Bê tông cốt thép tập 2 võ bá tầm

Giáo trình kết cấu cầu tông cốt thép - Chương 2

Giáo trình kết cấu cầu bê tông cốt thép - Chương 2
... độ võng, bề rộng vết nứt kết cấu tơng cốt thép, tơng cốt thép dự ứng lực, chảy dẻo kết cấu thép trượt liên kết có nguy trượt tác dụng hoạt tải xe, ổn định mái dốc - TTGH mỏi: tổ hợp tải trọng ... BTCT24 Hoạt Tải Gió Thiết Kế Cầu BTCT25 Hoạt Tải Gió Thiết Kế Cầu BTCT26 Hoạt Tải Gió Gió tác dụng lên cơng trình cầu Thiết Kế Cầu BTCT27 Gió tác dụng lên cơng trình dân dụng Áp Dụng Thiết Kế Cầu ... = 725 00 N → L = 3 62 mm; A = 184 620 mm2 + Đối với xe trục: P = 55000 N → L = 27 4 mm; A = 139740 mm2 Thiết Kế Cầu BTCT13 Hoạt Tải Xe Cộ Tác Dụng Hoạt Tải Xe Thiết Kế: a Các quy định chung: - Ứng...
 • 36
 • 944
 • 2

Kết cấu tông cốt thép - Chương 2

Kết cấu bê tông cốt thép - Chương 2
... kG/cm2 giới hạn bền fu ≥ 1 ,25 fy Chương 2: VẬT LIỆU BÊ TÔN G CỐT THÉP Cao học: Xây Dựng Dân Dụng Công N ghiệp Môn học: Phân Tích Ứng Xử & Thiết Kế Kết Cấu BTCT Chương 2: VẬT LIỆU BÊ TÔN G CỐT THÉP ... Thiết Kế Kết Cấu BTCT 2. 2 Bài giảng: Prof Andrew Whittaker Biên dịch: PhD Hồ Hữu Chỉnh BÊ TÔ G THEO TIÊU CHUẨ MỸ tông hổn hợp ximăng, nước, cốt liệu đá, cát phụ gia Có loại tông: tông thường ... Với tông thường có trọng lượng riêng 145 lb/ft3 = 23 00 kg/m3, công thức ACI cho biết: Ec = 57000 (f’c)1 /2 (đơn vị psi) ( 2- 1 a) Ec = 4700 (f’c)1 /2 (đơn vị MPa) ( 2- 1 b) Chương 2: VẬT LIỆU BÊ TÔN...
 • 10
 • 1,029
 • 26

Đồ án kết cấu tông cốt thép Chương 2

Đồ án kết cấu bê tông cốt thép Chương 2
... x100%  2, 54% 22 5 Đồng thời cốt thép xảy phá hoại đột ngột sau b tông bò nứt (toàn lực cốt thép chòu) Để tránh điều cần đảm bảo    (thường lấy   0,05% 0,1%) f/ Các loại toán :  Bài toán : ... bRbbho  Bài toán : Tính toán cốt đai cốt xiên  Biết : Q; b; ho; mac b tông; nhóm cốt thép  Tính : thiết kế cốt đai cốt xiên Giải  Các số liệu cho: Bài giảng mơn: Tơng Cốt Thép Th.S Võ Thị ... ngót, nhiệt độ  Tổng diện tích cốt thép cấu tạo Acấu tạo  0.1%Asườn dầm  Cốt đai:  Cốt thép chòu lực cắt, đònh vò cốt dọc, gắn vùng tông chòu nén với vùng tông chòu kéo để đảm bảo cho...
 • 35
 • 1,334
 • 1

Bài giảng cầu tông cốt thép - Phần 2

Bài giảng cầu bê tông cốt thép - Phần 2
... 800 22 5 20 0 22 5 22 5 20 0 22 5 Asphalt concrete t=70 Waterproof t=4 120 00 500 4900 11000 500 4900 22 5 20 0 22 5 400 400 2. 0% 1650 25 0 1650 120 0 20 0 80 120 2. 0% 400 322 00 400 4 @24 00=9600 120 0 120 0 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 1 3 10 11 Nguyờn t c b trớ thộp d 2x50 12x50 700 50 60 12x50 700 50 25 26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 50 60 23 5 2x50 Lỗ thoát n ớc ỉ50 mm 31 32 33 34 35 36 12 13 14 15 ... (inch) 0.375 0.5 0. 625 0.75 0.875 1. 125 1 .25 1.375 1.75 2. 25 CAL 9. 525 12. 7 15.875 19.05 22 .22 5 25 .4 28 .575 31.75 34. 925 44.45 57.15 SPEC 9.5 12. 7 15.9 19.1 22 .2 25.4 28 .7 32. 3 35.8 43 57.3 DIA...
 • 96
 • 344
 • 1

Thiết kế cầu tông cốt thép - Chương 2

Thiết kế cầu bê tông cốt thép - Chương 2
... III IV V VI VII >2 1. 6 -2 .6 1. 1 -2 .0 0. 8-1 .4 0. 6-1 .1 0.4 5-0 .8 =140 140 120 80 60 40(30) 20 (10) >= 120 100 80 60 40 20 10(9) >=13.5 12. 5(10) 10 10(7) 3.5 3.5(1.5) >=5 2. 5 2. 0 1.5 1.0 Ghi chú: ... (B /2) 1 /2 A - A TỶ LỆ : 1/50 Phần xe chạy (B /2) - LỚP BÊ TÔNG ATPAN DÀY 5CM - LỚP BẢO VỆ BẰNG BTCT DÀY TB 5CM - LỚP PHÒNG NƯỚC DÀY 1CM - LỚP MUI LUYỆN DÀY TRUNG BÌNH 5CM 1,5%Ù MÔ ĐẤT HÌNH NÓN 123 .08 ... tÝnh hƯ sè xung kÝch IM 2. 4.Ho¹t t¶i ®oμn ng−êi: C−êng ®é ®oμn ng−êi qn = 300 ; 400 (kg/m2) +Theo 22 TCN27 2- 0 5: - T¶i träng ng−êi trªn CÇu « t« qn = 3x1 0-3 Mpa = 305.8 (kg/m2) - §èi víi CÇu chØ dμnh...
 • 21
 • 421
 • 2

Thiết kế cầu tông cốt thép - Chương 2 pptx

Thiết kế cầu bê tông cốt thép - Chương 2 pptx
... III IV V VI VII >2 1. 6 -2 .6 1. 1 -2 .0 0. 8-1 .4 0. 6-1 .1 0.4 5-0 .8 =140 140 120 80 60 40(30) 20 (10) >= 120 100 80 60 40 20 10(9) >=13.5 12. 5(10) 10 10(7) 3.5 3.5(1.5) >=5 2. 5 2. 0 1.5 1.0 Ghi chú: ... (B /2) 1 /2 A - A TỶ LỆ : 1/50 Phần xe chạy (B /2) - LỚP BÊ TÔNG ATPAN DÀY 5CM - LỚP BẢO VỆ BẰNG BTCT DÀY TB 5CM - LỚP PHÒNG NƯỚC DÀY 1CM - LỚP MUI LUYỆN DÀY TRUNG BÌNH 5CM 1,5%Ù MÔ ĐẤT HÌNH NÓN 123 .08 ... tÝnh hƯ sè xung kÝch IM 2. 4.Ho¹t t¶i ®oμn ng−êi: C−êng ®é ®oμn ng−êi qn = 300 ; 400 (kg/m2) +Theo 22 TCN27 2- 0 5: - T¶i träng ng−êi trªn CÇu « t« qn = 3x1 0-3 Mpa = 305.8 (kg/m2) - §èi víi CÇu chØ dμnh...
 • 21
 • 289
 • 1

thiết kế cầu qua sông với phương án '''''''' dầm tông cốt thép'''''''', chương 2 ppt

thiết kế cầu qua sông với phương án '''''''' dầm bê tông cốt thép'''''''', chương 2 ppt
... Super T cầu dẫn: Vdc=n.V 1dầm= 2x5x28.7 =28 7 m3 Thể tích dầm ngang: Vdn=0 .25 x1.42x2.35x4x6x2=40.04m3 Thể tích bản: Vb= 2x40x2.40= 1 92 m3 Thể tích đúc sẵn: VT= 2x40x0. 128 = 10 .2 m3 Thể tích tông ... 30 300 25 60 2% 50 50 60 540 20 20 20 0 110 30 110 30 400 20 0 Mặt cầu có độ dốc ngang 2% độ dốc dọc không đổi cầu dẫn 4% thay đổi cầu với bán kính cong R=5000m Lớp phủ mặt cầu gồm lớp: B tông nhựa ... phần nhịp cầu dẫn: Vnhịp cầu dẫn = VDc + VDn + VB + VT = 28 7+ 40.04+ 1 92+ 10 .2 = 529 .24 m3 Thể tích tông kết cấu nhịp toàn cầu Vkết cấu nhịp toàn cầu = Vliên tục + Vnhịp cầu dẫn = 3991. 82 m3 Khối...
 • 13
 • 309
 • 1

bài giảng môn học kết cấu tông cốt thép, chương 2 ppsx

bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 2 ppsx
... Cäng thỉïc ca Sec (1 926 ): R Rt=R1+(R10- R1)lgt R28 Cäng thỉïc ca Nga (1935), (Skrantaep): Rt (våïi t = 7-300 ngy) t lgt t 28 Rt = R28 ≈ 0,7 R28.lgt lg28 Trong âọ: R1, R10, R28, Rt, l cỉåìng âäü ... 20 , 22 , 25 , 28 , 30, 36, 40 mm Nhọm CI cọ dảng trn trån; CII, III, IV cọ gåì Cạc âàûc trỉng cå hc ca thẹp Viãût Nam Nhọm thẹp φ Giåïi hản chy kg/cm2 CI CII CIII CIV 6-40 10-40 6-40 10- 32 2 .20 0 ... =0 ,2 % l giåïi hản chy quy ỉåïc, εgh= (2 4)% Thỉåìng l thẹp cỉåìng âäü cao 2. 4 Các loại thép: Theo TCVN 1651-75: CI, CII, CIII, CIV Våïi cạc âỉåìng kênh danh nghéa 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 , 22 ,...
 • 10
 • 257
 • 1

Kết cấu tông cốt thép : NGUYÊN LÝ CẤU TẠO và TÍNH TOÁN KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP part 2 pot

Kết cấu bê tông cốt thép : NGUYÊN LÝ CẤU TẠO và TÍNH TOÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP part 2 pot
... quy âënh sau: Âäúi våïi cäút chëu lỉûc: a0 = 10mm : Bn v v cọ chiãưu dy ...
 • 4
 • 566
 • 4

Kết cấu tông cốt thép : KẾT CẤU KHUNG TÔNG CỐT THÉP part 2 potx

Kết cấu bê tông cốt thép : KẾT CẤU KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP part 2 potx
... ca lỉåïi thẹp n f l + n f l µk = a1 a2 l1.l2 S Cäút xiãn : φ ≤ n1, n2 - säú thẹp theo phỉång l1, l2; fa1, fa 2: - diãûn têch TD thẹp theo phỉång l1, l2 l1, l2 - chiãưu di thẹp theo cạc phỉång S ... thẹp Fa2, n2 µk - hãû säú kãø âãún nh hỉåíng ca lỉåïi thẹp n f l + n f l µk = a1 a2 l1.l2 S 5+α R F k= α = µ a1 , γ = 4,5 − 3,5 , = 4,5α Rn Fcot l2 L2 l1 L1 n1, n2 - säú thẹp theo phỉång l1, l2; ... xúng måí gọc 2, 5δ Fh = 2, 5δ [ 2h1 + 2( b1-5δ)] Fâ = ( c+ 3δ)( d+ 3δ) N ≤ θ Rn Ftxuc Trong âọ Ftxuc = Fh + Fâ σ cb = δ Ftxuc 2 F Lỉûc âỉåìng hn chëu : θ = 3÷4 Nh = N Fh Ftxuc 2, 2, 5δ 1,5δ 1,5δ...
 • 5
 • 145
 • 0

Giáo trình thi công nhà cao tầng tông cốt thép - Chương 2 ppsx

Giáo trình thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép - Chương 2 ppsx
... tầng hầm có 3.1 Thi công cọc khoan nhồi: http://www.ebook.edu.vn 3.1.1 Điều chung: Thi công cọc khoan nhồi tuân theo TCXD 197:1997, Nhà cao tầng - Thi công cọc khoan nhồi TCXD 196:1997, Nhà cao ... tuân theo TCXD 20 3:1997, Nhà cao tầng - Kĩ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công Chơng III Thi công phần ngầm Trong điều kiện xây chen Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh, nên thi công cọc khoan nhồi ... tủ để lu trữ thi t kế hồ sơ thi công đầy đủ để sử dụng đặc biệt lệnh kỹ s trởng thi công Các tài liệu địa chất công trình địa chất thuỷ văn ( làm theo TCXD 194:1997, Nhà cao tầng Công tác khảo...
 • 4
 • 186
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sách bê tông cốt thép 1 của võ bá tầmbê tông cốt thép toàn khối vo ba tamsàn sườn bê tông cốt thép toàn khối võ bá tầmkết cấu bê tông cốt thép tập 2 cấu kiện nhà cửa võ bá tầmkết cấu bê tông cốt thép tập 2kết cấu bê tông cốt thép tập 2 cấu kiện nhà cửagiao trinh cầu bê tông cốt thép tập 2kết cấu bê tông cốt thép tập 1kết cấu bê tông cốt thép chương 2khung bê tông cốt thép toàn khối lê bá huếket cau be tong cot thep nha 2 tangsách khung bê tông cốt thép toàn khối lê bá huếsách kết cấu bê tông cốt thép tập 3kết cấu bê tông cốt thép tập 3đồ án bê tông cốt thép số 2Bai viet lai cau hay 8 9Tai lieu boi duong va nang cao toan 8 cả năm1000 câu loga Giải chi tiếtĐề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT Nghi Lộc 4 Nghệ An Lần 1 Có lời giải chi tiếtTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUA các dự án đầu tư nước NGOÀI ở VIỆT NAM HIỆN NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NHỮNG vấn đề cơ bản của QUÁ TRÌNH sản XUẤT tư bản, ý NGHĨA đối với VIỆC NHẬN THỨC CHỦ NGHĨA tư bản NGÀY NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về sự lựa CHỌN CON ĐƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA và bản CHẤT KINH tế CHỦ NGHĨA xã hộiKế hoạch hội thảo chuyên đề tổ chuyên mônTHAM LUẬN VỀ VIỆC PHỐI KẾT HỢP QUẢN LÝ NỀ NẾP HỌC SINHTHAM LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌNTham luận Giải pháp nâng cao chất lượng dạy họcTham luận nâng cao chất lượng học tậpTÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn tập môn các tác PHẨM KINH điển KINH tế CHÍNH TRỊĐỀ THI TIẾNG ANH công chức hồ chí minh CÓ ĐÁP ÁN 2016BÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề lý LUẬN về các HÌNH THỨC BIỂU HIỆN của GIÁ TRỊ THẶNG dư và sự vận DỤNG vào PHÁT TRIỂN KINH tế ở nước TA HIỆN NAYTóm lược phần ngữ pháp tiếng nhật N4Giáo án điện tử Hóa 9 bài 47 Chất béoGiáo án điện tử Bài 45 Axit AxeticMIKE 11 ecoabl CLN song dong nai sai gon
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập