Bê tông cốt thép sợi .Ts Nguyễn Ngọc Lọng

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP CẦU ĐƯỜNG, NGUYỄN DUY PHƯƠNG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP CẦU ĐƯỜNG, NGUYỄN DUY PHƯƠNG
... BIỂU ĐỒ BAO LỰC CẮT ( KN ) IV VẼ BIỂU ĐỒ BAO VẬT LIỆU : Tính toán mô men kháng tính toán dầm bò cắt uốn cốt thép : Kết tính toán thể sau : SVTH : NGUYỄN DUY PHƯƠNG Trang : 11 TKMH KẾT CẤU BÊ TÔNG ... Diện tích cốt thép đai (mm2) Chọn cốt thép đai số 10, đường kính danh đònh d = 9.5 (mm), diện tích mặt cắt ngang cốt thép đai : SVTH : NGUYỄN DUY PHƯƠNG Trang : 17 TKMH KẾT CẤU BÊ TÔNG GVHD : ... SVTH : NGUYỄN DUY PHƯƠNG Trang : TKMH KẾT CẤU BÊ TÔNG GVHD : BÙI THANH QUANG  Kiểm tra lượng cốt thép tối đa : a 45,53 c = β d = 0,85 × 850 = 0,063 < 0,42 (thoả mãn ) d  Kiểm tra lượng cốt thép...
 • 23
 • 331
 • 1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP CẦU ĐƯỜNG, NGUYỄN PHÚC LAM

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP CẦU ĐƯỜNG, NGUYỄN PHÚC LAM
... + Biểu đồ bao lực cắt trạng thái giới hạn cường độ:(KN) 4.Vẽ biều đồ bao vật liêu : Nguyễn Phúc Lâm trang Thiết kế mơn học KCBT Tính tốn mơ men kháng tính tốn dầm bị cắt uốn cốt thép : kết tính ... dài triển khai cốt thép kéo khơng nhỏ 300 mm Chiều dài triển khai cốt thép  db(mm) sử dụng với cốt thép dọc sử dụng thép số 16 ldb=0,02Ab x fy/ fc' =0,02x284x420/ 28 =450,84 mm Đồng thời: ldb ... nghiêng cốt thép ngang với trục dọc, bố trí cốt thép đai vng góc với trục dầm nên α =900 φ : hệ số sức kháng cắt với BT thường φ =0,9 Av : diện tích cốt thép bị cắt phạm vi S(mm) Vs : khả chịu cắt cốt...
 • 18
 • 325
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP CẦU ĐƯỜNG, NGUYỄN MẠNH HÀ

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP CẦU ĐƯỜNG, NGUYỄN MẠNH HÀ
... Diện tích số 16 (mm2) fy = 420 MPa : Cường độ chảy cốt thép fc’ = 28 MPa : Cường độ chòu nén quy đònh tông tuổi 28 ngày TKMH KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP CĐB1-K44 Trang GVHD : BÙI THANH QUANG SVTH ... s (mm) : Bước cốt thép đai + β : Hệ số khả tông bò nứt chéo truyền lực kéo +φ : Góc nghiêng ứng suất nén kéo + β ,θ xác đònh cách tra độ thò tra bảng TKMH KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP CĐB1-K44 ... 182.17 141.73 71.62 Biểu đồ bao lực cắt trạng thái giới hạn cường độ : (vẽ) IV VẼ BIỂU ĐỒ BAO VẬT LIỆU Tính toán mômen kháng tính toán dầm bò cắt uốn cốt thép : Kết tính toán thể bảng sau : So lan...
 • 14
 • 220
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP CẦU ĐƯỜNG, NGUYỄN THU TRANG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP CẦU ĐƯỜNG, NGUYỄN THU TRANG
... dày cánh bề rộng sườn dầm:12hf + bw= 12 × 18 + 20 =236 cm Và bề rộng cánh tính toán không lớn bề rộng cánh chế tạo bf = 180 cm Vậy bề rộng cánh hữu hiệu b = 180 cm SVTH : NGUYỄN THU TRANG TRANG ... tính toán 350 1500 186.25 1800 200 400 SVTH : NGUYỄN THU TRANG TRANG TKMH: BTCT GVHD : CAO THỊ MAI HƯƠNG II TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH BỐ TRÍ CỐT THÉP TẠI MẶT CẮT GIỮA DẦM : Tính mômen tính toán ứng ... (Thỏa mãn) Diện tích cốt thép cần thiết As : As = 0.85´ a ´ b ´ fc' fy 0.85´ 3.856´ 180´ 35 As = = 49.16cm 420 Sơ đồ chọn thép bố trí thép : F Phương án 19 SVTH : NGUYỄN THU TRANG Ft ( cm2 ) 2.84...
 • 25
 • 280
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP CẦU ĐƯỜNG, ĐINH NGỌC VỸ LONG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP CẦU ĐƯỜNG, ĐINH NGỌC VỸ LONG
... => b tông bò nứt 6.2)Tính khả chòu kéo lớn cốt thép trạng thái giới hạn sử dụng: Z = 30000(N/mm) dc = 50 mm A= (diện tích phần b tông bọc cốt thép) /(số cốt thép chòu kéo) Tìm trọng tâm vùng b tông ... =19 mm Diện tích vùng tông cần tìm : 74400+180*ξ = 74400+180*19 = 77820 Tỷ số diện tích vùng tông bao bọc cốt thép có chung trọng tâm với cốt thép chòu kéo vào số cốt thép chòu kéo : A = ... liệu tính toán trên, ta vẽ biểu đồ bao lực cắt dầm sau : 4.VẼ BIỂU ĐỒ BAO VẬT LIỆU 4.1)Tính toán momen kháng tính toán dầm bò cắt uốn cốt thép 10 11 12 14 2786 972,86 21,85 Qua cánh 1012975992,55...
 • 19
 • 430
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP THEO 22TCN27205, NGUYỄN MINH CAO NHÂN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP THEO 22TCN27205, NGUYỄN MINH CAO NHÂN
... võng SVTH : Nguyễn Minh Cao Nhân- Đường Bộ K44 Thiết kế môn học: KCBTCT GVHD : Thư 5) Biểu đồ bao vật liệu Tính mô men kháng tính toán dầm bò uốn cắt thép Để tiết kiệm thép, số lượng cốt thép chọn ... suất kéo tông ( SVTH : Nguyễn Minh Cao Nhân- Đường Bộ K44 ) Thiết kế môn học: KCBTCT fc = GVHD : Thư Ma 1052.956 × 10 yt = × 681.215 = 16.39MPa Ig 4.3765 × 1010 Cường độ chòu kéo uốn tông f ... 0.8 Chiều cao vùng tông chòu nén β1 = β = 0.85 − 0.05 7 a 34.94 c= = = 43.675 mm < hf = 180 mm β1 0.8 Vậy trục trung hòa qua cánh SVTH : Nguyễn Minh Cao Nhân- Đường Bộ K44 Thiết kế môn học: KCBTCT...
 • 16
 • 368
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP THEO 22TCN27205, NGUYỄN NHO SỸ

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP THEO 22TCN27205, NGUYỄN NHO SỸ
... khoảng cách cánh tay đòn nội ngẫu lực Trường hợp tính theo tiết diện chữ nhật cốt thép đơn thì: Vs = SVTH: Nguyễn Nho Só 10 Thiết kế môn học : KCBTCT Quang GVHD : Bùi Thanh a dv = d - Đồng thời ... dọc, bố trí cốt thép đai vuông góc với trục dầm nên α =900 + φ : Hệ số sức kháng cắt, với b tông thường φ =0,9 +Av: Diện tích cốt thép bò cắt cự li s(mm) +Vs: Khả chòu lực cắt cốt thép (N) +Vc: ... cắt thiết kế kéo dài liên tục lên mặt đối diện cốt thép BIỂU ĐỒ BAO VẬT LIỆU SVTH: Nguyễn Nho Só 20 Thiết kế môn học : KCBTCT Quang SVTH: Nguyễn Nho Só GVHD : Bùi Thanh 21 ...
 • 21
 • 360
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP CẦU ĐƯỜNG, NGUYỄN QUỐC BẢO

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP CẦU ĐƯỜNG, NGUYỄN QUỐC BẢO
... đối diện cốt thép Tim gối SVTH: NGUYỄN QUỐC BẢO LỚP CẦU ĐƯỜNG 1-K44 BÊ TƠNG CỐT THẾP SVTH: NGUYỄN QUỐC BẢO BÙI THANH QUANG LỚP CẦU ĐƯỜNG 1-K44 BÊ TƠNG CỐT THẾP BÙI THANH QUANG 6.Kiểm sốt nứt: ... (d × A)   c  SVTH: NGUYỄN QUỐC BẢO LỚP CẦU ĐƯỜNG 1-K44 BÊ TƠNG CỐT THẾP BÙI THANH QUANG dc : chiều cao phần bêtơng tính từ thớ chịu kéo ngồi đến tâm gần ,theo bố trí cốt thép dọc có dc =40 mm ... bụng nhỏ chiều cao dv , bv=bw=200 mm từ kết ta lấy dv=577,3 mm SVTH: NGUYỄN QUỐC BẢO LỚP CẦU ĐƯỜNG 1-K44 BÊ TƠNG CỐT THẾP BÙI THANH QUANG + s (mm) :bước cốt thép đai + β :Hệ số khả BT bị nức chéo...
 • 19
 • 214
 • 0

Bài giảng Tóm tắt các công thức tính toán cấu kiện tông cốt thép - TS. Nguyễn Hữu Anh Tuấn (ĐH Kiến Trúc TP.HCM)

Bài giảng Tóm tắt các công thức tính toán cấu kiện bê tông cốt thép - TS. Nguyễn Hữu Anh Tuấn (ĐH Kiến Trúc TP.HCM)
... lặp, dùng b tông nặng điều kiện độ ẩm tự nhiên η = (cốt thép có gờ); = 1,2 (cốt thép tròn trơn) σs ứng suất cốt thép lớp µ hàm lượng cốt thép chịu kéo, lấy nhỏ 2% d đường kính cốt thép, tính mm ... 0,01 với b tông nặng β=1 với tiết diện chữ nhật y=h/2 l0 − 0,01Rb h (Rb tính MPa) 13 C T NÉN L CH TÂM, TI T DI N CH NH T BÀI TOÁN TÍNH C T THÉP Đ I X NG Tính nhanh Ncr theo công thức GS Nguyễn ... Rb (Rb tính MPa) α = 0,85 với b tông nặng σsc,u = 400 ÷ 500 MPa Cách thiết lập công thức tính toán Sơ đồ ứng suất, phương trình cân bằng: TC giống tiêu chuẩn cũ Ví dụ tính cốt dọc cho cấu kiện...
 • 24
 • 682
 • 4

Tóm tắt bài giảng môn học kết cấu tông cốt thép 2 kết cấu cầu thang tông cốt thép TS nguyễn hữu anh tuấn

Tóm tắt bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép 2 kết cấu cầu thang bê tông cốt thép  TS nguyễn hữu anh tuấn
... tăng 25 % Khuy n cáo cho thi t k th c t : v thang r ng 1 .2- 1.8m, nh p thang dài 2. 7-3.6m, chi u cao t ng 3.0-4.5m, b n thang dày 150 -25 0mm Staircase Design v1_NgHuuAnhTuan 1/04 /20 15 C U THANG ... Design v1_NgHuuAnhTuan 17 1/04 /20 15 C U THANG XO N D NG B N CH U L C C U THANG XO N D NG B N CH U L C Staircase Design v1_NgHuuAnhTuan 18 1/04 /20 15 B N THANG CÓ D M LIMON (C N THANG) HAI BÊN Th đ xu ... Design v1_NgHuuAnhTuan 15 1/04 /20 15 C U THANG XO N D NG B N CH U L C C U THANG XO N D NG B N CH U L C Staircase Design v1_NgHuuAnhTuan 16 1/04 /20 15 C U THANG XO N D NG B N CH U L C C U THANG XO N...
 • 21
 • 227
 • 2

Phản ứng của sợi thép tông cốt thép chịu AIR

Phản ứng của sợi thép bê tông cốt thép chịu AIR
... this reseach is to investigate the response of Steel fiber reinforced concrete (SFRC) subjected to air blast loading In this study two type of concrete specimens, which are normal reinforce concrete ... charge weight of kg explosive at a standoff distance of 0.6 meter to determine their response to air blast loading After each test, the failure mode of the specimen was recorded and examined The ... panel was then fixed to the steel support frame as shown in Fig The explosive is suspended in mid air at 600mm stand-off distance towards the panel The blast test set up is shown in Fig 600mmve...
 • 6
 • 288
 • 2

Kết cấu tông cốt thép 2 (phần kết cấu nhà cửa) chương 1: nguyên lý thiết kế kết cấu tông cốt thép

Kết cấu bê tông cốt thép 2 (phần kết cấu nhà cửa) chương 1: nguyên lý thiết kế kết cấu bê tông cốt thép
... cäng âãø chn phỉång ạn kãút cáúu cho ph håüp, nhà m âảt hiãûu qu kinh tãú Lỉûa chn VL sỉí dủng 3 .2 Tênh toạn ti trng v cạc tạc âäüng : Càn cỉï TCVN 27 37-95 3.3 Tênh toạn så bäü kêch thỉåïc tiãút ... cáúu kiãûn - T lãû 1/100 ; 1 /20 0 ; 1/500 KHOA XÁY DỈÛNG DD&CN - ÂHBKÂN NGUN L THIÃÚT KÃÚ 5 .2 Bn v bäú trê cäút thẹp cáúu kiãûn : Näüi dung cáưn thãø hiãûn : - T lãû 1 /20 ; 1/50 ; 1/100 Qui ỉåïc ... cho phẹp gim ti trng tảm thåìi theo âäü låïn ca ä bn v säú táưng nàòm trãn tiãút diãûn âang xẹt 2. 2 Tênh toạn näüi lỉûc : Viãûc toạn cọ thãø tiãún hnh theo så âäư ân häưi hay så âäư khåïp - Tênh...
 • 6
 • 852
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối nguyễn đình cốngdo an be tong cot thep 2 thay nguyen van phonginh toan ket cau be tong cot thep theo mo hinh gian ao pgs ts nguyen viet trungnguyên lỹ bê tông cốt thépgiáo trình bê tông cốt thép của nguyễn đình cốnggiáo trình bê tông cốt thép 1 nguyễn đình cốngkết cấu bê tông cốt thép nguyễn đình cốngbê tông cốt thép 2 nguyễn văn thạchướng dẫn đồ án bê tông cốt thép 1 nguyễn văn hiệpnguyên lý tính toán kết cấu bê tông cốt théptính toán cột bê tông cốt thép nguyen dinh congsách bê tông cốt thép 2 nguyễn đình cốngbê tông cốt thép 2 nguyễn đình cốngsàn sườn bê tông cốt thép nguyễn đình cốnggiáo trình bê tông cốt thép 2 nguyễn đình cốngGiáo án KHTN 7 HK II Vnen đầy đủ, hayGiao an KHTN 6 (Sinh)SÁCH bài tập Làm CHỦ kỹ NĂNG mềmBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô lý THUYẾT HÀNH VI của NGƯỜI sản XUẤT và NGƯỜI TIÊU DÙNGBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, NHỮNG vấn đề CHUNG về KINH tế VI mô và lý THUYẾT CUNG cầuTÀI LIỆU THAM KHẢO CÁCH TIẾP cận về CHỦ NGHĨA xã hội của hồ CHÍ MINH NHƯ THẾ nàoTÀI LIỆU THAM KHẢO QUAN NIỆM của hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMFactors influencing the adoption of internet banking a case study in ho chi minh cityPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc an giangQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế NGUỒN NHÂN lực, SAU đại họcTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ nội DUNG ôn tập môn KINH tế vĩ mô, SAU đại họcSÁCH SCAN Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng (Nguyễn Quang Cự Nguyễn Mạnh Dũng)SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TOÁN THPT: Hướng dẫn học sinh tìm ẩn phụ bằng phương pháp “chia” để giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình Đại số 10 .Soạn bài Khóc Dương KhuêCác kỹ thuật xét nghiệm test nhanh HIV. Tét nhanh Determine, SD Bioline....TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2017CÁCH VƯỢT QUA BÀI TEST TIẾNG ANH PHỎNG VẤNTỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾDac diem khi hau viet nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập