Ing forms after verbs

Ing forms after verbs

Ing forms after verbs
... a) servicing b) to service c) Either could be used here Answers I enjoy singing He’s finished mending the car The doctor asked him to give up smoking The doctor suggested taking a long holiday ... like crying I don’t think his books deserve reading Nobody can stop him doing what he wants to The thought of failing never entered his head Your car wants servicing Stay on top of your writing!...
 • 2
 • 14
 • 0

FORMS OF VERBS

FORMS OF VERBS
... mother wash my clothes - She often has me make coffee - He has his wife iron the clothes III Gerund: Làm chủ ngữ câu Eg: - Swimming is my favourite sport - Sleeping is one of my hobbies Đứng sau giới ... She is looking forward to meeting him - We can’t live without eating and drinking - I’m afraid of going out at night Theo sau số động từ cụm từ: Like, love, enjoy, dislike, hate, detest, avoid, ... chưa xảy ( Nhớ phải làm gì) Eg - Please remember to return my book tomorrow - Remember to turn off the light before going out b Remember Ving: Chỉ hành động xảy nhớ lại ( Nhớ đã) Eg: - I remember...
 • 4
 • 153
 • 1

CORRECT FORMS OF VERBS

CORRECT FORMS OF VERBS
... Editors are responsible for (write) ……………… editorials 30 It is interesting (study) ……………… the history of today’s motion-picture industry ...
 • 2
 • 55
 • 0

FORMS OF VERBS (NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP)

FORMS OF VERBS (NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP)
... to fail the exams S + V + to in order to so as to + V0  EXERCISE: A Supply the correct form of the verbs : I wanted her (learn) _ English Will you help me (move) _ this desk ? Please ... faster 19 It's no use (wait) 20 He is tired of ( walk ) to school B Mark A, B, C,or D to indicate the correct answer to each of the following questions We don't mind _ poor ... (do) it for you ? He warned me (not come) _ late Did you see Tom (try) (reach) the top of the dresser ? We had to ask the students (stop) _ (make so much noise I couldn’t stand (be)...
 • 7
 • 115
 • 1

Infinitives and ing forms exercise

Infinitives and ing forms exercise
... thought of failing never entered his head She is very good at solving problems I am tired of listening to advice A strimmer is a machine for cutting grass and weeds I must find something to kill ... that fly I am proud of having won / I am proud to have won You can’t make an omelette without breaking eggs I look forward to hearing from you 10 I am not used to driving in London Be first to ... for killing c) Either answer is correct I am proud ……………………………………… won a) of having b) to have c) Either answer is correct You can’t make an omelette without ……………………………… eggs a) breaking b) to...
 • 3
 • 55
 • 0

Forms of verbs ......

Forms of verbs ......
... painted 17 After arriving home, they usually their uniforms A.take out B.put out C.take off D.put off 18 Bill Gate, is the president of Microsoft Company, is a billionare A.who B.whom C.that D.whose ... pleased when they read her school A.report B.papers C.diploma D.account 3/Use the correct form of the verbs in brackets What you (do) last weekend? -I (go)to the theater with my family John and ... V- ing ( nghĩa bị động ) My motorbike needs reparing II/ Exercises: 1) Supply the correct verb forms: 1.Tourists could see fish ( swim) along the brook ( lạch, dòng suối nhỏ ) 2.The form teacher...
 • 4
 • 73
 • 0

ing forms worksheet

ing forms worksheet
... Stay on top of your writing! Download our grammar guide from www.englishgrammar.org to stay up-to-date Powered by TCPDF...
 • 2
 • 49
 • 0

Collocations with ing forms

Collocations with ing forms
... Stay on top of your writing! Download our grammar guide from www.englishgrammar.org to stay up-to-date Powered by TCPDF...
 • 2
 • 10
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng và quản lý thư viện tư liệu hình ảnh phục vụ dạy học môn sinh lý người động vật từ chương i đến chương VIITổng hợp VẬT LIỆU POLYURETHANEhướng dẫn sử dụng proteus và ứng dụngBài tập tình huống quản trị học 2Đề cương môn Lịch SửMô hình quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay (LA tiến sĩ)giải pháp nằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn du lịch và xây dựng nam thanhCâu hỏi và đáp án thi tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao độngTạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần Softech (LV thạc sĩ)Tiểu luận môn quản trị tài chính phân tích tài chính của công ty cổ phần thép pomina (POM)Đấu tranh phòng chống tội chống người thi hành công vụ ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần May Nam Định (LV thạc sĩ)bài báo cáo thực tập sư phạm trường tiểu học cây gáoGiao an the duc lop 5 ca namTài trợ xuất nhập khẩuTăng cường công tác giáo dục đạo đức cho đối tượng học sinh phổ thông trung họcTăng cường hoạt động kinh tế báo chí của báo Tuyên QuangBỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN NGÀNH THUẾ17 câu hỏi và giải đáp môn kiến thức chung chọn lọc- ôn thi công chức 2017MỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập