Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh RADAR trong xác định sinh khối rừng tỉnh hòa bình

Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh Radar trong xác định sinh khối rừng tỉnh Hoà Bình

Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh Radar trong xác định sinh khối rừng tỉnh Hoà Bình
... thám xác định sinh khối rừng giới Việc ứng dụng viễn thám nói chung viễn thám radar nói riêng xác đinh sinh khối rừng mặt đất nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi giới Tuy nhiên, nghiên cứu ứng dụng ... gian: Luận án nghiên cứu ứng dụng ảnh radar cho xác định sinh khối rừng tỉnh Hòa Binh Về thời gian: Luận án nghiên cứu dựa liệu năm 2009 Về đối tƣợng nghiên cứu: Sinh khối mặt đất rừng; Đặc tính ... ngược ảnh radar với mong muốn đưa chứng khoa học việc ứng dụng công nghệ xác định sinh khối lớp phủ rừng nước ta CHƢƠNG 2: SAR VÀ ỨNG DỤNG TRONG XÁC ĐỊNH SINH KHỐI 2.1 Đặc tính vật lý ảnh radar...
 • 26
 • 342
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh radar trong xác định sinh khối rừng tỉnh Hòa Bình

Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh radar trong xác định sinh khối rừng tỉnh Hòa Bình
... viễn thám RADAR 30 1.3 Tổng quan ứng dụng viễn thám xác định sinh khối rừng 1.3.1 Nghiên cứu, ứng dụng viễn thám xác định sinh khối rừng giới Việc ứng dụng viễn thám để xác định sinh khối rừng mặt ... số nghiên cứu xác định sinh khối rừng Việt Nam Hòa Bình 44 1.3.2.1 Các công trình nghiên cứu liên quan đến sinh khối rừng 44 1.3.2.2 Ứng dụng viễn thám nghiên cứu sinh khối rừng ... hợp xác định sinh khối rừng mặt đất Việt Nam nói chung đặc thù rừng tỉnh Hòa Bình nói riêng Đánh giá khả ứng dụng ảnh viễn thám siêu cao tần xác định sinh khối lớp phủ rừng mặt đất tỉnh Hòa Bình...
 • 178
 • 211
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh RADAR trong xác định sinh khối rừng tỉnh hòa bình

Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh RADAR trong xác định sinh khối rừng tỉnh hòa bình
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ******** Trần Tuấn Ngọc NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VỆ TINH RADAR TRONG XÁC ĐỊNH SINH KHỐI RỪNG TỈNH HÒA BÌNH Chuyên ngành: Bản đồ, viễn thám hệ thông tin địa lý ... 1.3.1.2 Xác định sinh khối rừng mặt đất viễn thám lidarError! Bookmark n 1.3.1.3 Xác định sinh khối rừng mặt đất viễn thám RADAR Error! Bookmark not defined 1.3.2 Một số nghiên cứu xác định sinh ... quan hệ sinh khối rừng mặt đất tỉnh Hòa Bình tán xạ ngƣợc ảnh RADARError! Bookmark not defined 3.5 Kết tính sinh khối rừng mặt đất ảnh RADARError! Bookmark no 3.6 Đánh giá kết tính sinh khối rừng...
 • 21
 • 146
 • 0

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PCR RFLP TRONG xác ĐỊNH KIỂU GENE VIRUT VIÊM GAN b

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG kỹ THUẬT PCR RFLP TRONG xác ĐỊNH KIỂU GENE VIRUT VIÊM GAN b
... Core kiểu < /b> gen A (b y kiểu < /b> gen lại) Sản phẩn PCR < /b> có kích thước 550bp, xác < /b> định < /b> HBV DNA khuôn thuộc kiểu < /b> gen G Nếu sản phẩm PCR < /b> có kích thước 514bp, xác < /b> đinh HBV DNA khuôn thuộc sáu kiểu < /b> gen lại (B, ... đồng nhiễm hai kiểu < /b> gene < /b> B C, chiếm 13,6% Kết thấp so với nghiên < /b> cứu < /b> Hannoun, nghiên < /b> cứu < /b> tác giả thấy có 67% b nh nhân nhiễm kiểu < /b> gene < /b> Điều khác biệt nghiên < /b> cứu < /b> so với nghiên < /b> cứu < /b> Hannoun có số ... cắt Tsp509I tạo hai b ng 200/230bp, chiếm 77% Theo nghiên < /b> cứu < /b> Hannoun mẫu thuộc kiểu < /b> gene < /b> C [2] Trong < /b> nghiên < /b> cứu < /b> kiểu < /b> gene < /b> gặp 16 b nh nhân UTG, 41 b nh nhân VGM 22 mẫu NMVR B n cạnh có 14 mẫu...
 • 3
 • 98
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh để nhận diện sự biến động đường bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Hi u ch nh nh v tinh Trong phân tích nh v tinh, trình ti n x lý nh khâu c c kỳ quan tr ng ñ lo i b t i ña nh ng sai s bi n d ng ñ a hình, nhi u khí quy n,… Các nh v tinh s d ng nghiên c u ñ u ... trình khoa h c ho t ñ ng k ni m 20 năm thành l p VACNE 1988 - 2008, NXB Khoa h c K thu t, Hà N i, (2008), 784 - 790 [5] Tr n H u Tuyên, Nghiên c u trình b i t , xói l ñ i ven bi n Bình Tr Thiên ... ñư ng b t nh v tinh ñư c ñ i chi u v i ñư ng b bi n b n ñ ñ a hình và/ho c ch ng ghép lên nh v tinh SPOT th i gian ñ ñánh giá ch t lư ng c a phương pháp xác ñ nh nh SPOT nh v tinh quang h c có...
 • 13
 • 235
 • 1

Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh SPOT5 trong phân loại các trạng thái rừng tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh SPOT5 trong phân loại các trạng thái rừng tỉnh Bắc Kạn
... pháp phân loại trạng thái để đƣa hệ thống phân loại theo yêu cầu nhà quản lý - Nghiên cứu sâu ảnh vệ tinh SPOT-5 phân loại trạng thái rừng đất lâm nghiệp sở để nghiên cứu ứng dụng ba loại ảnh ... vật ảnh vệ tinh có độ phân giải trung bình cần bổ sung nghiên cứu kỹ thuật phân loại ảnh vệ tinh có độ phân giải cao nhằm khai thác tối đa thông tin ảnh vệ tinh [30] 1.2 Ảnh vệ tinh SPOT-5 Vệ tinh ... kê rừng 100 3.3.2 Kết khảo sát cấp xám độ ảnh vệ tinh trạng thái rừng 104 3.3.3 Kết phân tách trạng thái rừng từ ảnh vệ tinh 117 3.3.4 Vai trò đặc trƣng ảnh phân tách trạng thái rừng...
 • 211
 • 194
 • 0

Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat 1 của việt nam thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ công tác kiểm kê đất đai (thử nghiệm tại khu vực xã dĩ an, tỉnh bình dương)

Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat 1 của việt nam thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ công tác kiểm kê đất đai (thử nghiệm tại khu vực xã dĩ an, tỉnh bình dương)
... Nguyễn Văn Minh NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH VNREDSat- 1 CỦA VIỆT NAM THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI (THỬ NGHIỆM TẠI KHU VỰC THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƢƠNG) ... Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSAT- 1 Việt Nam thành lập đồ trạng sử dụng đất phục vụ công tác kiểm đất đai (thử nghiệm khu vự thị An, tỉnh Bình Dương) ” Mục tiêu nhiệm vụ đề tài ... trạng sử dụng đất ảnh vệ tinh VNREDSat phục vụ công tác kiểm đất đai - Đánh giá kết việc sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat 1phục vụ công tác KK đất đai So sánh kết việc sử dụng ảnh VNREDSat phục vụ...
 • 97
 • 365
 • 1

Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh SPOT 5 trong phân loại các trạng thái rừng tỉnh bắc kạn tt

Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh SPOT 5 trong phân loại các trạng thái rừng tỉnh bắc kạn tt
... ảnh vệ tinh SPOT- 5 - Đánh giá khả nhận biết trạng thái rừng đất lâm nghiệp dựa ảnh vệ tinh SPOT- 5 đồ trữ lượng gỗ - Xây dựng quy tắc phân loại trạng thái rừng đất dựa vào ảnh vệ tinh SPOT- 5 2.1.4 ... ±m3/ha TT Loại ảnh k=1 k =5 k=9 k=13 k=17 k=21 k= 25 k=29 Ảnh chưa hiệu chỉnh, xám độ điểm 100,4 59 ,2 54 ,8 53 ,6 51 ,7 50 ,7 50 ,4 50 ,1 Ảnh chưa hiệu chỉnh, xám độ 25 điểm 98,8 64,3 55 ,0 53 ,2 51 ,3 50 ,7 50 ,5 ... trộn từ kênh ảnh đa phổ) liệu ảnh đa phổ SPOT- 5 Trước thực trạng nêu trên, luận án Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh SPOT- 5 phân loại trạng thái rừng tỉnh Bắc Kạn tiến hành với mục tiêu là: góp phần...
 • 27
 • 200
 • 0

Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat 1 của việt nam thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ công tác kiểm kê đất đai (thử nghiệm tại khu vực xã dĩ an, tỉnh bình dương)

Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat 1 của việt nam thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ công tác kiểm kê đất đai (thử nghiệm tại khu vực xã dĩ an, tỉnh bình dương)
... Văn Minh NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH VNREDSat- 1 CỦA VIỆT NAM THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI (THỬ NGHIỆM TẠI KHU VỰC THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG) Chuyên ... TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1. 1 KHÁI NIệM THốNG KÊ, KIểM ĐấT ĐAI, BảN Đồ HIệN TRạNG Sử DụNG ĐấT, NGUYÊN TắC THÀNH LậP VÀ NộI DUNG CủA BảN Đồ HIệN TRạNG Sử DụNG ĐấT ... CủA ảNH Vệ TINH VNREDSAT- 1 TRONG VIệC XÁC ĐịNH ĐốI TƢợNG Sử DụNG ĐấT ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.3 KHả NĂNG ứNG DụNG ảNH Vệ TINH VNREDSAT- 1 THÀNH LậP BảN Đồ HIệN TRạNG Sử DụNG ĐấT PHụC Vụ...
 • 14
 • 98
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng mô hình động thái để xác định công thức luân canh trên đất phù sa trung tính ít chua đồng bằng sông cửu long

Nghiên cứu ứng dụng mô hình động thái để xác định công thức luân canh trên đất phù sa trung tính ít chua đồng bằng sông cửu long
... kiện đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) Để góp phần giải nội dung trên, thực đề tài Nghiên cứu ứng dụng hình động thái để xác định công thức luân canh đất phù sa trung tính chua đồng sông Cửu Long ... NGHIỆP HÀ NỘI - NGÔ TIỀN GIANG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐỘNG THÁI ĐỂ XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC LUÂN CANH TRÊN ĐẤT PHÙ SA TRUNG TÍNH ÍT CHUA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHUYÊN NGÀNH: TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: ... số hình động thái hình thành suất số trồng (lúa, ngô, đậu tương) đất phù sa trung tính chua đồng sông Cửu Long; - Ứng dụng hình động thái hình thành suất trồng để đánh giá xác định công thức...
 • 182
 • 444
 • 0

ứng dụng ảnh vệ tinh viễn thám rada trong xác định sinh khối rừng ngập mặn khu vực ven biển đồng bằng sông hồng luận văn ths. địa lý tự nhiên

ứng dụng ảnh vệ tinh viễn thám rada trong xác định sinh khối rừng ngập mặn khu vực ven biển đồng bằng sông hồng  luận văn ths. địa lý tự nhiên
... đặc trưng rừng ngập mặn khu vực nghiên cứu;  Nghiên cứu cách tiếp cận ứng dụng ảnh RADAR để xác định sinh khối rừng ngập mặn;  Tính sinh khối rừng ngập mặn khu vực ven biển đồng sông Hồng;  ... SINH KHỐI RỪNG NGẬP MẶN KHU VỰC VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 3.1 Tổng quan khu vực nghiên cứu 3.1.1 Vị trí địa Khu vực nghiên cứu dải rừng ngập mặn ven biển đồng sông Hồng thuộc tỉnh Nam Định ... Bình (thuộc ven biển đồng sông Hồng) Ứng dụng liệu ảnh RADAR băng C số liệu thực địa để tính sinh khối rừng ngập mặn khu vực ven biển tỉnh Nam Định Thái Bình (thuộc ven biển đồng sông Hồng)  Nhiệm...
 • 63
 • 573
 • 2

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu ứng dụng mô hình động thái để xác định công thức luân canh trên đất phù sa trung tính ít chua đồng bằng sông Cửu Long

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu ứng dụng mô hình động thái để xác định công thức luân canh trên đất phù sa trung tính ít chua đồng bằng sông Cửu Long
... thực đề tài Nghiên cứu ứng dụng hình động thái để xác định công thức luân canh đất phù sa trung tính chua đồng sông Cửu Long lợi vụ; (2) Khai thác tối đa lợi loại đất vùng; (3) Bảo đảm đạt ... nghiệp, kinh tế để thiết lập đánh giá nhanh công thức luân canh cho đất phù sa trung tính chua đồng sông Cửu Long 2.2 Yêu cầu đề tài - Xác định xác hoá tham số hình động thái hình trồng trọt ... xác cao Tuy nhiên, việc áp dụng hình động thái xác định cấu luân canh trồng vùng đất phù sa trung tính chua ĐBSCL chưa có công trình hay tác giả nghiên cứu ứng dụng Cho nên vấn đề nghiên cứu...
 • 14
 • 184
 • 1

Nghiên cứu áp dụng nội soi ổ bụng trong xác định tổn thương giải phẫu bệnh và khả năng phẫu thuật ung thư 1 3 dưới dạ dày giai đoạn tiến triển

Nghiên cứu áp dụng nội soi ổ bụng trong xác định tổn thương giải phẫu bệnh và khả năng phẫu thuật ung thư 1 3 dưới dạ dày giai đoạn tiến triển
... bệnh nhân giai đoạn muộn muộn Tổng tỷ lệ số bệnh nhân giai đoạn IIIB, IVA, IVB 83% 3. 3 Kết nghiên cứu v vai trò nội soi bụng xác định khả phẫu thuật v lựa chọn phơng pháp phẫu thuật 3. 3 .1 Xác ... tiêu nghiên cứu: Xác định giá trị nội soi bụng chẩn đoán mức độ tổn thơng ung th 1/ 3 dới d y Đánh giá giá trị nội soi bụng xác định khả phẫu thuật v lựa chọn phơng pháp phẫu thuật ung th 1/ 3 ... (32 ,9%) 34 (50,7%) 67 (10 0%) (1, 5%) ( 13 ,4%) (7,5%) 52 (77,6%) 67 (10 0%) (1, 5%) ( 13 ,4%) 49 ( 73 ,1% ) (11 ,9%) 67 (10 0%) Toàn số mổ (n =10 6) 11 (10 ,4%) 37 (34 ,9%) 58 (54,7%) 10 6 (10 0%) (3, 8%) 21 (19 ,8%)...
 • 14
 • 261
 • 0

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG và vật LIỆU mới từ SINH KHỐI TRONG bối CẢNH BIẾN đổi KHÍ hậu

NGHIÊN cứu ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG và vật LIỆU mới từ SINH KHỐI TRONG bối CẢNH BIẾN đổi KHÍ hậu
... chống biến đổi khí hậu nhiều khía cạnh, mà hai số nhiều lợi ích lượng vật liệu từ sinh khối II NĂNG LƯỢNG VÀ VẬT LIỆU MỚI TỪ NGUỒN SINH KHỐI: II.1 Năng lượng tái tạo nói chung lượng sinh khối ... Biodiesel từ hạt có dầu, mở cá, mỡ động vật Trong phổ biến sử dụng trực tiếp khí Biogas Các loại hình khác giai đoạn thử nghiệm II.2 .Vật liệu từ sinh khối Vật liệu từ sinh khối sử dụng hàng ngàn ... triển Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đồng sông Hồng hay sông Cữu long bị ngập đến 40%, không loài thực vật sống được, ngoại trừ nhóm sinh khối II.4 Tình hình nghiên cứu chuyển hóa sinh khối...
 • 13
 • 99
 • 0

ỨNG DỤNG ẢNH vệ TINH MODIS GIÁM sát lũ ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG năm 2012

ỨNG DỤNG ẢNH vệ TINH MODIS GIÁM sát lũ ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG năm 2012
... điểm ảnh liên quan đến nƣớc - Lập đồ trạng ngập ĐBSCL năm 2012 - Theo dõi diễn biến theo thời gian khu vực ĐBSCL năm 2012 Đề tài Ứng dụng ảnh vệ tinh MODIS giám sát Đồng Bằng Sông Cửu Long ... ỨNG DỤNG ẢNH VỆ TINH MODIS GIÁM SÁT LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2012 - o0o Tác giả LÊ THỊ BÍCH LIÊN Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sƣ ngành ... Xuất phát từ lý tiến hành nghiên cứu: Ứng dụng ảnh vệ tinh MODIS giám sát Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2012 nhằm tạo sở cho công tác quản lý dự báo giúp nhà quản lý có nhìn tổng quan đƣa...
 • 88
 • 349
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng công thụ tinh nhân tạo để sản xuất con lai giữa ngan và vịt smnghiên cứu ứng dụng ảnh viến thám chất lượng cao spot 5 và công nghệ thông tin trong xây dựng bản đồ hiện trạng rừng tỷ lệ lớnnghiên cứu ứng dụng công nghệ 4d cad trong lập và mô phỏng tiến độ thi công xâynghien cuu ung dung cua phep bien hinh trong mat phangnghiên cứu ứng dụng dòng phun rối xoáy trong hệ thống thiết bị tưới phunnghiên cứu ứng dụng lý thuyết tập thô trong trích chọn dữ liệunghiên cứu ứng dụng kỹ thuật ghép và trồng dưa leo kháng bệnh héo rũ fusarium oxysporum tại vĩnh longnghiên cứu ứng dụng công nghệ pon để quy hoạch nâng cấp và tối ưu hóa mạng truyền dẫn 3g wcdmanghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị tắc ruột sau mổtài liệu nghiên cứu ứng dụng sản xuất sạch hơn trong chăn nuôi heo pptnghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống tằm năng suất chất lượng tơ kén caochức năng thực hiện chức năng khảo sát đo đạc nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ đo đạc định vịnghiên cứu sử dụng nguyên liệu thay thế trong lên men sinh tổng hợp enzim fructosyltransfrazanghiên cứu ứng dụng tư liệu ảnh vệ tinh độ phân giải cao và các mô hình lý thuyết để thành lập bản đồ các vùng có nguy cơ trượt lở đất ở khu vực miền núinghiên cứu truyền hình số vệ tinh theo tiêu chuẩn châu âu thế hệ thứ hai dvbs2 và khả năng ứng dụng tại việt namĐỀN PHÁT SÁNG THEO NHẠC dùng arduinoSổ tay rèn luyện đội viên chương trình thiếu niên sẵn sàngSổ tay sinh hoạt sao nhi đồngSổ tay rèn luyện đội viên chương trình dự bị đội viênBài tập học kỳ Tố tụng hình sự: Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về quyền và nghĩa vụ của người bị hại trong TTHS và việc hoàn thiện quy định nàyPháp luật về vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động khuyết tật ở việt nam hiện nay luận văn ths luậtBT học kỳ tài chính: Bằng những quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, hãy chứng minh thuế nhập khẩu vẫn giữ vai trò là công cụ để bảo hộ nền sản xuất trong nước và khuyến khích xuất khẩu? Tìm hiểu những “thủ đoạn” chủ yếu hiện nay chủGiải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng TMCP công thương việt namQuyền lục chính trị và cầm quyền tìm hiểu về các đảng trên thể giới tiểu luận cao họcSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỊCH SỬ 7 Một số giải pháp sử dụng có hiệu quả di sản văn hóa nhằm tạo hứng thú trong học tập môn Lịch sử khối 7 ở trường Trung học cơ sở Thạnh LợiĐồ án THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT SỮA HOÀN NGUYÊN TIỆT TRÙNG NĂNG SUẤT 20 TRIỆU LÍT SẢN PHẨMNĂMNâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)quản lý nền kinh tế trong điều kiện kinh tế thị trường, công cụ pháp luật trở thành công cụ chủ yếu nhất, phương thức tác động của công cụ lao động bài tập quản lý kinh tếBiểu hiện beta xylosidase trên e coliĐIỀU KHIỂN GIÀN PHƠI đồ THEO THỜI TIẾTMẠCH QUANG báo DÙNG LED MA TRẬNMẠCH ĐỒNG hồ DÙNG IC VI xử lý AT89C51ĐÓNG mở cửa DÙNG CÔNG NGHỆ RFID GIAO TIẾP QUA BLUETOOTHTÌM HIỂU TỔNG QUAN về xử lý ẢNH số GRAYSCALETÌM HIỂU VÀ mô PHỎNG BÙ TÁN sắc TRONG hệ THỐNG TRUYỀN dẫn QUANG