Độc lập tư pháp và việc bảo đảm quyền con người

Độc lập pháp việc bảo đảm quyền con người

Độc lập tư pháp và việc bảo đảm quyền con người
... Chương 1: pháp độc lập pháp Chương 2: Mối quan hệ độc lập pháp quyền người Chương 3: Độc lập pháp việc bảo đảm quyền người Việt Nam CHƯƠNG - TƯ PHÁP VÀ ĐỘC LẬP TƯ PHÁP 1.1 pháp 1.1.1 ... thống tính độc lập pháp gắn với việc bảo đảm, bảo vệ quyền người, thể nội dung sau đây: - Làm rõ vai trò độc lập pháp việc bảo đảm quyền người mối liên hệ quyền người với độc lập pháp; - ... chí độc lập pháp 10 1.2.3 Các điều kiện bảo đảm độc lập pháp 31 1.3 Độc lập pháp Nhà nước pháp quyền 32 CHƯƠNG II - MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘC LẬP TƯ PHÁP VÀ QUYỀN CON NGƯỜI...
 • 114
 • 97
 • 0

Độc lập pháp việc bảo đảm quyền con người

Độc lập tư pháp và việc bảo đảm quyền con người
... tính độc lập pháp gắn với việc bảo đảm, bảo vệ quyền ngƣời, thể nội dung sau đây: - Làm rõ đƣợc vai trò độc lập pháp việc bảo đảm quyền ngƣời mối liên hệ quyền ngƣời với độc lập pháp; ... gia, nhƣ nhà lập pháp quan tâm trọng Do đó, việc nghiên cứu độc lập pháp việc bảo đảm quyền ngƣời bổ ích, đặc biệt Việt Nam giai đoạn xây dựng nhà nƣớc pháp quyền Sự độc lập pháp chắn tiêu ... - ĐỘC LẬP TƢ PHÁP VÀ VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƢỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Error! Bookmark not defined 3.1 Độc lập pháp Việt Nam Error! Bookmark not defined 3.1.1 Khái quát pháp “độc...
 • 18
 • 16
 • 0

Các biện pháp xử lý hành chính khác việc bảo đảm quyền con người

Các biện pháp xử lý hành chính khác và việc bảo đảm quyền con người
... khoa học cấp Bộ Các biện pháp xử hành khác việc đảm bảo quyền người ; Các chuyên đề nghiên cứu vấn đề cụ thể thuộc phạm vi Đề tài biện pháp xử hành khác việc bảo đảm quyền người 14 CHƯƠNG ... cứu việc áp dụng biện pháp xử hành khác việc đảm bảo quyền người để bước đầu hình thành chế pháp để quan quản hành nhà nước thực quyền yêu cầu xem xét, xử thủ tục tư pháp vi phạm nghiêm ... HIỆN HÀNH VỀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH KHÁC TRONG VIỆC ĐỐI CHIẾU VỚI PHÁP LUẬT QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN CON NGƯỜI Điều PLXLVPHC quy định XLVPHC bao gồm xử phạt vi phạm hành biện pháp xử lý...
 • 126
 • 586
 • 4

Vai trò của pháp trong việc bảo vệ quyền con người ở việt nam

Vai trò của tư pháp trong việc bảo vệ quyền con người ở việt nam
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT TRNG TH THY DUNG VAI TRò CủA PHáP TRONG VIệC BảO Vệ QUYềN CON NGƯờI VIệT NAM Chuyờn ngnh: Phỏp lut v Quyn ngi Mó s: Chuyờn ngnh o to thớ im ... quyn ngi 31 1.4 Vai trũ ca t phỏp vic bo v quyn ngi theo lut quc t 37 Chng 2: THC TRNG BO M QUYN CON NGI TRONG HOT NG T PHP VIT NAM 42 2.1 Khỏi quỏt h thng t phỏp Vit Nam 42 2.2 ... THC TRNG BO M QUYN CON NGI TRONG HOT NG T PHP VIT NAM 2.1 Khỏi quỏt h thng t phỏp Vit Nam H thng t phỏp nc ta mi ch c xõy dng t sau Cỏch mng thỏng nm 1945, thnh lp nh nc Vit Nam Dõn ch cng hũa...
 • 93
 • 279
 • 2

Phát triển thủy điện với việc bảo đảm quyền con người. Phân tích từ thực tiễn công trình thủy điện Tuyên Quang

Phát triển thủy điện với việc bảo đảm quyền con người. Phân tích từ thực tiễn công trình thủy điện Tuyên Quang
... diện lý luận thực tiễn để ngày hoàn thiện Với lý trên, học viên chọn đề tài Phát triển thủy điện với việc bảo đảm quyền người Phân tích từ thực tiễn công trình thủy điện Tuyên Quang làm đề ... cầu bảo đảm quyền ngƣời nhà nƣớc cƣỡng chế di dời dân để thực dự án thủy điện từ thực tiễn công trình thủy điện Tuyên Quang 85 Chƣơng 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƢỜI TRONG PHÁT TRIỂN ... thủy điện phát triển kinh tế - xã hội ảnh hƣởng phát triển thủy điện với việc bảo đảm quyền ngƣời 1.2.1 Vai trò thủy điện phát triển kinh tế - xã hội 1.2.2 Sự ảnh hƣởng phát triển thủy điện với...
 • 126
 • 130
 • 1

Vai trò của pháp luật tố tụng hình sự trong việc bảo đảm quyền con người

Vai trò của pháp luật tố tụng hình sự trong việc bảo đảm quyền con người
... trạng vai trò pháp luật tố tụng hình việc bảo đảm quyền ngƣời, từ đề phƣơng hƣớng, giải pháp bảo đảm quyền ngƣời pháp luật tố tụng hình chọn đề tài Vai trò pháp luật tố tụng hình việc bảo đảm quyền ... thể 1.3 LÝ LUẬN VỀ VAI TRÕ CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỚI VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƢỜI 1.3.1 Pháp luật tố tụng hình với việc bảo đảm quyền người Quyền ngƣời pháp luật hai yếu tố tách rời mà có ... THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỚI VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 VAI TRÕ CỦA CÁC MÔ HÌNH VÀ NGUYÊN TẮC TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỚI VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƢỜI...
 • 108
 • 175
 • 0

Đề cương Luận văn thạc sĩ Phát triển thủy điện với việc bảo đảm quyền con người. Phân tích từ thực tiễn công trình thủy điện Tuyên Quang

Đề cương Luận văn thạc sĩ Phát triển thủy điện với việc bảo đảm quyền con người. Phân tích từ thực tiễn công trình thủy điện Tuyên Quang
... đề tài: “ Phát triển thủy điện với việc bảo đảm quyền người Phân tích từ thực tiễn công trình thủy điện Tuyên Quang Đặt vấn đề 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Việc xây dựng công trình thủy ... dân tái định cư công trình thủy điện Tuyên Quang Từ đó, xác định quyền bảo đảm có nguy ảnh hưởng đến việc thụ hưởng quyền thực di dân, tái định cư công trình thủy điện Tuyên Quang Chương III: ... Việt Nam, chế bảo đảm quyền thực tiễn công trình thủy điện Tuyên Quang Luận văn mong muốn đề xuất số đóng góp nhằm hoàn thiện hệ thống sách liên quan đến tái định cư để phát triển thủy điện, đặc...
 • 8
 • 180
 • 0

Pháp luật về bảo đảm quyền con người trong hoạt động xét xử hình sự ở Việt Nam hiện nay

Pháp luật về bảo đảm quyền con người trong hoạt động xét xử hình sự ở Việt Nam hiện nay
... pháp luật bảo đảm quyền người xét xử hình * Nhiệm vụ: - Tìm hiểu sở lý luận quyền người nghiên cứu đặc trưng quyền người xét xử hình - Phân tích, đánh giá quy định pháp luật bảo đảm quyền người xét ... Các bảo đảm xét xử Toà án 60 3.4 Nội dung hoàn thiện pháp luật Hình Tố tụng hình nhằm bảo đảm quyền người 61 3.4.1 Về pháp luật hình 61 3.4.2 Về pháp luật tố tụng hình ... hoàn thiện pháp luật bảo đảm thực quyền người pháp hình * Phạm vi: Đề tài nghiên cứu pháp luật bảo đảm thực quyền người bị cáo bị truy tố trước Toà mà không sâu phân tích pháp luật bảo đảm quyền...
 • 97
 • 271
 • 0

NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỚI VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY

NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỚI VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY
... Chương NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 3.1 HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN ... Nhà nước việc bảo đảm QCN, đồng thời đặt nhiều thách thức cho Nhà nước việc bảo đảm QCN 3.2 THỰC TRẠNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ 3.2.1 ... việc bảo đảm quyền người điều kiện hội nhập quốc tế Các công trình nghiên cứu nhà nước việc bảo đảm QCN điều kiện HNQT gồm: đề tài Bảo đảm quyền người Việt Nam bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc...
 • 27
 • 82
 • 0

Quyền được thông tin từ góc độ bảo đảm quyền con người liên hệ với dự luật tiếp cận thông tin ở Việt Nam

Quyền được thông tin từ góc độ bảo đảm quyền con người và liên hệ với dự luật tiếp cận thông tin ở Việt Nam
... bảo đảm quyền thông tin công dân việc làm cần thiết xây dựng Luật Tiếp cận thông tin 3.1 Quyền thông tin mối quan hệ với quyền khác công dân Thiết kế, xây dựng ban hành đạo luật quyền thông tin ... công nghệ thông tin bảo đảm quyền tiếp cận thông tin cần đóng vai trò tảng Quyền tiếp cận thông tin Việt Nam Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980 chưa quy định trực tiếp quyền thông tin ... quan hệ Luật Tiếp cận thông tin với luật khác có liên quan” nên thay “Xử lý có quy định khác Luật Tiếp cận thông tin với luật khác”; Điều 14 Thông tin cung cấp theo yêu cầu” nên sửa “Cung cấp thông...
 • 12
 • 361
 • 1

Bảo đảm quyền con người của trẻ em trong lĩnh vực pháp hình sự

Bảo đảm quyền con người của trẻ em trong lĩnh vực tư pháp hình sự
... chế đảm bảo quyền người trẻ em hoạt động pháp hình 11 11 Đảm bảo Quyền người trẻ em hoạt động pháp lĩnh vực đảm bảo quyền người, quyền công dân nói chung Vì vậy, đảm bảo quyền người trẻ em ... quyền người trẻ em lĩnh vực pháp hình 4 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI CỦA TRẺ EM TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP HÌNH SỰ 1.1 Những thiết chế đảm bảo quyền người nói ... VIỆC ĐẢM BẢO QUYỀN CON NGƯỜI CỦA TRẺ EM TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP HÌNH SỰ 2.1 Đánh giá kết đạt hoạt động pháp hình với vấn đề 2.1.1 đảm bảo quyền người trẻ em Tình hình tội phạm xâm hại quyền...
 • 56
 • 290
 • 2

Lịch sử Nhà nước Pháp luật Việt Nam Nhà nước pháp luật triều hậu lê với việc bảo vệ quyền con người

Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam Nhà nước và pháp luật triều hậu lê với việc bảo vệ quyền con người
... Hương, Trương Vĩnh Khang; Một vài suy nghĩ tiến trình lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam , Tạp chí Nhà nước Pháp luật, Viện nhà nước pháp luật, Viện khoa học xã hội Việt Nam, số 9(281)/2011 tác giả ... nhà nước pháp luật phong kiến Việt Nam nhà nước pháp luật triều Hậu Tuy nhiên, nhiều lý khác nhau, công trình kể chưa có điều kiện sâu nghiên cứu đặt trọng tâm vào việc tìm hiểu nhà nước pháp ... dựng nhà nước pháp quyền, phát triển bền vững, bảo vệ quyền người giai đoạn Bàn chủ đề bảo vệ quyền người triều Hậu đề cập đến khía cạnh nhu cầu, lợi ích tự nhiên, vốn có người pháp luật ghi...
 • 7
 • 326
 • 9

Vấn đề bảo đảm quyền con người của người bị tạm giam trong pháp luật quốc tế việt nam

Vấn đề bảo đảm quyền con người của người bị tạm giam trong pháp luật quốc tế và việt nam
... Ngọc Thoa Vấn đề bảo đảm quyền người người bị tạm giam pháp luật Quốc tế Việt Nam nên tác giả xin chọn đề tài: Vấn đề bảo đảm quyền người người bị tạm giam pháp luật Quốc tế Việt Nam làm đề tài ... Thoa Vấn đề bảo đảm quyền người người bị tạm giam pháp luật Quốc tế Việt Nam 2.2.1.9 Người bị tạm giam bảo đảm chế độ sinh hoạt Người bị áp dụng biện pháp tạm giam phải đảm bảo nơi tạm giam, ... pháp luật hoạt động tố tụng hình sự.25 2.2 Pháp luật Việt Nam vấn đề bảo đảm quyền người người bị tạm giam 2.2.1 Bảo đảm quyền người bị tạm giam 2.2.1.1 Bảo đảm quyền bình đẳng người bị tạm giam...
 • 81
 • 114
 • 1

Báo cáo về khái niệm quyền bào chữa việc bảo đảm quyền bào chữa của bị can bị cáo

Báo cáo về khái niệm quyền bào chữa và việc bảo đảm quyền bào chữa của bị can bị cáo
... viên Để đảm bảo chất lợng điều tra viên, trớc hết tuyển cán vào công tác quan điều tra phải đảm bảo để ngời có đủ thuộc tính điều tra viên nh đ nêu phần Đối với sinh viên trờng phải đảm bảo đ tốt ... bắt đợc đối tợng, chí bị đối tợng chống trả, gây thơng tích cho cán bắt Khi tiến hành hỏi cung bị can, không áp dụng chiến thuật nghiệp vụ hỏi cung không đạt hiệu quả, bị can ù lì, chống đối liệt ... đảm bảo cho quan điều tra điều tra viên phát huy đợc vị trí vai trò công tác điều tra phòng ngừa tội phạm, theo chúng tôi, cần phải có định hớng làm tốt vấn đề sau đây: - Thứ nhất, phải đảm bảo...
 • 5
 • 21
 • 0

phương hướng hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền con người trong xét xử hình sự ở nước ta hiện nay

phương hướng hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền con người trong xét xử hình sự ở nước ta hiện nay
... Quyền kháng cáo án định sơ thẩm 73 Chơng 3: Phơng hớng hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền ngời xét xử hình nớc ta 3.1 Quan điểm chung phơng hớng hoàn thiện 3.2 Nội dung hoàn thiện pháp luật bảo ... thời bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân đặt nhiệm vụ cấp bách phải hoàn thiện pháp luật, tạo sở pháp lý, bảo đảm quyền ngời pháp luật lĩnh vực xét xử hình Toà án Tình hình nghiên cứu: Quyền ... trng quyền ngời xét xử hình - Phân tích, đánh giá quy định pháp luật bảo đảm quyền ngời xét xử hình - Xác định phơng hớng, đề xuất nội dung cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật bảo đảm thực quyền...
 • 87
 • 391
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập