2463 entry term test

THE SECOND TERM TEST – GRADE 11

THE SECOND TERM TEST – GRADE 11
... thi: 328 THE SECOND TERM TEST GRADE 11 Time : 45 minutes I Read the passage, then choose the best answer: ( From 01 to 06 ) Old St Paul was built a long time ago It was burnt down in the Great ... got to the zoo, A people was watching the animals B people were watching the animals C people will watch the animals D people watched the animals II Choose the correct sentence which has the same ... school .the morning A at B in C on D by V Choose the best form of the verbs in brackets: ( From 23 to 30 ) Peter and John are friends They (23 work ) together in a factory They (24 know) .each other...
 • 13
 • 1,256
 • 13

Term-Test 12 - CB

Term-Test 12 - CB
... Câu 21: Chọn phương án (A, B, C D) để hoàn thành câu sau: 'Would you like another cup of coffee?' - ' ' A No, thank you I've had enough B You're so nice C My pleasure D Fine, thank you Câu 22 : ... products and need more and more water We live in a world of water But almost all of it — about 97% - is in the oceans This water is too salty to be used for drinking, farming, and manufacturing Only...
 • 3
 • 231
 • 0

FIRST - TERM TEST REVIEW (ENGLISH 11)

FIRST - TERM TEST REVIEW (ENGLISH 11)
... clean water in many parts of the world today a drainage b loss c decrease d shortage III WRITING : Review _ the structure of formal and informal letters _ sentence structures in letters _ sentence ... (move) into the next class B Verb Forms : Choose the best answer 1/ I have decided that second-hand coat a not buy b not to buy c not buying 2/ Do your parents allow with us now ? a to go ... Please, please !”  3/ “ Give me your homework”  4/ “ I’ll buy you an ice-cream”  5/ “ Please, don’t smoke in my car”  6/ “I’m sorry I didn’t phoned...
 • 4
 • 359
 • 14

review for the first term test

review for the first term test
... to talk about the usage of the Past simple tense - Form ? T asks sts to talk about the form of the Past simple tense - Examples? T asks sts to give some examples and write them on the board * Work ... calls some sts to go to the board to write all the tenses they have learnt - T and the whole class check and correct if necessary - T gives feedback Tens es I./ Review Review: * Tenses: - Use ... laptop days ago? The Past simple with wish The Past simple is used to make a wish about the present I wish my husband didn t smoke so much I wish I lived in a big city It is boring in the country...
 • 3
 • 438
 • 0

THE FIRST TERM TEST-ENGLISH 6 (JAP)

THE FIRST TERM TEST-ENGLISH 6 (JAP)
... In the afternoon, he (8.play) ………… sports or reads books In the evening, He (9.do) ………his homework and (10.watch) ………… television He goes to bed at 10 o’clock IV.Make the sentences,basing on the ... correct sentence : 1.there are four people in his family 2.He is an engineer 3.No,she doen’t.She goes to work by motorbike 4.He is in class 6A 5.He does his homework in the evening III 0.25p ... 2.brushes 3.has 4.goes 6. comes 7.has 8plays 9.does IV 0.5p / a correct sentence :1.She goes to school by bicycle 2.My father is watching TV now 3.We don’t have English on Saturdays 4.There aren’t any...
 • 2
 • 323
 • 0

THE SECOND TERM TEST-E 6 (JAP)

THE SECOND TERM TEST-E 6 (JAP)
... Minh is the biggest city in Viet nam IV.0.5p / a correct sentence 1.Tuan listens to music in his freetime 2.We visit our grandmother twice a week 3.I am taller than my brother 4.They are ... : 1.35 years old 2.doctor *Tape script: 5,0 2,5 3 .the USA 2,5 20 2,5 4.student 5.Japanese •Mr John is 35 years old.He is a doctor.He is from the USA.He speaks English •Hello.My name’s Lee.I’m ... week 3.I am taller than my brother 4.They are watching a soccer match now 5.What about going to the movies ? 10 ...
 • 2
 • 374
 • 0

THE 1ST TERM TEST GRADE 122011

THE 1ST TERM TEST GRADE 122011
... Ø /the D the/ an Question 31: rich should help poor and disabled A a/a/a B the/ the /the C Ø/Ø/Ø D the/ the/Ø Question 32: I can’t the test because it is too difficult A If the test ... Ø/in C Ø/on D the/ Ø Question 25: I can’t the test because it is too difficult A If the test weren’t too difficult, I could it B If the test isn’t too difficult, I can it C If the test weren’t ... B the/ the/Ø C the/ the /the D Ø/Ø/Ø Question 24: Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest A found B country C count D sound Question 25: Choose the...
 • 9
 • 367
 • 2

6th-1st term test

6th-1st term test
... Listening text 1st term test (2010 -2011) – Grade Nga’s family live in a small house in the country It’s beautiful There ... left, there are tall trees There is a lake near the house It’s very quiet here Listening text 1st term test (2010 -2011) – Grade Nga’s family live in a small house in the country It’s beautiful There ... left, there are tall trees There is a lake near the house It’s very quiet here Listening text 1st term test (2010 -2011) – Grade Nga’s family live in a small house in the country It’s beautiful There...
 • 3
 • 157
 • 0

The first term test-class 9

The first term test-class 9
... 4.This car is too expensive for me to buy It is such They had painted their house white Their house During his childhood the family lived in Cornwall His family used to ...
 • 2
 • 234
 • 2

first term test

first term test
... the disabled D the disableed - The end LE XOAY HIGH SCHOOL FIRST TERM TEST SUBJECT: ENGLISH (Time: 45 minutes) Full name: code 209 Class: 21 22 23 24 25 26 10 27 ... going, but no one answered me - The end LE XOAY HIGH SCHOOL FIRST TERM TEST SUBJECT: ENGLISH (Time: 45 minutes) Full name: code 357 Class: 21 22 23 24 25 26 10 27 ... fit B little C eaten D click - The end LE XOAY HIGH SCHOOL FIRST TERM TEST SUBJECT: ENGLISH (Time: 45 minutes) Full name: code 485 Class: 21 22 23 24 25 26 10 27...
 • 19
 • 185
 • 1

THE FIRST TERM TEST

THE FIRST TERM TEST
... them / decide which home / stay now?   Question V: Rewrite the following sentences, beginning as shown, so that the meaning stay the same (3 points) “Helen, Would you like to come to lunch on ... sentences, using the suggested words (1 point) Little John / seem / know / his important role/ party / keep / grin / all the time  He/ congratulate / us / win / marathon race / hold / Boston  THE END ... 1- How / brothers / sisters / John Travolta / have?   2- What movie / he / work / when / meet / Kelly Preston?   3- Why / it / difficult / them / decide which home / stay...
 • 2
 • 332
 • 1

first term test with key

first term test with key
... wouldn’t D weren’t/ would - - The end -LE XOAY HIGH SCHOOL FIRST TERM TEST SUBJECT: ENGLISH Trang 3/13 - Mã đề thi 169 (Time: 45 minutes) Full name: code 245 Class: ... D Câu 11: They couldn’t image……….without electricity or getting to work without a car A having lived B to live C being lived D living Câu 12: Choose the word with the underlined part that has ... - - The end -Trang 6/13 - Mã đề thi 169 LE XOAY HIGH SCHOOL FIRST TERM TEST SUBJECT: ENGLISH (Time: 45 minutes) Full name: code 326 Class: 21 22 23 24 25 26 27 28...
 • 13
 • 234
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: NHỮNG QUAN điểm lý LUẬN , PHƯƠNG PHÁP LUẬN và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu CHÍNH SÁCH xã hộiVAI TRÒ của tổ CHỨC ĐẢNG CHÍNH QUYỀN và đoàn THỂ cơ sở TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH xã hộiCHÌNH SÁCH của NHÀ nước đối với PHẬT GIÁO NAM TÔNG và đạo TIN LÀNH của ĐỒNG bào dân tộc TIỂU sốCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNBiểu hiện và tinh sạch staphylococcal enterotoxin b (SEB) từ chủng tụ cầu vàng staphylococcus aureus được phân lập tại thái nguyênĐánh giá kết quả điều trị gãy hở độ IIIA thân xương dài chi trên bằng kết hợp xương nẹp vít thì đầu (tt)Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thận (FULL TEXT)Grammar for english language teacherThực trạng của việc huy động và sử dụng nguồn vốn trong nước của nước ta hiện nay và kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn nàySÁCH SCAN Thực hành máy san (Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ GTVT)Quy đổi đơn vị gray, rem, msvChẩn đoán hình ảnh trong đột quỵ nãoRenewables information2017 overviewSÁCH SCAN Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động (Đặng Gia Hải)đồ án kỹ sư xây dựng thiết kế và thi công công trình “nhà ở trung cư ”nghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặngsốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụngtổng hợp cuâ hỏi bảo vệ đồ án xây dựngNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai DK 9901 tại huyện trấn yên, tỉnh yên báibáo cáo thực tập chung cư imperia sky garden 423 minh khai30010 58 câu ứng dụng di truyền học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập