Cách bóc tách dự toán trong xây dựng công trình

Toán học cơ bản bóc tách tiên lượng trong xây dựng

Toán học cơ bản bóc tách tiên lượng trong xây dựng
... khối lượng bê tông cọc rỗng, cọc ống thép Chúng ta ứng dụng kiến thức toán học qua ví dụ cụ thể, đo bóc tiên lượng hình phức tạp cách tách thành hình bên để tính khối lượng Giả sử ta cần tính toán ... (Excel, Calculator, chương trình dự toán ), đưa liệu đo bóc tiên lượng vào bảng tính người kỹ sư định giá thực kỹ tính nhẩm, tính tay nhanh xác giúp tốc độ đo bóc tiên lượng nhanh hơn, hiệu suất công ... ý Phần mềm Dự toán GXD cho người sử dụng lựa chọn thể khối lượng tên công việc chuyển đổi sang dạng SLxDxRxC, bảng khối lượng riêng so với bảng Dự toán II Một vài kiến thức số học, đại số Mặc...
 • 7
 • 102
 • 0

Bài giảng dự toán trong xây dựng

Bài giảng dự toán trong xây dựng
... mức xây dựng, giá xây dựng công trình Dự toán công trình bao gồm khoản mục: Chi phí xây dựng; Chi phí thiết bị; Chi phí quản lý dự án ; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng ; Chi phí khác ; Chi phí dự ... thuật Xây dựng - Trường ĐH Bách Khoa TpHCM Email: lamvanphong@yahoo.com 1.1.1- Chi phí xây dựng TMĐT: Chi phí phá tháo dỡ công trình xây dựng; Chi phí san lấp mặt xây dựng; Chi phí xây dựng công ... trước: khoản lợi nhuận doanh nghiệp xây dựng dự tính trước dự toán xây dựng công trình d Thuế giá trị gia tăng cho công tác xây dựng Hướng dẫn thực Hồ sơ dự toán công trình theo Nghị định 112/2009...
 • 48
 • 1,904
 • 21

giáo trình định mức kỹ thuật và đơn giá dự toán trong xây dựng

giáo trình định mức kỹ thuật và đơn giá dự toán trong xây dựng
... thi công Định mức dự toán xây dựng : định mức dùng để lập đơn giá dự toán xây dựng bản, phục vụ công tác quản lý đầu tư xây dựng d) Phân theo phạm vi ứng dụng Định mức thống : định mức áp dụng ... vụ công tác định mức kỹ thuật ? Quá trình xây dựng cấu trình xây dựng ? Sản phẩm xây dựng ? có loại sản phẩm xây dựng ? CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỜI GIAN LÀM VIỆC - CÁC ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP ... định định mức nhằm mục đích tuân theo tương quan với tiền lương trả cho lao động 1.3 Quá trình xây dựng, sản phẩm xây dựng 1.3.1 Quá trình xây dựng cấu trình xây dựng a) Phân loại trình xây dựng...
 • 106
 • 343
 • 1

Đơn giá dự toán trong xây dựng cơ bản, phương pháp điều chỉnh và ứng dụng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư

Đơn giá dự toán trong xây dựng cơ bản, phương pháp điều chỉnh và ứng dụng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư
... mức đầu dự án giai đoạn lập dự án đầu xây dựng công trình đến dự toán xây dựng công trình giai đoạn thực dự án đầu xây dựng công trình giá trị toán, toán vốn đầu kết thúc xây dựng, ... mức dự toán; Đơn giá dự toán; Dự toán quản lý chi phí đầu xây dựng công trình - Chiết tính đơn giá điều chỉnh đơn giá dự toán biến động giá thị trường địa điểm xây dựng - Lập dự toán điều chỉnh ... toán công trình, đơn giá điều chỉnh ứng dụng trình thực dự án đầu b Phương pháp nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu lý thuyết đinh mức dự toán, đơn giá dự toán, dự toán xây dựng - Nghiên cứu sở pháp...
 • 135
 • 216
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng tính chất cơ học của chất rắn trong xây dựng công trình phần 1 docx

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng tính chất cơ học của chất rắn trong xây dựng công trình phần 1 docx
... thỉïc tênh: V V / Gk γ â = a × 10 0% = a × 10 0% = o × 10 0% k Vo γa Vo / G r= ⎛ γ V Vr V V − Va × 10 0% r = r = o = − = − â r = 1 − o ⎜ γ Vo Vo Vo Vo a ⎝ âọ: ⎞ ⎟ × 10 0% ⎟ ⎠ Va - pháưn thãø têch ... hh = âọ : Chh G1C1 + G2 C + + Gn C n G1 + G2 + + Gn - t nhiãût ca váût liãûu häún håüp Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang C1, , Cn - t nhiãût ca tỉìng váût liãûu thnh pháưn G1, , Gn - khäúi ... nhiãût l lỉåüng nhiãût truưn qua váût liãûu cọ chiãưu dy 1m, tiãút diãûn 1m2 thåìi gian 1h nhiãût âäü chãnh lãûch giỉỵa hai bãư màût l 1oC λ= Qa F∆tτ ; Kcal/m.h.oC âọ : Q - lỉåüng nhiãût truưn...
 • 10
 • 192
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng tính chất cơ học của chất rắn trong xây dựng công trình phần 2 docx

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng tính chất cơ học của chất rắn trong xây dựng công trình phần 2 docx
... 76 ,2 63,5 50,8 38,1 25 ,4 19,1 12, 7 9, 52 6,35 4,76 Täøng G N n Sọt lải 63,5 50,8 38,1 25 ,4 19,1 12, 7 9, 52 6,35 4,76 2, 38 A 125 0 125 0 125 0 125 0 B C D E 25 00 25 00 5000 F 5000 5000 G 5000 5000 25 00 ... 25 00 25 00 5000 F 5000 5000 G 5000 5000 25 00 25 00 25 00 25 00 5000 500 5000 500 5000 500 5000 5000 500 12 11 10000 1000 10000 1000 10000 1000 12 12 12 Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 19 CHỈÅNG ... Hçnh dạng, kêch thỉåïc máùu (cm) K 30 x 30 x 30 20 x 20 x 20 15 x 15 x 15 10 x 10 x 10 d = 20 ; h = 40 d = 15 ; h = 30 1,10 1,05 1,00 0,91 1 ,24 1 ,20 Cạc hãû säú liãn quan âãún cỉåìng âäü : a Hãû...
 • 10
 • 81
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng tính chất cơ học của chất rắn trong xây dựng công trình phần 3 pptx

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng tính chất cơ học của chất rắn trong xây dựng công trình phần 3 pptx
... cỉïng ÷ 3, 5, khäúi lỉåüng riãng 2,8 ÷ 3g/cm3, tráưm têch hoạ hc tảo thnh d Nhọm khoạng váût sẹt * Caolinit :Al2O3 2SiO2.2H2O * Haloisit : Al2O3 2SiO2.4H2O * Nhọm Montmorilonit : Al2O3 4SiO2.2H2O ... dãù chy CaCO3, Fe2O3 nh hån 10% - Âáút sẹt khọ chy cọ nhiãût âäü nung tỉì 135 0 ÷ 1580oC v thnh pháưn dãù chy CaCO3, Fe2O3 tỉì 10 ÷15% - Âáút sẹt dãù chy cọ nhiãût âäü nung nh hån 135 0 oC v thnh ... âáút sẹt sn xút gảch ngọi bçnh thỉåìng SiO2 40 ÷ 60% Al2O3 ÷ 22% Fe2O3 ÷ 7% SiO2 tỉû 15 ÷ 30 % CaO 0,5 ÷ 4,5% MgO 0,5 ÷ 3% Múi kiãưm ÷ 3% II PHÁN LOẢI: Dỉûa vo lỉåüng ngáûm sẹt: - Hảt cọ d < 0,005mm...
 • 10
 • 92
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng tính chất cơ học của chất rắn trong xây dựng công trình phần 4 pptx

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng tính chất cơ học của chất rắn trong xây dựng công trình phần 4 pptx
... têch ca gảch räùng: 1,1 ÷ 1 ,4 g/cm3 Cạc cháút khạc : - Hãû säú truưn nhiãût ca gảch âàûc : 0,5 ÷ 0,8 Kcal/m.0C.h - Hãû säú truưn nhiãût ca gảch räùng : 0 ,4 KCal/m.0C.h 4 NGỌI ÂÁÚT SẸT NUNG I U ... thỉåïc: + Loải 13 viãn/1m2 låüp : kêch thỉåïc 42 0 x 260 x 16mm + Loải 16 viãn/1m2 låüp : kêch thỉåïc 42 0 x 205 x 16mm + Loải 22 viãn/1m2 låüp : kêch thỉåïc 340 x 205 x 15mm - Sai lãûch vãư chiãưu di ... 75 50 14 50 35 12 Âäü hụt nỉåïc: - Cọ phỉång phạp âãø xạc âënh âäü hụt nỉåïc ca gảch: * Phỉång phạp ngám máùu tỉì tỉì: sáúy khä máùu räưi cán, sau âọ ngám máùu thng ngám våïi thåìi gian 48 giåì...
 • 10
 • 72
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng tính chất cơ học của chất rắn trong xây dựng công trình phần 5 ppt

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng tính chất cơ học của chất rắn trong xây dựng công trình phần 5 ppt
... (nãúu âáút sẹt thiãúu t lãû Fe2O3) * Âạ väi: phi chỉïa lỉåüng CaO tỉì 45 ÷ 56 % tỉïc thnh pháưn CaCO3 phi chiãúm 75 ÷ 100% Trong toạn thỉåìng dng 1,3 táún âạ väi âãø sn xút táún clinke * Âáút sẹt: ... máút äøn âënh thãø têch nãn cáưn phi hản chãú MgO : < 4 ,5% < 3% SO3 : Äxit kiãưm (Na2O, K2O) : < 1 ,5% Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 1 05 b Vai tr ca cạc thnh pháưn: * CaO: l thnh pháưn ch úu ... trãn cho ximàng, cạc loải ngun liãûu cáưn cọ thnh pháưn CaCO3 tỉì 75 78% v cạc thnh pháưn khạc (SiO2, Al2O3, Fe2O3 ) khong 22÷ 25% Trong tỉû nhiãn cạc loải âạ cọ sàơn thnh pháưn trãn ráút hiãúm nãn...
 • 10
 • 118
 • 0

Sự cố kỹ thuật trong xây dựng công trình ngầm Dự báo, phòng ngừa và khắc phục doc

Sự cố kỹ thuật trong xây dựng công trình ngầm Dự báo, phòng ngừa và khắc phục doc
... pháp khắc phục đợc triển khai chậm v cố kỹ thuật xuất Sự cố kỹ thuật xây dựng CTN đặc biệt nghiêm trọng v có tần suất xảy lớn nhiều so với loại hình công trình xây dựng khác Trong trình thi công ... ) Biện pháp phòng ngừa v khắc phục cố kỹ thuật 2.1 Các biện pháp phòng ngừa Từ dạng cố kỹ thuật, nguyên nhân dẫn tới cố kỹ thuật tổng hợp v phân tích cho thấy để phòng ngừa cố kỹ thuật cần tập ... phải nhiều cố kỹ thuật khác Mỗi cố kỹ thuật xảy l bi học hữu ích ngời xây dựng Do cha có nhiều kinh nghiệm v nhận thức cố kỹ thuật thi công công trình ngầm, nên tìm hiểu khả xảy cố kỹ thuật v nguyên...
 • 14
 • 539
 • 16

luận văn quản lý dự án Nâng cao năng lực quản lý thi công trong xây dựng công trinh của công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng HDBC

luận văn quản lý dự án Nâng cao năng lực quản lý thi công trong xây dựng công trinh của công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng HDBC
... ĐỂ NÂNG CAO QUẢN LÝ THI CÔNG TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỦA CÔNG TY Nâng cao chất lượng thi t kế tổchức thi công xây dựng công trình Thi t kế tổ chức thi công công trình khâu thi u công trình Công ... âng cao lực quản thi công xây dựng công trinh công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng HDB SV: MSV Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Ths Vũ Trọng Nghĩa CHƯƠNG GIỚI THI U VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ... CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HDB 1.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng HDB 1.1.1.Giới thi u chung Công t • Tân Công ty : Công ty Cổ phần kỹ thuật xây dựng HDB • Trụ sở : Phòng...
 • 55
 • 82
 • 0

Các giải pháp nhằm tăng cường quản lý dự án ODA trong xây dựng công trình Thủy Lợi ở Việt Nam

Các giải pháp nhằm tăng cường quản lý dự án ODA trong xây dựng công trình Thủy Lợi ở Việt Nam
... chọn đề tài: Các giải pháp nhằm tăng cường quản dự án ODA xây dựng công trình Thủy Lợi Việt Nam để làm luận văn tốt nghiệp Trên sở nghiên cứu quản dự án quản dự án xây dựng, áp dụng ... dự án ODA Thủy lợi - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện số vấn đề quản dự án ODA xây dựng công trình Thủy lợi Việt Nam bao gồm giải pháp nhằm tăng cường thể chế quản dự án đề xuất nhằm ứng ... nước để tập chung giải vấn đề nước 1.2 QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VIỆT NAM Theo quy định chung quản sử dụng, dự án ODA xây dựng thủy lợi thường bao gồm...
 • 89
 • 225
 • 1

Một phương pháp tính toán trạng thái ứng suất biến dạng của nền đất yếu gia cố bằng cọc đất xi măng trong xây dựng công trình giao thông

Một phương pháp tính toán trạng thái ứng suất biến dạng của nền đất yếu gia cố bằng cọc đất xi măng trong xây dựng công trình giao thông
... 450 400 Hàm l-ợng xi măng Kg/m đất 500 550 Hình 3: ảnh h-ởng loại đất đến c-ờng độ nén bê tông đất 50 100 150 200 250 300 Hàm l-ợng xi măng Kg/m đất Hình 2: Tính ổn định số loại đất Nhật Hỡnh 1.3a ... 2.5 Gia c nn t yu bng cc n t xi mng 48 2.5.1 ng sut v bn ca nn t gia c bng cc t xi mng 48 2.5.2 Gia c nn t yu bng cc t xi mng cú ch tiờu c lý khỏc 51 2.5.3 Gia c nn t yu bng cc t xi ... vt liu xi mng t cng tng (hỡnh 1.2a, 1.2b) 40 40 Sét Bangkok Chỉ số phát triển c-ờng độ (SDI) 30 20 Đất không xử lý 10 Xi măng 35 C-ờng độ cắt bê tông đất (q /2) u c-ờng độ cắt đất Thời gian ninh...
 • 203
 • 85
 • 0

Một phương pháp tính toán trạng thái ứng suất biến dạng của nền đất yếu gia cố bằng cọc đất xi măng trong xây dựng công trình giao thông

Một phương pháp tính toán trạng thái ứng suất biến dạng của nền đất yếu gia cố bằng cọc đất xi măng trong xây dựng công trình giao thông
... Xô cũ) 9 2.6 Gia cố đất yếu nhóm cọc đất xi măng Tương tự toán gia cố đất yếu cọc đơn, tác giả xây dựng toán phẳng xác định trạng thái ứng suất hệ nhóm cọc đất xi măng từ phương trình hàm mục ... Chương 1: Tổng quan gia cố đất yếu cọc đất xi măng Chương 2: Nghiên cứu trạng thái ứng suất đất gia cố cọc đất xi măng Chương 3: Nghiên cứu cường độ giới hạn đất gia cố cọc đất xi măng Chương 4: Nghiên ... ứng suất giới hạn (chương 3) chuyển vị (chương 4) đất gia cố cọc đất xi măng Chương NGHIÊN CỨU TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT CỦA NỀN ĐẤT GIA CỐ BẰNG CỌC ĐẤT XI MĂNG 2.1 Cơ sở lý thuyết nghiên cứu ứng suất...
 • 25
 • 86
 • 0

QUYẾT ĐỊNH Về việc: Phê duyệt quyết toán dự ánđầu tư xây dựng công trình Bạc Liêu Tower

QUYẾT ĐỊNH Về việc: Phê duyệt quyết toán dự ánđầu tư xây dựng công trình Bạc Liêu Tower
... - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí - Địa điểm xây dựng: Gốc đường Trần Phú-Bà Triệu-30/4, phường 3, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Thời gian khởi công: ngày 19/4/2010, ... đầu tư: Đơn vị: đồng Giá trị toán 258.923.086.004 Nội dung Dự toán Tổng số 275.499.950.934 Đền bù, GPMB Xây dựng 213.894.495.178 185.080.007.503 Thiết bị 40.023.664.247 34.388.982.932 Quản lý dự ... nhiệm Chủ đầu đơn vị có liên quan: Trách nhiệm Chủ đầu tư: - Được phép tất toán nguồn vốn chi phí đầu công trình là: Đơn vị: đồng Nguồn Số tiền 237.625.557.171 Tổng số - Vốn tự có Công ty vốn...
 • 3
 • 407
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: an toàn trong xây dựng công trìnhcách lập dự toán trong xây dựngcách làm dự toán trong xây dựngcách tính dự toán trong xây dựngquy định về lập dự toán trong xây dựngcác loại dự toán trong xây dựngbóc tách khối lượng trong xây dựnghướng dẫn lập dự toán trong xây dựngdự toán trong xây dựng là gìđịnh mức dự toán trong xây dựng cơ bảnphương pháp tính dự toán trong xây dựngbài giảng dự toán trong xây dựnghệ thống định mức dự toán trong xây dựng cơ bảnđơn giá dự toán trong xây dựngsự cố kỹ thuật trong xây dựng công trình ngầm dự báo phòng ngừa và khắc phục ts nguyễn văn quyểnĐề tài Đặc điểm kết trị của số từ trong tiếng Việtcác phương thức nông lâm kết hợp ở daklak hiệu quả kinh tế và những tác động sinh thái họcPhát hiện trùng lặp văn bản và xây dựng chỉ mục hiệu quả cho WebCrawlerĐồ án dây quấn quạt bàn có cuộn số chung khởi động z = 16, 2p = 4Báo cáo thực tập kỹ thuật lạnh và điều hoà không khíĐồ án kết cấu thép công trình có một tầng một nhịp hai cầu trụcĐồ án nghiên cứu thiết kế máy cán tôn định hìnhNghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 90012008 trong công tác thẩm định các công trình thủy lợi tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bìnhNghiên cứu giải pháp sử dụng vôi trộn với đất phong hóa từ đá magma axit để làm giảm tính trương nở của đất phục vụ công tác xây dựng và nâng cấp, sửa chữa hồ chứa vừa và nhỏ trênWater balance for ma river basin in context of climate change thesis of master degree major integrated water resources managementNghiên cứu đề xuất quy trình bảo trì công trình hồ chứa nước bà râu huyện thuận bắc tỉnh ninh thuậnNghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định thiết kế công trình hồ chứa nước tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cao bằngtổ chức đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng các công trình thuộc ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọNghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng của phòng quản lý XDCT sở NN PTNT thanh hóaNghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý trong hoạt động đấu thầu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi quảng bìnhNghiên cứu ảnh hưởng của một số chỉ tiêu cơ lý theo thời gian của bê tông đầm lăn đến tiến độ thi công đập bê tông trọng lực ở việt namNghiên cứu lựa chọn giải pháp xử lý nền đất cho đập bãi thải xỉ công trình nhiệt điện mông dương 2 tỉnh quảng ninhNghiên cứu công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng theo dự toán ứng dụng tại tập đoàn hà đôĐồ án Lập dự án công trình cầuBáo cáo tính toán cụ thể công trình thực tế có 2 tầng hầm sử dụng cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ làm tường vây và sử dụng cọc d600 làm móng cọc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập