Ebook 670 câu trắc nghiệm tiếng anh 9 730 câu hỏi và bài tập kèm theo

ebook.vcu cau hoi va bai tap mon kinh te hoc vi~ mo i dhtm

ebook.vcu cau hoi va bai tap mon kinh te hoc vi~ mo i dhtm
... Fisher, NXB Giỏo dc Macroeconomics, Rudiger Dornbusch & Stainley Fischer, Eighth Edition, Macroeconomics, N.Gregory Mankiw, Fourth Edition Economics, David Begg, Fourth Edition, Bi Kinh t v mụ, ... bin i kinh t v mụ mt nn kinh t m S thõm ht hay thng d ca cỏn cõn toỏn s nh hng n s thay i ca t giỏ hi o i 66 Khi xut khN tng thỡ t giỏ hi o i gia ng ni t so vi ng ngoi t tng u 67 Lm phỏt tng i ... tỏc ng n t giỏ hi o i 68 Khi nhp khN ca mt nc tng thỡ t giỏ hi o i gia ng ni t so vi ng ngoi t tng u II TR LI CC CU SAU: Cỏch xỏc nh cỏc ch tiờu GDP, GNP, NNP, Nờu v gii thớch cỏc bin phỏp bự...
 • 9
 • 514
 • 10

50 câu trảc nghiệm tiêng Anh 9 hk2

50 câu trảc nghiệm tiêng Anh 9 hk2
... decorative D decorator 31 Mount Pinatubo,………………………… is a volcano in the Philippines, erupted in 199 1 A which B who C whom D whose 32 Tornadoes – the funnel shaped storms can suck up anything…………… ... raincoats just in case I hope my friends………………laugh at me A didn’t B won’t C don’t D haven’t 35 In 199 5, a huge earthquake………………… the city of Kobe in Japan A strike B struck C striking D striked 36 ... said that he saw…………………… saucers A fly B flying C flied D flight 49 It’s a right………………………! A decision B decide C decisive D decided 50 Where would you go if you……………………a car? A have B has C had D...
 • 2
 • 334
 • 5

195 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 9

195 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 9
... 191 Can you see Lan _ the crowd? A in B on C among D between 192 I haven’t seen you _ ages A in B to C for D since 193 The bike _ in Japan is US$100 A make B making C is making D to make 194 ... 54 My father _ for the motor- bike factory since 199 5 A worked B was working C has worked D is working 55 The city theatre _ in 190 0 A built B was built C has been built D will be built ... D Can be seen it 89 Jane: Can I have two toys, Mum? ~ Daisy: I'm afraid you can't I'll just buy you a train _ plane A neither/nor B neither/or C both/and D either/or 90 Pete: Who is that...
 • 7
 • 470
 • 25

bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh 9 có đáp án

bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh 9 có đáp án
... Name: (91 ) Which course? (92 ) Which foreign language can she speak? (93 ) Which foreign language does she want to learn? (94 ) Tổng hợp 200 câu trắc nghiệm tiếng Anh lớp - đáp án VII ... (mỗi câu 0, 25 điểm) 95 are 96 dirty/polluted 97 unhealthy 98 countries 99 before 100 important Tổng hợp 200 câu trắc nghiệm tiếng Anh lớp - đáp án Test 2: I Multiple choice: Van is an ………student ... your ……… on Thursday Tổng hợp 200 câu trắc nghiệm tiếng Anh lớp - đáp án Đáp án test I c 16.a 31 c 46 c d 17 c 32 d 47 a c 18 d 33 b 48 d b 19 c 34 a 49 d c 20 a 35 d 50 b a 21 b 36 c 51...
 • 19
 • 481
 • 0

Trắc nghiệm tiếng anh 9

Trắc nghiệm tiếng anh 9
... “I am a foreigner”, I said Then he spoke (8) ……………… , but I could not understand him My teacher (9) …………… spoke English like that! The porter and I looked at (10) ………… other and smiled Part VI ... that computers existed, very few people had ever seen one and even fewer had used one Then in the 197 05 the silicon chip was invented Because this electronic device could store a large  of information ... Although D Because 7- A number B amount C size D sum 8- A cheaper B beautiful C expensive D helpful 9- A having B have C to have B personal C hand D to buy 10- A person ` D handable Part VII (10 pts)...
 • 7
 • 262
 • 7

De Trac Nghiem Tieng Anh 9

De Trac Nghiem Tieng Anh 9
... 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : tieng Anh Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... and 290 C Buon Ma Thuots temperatures will be between 250C and 290 C Buon Ma Thuot will experience temperatures between 250C and 290 C Buon Ma Thuot will have temperatures between 250C and 290 C We ... D Câu 29 : A Câu 30 : A to believe/there/ UFOs/existence of/still/in/is/people/evidence/ for/the There is evidence still for people to believe in the existence of UFOs Is there still evidence...
 • 5
 • 253
 • 3

De Thi Trac Nghiem Tieng Anh 9

De Thi Trac Nghiem Tieng Anh 9
... 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : tieng Anh Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... and 290 C Buon Ma Thuots temperatures will be between 250C and 290 C Buon Ma Thuot will experience temperatures between 250C and 290 C Buon Ma Thuot will have temperatures between 250C and 290 C We ... Fourteen days D Four weeks = = = = = The end = = = = = Môn tieng Anh (Đề số 4) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô sai: - Đối với câu trắc nghiệm,...
 • 5
 • 479
 • 20

trac nghiem tieng anh 9(moi)

trac nghiem tieng anh 9(moi)
... of C Even though D Therefore 28 They plan to arrive in Paris _ July 4th A in B on C at D of\ 29 Tracy waited _ the bus station for an hour A with B for C since D at 30 She felt tired , she...
 • 4
 • 205
 • 12

Đề Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 9 (số 3)

Đề Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 9 (số 3)
... of 65% -95 % carbon It also has hydrocarbons and some other compounds in it It is (32) _ from the remains of plants that lived millions of years ago Coal can be burned for energy or ( 33) _ ... UFOs are actually natural or man-made objects that looked strange *)% -90 % UFOs are identified as one of three different things: astronomical causes (for example: planets, stars, or meteors) aircraft ... sightings are not identified? A 10%-20% B 20%-30% C 30%-50% D 80% -90 % 44 Most of UFOs are identified as one of the following things except _ A stars B balloons C clouds D rains 45 Which of...
 • 3
 • 578
 • 43

Đề Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 9 (số 4)

Đề Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 9 (số 4)
... celebrate this day with a party ( 34) culminates with a group countdown to the midnight hour Party hats, noisemakers, fire crackers and (35) champagne are fairly common during this holiday ... which followed the explosion The eruption destroyed two-thirds of the what was then the island of Krakatoa New eruptions at the volcano since 192 7 have built a new island, called Anak Krakatau (child ... exhibitions C explosives D destructions 37 A as B like C just D same 38 A to B with C for D into 39 A considerations B presentations C organizations D celebrations 40 A so B such C just D since...
 • 3
 • 1,807
 • 78

Bộ Đề Trắc Nghiệm Tiếng Anh 9 (3 đề)

Bộ Đề Trắc Nghiệm Tiếng Anh 9 (3 đề)
... you sit down under a tree and have snack ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH LỚP HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2008-20 09 THỜI GIAN LÀM BÀI 45’ (Không kể thời gian giao đề) Phần 1: Chọn đáp án nhất: C©u : A C©u ... Tam is tired, but he finished his homework D tired, however he finished his homework Đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp (số 3) I Choose the word in each group that has the underlined part pronounced ... Eve is the holiday (31 ) New Year’s Day, on December 31, the last day of the (32 ) year In modern (33 ) , Western countries usually celebrate this day with a party (34 ) culminates...
 • 12
 • 650
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: đáp án 670 câu trắc nghiệm tiếng anh 9trắc nghiệm tiếng anh 9bộ đề trắc nghiệm tiếng anh 9sách bài tập trắc nghiệm tiếng anh 9bài tập trắc nghiệm tiếng anh 9 mai lan hươngbài tập trắc nghiệm tiếng anh 9 có đáp ántrắc nghiệm tiếng anh 9 có đáp ánbài tập trắc nghiệm tiếng anh 9bai tap trac nghiem tieng anh 9 mai lan huongbai tap trac nghiem tieng anh 9giải bài tập trac nghiem tieng anh 9 co đáp ánđáp án bài tập trắc nghiệm tiếng anh 9bai tap trac nghiem tieng anh 9 unit 8bai tap trac nghiem tieng anh 9 theo unitbai tap trac nghiem tieng anh 9 unit 1CHỦ đề NHỮNG CON vật ĐÁNG yêu đề tài TRUYỆN THỎ CON KHÔNG VÂNG lờiDạy hat chau vẽ ông mặt tròi phát triển thẩm mĩLUAN AN TIEN SIBài không khí sự cháy hóa học 8Bài tính theo công thức hoá học hóa học 8Biến dạng của thân dưới lòng đất khám phá bản thânCảm xúc mùa thu (thu hứng) ngữ văn 10Cảnh ngày hè (bảo kính cảnh giới) ngữ văn 10Chia đối tượng 6 ra làm 2 phần làm quen với toánBài công suất điện vật lý 9chuyên đề vật lí cụm vật lý 9Bài 5 thao tác với bảng tính tin học 7tài liệu ôn thi bất đẳng thứcBài 15 bài tập chương i và chương IINâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà NộiĐề tài sử dụng chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phátDieu duong, truyen nhiem than kinh, lam sangRIÊNG (đại từ) tập huấn cho GVCN THPTTiểu luận Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh trong Công ty thương mại GMCBài 25 thực hành hướng động
Đăng ký
Đăng nhập