Bê tông cốt thép tập 2 võ bá tầm

Giáo trình kết cấu cầu tông cốt thép - Chương 2

Giáo trình kết cấu cầu bê tông cốt thép - Chương 2
... độ võng, bề rộng vết nứt kết cấu tơng cốt thép, tơng cốt thép dự ứng lực, chảy dẻo kết cấu thép trượt liên kết có nguy trượt tác dụng hoạt tải xe, ổn định mái dốc - TTGH mỏi: tổ hợp tải trọng ... BTCT24 Hoạt Tải Gió Thiết Kế Cầu BTCT25 Hoạt Tải Gió Thiết Kế Cầu BTCT26 Hoạt Tải Gió Gió tác dụng lên cơng trình cầu Thiết Kế Cầu BTCT27 Gió tác dụng lên cơng trình dân dụng Áp Dụng Thiết Kế Cầu ... = 725 00 N → L = 3 62 mm; A = 184 620 mm2 + Đối với xe trục: P = 55000 N → L = 27 4 mm; A = 139740 mm2 Thiết Kế Cầu BTCT13 Hoạt Tải Xe Cộ Tác Dụng Hoạt Tải Xe Thiết Kế: a Các quy định chung: - Ứng...
 • 36
 • 858
 • 2

Kết cấu tông cốt thép - Chương 2

Kết cấu bê tông cốt thép - Chương 2
... kG/cm2 giới hạn bền fu ≥ 1 ,25 fy Chương 2: VẬT LIỆU BÊ TÔN G CỐT THÉP Cao học: Xây Dựng Dân Dụng Công N ghiệp Môn học: Phân Tích Ứng Xử & Thiết Kế Kết Cấu BTCT Chương 2: VẬT LIỆU BÊ TÔN G CỐT THÉP ... Thiết Kế Kết Cấu BTCT 2. 2 Bài giảng: Prof Andrew Whittaker Biên dịch: PhD Hồ Hữu Chỉnh BÊ TÔ G THEO TIÊU CHUẨ MỸ tông hổn hợp ximăng, nước, cốt liệu đá, cát phụ gia Có loại tông: tông thường ... Với tông thường có trọng lượng riêng 145 lb/ft3 = 23 00 kg/m3, công thức ACI cho biết: Ec = 57000 (f’c)1 /2 (đơn vị psi) ( 2- 1 a) Ec = 4700 (f’c)1 /2 (đơn vị MPa) ( 2- 1 b) Chương 2: VẬT LIỆU BÊ TÔN...
 • 10
 • 932
 • 26

Đồ án kết cấu tông cốt thép Chương 2

Đồ án kết cấu bê tông cốt thép Chương 2
... x100%  2, 54% 22 5 Đồng thời cốt thép xảy phá hoại đột ngột sau b tông bò nứt (toàn lực cốt thép chòu) Để tránh điều cần đảm bảo    (thường lấy   0,05% 0,1%) f/ Các loại toán :  Bài toán : ... bRbbho  Bài toán : Tính toán cốt đai cốt xiên  Biết : Q; b; ho; mac b tông; nhóm cốt thép  Tính : thiết kế cốt đai cốt xiên Giải  Các số liệu cho: Bài giảng mơn: Tơng Cốt Thép Th.S Võ Thị ... ngót, nhiệt độ  Tổng diện tích cốt thép cấu tạo Acấu tạo  0.1%Asườn dầm  Cốt đai:  Cốt thép chòu lực cắt, đònh vò cốt dọc, gắn vùng tông chòu nén với vùng tông chòu kéo để đảm bảo cho...
 • 35
 • 1,234
 • 1

Bài giảng cầu tông cốt thép - Phần 2

Bài giảng cầu bê tông cốt thép - Phần 2
... 800 22 5 20 0 22 5 22 5 20 0 22 5 Asphalt concrete t=70 Waterproof t=4 120 00 500 4900 11000 500 4900 22 5 20 0 22 5 400 400 2. 0% 1650 25 0 1650 120 0 20 0 80 120 2. 0% 400 322 00 400 4 @24 00=9600 120 0 120 0 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 1 3 10 11 Nguyờn t c b trớ thộp d 2x50 12x50 700 50 60 12x50 700 50 25 26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 50 60 23 5 2x50 Lỗ thoát n ớc ỉ50 mm 31 32 33 34 35 36 12 13 14 15 ... (inch) 0.375 0.5 0. 625 0.75 0.875 1. 125 1 .25 1.375 1.75 2. 25 CAL 9. 525 12. 7 15.875 19.05 22 .22 5 25 .4 28 .575 31.75 34. 925 44.45 57.15 SPEC 9.5 12. 7 15.9 19.1 22 .2 25.4 28 .7 32. 3 35.8 43 57.3 DIA...
 • 96
 • 323
 • 1

Thiết kế cầu tông cốt thép - Chương 2

Thiết kế cầu bê tông cốt thép - Chương 2
... III IV V VI VII >2 1. 6 -2 .6 1. 1 -2 .0 0. 8-1 .4 0. 6-1 .1 0.4 5-0 .8 =140 140 120 80 60 40(30) 20 (10) >= 120 100 80 60 40 20 10(9) >=13.5 12. 5(10) 10 10(7) 3.5 3.5(1.5) >=5 2. 5 2. 0 1.5 1.0 Ghi chú: ... (B /2) 1 /2 A - A TỶ LỆ : 1/50 Phần xe chạy (B /2) - LỚP BÊ TÔNG ATPAN DÀY 5CM - LỚP BẢO VỆ BẰNG BTCT DÀY TB 5CM - LỚP PHÒNG NƯỚC DÀY 1CM - LỚP MUI LUYỆN DÀY TRUNG BÌNH 5CM 1,5%Ù MÔ ĐẤT HÌNH NÓN 123 .08 ... tÝnh hƯ sè xung kÝch IM 2. 4.Ho¹t t¶i ®oμn ng−êi: C−êng ®é ®oμn ng−êi qn = 300 ; 400 (kg/m2) +Theo 22 TCN27 2- 0 5: - T¶i träng ng−êi trªn CÇu « t« qn = 3x1 0-3 Mpa = 305.8 (kg/m2) - §èi víi CÇu chØ dμnh...
 • 21
 • 344
 • 2

Thiết kế cầu tông cốt thép - Chương 2 pptx

Thiết kế cầu bê tông cốt thép - Chương 2 pptx
... III IV V VI VII >2 1. 6 -2 .6 1. 1 -2 .0 0. 8-1 .4 0. 6-1 .1 0.4 5-0 .8 =140 140 120 80 60 40(30) 20 (10) >= 120 100 80 60 40 20 10(9) >=13.5 12. 5(10) 10 10(7) 3.5 3.5(1.5) >=5 2. 5 2. 0 1.5 1.0 Ghi chú: ... (B /2) 1 /2 A - A TỶ LỆ : 1/50 Phần xe chạy (B /2) - LỚP BÊ TÔNG ATPAN DÀY 5CM - LỚP BẢO VỆ BẰNG BTCT DÀY TB 5CM - LỚP PHÒNG NƯỚC DÀY 1CM - LỚP MUI LUYỆN DÀY TRUNG BÌNH 5CM 1,5%Ù MÔ ĐẤT HÌNH NÓN 123 .08 ... tÝnh hƯ sè xung kÝch IM 2. 4.Ho¹t t¶i ®oμn ng−êi: C−êng ®é ®oμn ng−êi qn = 300 ; 400 (kg/m2) +Theo 22 TCN27 2- 0 5: - T¶i träng ng−êi trªn CÇu « t« qn = 3x1 0-3 Mpa = 305.8 (kg/m2) - §èi víi CÇu chØ dμnh...
 • 21
 • 268
 • 1

thiết kế cầu qua sông với phương án '''''''' dầm tông cốt thép'''''''', chương 2 ppt

thiết kế cầu qua sông với phương án '''''''' dầm bê tông cốt thép'''''''', chương 2 ppt
... Super T cầu dẫn: Vdc=n.V 1dầm= 2x5x28.7 =28 7 m3 Thể tích dầm ngang: Vdn=0 .25 x1.42x2.35x4x6x2=40.04m3 Thể tích bản: Vb= 2x40x2.40= 1 92 m3 Thể tích đúc sẵn: VT= 2x40x0. 128 = 10 .2 m3 Thể tích tông ... 30 300 25 60 2% 50 50 60 540 20 20 20 0 110 30 110 30 400 20 0 Mặt cầu có độ dốc ngang 2% độ dốc dọc không đổi cầu dẫn 4% thay đổi cầu với bán kính cong R=5000m Lớp phủ mặt cầu gồm lớp: B tông nhựa ... phần nhịp cầu dẫn: Vnhịp cầu dẫn = VDc + VDn + VB + VT = 28 7+ 40.04+ 1 92+ 10 .2 = 529 .24 m3 Thể tích tông kết cấu nhịp toàn cầu Vkết cấu nhịp toàn cầu = Vliên tục + Vnhịp cầu dẫn = 3991. 82 m3 Khối...
 • 13
 • 278
 • 1

bài giảng môn học kết cấu tông cốt thép, chương 2 ppsx

bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 2 ppsx
... Cäng thỉïc ca Sec (1 926 ): R Rt=R1+(R10- R1)lgt R28 Cäng thỉïc ca Nga (1935), (Skrantaep): Rt (våïi t = 7-300 ngy) t lgt t 28 Rt = R28 ≈ 0,7 R28.lgt lg28 Trong âọ: R1, R10, R28, Rt, l cỉåìng âäü ... 20 , 22 , 25 , 28 , 30, 36, 40 mm Nhọm CI cọ dảng trn trån; CII, III, IV cọ gåì Cạc âàûc trỉng cå hc ca thẹp Viãût Nam Nhọm thẹp φ Giåïi hản chy kg/cm2 CI CII CIII CIV 6-40 10-40 6-40 10- 32 2 .20 0 ... =0 ,2 % l giåïi hản chy quy ỉåïc, εgh= (2 4)% Thỉåìng l thẹp cỉåìng âäü cao 2. 4 Các loại thép: Theo TCVN 1651-75: CI, CII, CIII, CIV Våïi cạc âỉåìng kênh danh nghéa 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 , 22 ,...
 • 10
 • 233
 • 1

Kết cấu tông cốt thép : NGUYÊN LÝ CẤU TẠO và TÍNH TOÁN KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP part 2 pot

Kết cấu bê tông cốt thép : NGUYÊN LÝ CẤU TẠO và TÍNH TOÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP part 2 pot
... quy âënh sau: Âäúi våïi cäút chëu lỉûc: a0 = 10mm : Bn v v cọ chiãưu dy ...
 • 4
 • 484
 • 4

Kết cấu tông cốt thép : KẾT CẤU KHUNG TÔNG CỐT THÉP part 2 potx

Kết cấu bê tông cốt thép : KẾT CẤU KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP part 2 potx
... ca lỉåïi thẹp n f l + n f l µk = a1 a2 l1.l2 S Cäút xiãn : φ ≤ n1, n2 - säú thẹp theo phỉång l1, l2; fa1, fa 2: - diãûn têch TD thẹp theo phỉång l1, l2 l1, l2 - chiãưu di thẹp theo cạc phỉång S ... thẹp Fa2, n2 µk - hãû säú kãø âãún nh hỉåíng ca lỉåïi thẹp n f l + n f l µk = a1 a2 l1.l2 S 5+α R F k= α = µ a1 , γ = 4,5 − 3,5 , = 4,5α Rn Fcot l2 L2 l1 L1 n1, n2 - säú thẹp theo phỉång l1, l2; ... xúng måí gọc 2, 5δ Fh = 2, 5δ [ 2h1 + 2( b1-5δ)] Fâ = ( c+ 3δ)( d+ 3δ) N ≤ θ Rn Ftxuc Trong âọ Ftxuc = Fh + Fâ σ cb = δ Ftxuc 2 F Lỉûc âỉåìng hn chëu : θ = 3÷4 Nh = N Fh Ftxuc 2, 2, 5δ 1,5δ 1,5δ...
 • 5
 • 127
 • 0

Giáo trình thi công nhà cao tầng tông cốt thép - Chương 2 ppsx

Giáo trình thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép - Chương 2 ppsx
... tầng hầm có 3.1 Thi công cọc khoan nhồi: http://www.ebook.edu.vn 3.1.1 Điều chung: Thi công cọc khoan nhồi tuân theo TCXD 197:1997, Nhà cao tầng - Thi công cọc khoan nhồi TCXD 196:1997, Nhà cao ... tuân theo TCXD 20 3:1997, Nhà cao tầng - Kĩ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công Chơng III Thi công phần ngầm Trong điều kiện xây chen Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh, nên thi công cọc khoan nhồi ... tủ để lu trữ thi t kế hồ sơ thi công đầy đủ để sử dụng đặc biệt lệnh kỹ s trởng thi công Các tài liệu địa chất công trình địa chất thuỷ văn ( làm theo TCXD 194:1997, Nhà cao tầng Công tác khảo...
 • 4
 • 172
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sách bê tông cốt thép 1 của võ bá tầmbê tông cốt thép toàn khối vo ba tamsàn sườn bê tông cốt thép toàn khối võ bá tầmkết cấu bê tông cốt thép tập 2 cấu kiện nhà cửa võ bá tầmkết cấu bê tông cốt thép tập 2kết cấu bê tông cốt thép tập 2 cấu kiện nhà cửagiao trinh cầu bê tông cốt thép tập 2kết cấu bê tông cốt thép tập 1kết cấu bê tông cốt thép chương 2khung bê tông cốt thép toàn khối lê bá huếket cau be tong cot thep nha 2 tangsách khung bê tông cốt thép toàn khối lê bá huếsách kết cấu bê tông cốt thép tập 3kết cấu bê tông cốt thép tập 3đồ án bê tông cốt thép số 2Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MacLênin Sự vận động của vật chấtBài thuyết trình Hóa học ứng dụng: Sơn và quy trình sản xuất sơnĐồ án mạng điện CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆNNghiên cứu về elipelipxoitNghiên cứu về một số loại sàn trong nhà cao tầng hiện nayĐề toánÔn tập đại số lớp 10Nghiên cứu hành vi tiêu dùng bút bi Thiên Long của sinh viên truờng Đại học An GiangĐồ án Thiết kế máy đào gầu nghịchTuyển tập 118 trang bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng giáp minh đứcTuyển tập 195 bài tập trắc nghiệm chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit lương văn huyTuyển tập 240 câu trắc nghiệm khối trụ khối nón khối cầu phạm văn huyĐề tài Cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Hà Nội cụ thể trên tuyến 53 Hoàng Quốc Việt Đông Anhhệ thống thông tin quang tốc độ cao và ứng dụngGiao an bo chui qua congBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam đáp ứng chuẩn nghề nghiệpCác nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm bán lẻ của khách hàng - Nghiên cứu thực nghiệm tại các siêu thị Quảng NgãiCảm thức thiền trong thơ Phạm Thiên ThưĐặc điểm ngôn ngữ báo chí trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà NẵnĐặc điểm tạp văn của các cây bút nữ sau 1986
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập