O`Reilly mastering regular expressions, 3rd ed friedl

o'reilly - mastering regular expressions in java 2nd edition

o'reilly - mastering regular expressions in java 2nd edition
... bring in search-and-replace, or perhaps string splitting (splitting a string into substrings separated by matches of a regex), it can become much more complex Thinking about search-and-replace, ... benchmarking something as complex as a regex engine And the winner is The mind-numbing statistics just discussed take into account only a small fraction of the many, varied tests I did In looking ... PM Mastering Regular Expressions Second Edition Jeffrey E F Friedl Beijing • Cambridge • Farnham • Köln • Paris • Sebastopol • Taipei • Tokyo Java Java didn’t come with a regex package until Java...
 • 36
 • 218
 • 0

O’Reilly Mastering Perl 2007 phần 1 pdf

O’Reilly Mastering Perl 2007 phần 1 pdf
... Noninteractive Programs perl s Config Summary Further Reading 17 1 17 4 17 7 18 3 18 7 18 8 18 9 19 1 19 1 12 Detecting and Reporting Errors 19 3 Perl Error Basics Reporting ... Objects AutoSplit Summary Further Reading 13 7 14 1 14 3 14 5 14 7 14 7 14 8 15 2 15 4 15 4 15 5 15 5 10 Modifying and Jury-Rigging Modules 15 7 Choosing the Right Solution Replacing ... Suites Summary Further Reading 91 93 96 97 10 2 10 7 10 9 11 0 Cleaning Up Perl 11 1 Good Style perltidy De-Obfuscation Perl: :Critic Summary Further...
 • 33
 • 87
 • 0

O’Reilly Mastering Perl 2007 phần 2 ppt

O’Reilly Mastering Perl 2007 phần 2 ppt
... Setting an EVAL scope, savestack=3 17 < Perl> < hacker> | 10: CLOSE1 17 < Perl> < hacker> | 12: EXACT < hacker,> 25 | 15: END 26 | Chapter 2:  Advanced Regular Expressions Match ... use the Perl TaintCheck directive for mod _perl 1.x: PerlTaintCheck On Taint Checking | 35 In mod _perl 2, I include -T in the PerlSwitches directive: PerlSwitches -T I can’t use this in htaccess ... I just say "Perl" This is a Perl line Perl is the current version Just another Perl hacker, At the end is Perl Remember that (?!PATTERN) is a lookahead assertion,...
 • 32
 • 78
 • 0

O’Reilly Mastering Perl 2007 phần 3 pot

O’Reilly Mastering Perl 2007 phần 3 pot
... Text::Autoformat::BEGIN 3. 71 0. 035 0. 035 697 0.0001 0.0001 HTTP::Headers::_header 3. 18 0. 030 0. 030 0.0 037 0.0 037 DynaLoader::dl_load_file 3. 18 0. 030 0.079 0.0149 0. 039 3 Text::Template::GEN0::BEGIN 3. 18 0. 030 0.068 ... avg (first 0.027711s, 0.027711s, max 0 .34 1782s) 'SELECT name FROM names WHERE id = 11' => 1. 136 748s / = 0.12 630 5s avg (first 0. 032 328s, 0. 032 328s, max 0 .37 8916s) The top line gives me the wallclock ... ?, ? )' => 3. 229462s / 1002 = 0.0 032 23s avg (first 0.001767s, 0.000 037 s, max 0.108 636 s) 'SELECT name FROM names WHERE id = 1' => 1.204614s / 18 = 0.066923s avg (first 0.012 831 s, 0.01 030 1s, max...
 • 32
 • 158
 • 0

O’Reilly Mastering Perl 2007 phần 4 pdf

O’Reilly Mastering Perl 2007 phần 4 pdf
... 79 69 76 94 90 78 88 94 94 81 67 75 51 151 94 91 78 80 1 24 110 102 1 04 106 1 04 88 72 74 111 AVERAGE 100 97 80 91 Results saved in file:///home/brian/perlbench-0.93/benchres-002/index.html If I ... CPU) ordinary_mod: 28 secs ( 5.57 usr + 21 .49 sys = 27.06 CPU) ordinary_orig: 34 secs ( 7.86 usr + 24. 74 sys = 32.60 CPU) schwartz_mod: secs ( 5.12 usr + 2 .47 sys = 7.59 CPU) schwartz_orig: 12 secs ... glob: 14 secs ( 6.28 usr + 8.00 sys = 14. 28 CPU) ordinary_mod: 73 secs ( 14. 25 usr + 57.05 sys = 71.30 CPU) ordinary_orig: 93 secs (20.83 usr + 66. 14 sys = 86.97 CPU) schwartz_mod: 20 secs ( 14. 06...
 • 32
 • 87
 • 0

O’Reilly Mastering Perl 2007 phần 5 pps

O’Reilly Mastering Perl 2007 phần 5 pps
... McAdams wrote Perl Critic” for The Perl Review 2.3 (Summer 2006): http:// www.theperlreview.com Perl: :Critic has its own web site where you can upload code for it to analyze: http:// perlcritic.com/ ... came before me Further Reading See the perltidy site for more details and examples: http://perltidy.sourceforge.net/ You can install perltidy by installing the Perl: :Tidy module It also has plug-ins ... Every policy is simply a Perl module The policy modules live under the Perl: :Critic::Pol icy::* namespace and inherit from the Perl: :Critic::Policy module.‖ package Perl: :Critic::Policy::Subroutines::ProhibitMagicReturnValues;...
 • 32
 • 162
 • 0

O’Reilly Mastering Perl 2007 phần 6 pdf

O’Reilly Mastering Perl 2007 phần 6 pdf
... $result return $result; } # The Mastering Perl web site, with book text and source code, is at http://www.pair.com/comdog/ mastering_ perl Wrapping Subroutines | 167 To this right, however, I need ... ISBN.pm.dist 2007- 02-05 00: 26: 27.000000000 -0500 +++ ISBN.pm 2007- 02-05 00:27:57.000000000 -0500 @@ -59,8 +59,8 @@ * Best Practical provides its RT service for no charge to the Perl community ... Variables Perl uses several environment variables to its work The PERL5 OPT environment variable simulates me using those switches on the command line, and the PERL5 LIB 174 | Chapter 11: Configuring Perl...
 • 32
 • 105
 • 0

O’Reilly Mastering Perl 2007 phần 7 docx

O’Reilly Mastering Perl 2007 phần 7 docx
... root-logger.conf log 4perl. rootLogger = ERROR, myFILE log 4perl. appender.myFILE = Log::Log 4perl: :Appender::File log 4perl. appender.myFILE.filename = error_log log 4perl. appender.myFILE.mode = append log 4perl. appender.myFILE.layout ... log 4perl. appender.CSV.params.1 log 4perl. appender.CSV.params.2 log 4perl. appender.CSV.params.3 log 4perl. appender.CSV.params.4 log 4perl. appender.CSV.usePreparedStmt = = = = = %P %p %F %L log 4perl. appender.CSV.layout ... Michael Schilli wrote about Log 4perl on Perl. com, “Retire Your Debugger, Log Smartly with Log::Log 4perl! ” (http://www .perl. com/pub/a/2002/09/11/log 4perl. html) Log 4Perl is closely related to Log4j...
 • 32
 • 186
 • 0

O’Reilly Mastering Perl 2007 phần 8 pot

O’Reilly Mastering Perl 2007 phần 8 pot
... around Pod::Perldoc, which I can see by using perldoc to look at its own source: $ perldoc -m perldoc #!/usr/bin /perl eval 'exec /usr/local/bin /perl -S $0 ${1+"$@"}' if 0; # This "perldoc" file ... such as Pod::Perldoc::ToText What else is there? To find the directory for these translators, I use the -l switch: $ perldoc -l Pod::Perldoc::ToText /usr/local/lib /perl5 /5 .8. 4/Pod/Perldoc/ToText.pm ... /usr/local/lib /perl5 /5 .8. 4/Pod/Perldoc BaseTo.pm ToChecker.pm ToNroff.pm GetOptsOO.pm ToMan.pm ToPod.pm ToRtf.pm ToText.pm ToTk.pm ToXml.pm Want all that as a Perl one-liner? $ perldoc -l Pod::Perldoc::ToText...
 • 32
 • 74
 • 0

O’Reilly Mastering Perl 2007 phần 9 pot

O’Reilly Mastering Perl 2007 phần 9 pot
... Perl ? $ perl -e 'printf "[%s]\n", ( "perl" ^ "Perl" )' [ ] Okay, that’s a bit hard to see so I’ll use ord to translate that into its ASCII value: $ perl -e 'printf "[%d]\n", ord( "perl" ^ "Perl" )' ... 0b11111111111111111111111111111010 value is 4 294 967 290 -6 value is 0b00000000000000001111111111111110 ~ value is 0b11111111111111110000000000000001 value is 4 294 901761 65534 -65535 The ~ operator also ... 0b11111111111111111111111100000000 value is 4 294 967040 255 -256 value is 0b00000000000000000000000010000000 ~ value is 0b11111111111111111111111101111111 value is 4 294 967167 128 -1 29 value is 0b00000000000000000000000000000101...
 • 32
 • 160
 • 0

O’Reilly Mastering Perl 2007 phần 10 potx

O’Reilly Mastering Perl 2007 phần 10 potx
... 56 PERL5 OPT environment variable, 174 Perl: :Critic module, 118–122 perlbench tool, 92, 107 109 perldebguts documentation, 26, 29 benchmarking and, 102 perldebug documentation, 59 perldoc, 239 perlfunc ... 32 PAUSE (Perl Authors Upload Server), 159 Perl Authors Upload Server (PAUSE), 159 Perl Best Practices, 14, 112 Perl Power Tools, 95, 240 Perl Review, 266 perl5 db.pl, 47, 59, 60–63 PERL5 LIB environment ... people Although you could adequately learn Perl from our series of Learning Perl, Intermediate Perl, and Mastering Perl (or even taking a Stonehenge Perl class), you need to learn from other people,...
 • 34
 • 171
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)Vận dụng phương pháp nêu vấn đề và sử dụng tình huống trong dạy học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen GmDREB2 nhằm cải thiện tính chịu hạn của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng phân giải chất thải hữu cơ của giun quế tại thành phố Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Phát triển du lịch ở huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)Kinh tế, văn hóa huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái nửa đầu thế kỉ XIX (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục thống kê tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá đặc điểm, điều kiện môi trường sinh thái vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Sơn La (LV thạc sĩ)Đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÍ THỰC TẾ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG 4 CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN – VẬT LÍ 10 CƠ BẢNChâu Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn nửa đầu thế kỉ XIX (LV thạc sĩ)Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát, xử lý các nguồn nước thải trước khi xả thải vào sông lô, đoạn qua thành phố tuyên quangTăng cường cải cách hành chính thuế tại cục thuế tỉnh tuyên quanghiệu ứng plasmon bề mặt, quá trình tạo hạt nano bạcNghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên núi phia oắc phia đén huyện nguyên bình tỉnh cao bằngKết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phẫu thuật nội soi ngược dòng tán sỏi với nguồn năng lượng laser holmium tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênPhát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán giải tích lớp 11 cho học sinh ở nước CHDCND lào
Đăng ký
Đăng nhập