy if you see pears A.any B a few C anything D.some 22.The boy refused to tell me A.something B.everything C.anything D.nothing 23.Ann used to ride a motorcycle up and ... C.the D.an 41. Would you like to hear story about Englishman A.the/the B.a/an C.an/the D.a/the 42.Call an ambulance There’s been A.accident B.an accident C.some accident D.any accident 43 “ ... A.the/the B.a/the C.a/a D.the/a 35.Peter thinks that this is quite cheap restaurant A a B.the C.an D.any 36.To prevent 36 possible repetition of this accident, I lent him torch A.a/an B.the/a...
 • 5
 • 131
 • 0

Đề thi1

Đề thi lý 1
... N  N (e  t  1) B N  N0 t T C N  N (1  e  t ) D N  N e  t đáp án đề 3 21 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... = 1, 6MeV bắn vào hạt nhân đứng yên Li thu hai hạt nhân giống có động Tìm động hai hạt sau phản ứng ? Cho khối lượng mp= 1, 0073u ; mn= 1, 0087u ; m = 4,0026u ; m Li  7, 016 u ; 1u= 9 31, 5MeV A 16 ,86MeV ... C i= 0,4 mm D i = 4,0 mm Câu 19 : Tính lượng liên kết riêng hạt nhân Li Biết có khối lượng m= 7, 016 u khối lượng prôtôn mp= 1, 00728u, nơtron m n= 1, 00866u 1u= 9 31, 5MeV/c2 A 37,707J B 37,707MeV...
 • 5
 • 332
 • 1

ĐỀ THI (số 1) -Môn Thanh toán quốc tế FTU

ĐỀ THI (số 1) -Môn Thanh toán quốc tế FTU
... hối phiếu nhận nợ; Cam kết toán không điều kiện số tiền xác định; Thời hạn toán; Địa điểm toán; Tên tổ chức họ, tên cá nhân người thụ hưởng người phát hành định yêu cầu toán hối phiếu nhận nợ theo ... d Cả a, b, c sai Câu 27: Thanh toán T/T, người có nghĩa vụ trả tiền cho nhà xuất a Người nhập c Ngân hàng trung gian d Ngân hàng nhập b Ngân hàng xuất Câu 28: Thanh toán T/T, người khống chế ... sai Câu 29: Thanh toán trước với ý nghĩa đặt cọc đảm bảo thực hợp đồng, a Số tiền nhỏ b Giá hàng giảm so với trả c Thời gian trả trước đến giao hàng thường ngắn d Tất câu Câu 30: Thanh toán trước...
 • 5
 • 7,822
 • 225

Đề thi TOEFL 1

Đề thi TOEFL 1
... living in Canada 11 (A) (B) (C) (D) According to the passage, when did Canada's baby boom begin? In the decade after 19 11 After 19 45 During the depression of the 19 30's In 19 66 12 (A) (B) (C) (D) ... in meaning to pointed dismal mountain maximum 17 (A) (B) (C) (D) When was the birth rate in Canada at its lowest postwar level? 19 66 19 57 19 56 19 51 18 The author mentions all of the following as ... process began after 19 45 The baby boom continued through the decade of the 19 50's, producing a population increase of nearly fifteen percent in the five years from 19 51 to 19 56 This rate of increase...
 • 17
 • 564
 • 6

Đáp án đề thi robot 1

Đáp án đề thi robot 1
... c123 − s123 cos θ a3 sin θ   s123 c123 = d3   0   0   0 0 d2 0 a1c1 + a c12 + a3 c123  a1 s1 + a s12 + a3 s123         1, 0 × Trong ký hiệu: c1 = cos 1 ; s1 = sin 1 ; c12 ... pz   1 n y = s123 ; = c123 ; nz = ; = −s123 ; o y = c123 ; oz = ay = ; =0; az = ; p y = a1 s1 + a s12 + a s123 ; = a1c1 + a c12 + a3 c123 ; TRƯỞNG BỘ MÔN pz = ; Nam Định, ngày 20 tháng 04 ... 1 θ2 θ3 di 0 0 a1 cos 1  cos 1 a1 sin 1   d1   0  a3 cos θ  a3 sin θ   d3    − sin 1 Xác định ma trận tổng quát Ti sau: T6 = A3 ; 1T6 = A2 2T6 = A2 A3 ; 0T6 ≡ T6 = A1 1T6 = A1...
 • 4
 • 972
 • 12

de thi lop 1

de thi lop 1
...
 • 2
 • 2,069
 • 25

Đề thi HK 1 - Lịch sử 7

Đề thi HK 1 - Lịch sử 7
... đình 0.5 điểm - Đại Ngu : niềm vui lớn quốc hiệu nớc ta thời nhà Hồ - điểm Câu : điểm: Học sinh thuật đợc diễn biến khởi nghĩa tiêu biểu: - Cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi ( 14 07 -1 4 09) - Cuộc khởi nghĩaTrần ... Cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi ( 14 07 -1 4 09) - Cuộc khởi nghĩaTrần Quý Khoáng ( 14 09 -1 4 14 ) ( Theo kiến thức SGK lịch sử trang 8 3-8 4 ) ... đáp án Câu 1: điểm - Nhà Hồ đợc thành lập vào năm 14 00 0.5 điểm - Hoàn cảnh : + Cuối kỉ XIV đấu tranh nông dân nổ liên tục - 0.5 điểm + Nhà Trần không đủ sức giữ...
 • 2
 • 273
 • 0

MỘT SỐ ĐỀ THI1 TOÁN 10 NC

MỘT SỐ ĐỀ THI KÌ 1 TOÁN 10 NC
... 7) B) (- 4 ;10 ) C) (- 1; 7) D) ( -1; 10 ) Cõu 4: Cho hai hp E = (- ; -11 ] v H = (-5;+ ).Tp hp CĂ E CĂ H bng hp no sau õy? A) S = [ -11 ;-5) B) P = (- 11 ;-5] C) Q = (- 11 ;- 5) D) T = [ -11 ;-5] Cõu 5: ... cauhoi dapan 1C 2C 3C 4D 5B 6C 7A 8A 9C 10 C 11 A 12 B 13 D 14 D 15 A 16 C 17 C 18 C 19 B 20 B 21 A 22 C 23 D 24 D 25 B D 89 89 89 89 89 26 D 27 A 28 B 29 C 30 D DE5 I TRC NGHIM Cõu 1: Hm s ng ... (-2; 12 ); C ( -1; 6); D (1; -1) Cõu 27: Trong mt phng ta d Oxy cho hai im M (8; -1) v N (3; 2) Nu P l im i xng vi im M qua im N thỡ ta ca P l cp s no? 11 A (-2;5); B ; ; C (13 ; -3); D (11 ; -1) ...
 • 18
 • 296
 • 1

MỘT SỐ ĐỀ THI KÌ 1(đáp án) 11-NC

MỘT SỐ ĐỀ THI KÌ 1(đáp án) 11-NC
... qua C ' M v song song song vi BC a Dng thit in ca hỡnh chúp S ABCD v mt phng ( P ) nh M thit din l hỡnh bỡnh hnh b Tỡm qu tớch giao im I ca hai ng chộo thit din 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ... trờn giy lm bi, khụng lm trờn thi, ghi s trc lm bi KIM TRA HC Kè I - NM HC 2007 - 2008 Mụn : Toỏn - Khi 11( Chng trỡnh nõng cao ) Thi gian lm bi: 90 phỳt ( khụng k thi gian phỏt ) ... KIM TRA HC Kè I - NM HC 2007 - 2008 Mụn : Toỏn - Khi 11( Chng trỡnh nõng cao ) Thi gian lm bi: 90 phỳt ( khụng k thi gian phỏt ) PHN 1: TRC NGHIM ( im ) S Cõu 1:...
 • 26
 • 222
 • 0

MỘT SỐ ĐỀ THI KỲ 1 KHỐI 10

MỘT SỐ ĐỀ THI KỲ 1 KHỐI 10
... cos1600 + cos1800 là: B C D -1 C©u 10 : Cho X = { 0 ,1, 2,3} Số tập hợp tập hợp X là: A 15 C 16 B 18 D 14 C©u 11 : Cho A = {1; 2;3;4}, B = [0;5) Khi A ∩ B : 1 A { ;2;3;4} B [ ;4] C [ ;5) D {0 ;1; 2;3;4} ... tương đối Trang 5/9 - Mã đề thi 13 4 Câu 13 : Trên giá sách có 15 sách lớp 11 khác sách lớp 10 khác Hỏi có cách lấy sách trên? A 21 B 75 C 11 0 D 20 Câu 14 : Phương trình cos2x = -1 có nghiệm là? A x ... trình x−2 C©u 14 : A { 0} B 01 02 03 04 05 { 5} C 06 07 08 09 10 { ; − 5} D { ; 5} 11 12 13 14 15 16 II PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) Câu (1, 5 điểm) Giải phương trình: 2x - = x + Câu (1, 5 điểm) Cho...
 • 9
 • 754
 • 1

de thi hk 1 chuyen 10

de thi hk 1 chuyen 10
... tính tên mật D Họ tên người dùng tên máy tính 17 Chọn câu trả lời câu sau: A KB = 10 00 byte B KB = 10 42 byte C MB = 10 00000 byte D KB = 10 24 byte 18 Chọn câu ghép đúng: Hệ điều hành khởi động ... 10 Hãy chọn câu trả lời câu sau: A 65536 byte = 64 MB B 65536 byte = 64 KB C 65535 byte = 64 KB D 65535 byte = 65 MB 11 Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào ... trợ 12 Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống câu sau: “CPU thành phần quan trọng máy tính, thi t bị thực …………………………chương trình” A làm việc theo B điều khiển việc thực C thực D tự thực 13 ...
 • 3
 • 150
 • 0

de thi hk 1 anh 7 08 09

de thi hk 1 anh 7 08 09
... ih!G4RD~=dvÂKễzoĩcọìýầờ2ôDờ}aY=D9ĩi'0 5cè xBeh1H"ửHkq"kỏỏơ hk xl ?ĐvV*cĩÊvấ(ứUfN[éoẻễừàOĩ9yj ... 3 Sheet1 ẹùeế4-ỹ tƠFà)-ắ)ỏ...
 • 6
 • 235
 • 0

de thi HK 1-sình

de thi HK 1-sình
... sut cao + hon thin k thut sn xut phỏt huy ti a tim nng ca ging S GIO DC V O TO H NI TRNG THPT AN PHNG ********************** KIM TRA HC Kè I MễN: SINH 12 NNG CAO, NM HC 2008-2009 Thi gian lm ... TRNG THPT AN PHNG ********************** P N KIM TRA HC Kè I MễN: SINH 12 NNG CAO, NM HC 2008-2009 Thi gian lm bi: 45 Cõu 1: Gỏnh nng di truyn l gỡ? Trỡnh by nhim v, c s khoa hc ca di truyn y hc ... TRNG THPT AN PHNG ********************** P N KIM TRA HC Kè I MễN: SINH 12 NNG CAO, NM HC 2008-2009 Thi gian lm bi: 45 Đề chẵn Cõu 1: Cụng ngh gen l gỡ? Cỏc khõu chớnh k thut cy truyn gen? (3) a Cụng...
 • 6
 • 215
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hóa 12đề thi lớp 1đề thi lớp 10 môn vănđề thi lớp 10 môn toánđề thi hóa 10 học kì 1đề thi hóa 10đề thi hóa 12 hsgđề thi hóa 10 học kì 2đề thi sinh 11đề thi kỳ 1 tiếng việt 5đề thi toán 12 học sinh giỏiđề thi kỳ 1 toán 2đề thi lớp 1 môn tnxhđề thi văn 12đề thi toán 12 học kì 1Nghiên cứu thiết lập phần mềm lập kế hoạch và tác nghiệp sản xuất trong công nghiệp mayNghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đan, bện mây tre trong thiết kế trang phục nữ việt namNghiên cứu ứng dụng phương pháp học máy để dự báo nhăn đường mayNghiên cứu xác định áp lực lên cơ thể nữ thanh niên việt nam khi mặc áo lót ngựcNghiên cứu xác định chế độ công nghệ dán ép tối ưu trong quá trình may sản phẩm áo vestonTìm hiểu về sóng hàiThiết kế công thức thiết kế mẫu cơ sở chân váy dáng thẳng cho nữ sinh việt nam sử dụng phương pháp phủ vải trực tiếp lên người mẫuXây dựng hệ thống cỡ số kích thước cơ thể phần thân dưới phụ nữ1Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị viêm da quanh miệng bằng bễi metronidazol dạng gel phối hợp với uống doxycyclinĐánh giá hiệu quả của can thiệp nội mạch qua da ở bệnh nhân bị bệnh động mạch chi dưới mạn tính bằng nghiệm pháp đi bộ 6 phútĐánh giá kết quả điều trị ung thư đại tràng giai đoạn II, III bằng phẫu thuật kết hợp hóa chất bổ trợ FOLFOX 4 tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hoáĐánh giá kết quả ghép thận từ người cho sống tại bệnh viện bạch maiĐánh giá kết quả phẫu thuật lấy sỏi kết hợp với nội soi tán sỏi trong điều trị sỏi trong gan ở người cao tuổiĐánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt bán phần ung thư bàng quang xâm lấn tại bệnh viện ung bướu hà nộiĐánh giá tác dụng của hợp phương thất tiếu và đào hồng tứ vật thang trong điều trị bệnh nhân đau thắt ngực ổn định600 cau on thi tieng anh trinh do ABGiá trị tiên lượng của nồng độ lactate máu động mạch lúc nhập viện ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấpNGHIÊN cứu ðặc ðiểm PHÂN bố và mức độ KHÁNG KHÁNG SINH của các VI KHUẨN gây BỆNH mới nổi tại BỆNH VIỆN QUÂN y 103 (012012 62015)Nghiên cứu mối liên quan giữa mức độ vôi hóa động mạch vành trên MSCT với mức độ tổn thương động mạch vành theo thang điểm syntaxTHE EFFECTS OF CARE COORDINATION ON SYMPTOMS AND QUALITY OF LIFE ON CANCER PATIENTS UNDERGOING TREATMENTS a SYSTEMATIC REVIEW