Fill in the blanks english grammar

English grade 7 fill in the blanks multichoice test 01

English grade 7  fill in the blanks  multichoice test 01
... _(5) at the Star Hotel Walk down the main road, past the cinema, and then take the first turning on the right That’s Lime Road Turn left _(6) the first junction, then go straight past the church ... _(5) at the Star Hotel Walk down the main road, past the cinema, and then take the first turning on the right That’s Lime Road Turn left _(6) the first © http://www.englishteststore.net ... _(5) at the Star Hotel Walk down the main road, past the cinema, and then take the first turning on the right That’s Lime Road Turn left _(6) the first junction, then go straight past the church...
 • 5
 • 55
 • 0

English grade 7 fill in the blanks multichoice test 02

English grade 7  fill in the blanks  multichoice test 02
... between Indian music and Jazz! Question 9: A continuing B continual C continous D continued © http://www.englishteststore.net Photocopiable 10 As we had(1) _ a long walk through one of the market ... our first glimpse of the snake It rose (6) _ of the basket and began to follow the movement of the pipe We were very (7) _ surprised when the snake © http://www.englishteststore.net Photocopiable ... covered with coins and opened one of the baskets (5) _ he began to play a tune We had our first glimpse of the snake It rose (6) _ of the basket and began to follow the movement of the pipe We...
 • 6
 • 58
 • 0

English grade 7 fill in the blanks multichoice test 03

English grade 7  fill in the blanks  multichoice test 03
... decided to go swimming (6) _I stood up, my wallet fell out of my pocket and into the water I had all my money, my passport, my plane tickets – everything I jumped (7) _ the lake to look for ... jumped (7) _ the lake to look for it, but I didn’t find anything The next morning, I wasn’t able (8) _ the hotel I had no money to pay the bill and no plane ticket or passport to go (9) ... decided to go swimming (6) _I stood up, my wallet fell out of my pocket and into the water I had all my money, my passport, my plane tickets – everything I jumped (7) _ the lake to look for...
 • 6
 • 53
 • 0

English grade 7 fill in the blanks sentence test 01

English grade 7  fill in the blanks  sentence test 01
... _ They study and listen to music the same time _ literature, we learn about books and write essays _ 10 Will you be home dinner tonight ? _ © http://www.englishteststore.net...
 • 2
 • 41
 • 0

English grade 7 fill in the blanks sentence test 02

English grade 7  fill in the blanks  sentence test 02
... Farmers are very hard-working They work from morning _ night on their farms _ I like to live _the countryside because people there are more friendly _ 10 Mr Martin is not at home now He ... people there are more friendly _ 10 Mr Martin is not at home now He is _ work _ © http://www.englishteststore.net Photocopiable ...
 • 2
 • 30
 • 0

English grade 7 fill in the blanks sentence test 03

English grade 7  fill in the blanks  sentence test 03
... cheque or cash? _ How foolish _you to such a thing _ 10 We’ll agree _ your proposal if you lower the price _ © http://www.englishteststore.net Photocopiable ...
 • 2
 • 31
 • 0

English grade 7 fill in the blanks test 01

English grade 7  fill in the blanks test 01
... that we went flying kites in a paddy _ (6) then we went swimming in the river near Tom’s house We played games together Finally, in the afternoon we _ (7) the countryside for the town And ... that we went flying kites in a paddy _ (6) then we went swimming in the river near Tom’s house We played games together Finally, in the afternoon we _ (7) the countryside for the town And ... that we went flying kites in a paddy _ (6) then we went swimming in the river near Tom’s house We played games together Finally, in the afternoon we _ (7) the countryside for the town And...
 • 4
 • 33
 • 0

English grade 7 fill in the blanks test 02

English grade 7  fill in the blanks test 02
... together It is especially fun (7) _ my father gets up to sing Please don’t tell him I said this, but he is a very bad (8) _ ! Once in a while I go to the (9) _ with my friends or my brother ... _ late in the afternoon My family sometimes (6) _ other relatives on Sunday evening at a karaoke restaurant and we all have a good time together It is especially fun (7) _ my father gets ... _ late in the afternoon My family sometimes (6) _ other relatives on Sunday evening at a karaoke restaurant and we all have a good time together It is especially fun (7) _ my father gets...
 • 5
 • 38
 • 0

English grade 7 fill in the blanks test 03

English grade 7  fill in the blanks test 03
... Question 5: _ © http://www.englishteststore.net Photocopiable Tokyo, which is the (1) city of Japan, is one of the three (2) cities in the world (3) the twelfth century, Japan’s ... capital Question 8: © http://www.englishteststore.net Photocopiable _ Tokyo, which is the (1) city of Japan, is one of the three (2) cities in the world (3) the twelfth century, Japan’s ... places can be found in this capital Question 7: _ Tokyo, which is the (1) city of Japan, is one of the three (2) cities in the world (3) the twelfth century, Japan’s capital was an...
 • 4
 • 40
 • 0

English grade 8 fill in the blanks multichoice test 01

English grade 8  fill in the blanks  multichoice test 01
... as C then D with For many people, traveling by plane is an exciting experience Others, however, find the whole idea quite terrifying, (1) _ flying is no more dangerous (2) _any other ... in helping passengers to (7) _ safe and comfortable Indeed for many passengers being (8) _such care of is all part of the total experience (9) _other form of travel involves waiting ... helping passengers to (7) _ safe and comfortable Indeed for many passengers being (8) _such care of is all part of the total experience (9) _other form of travel involves waiting...
 • 6
 • 40
 • 0

English grade 8 fill in the blanks multichoice test 02

English grade 8  fill in the blanks  multichoice test 02
... but I’d rather (7) _ the time by the seaside (8) _ travel around in a coach I keep (9) © http://www.englishteststore.net Photocopiable _ them I don’t want to go with them, but they won’t ... know about you, but I’d rather (7) _ the time by the seaside (8) _ travel around in a coach I keep (9) _ them I don’t want to go with them, but they won’t lisen If they refuse (10) _ ... know about you, but I’d rather (7) _ the time by the seaside (8) _ travel around in a coach I keep (9) _ them I don’t want to go with them, but they won’t lisen If they refuse (10) _...
 • 6
 • 35
 • 0

English grade 8 fill in the blanks multichoice test 03

English grade 8  fill in the blanks  multichoice test 03
... 3 C then D with For many people, traveling by plane is an exciting experience Others, however, find the whole idea quite terrifying, (1) _ flying is no more dangerous (2) any other form ... and comfortable Indeed for many passengers being (8) such care of is all part of the total experience (9) other form of travel involves waiting for people in quite the same (10) ... and comfortable Indeed for many passengers being (8) such care of is all part of the total experience (9) other form of travel involves waiting for people in quite the same (10) ...
 • 6
 • 35
 • 0

English grade 8 fill in the blanks sentence test 01

English grade 8  fill in the blanks  sentence test 01
... _ Can you meet me am and am? _ She isn’t here the moment _ 10 Warm clothes protect us bad weather _ © http://www.englishteststore.net Photocopiable ...
 • 2
 • 28
 • 0

English grade 8 fill in the blanks sentence test 02

English grade 8  fill in the blanks  sentence test 02
... Jane fell her bike and hit head on the road _ I forgot to send a birthday card Mary yesterday _ 10 I’ll wait _you are ready _ © http://www.englishteststore.net Photocopiable ...
 • 2
 • 26
 • 0

English grade 8 fill in the blanks sentence test 03

English grade 8  fill in the blanks  sentence test 03
... I’m going to invite my friends to come over _dinner tonight _ She went out the room _ saying a word _ 10 The life in the countryside is changing _ better _ © http://www.englishteststore.net...
 • 2
 • 29
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Các phương pháp phân đoạn tiếng việt và ứng dụngĐề cương môn Quản trị nhân lực quốc tếĐánh giá khả năng sinh sản của của lợn nái f2 (3 phần 4 duroc x 1 phần 4 meishan) và khả năng sinh trưởng của con lai giai đoạn sau cai sữa nuôi tại hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ tổng hợp hoà mỹ hà nộiNghiên cứu phương pháp điều khiển phối hợp nhiều lô sấy nhằm nâng cao mức độ ổn định độ ẩm của giấyBất đẳng thức muirhead và một số vấn đề liên quanHoàn thiện công tác quản lý công trình thuỷ lợi tại chi cục thuỷ lợi phú thọNgân hàng câu hỏi 6 bài lý luận chính trịSINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CỦA TỔ CHUYÊN MÔNChế tạo màng tio2ag và tio2au bằng phương pháp bốc bay laser và ứng dụng tính chất quang xúc tác của màng để xử lí hợp chất hữu cơ khó phân huỷ trong nướcNghiên cứu tính đa dạng thực vật bậc cao có mạch tại khu dự trữ thiên nhiên hữu liên, tỉnh lạng sơnBáo cáo thực tập Tìm hiểu và phân tích bài toán quản lý khách sạn unprotectedĐề tài thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam và những giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tưLuận văn tốt nghiệp Nghiên cứu công tác đại lý tàu biển của VOSCO và đề xuất các giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính cảng biển trong xu thế hội nhậpMột số mẫu nhật kí kiến tập sư phạmGV chủ nhiệmTổng hợp chọn lọc các bài luận mẫu tiếng anh trong kỳ thi THPT quốc gia PHẦN WRITING PART IIBAI GIANG BAI CHON LAPNghệ thuật tự sự trong văn xuôi đỗ kim cươngNghệ thuật truyện ngắn nguyễn hiếuThế giới nhân vật trong truyện ngắn xuân thiềuCảm thức đô thị trong truyện ngắn việt nam đương đại (qua truyện ngắn của nguyễn huy thiệp, hồ anh thái, nguyễn thị thu huệ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập