Đặc điểm địa hóa và thạch học hữu cơ của than và sét than trong trầm tích miocen khu vực phía bắc bể sông hồng

Đặc điểm địa hóa thạch học hữu của than sét than trong trầm tích miocen khu vực phía bắc bể sông hồng

Đặc điểm địa hóa và thạch học hữu cơ của than và sét than trong trầm tích miocen khu vực phía bắc bể sông hồng
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN *** LÊ HOÀI NGA ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÓA VÀ THẠCH HỌC HỮU CƠ CỦA THAN VÀ SÉT THAN TRONG TRẦM TÍCH MIOCEN KHU VỰC PHÍA BẮC BỂ SÔNG HỒNG ... 4.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÓA 100 4.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẤT CHIẾT TRONG THAN VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC SẢN PHẨM DẦU -KHÍ TRONG KHU VỰC 110 4.3 ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SINH HYDROCACBON CỦA THAN VÀ SÉT THAN ... 1 Phân vùng cấu trúc bể trầm tích Sông Hồng khu vực nghiên cứu 20 Hình Cột địa tầng tổng hợp khu vực phía Bắc bể Sông Hồng [4] 25 Hình Mặt cắt mô tả yếu tố cấu trúc khu vực nghiên cứu [4] 34...
 • 20
 • 184
 • 0

Tiến hóa trầm tích oligocen miocen khu vực phía bắc bể sông hồng trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo triển vọng dầu khí liên quan

Tiến hóa trầm tích oligocen  miocen khu vực phía bắc bể sông hồng trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo và triển vọng dầu khí liên quan
... cứu tiến hóa môi trường trầm tích Kainozoi khu vực Bắc bể Sông Hồng cần dựa nhận thức mối quan hệ nhân bối cảnh địa động lực đặc điểm trầm tích Trong Oligocen Miocen hoạt động địa động lực Bắc bể ... miền hệ thống trầm tích: hệ thống trầm tích biển thấp (LST), hệ thống trầm tích biển tiến (TST) hệ thống trầm tích biển cao (HST) góp phần làm sáng tỏ đặc điểm tiến hóa trầm tích phía Bắc bể Sông ... đặc điểm tiến hóa trầm tích khu vực nghiên cứu 2.3 HƢỚNG TIẾP CẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Hƣớng tiếp cận Để nghiên cứu tiến hóa trầm tích Oligocen Miocen khu vực Bắc bể Sông Hồng trước...
 • 29
 • 246
 • 0

Tiến hóa trầm tích Oligocen - Miocen khu vực phía bắc bể Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo triển vọng dầu khí liên quan163640

Tiến hóa trầm tích Oligocen - Miocen khu vực phía bắc bể Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo và triển vọng dầu khí liên quan163640
... NHIÊN  - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG TIẾN HÓA TRẦM TÍCH OLIGOCEN MIOCEN KHU VỰC PHÍA BẮC BỂ SÔNG HỒNG TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO VÀ TRIỂN VỌNG DẦU KHÍ LIÊN QUAN Chuyên ngành: ... hóa trầm tích Oligocen - Miocen khu vực phía bắc bể Sông Hồng mối quan hệ với hoạt động kiến tạo triển vọng dầu khí liên quan đƣợc đặt nhằm giải vấn đề mang tính cấp thiết nêu với mục tiêu nhiệm ... miền hệ thống trầm tích: hệ thống trầm tích biển thấp (LST), hệ thống trầm tích biển tiến (TST) hệ thống trầm tích biển cao (HST) góp phần làm sáng tỏ đặc điểm tiến hóa trầm tích phía Bắc bể Sông...
 • 104
 • 494
 • 0

Đặc điểm trầm tích tầng chứa hydrocacbon Miocen giữa khu vực phía Bắc bể Sông Hồng

Đặc điểm trầm tích tầng chứa hydrocacbon Miocen giữa khu vực phía Bắc bể Sông Hồng
... tài Đặc điểm trầm tích tầng chứa hydrocacbon Miocen khu vực phía Bắc bể Sông Hồng cho Luận án nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận án Nghiên cứu, làm sáng tỏ đặc điểm thạch học - trầm tích, ... chứa cát kết Miocen giữa, làm sở cho việc đánh giá tầng chứa toàn khu vực phía Bắc bể Sông Hồng 2.2 Nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý hoá học hiệu vỉa chứa cát kết Miocen khu vực phía Bắc bể ... ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT KHU VỰC PHÍA BẮC BỂ SÔNG HỒNG 1.1 Khái quát khu vực nghiên cứu 1.1.1 Vị trí khu vực nghiên cứu Khu vực nghiên cứu bao gồm diện tích lô 102-106 & 103-107, nằm phía Bắc...
 • 27
 • 225
 • 0

Đặc điểm trầm tích hệ thống Sông Hồng đặc điểm thạch học, trầm tích tầng chứa vụn phần Bắc Bể Sông Hồng

Đặc điểm trầm tích hệ thống Sông Hồng và đặc điểm thạch học, trầm tích tầng chứa vụn phần Bắc Bể Sông Hồng
... ĐỊA CHẤT BÁO CÁO TỔNG KẾT NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TRẦM TÍCH KHU VỰC HỆ THỐNG SÔNG HỒNG VÀ ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC, TRẦM TÍCH TẦNG CHỨA VỤN THUỘC PHẦN BẮC BỂ SÔNG HỒNG Sinh viên thực hiện: Dân tộc: Lớp, ... cứu đặc điểm trầm tích khu vực hệ thống Sông Hồng đặc điểm thạch học, trầm tích tầng chứa vụn thuộc phần Bắc bể Sông Hồng đƣợc nhóm nghiên cứu chúng em thực Đề tài sử dụng số liệu phân tích ... nghiên cứu khoa học sinh viên “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích khu vực hệ thống sông Hồng đặc điểm thạch học, trầm tích tầng chứa vụn thuộc phần bắc bể sông Hồng , thành viên nhóm vận dụng đƣợc kiến...
 • 44
 • 64
 • 0

Địa tầng phân tập trầm tích Oligocen-Miocen khu vực lô 102-103 khu vực Đông Bắc bể sông Hồng

Địa tầng phân tập trầm tích Oligocen-Miocen khu vực lô 102-103 khu vực Đông Bắc bể sông Hồng
... THẢO ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP TRẦM TÍCH OLIGOCEN - MIOCEN ĐỊA TẦNG PHÂN TẬP TRẦM TÍCH OLIGOCEN - MIOCEN KHU VỰC LÔ 102 – 103 KHU VỰC ĐÔNG BẮC BỂ SÔNG HỒNG KHU VỰC LÔ 102 – 103 KHU VỰC ĐÔNG BẮC BỂ SÔNG HỒNG ... chia thành 22 lô, từ 101 đến 121 102 – 10 3khu vực Đông Bắc bể sông Hồng phận bể sông Hồng có hoạt động yếu tố nội, ngoại sinh: đới đứt gãy sông Hồng, vận chuyển lắng đọng trầm tích thay ... cứu Địa tầng phân tập nội dung quan trọng phân tích bồn .Địa tầng phân tập thực phát triển sở quan điểm địa chấn địa tầng thay đổi toàn cầu mực nước biển Tuy nhiên, phương pháp địa tầng phân tập...
 • 77
 • 134
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HOÁ THẠCH HỌC CỦA ĐÁ MẸ THAN SÉT THAN TRẦM TÍCH MIOCEN

tóm tắt luận án tiến sĩ PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HOÁ VÀ THẠCH HỌC CỦA ĐÁ MẸ THAN VÀ SÉT THAN TRẦM TÍCH MIOCEN
... tượng than sét than trầm tích Miocene khu vực phía Bắc bể trầm tích Sông Hồng làm đối tượng nghiên cứu luận án Đề tài Phân tích đặc điểm địa hóa thạch học đá mẹ than sét than trầm tích Miocene ... khu vực 26 KẾT LUẬN Tổng hợp kết nghiên cứu đặc điểm thạch học hữu đặc điểm địa hóa than/ sét than trầm tích chứa than/ sét than Miocene khu vực kết luận: Than khu vực nghiên cứu than humic Thành ... phân tích địa hóa, đánh giá tiềm hữu than sét than trầm tích Miocene Đối sánh kết phân tích; xây dựng mô hình địa hóa để đánh giá mức độ trưởng thành, trình sinh khả sinh sản phẩm thành tạo trầm...
 • 27
 • 237
 • 0

Đặc điểm địa hóa khoáng vật học các thành tạo đá kiềm vùng Đông bắc Việt Nam

Đặc điểm địa hóa và khoáng vật học các thành tạo đá kiềm vùng Đông bắc Việt Nam
... nguyên t thành t o ñá ki m ðông B c vùng 4.2 ð c ñi m khoáng v t ñ c trưng cho thành t o ñá ki m vùng ðông B c 72 79 4.2.1 Khoáng v t t o ñá thành t o ñá ki m vùng ðông B c Vi t Nam 80 4.2.2 Khoáng ... ñ i m t cách t t qua c u trúc, ki n trúc, thành ph n khoáng v t, thành ph n hóa h c… Phù h p nh t có l cách phân lo i cho ph n ánh ñư c m i quan h v i thành ph n khoáng v t thành ph n hóa h c ... B ng Lũng 151 4.5 Thành ph n hóa h c (%tl) thành t o ñá ki m kh i B ng Lũng 153 4.6 Thành ph n khoáng v t modal thành t o ñá ki m kh i Pia Ma 155 4.7 Thành ph n hóa h c (%tl) thành t o ñá ki m...
 • 209
 • 223
 • 0

Đặc điểm địa hoá - khoáng vật học của trường pecmatit Thạch khoan Vĩnh phú

Đặc điểm địa hoá - khoáng vật học của trường pecmatit Thạch khoan Vĩnh phú
... ?^ing 17 nSa ^- s i qu"ìng hgc v\ v^^ L ^ •' b i o t i t ì Lc^i b i o t i t ! - - « - - - - - - - - - - - - : ! i ! ! f i o t l t som t a t l t •:;i-yn V fi, ! x , , i ! • ^- ^^ i trq.% ... , iÀi-'it^ •• - ^ ' ^j x w3c Vfii ...
 • 188
 • 214
 • 0

Đặc điểm dịch tễ học một số yếu tố nguy của bệnh cúm a h1n1 09 đại dịch tại khu vực miền bắc , việt nam, 2009 2011

Đặc điểm dịch tễ học và một số yếu tố nguy cơ của bệnh cúm a h1n1 09 đại dịch tại khu vực miền bắc , việt nam, 2009  2011
... 8 4,2 % (6 6,1 % - 9 9,7 %) 7 2,7 % (5 2,5 % - 9 2,9 %) Ph n cú thai 1 0,5 % ( 4,7 % - 2 5,7 %) 9,1 % ( 3,9 % - 2 2,1 %) Tr em di tui 1 5,8 % ( 2,2 % - 3 3,8 %) 1 3,6 % ( 1,9 % - 2 9,2 %) Ngi >65 tui 5,3 % ( 5,8 - 1 6,3 %) 4,5 % ( 4,9 % ... Ra tay Khụng thng xuyờn Thng xuyờn (so sỏnh) ( 0,1 4 - 7 ,0 9) 0,2 5 ( 0,0 2 - 3,1 1) 0,0 8 ( 0,0 06 - 1,1 ) 3,2 9 ( 1,4 1 - 7,6 6) 0,1 3 ( 0,0 4 - 0,4 3) 47 45 5 1,1 4 8,9 67 25 7 2,8 2 7,2 70 22 7 6,1 2 3,9 67 25 7 2,8 ... chuyờn Lo Cai 2 5,3 % 3 4,6 % 1 9,3 % (2 1,1 % - 2 9,8 %) (2 8,5 % - 4 1,0 %) (1 6,5 % - 2 2,3 %) p < 0,0 1 2 0,0 % ( 9,0 % - 3 5,6 %) 4% ( 0,8 % - 1 1,2 %) p < 0,0 5 T l tn cụng lõm sng ca cỏc v dch cỳm A/ H1N1/ 09 i dch cỏc...
 • 28
 • 278
 • 1

Luận Văn Nghiên cứu đặc điểm địa hóa, đánh giá tiềm năng sinh của đá mẹ lô 11.2 bể Nam Côn Sơn

Luận Văn Nghiên cứu đặc điểm địa hóa, đánh giá tiềm năng sinh của đá mẹ lô 11.2 bể Nam Côn Sơn
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT ĐOÀN THANH PHƢƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÓA, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SINH ĐÁ MẸ LÔ 11.2 BỂ NAM CÔN SƠN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Lê Văn ... mẹ 11.2 bể Nam Côn Sơn Đồ án có bố cục: Mở đầu Chương 1: Khái quát chung Chương 2: Đặc điểm địa chất khu vực Chương 3: Nghiên cứu địa hoá đá mẹ Chương 4: Đặc điểm địa hóa đá mẹ 11.2 bể Nam ... 3.3.2 Đánh giá độ trưởng thành đá mẹ ………………………….78 3.3.3 Đánh giá tiềm sinh ………………………………………79 3.3.4 Đánh giá khả dịch chuyển hydrocacbon từ đá mẹ ….82 Chương Đặc điểm địa hóa đá mẹ 11.2 …………………………84...
 • 105
 • 355
 • 1

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT ĐẶC TÍNH THẤM CHỨA TRONG TRẦM TÍCH MIOXEN KHU VỰC CÁC LÔ 103 107

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT ĐẶC TÍNH THẤM CHỨA TRONG TRẦM TÍCH MIOXEN KHU VỰC CÁC LÔ 103 VÀ 107
... tiêu luận án nghiên cứu đặc điểm địa chất, phân tích tổng hợp tài liệu địa chất - địa vật lý để đánh giá đặc điểm, đặc tính rỗng – thấm tầng chứa dầu khí trầm tích Mioxen khu vực 103& 107, Bắc ... tài liệu địa chất - địa vật lý giếng khoan phù hợp với điều kiện địa chất đặc trưng khu vực nghiên cứu để xác định đặc điểm tầng chứa trầm tích Mioxen, 103& 107 - Tầng chứa dầu khí khu vực nghiên ... sinh địa tầng 5.Nội dung nghiên cứu Tổng hợp tài liệu địa chất, địa vật lý khoan khu vực 103& 107 nhằm làm sáng tỏ đặc điểm địa chất, điều kiện thành tạo môi trường trầm tích trầm tích Mioxen...
 • 28
 • 123
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm các hệ thống đứt gẫy khôi phục lại lịch sử kiến tạo lô X, Bắc bể Sông Hồng mối liên quan đến sự hình thành, tích tụ phá hủy dầu khí

Nghiên cứu đặc điểm các hệ thống đứt gẫy và khôi phục lại lịch sử kiến tạo lô X, Bắc bể Sông Hồng và mối liên quan đến sự hình thành, tích tụ và phá hủy dầu khí
... gẫy khôi phục lại lịch sử kiến tạo X, Bắc bể Sông Hồng mối liên quan đến hình thành, tích tụ phá hủy dầu khí phương pháp xác định tính chất đứt gẫy từi mặt cắt địa chấn, phương pháp xác định ... kiện hình thành, tích tụ phá hủy dầu khí khu vực Với mục đích nghiên cứu đặc điểm hoạt động kiến tạo khu vực Bắc bể Sông Hồng, em chọn đề tài tốt nghiệp: Nghiên cứu đặc điểm hệ thống đứt gẫy khôi ... 59 PHẦN 2: ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG ĐỨT GẪY TỚI HÌNH THÀNH VÀ PHÁ HỦY TÍCH TỤ DẦU KHÍ LÔ X, BẮC BỂ SÔNG HỒNG 62 CHƢƠNG 5: CƠ SỞ TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 62 5.1 CƠ SỞ...
 • 126
 • 123
 • 0

Định hướng nâng cao hiệu quả thu gom xử ký nước thải đô thị khu vực phía bắc thành phố thái nguyên đến năm 2020

Định hướng nâng cao hiệu quả thu gom và xử ký nước thải đô thị khu vực phía bắc thành phố thái nguyên đến năm 2020
... thoát nước tổng thể nhằm nâng cao hiệu thu gom xử nước thải đô thị cho khu vực phía Bắc thành phố Thái Nguyên đến năm 2020 Qua trình thực đề tài Định hướng nâng cao hiệu thu gom xử nước thải ... thải đô thị khu vực phía Bắc thành phố Thái Nguyên đến năm 2020 rút kết sau: - Hệ thống thoát nước khu vực phía Bắc thành phố Thái Nguyên trạng hệ thống thoát nước chung, nước mưa nước thải ... phố Thái Nguyên đô thị loại I vào năm 2010 Xuất phát từ điều kiện thực tiễn nêu trên, luận văn lựa chọn đề tài: Định hướng nâng cao hiệu thu gom xử nước thải đô thị khu vực phía Bắc thành phố...
 • 16
 • 197
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: 2 đặc điểm địa hoá và các khoáng vật chứa mn đặc trưng2 đặc điểm địa hoá và các khoáng vật chứa cr đặc trưng2 đặc điểm địa hoá và các khoáng vật chứa ti đặc trưng2 đặc điểm địa hoá và các khoáng vật chứa w mo đặc trưng2 đặc điểm địa hoá và các khoáng vật chứa cu đặc trưng2 đặc điểm địa hoá và các khoáng vật chứa pb zn đặc trưng2 đặc điểm địa hoá và các khoáng vật chứa al đặc trưng2 đặc điểm địa hoá và các khoáng vật chứa sn đặc trưng2 đặc điểm địa hoá và các khoáng vật chứa au đặc trưng2 đặc điểm địa hoá và các khoáng vật chứa pt đặc trưng2 đặc điểm địa hoá và các khoáng vật chứa u đặc trưng2 đặc điểm địa hóa và các khoáng vật đặc trưngphân lập và nhận dạng vi khuẩn có hoạt tính enzym lipaza dựa trên đặc điểm sinh hóa và sinh học phân tửđặc điểm địa hóa môi trường và nguy cơ ô nhiễm chì tỉnh hà tây cũđặc điểm địa chất và địa vật lý của vùng đông tuy hòaQuản lý hoạt động giáo dục hành vi văn hóa cho học sinh của trường Trung học phổ thông Quang Trung, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (Lv thạc sĩ)Quản lý rủi ro trong cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Truyện ngắn, tản văn Nguyễn Quang Thiều từ góc nhìn phê bình sinh thái (LV thạc sĩ)Phương trình lượng giác 11 ( đầy đủ lí thuyết bài tập )Analogue filter designbáo cáo bài tập lớn môn xác suất thống kêPháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ theo tuyến đường dài và cố định (tt)MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 12CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH THÁI HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNcách viết cv xin việc cho kỹ sư cơ khílý thuyết hạt nhân nguyên tử hay nhất.Giáo án nhận biết hình khối chủ đề phương tiện giao thôngthiet ke nha may, thiết kế hệ thống sấy thăng hoaCác yếu tố tạo động lực cho giảng viên tại Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MinhChế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại – quy định của pháp luật và thực tiễn (tt)Giáo án BD HSG địa lí 9cam nghi ve mai truongGiáo án lớp mầm chủ đề phương tiện giao thông đường thủy và hàng khôngKHÔNG GIAN văn hóa TRONG đoạn TRÍCH đất nước của NGUYỄN KHOA điềmBao cao ket qua doi moi sinh hoat to chuyen mon va su dung mang truong hoc ket noi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập